Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.811

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szentirás idézettára

Szerkesztő

Kiadó: Korda R. T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 342 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a Korda R. T. nyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Kétségtelen, hogy korunk nagy változásai közepette a szellemi élet is fordulóponthoz jutott. A mai ember kezd fölhagyni a nyers és durva materializmussal, amelynek végső következményeit saját magán... Tovább

Előszó

Kétségtelen, hogy korunk nagy változásai közepette a szellemi élet is fordulóponthoz jutott. A mai ember kezd fölhagyni a nyers és durva materializmussal, amelynek végső következményeit saját magán érzi a kor megpróbáltatásaiban. A mélyebb lelkek máris undorodva fordulnak el a csak az anyagra, a csak látható dolgokra korlátozott, Istenről hallani sem akaró világszemlélettől s vágyódnak a természetfölöttiek után. Vissza

Tartalom

Isten - Isten tulajdonságai - Isten dolgai - Isten tíz parancsolata
Isten
Egy7
Egyedüli7
Lélek (élet, emésztő tűz, világosság)8
Teremtő8
Úr9
Király10
Atya10
Isten tulajdonságai
Örökkévaló11
Mindenütt jelenlévő11
Mindentudó12
Csodatevő17
Titokzatos18
Gondviselő18
20
Szerető20
21
Segítő, oltalmazó22
Igazságos24
Jutalmazó26
Bosszúálló27
Büntető28
Fenyítő29
Féltékeny29
Haragvó30
Irgalmas30
Hosszantűrő32
Megismerhető32
Isten dolgai
Isten arca33
Isten szeme33
Isten háza33
Isten művei35
Isten útjai36
Isten tervei37
Isten igéje37
Isten szava38
Szentírás39
Isten igazsága39
Isten kegyelme39
Isten parancsai, törvényei42
Isten tíz parancsolata
I. parancs: én vagyok a te urad Istened: uradat Istenedet imádjad és csak neki szolgálj!
Kötelességek az I. paranccsal kapcsolatban
Hit50
Remény53
Szeretet54
Bizalom55
Félelem56
Hála59
Tisztelet59
Vágyakozás Isten után60
Áldozat60
Dícséret61
Engedelmesség63
Elmélkedés63
Imádság64
Imádás70
Keresése Istennek71
Szolgálat Istennek72
Vétkek az I. parancsolattal szemben
Babona 72
Bálványozás73
Elhagyása Istennek80
Hálátlanság82
Hitszakadás83
Kétségbeesés83
Szent dolgok megvetése83
II. parancs: Isten nevét hiába ne vegyed!
Isten neve84
Káromkodás85
Eskü86
Fogadalom86
III. parancs: az Úr napját megszenteljed!
Áldozat bemutatás87
Munkaszünet87
IV. parancs: atyádat és anyádat tiszteljed!
Családi élet
Szülők89
Gyermekek91
Szolgák93
Jövevények94
Özvegyek-árvák95
Ifjak96
Öregek97
Társadalmi élet
Nép97
Ország99
Király-fejedelem99
Engedelmesség103
V. parancs: ne ölj!
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
Felebaráti szeretet103
Ellenségszeretet105
Barátság106
Békesség108
Egyetértés109
A felebaráti szeretet gyakorlása
Irgalmasság109
Könyörületesség110
Részvét110
Alamizsna110
Vendégszeretet113
Látogatás114
Példaadás114
Botrány elkerülése114
Testvéri feddés115
Tanács116
Türelem117
Vígasztalás118
Vétkek a felebaráti szeretet ellen
Bosszúság118
Indulatosság118
Versengés118
Vitatkozás119
Viszálykodás119
Ellenségeskedés119
Harag120
Gyűlölet120
Bosszúállás121
Megtorlás121
Testi sértés122
Gyilkosság122
A felebaráti szeretet helyreállítása
Kibékülés124
VI. és IX. parancs: ne paráználkodjál!
Tisztaság124
Testi vágyak125
Önfertőzés126
Csábítás126
Paráználkodás126
Vérfertőzés128
Szodomizmus128
Szerelem129
Izrael paráználkodása129
VII. és X. parancs: ne lopj! Felebarátodnak se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kivánjad!
A gazdagság, szegénység előnyei, hátrányai
Gazdaság130
Szegénység133
Gazdagok-szegények135
A gazdagsággal együttjáró erények és bűnök
Megelégedés136
Fösvénység136
Írigység137
Kapzsiság137
Mások vagyoni megkárosítása és kártérítés
Csalás138
Lopás139
Kártérítés139
Földi Javak szerzésének megengedett módja
Munka140
Munkabér141
A munkával kapcsolatos vétkek
Lustaság142
Restség142
Tétlenkedés143
Tunyaság143
Egyes vagyont érintő jogi ügyletek
Adás-vétel143
Adó143
Kamat143
Kezesség143
Kölcsön144
VIII. parancs: hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen
Igazmondás-hazudozás
Igazmondás145
Titoktartás145
Hazugság145
Képmutatás146
Kétnyelvűség147
A jó hírnév és annak védelme
Hítnév147
Dícséret147
Hízelgés148
Megszólás148
Rágalmazás148
Besúgás149
Gúnyolódás149
Szeretetlen ítélkezés149
Bíráskodás, törvénykezés
Bírák150
Tanúk152
Jézus Krisztus - egyház - szentségek
Jézus Krisztus
A Jézus Krisztusban való hit
Kicsoda Jézus Krisztus?
Isten157
Isten fia158
Valóságos ember160
Út-igazság160
Élet160
Világosság161
Szegletkő162
Jó pásztor162
Pap163
Közvetítő-közbenjáró164
Tanító164
Király165
Megváltó167
Messiás168
Szabadító168
Üdvözítő168
Jézus Krisztus tulajdonságai
Mindenható169
Mindentudó170
Örök171
Bünnélküli171
Bűnösök barátja171
Alázatos171
Engedelmes171
Szerető172
Általános jellemzés172
Jézus élete
Messiás jövendölések172
Az Úr eljövetele173
Testi származása174
Édesanyja174
Gyermekkora176
Szenvedése176
Föltámadása178
Mennybemenetele179
Trónja az atya jobbján180
Második eljövetele180
Ítélkezése elevenek és holtak fölött180
Jézus életével kapcsolatos dolgok
Neve180
Szava, igéje181
Tanítása181
Evangéliuma182
Békéje183
Keresztje183
Tanítványai183
Hívei184
Egyház
Jézus és az egyház185
Szent Pál és az egyház186
Az egyház egy és egységes187
Az egyház szent187
Egyedüli üdvözítő188
Általános189
Örök190
Megrendíthetetlen190
Az egyház sorsa191
Dicsőséges egyház192
Szentségek
Keresztség
Előképességek192
A keresztség parancsa193
A keresztség szükséges az üdvösségre193
A keresztség előfeltétele: hit193
A keresztség hatásai194
Keresztség egy194
Bérmálás
A szentlélek Isten195
Ígéretek a szentlélek kiárasztására195
A szentlélek eljövetele195
A szentlélek munkálkodása196
A szentlélek gyümölcsei197
Ne bántsátok meg a szentlelket!198
Oltáriszentség
Az oltáriszentség megígérése198
Az oltáriszentség alapítása198
Az oltáriszentség Jézus jelenléte199
Az oltáriszentség áldozat (szentmise)199
Az oltáriszentség a lélek tápláléka200
Bűnbánat szentsége
Lelkiismeret201
Kísértés202
Bűn204
Bűnösök205
Bűnbánat207
Bűnbocsánat208
A bűnbocsánat föltételei209
Bűnbocsátó hatalom211
Megtérés211
Újjászületés213
Visszaesés a bűnbe214
Megátalkodottság214
Bűnhődés215
Utolsó kenet
Betegség254
Egyházi rend
Papság216
A papok kötelességei217
A papi munka jutalma218
A papsághoz szükséges előfeltételek219
A hívek kötelessége papjaikkal szemben220
Általános papság221
Rossz papok221
Hűtlen pásztorok222
Hamis próféták222
Antikrisztusok223
Házasság
Házasság224
A házasság célja224
A házastársak egymásközti viszonya225
Házasságkötés226
A házasságtörés büntetése229
Féltékenység230
Elválás230
Nőtlenség231
A derék asszony231
A házsártos, haragvó, gonosz asszony232
Angyalok - ördögök - világ - emberek
Angyalok237
Ördögök240
Világ243
Ember
Isten műve
Az emberi élet általában
Emberi élet245
Az élet javai
Egészség247
Étel247
Ital248
Lakoma249
Mulatozás250
Torkosság251
Józanság251
Mértékletesség251
Önmegvalósítás252
Böjt252
Ruházat253
Arany254
Kincs254
Pénz254
Gazdaság130
Az élet bajai
Betegség254
Megpróbáltatás257
Nyomorúság257
Éhség258
Szenvedés258
Szorongatás258
Üldözés259
Ez ember teste
Test260
Arc261
Fül261
Nyelv262
Száj262
Beszéd262
Szem264
Szív265
Az ember értelmi világa
Kíváncsiság266
Tanulékonyság266
Bölcsesség267
Okosság271
Balgaság271
Bolondság273
Dőreség273
Esztelenség, ostobaság273
Oktalanság273
Az ember akarata
Szabadakarat273
Állhatatosság274
Éberség, virrasztás275
Önmegtagadás275
Türelem117
Az ember magatartása
Alázatosság277
Szelídség278
Egyszerűség279
Szerénység279
Dicsekvés279
Dölyfösség279
Elbizakodottság280
Fennhéjázás280
Felfuvalkodottság280
Gőg280
Nagyravágyás280
Kevélység281
Az ember érzelemvilága
Boldogság283
Jó kedély284
Öröm, örvendezés284
Bánat284
Félelem285
Szomorúság, sírás285
Az ember vallás-erkölcsi élete
Hívők285
Vallásosak286
Buzgók286
Jámborok286
Igazság szerint élők287
Igazságosak288
Igazak288
Megigazulás290
Igazak-gonoszok290
Jók292
Tökéletesek292
Választottak292
Gonoszok294
Igaztalanok298
Istentelenek298
Romlottak299
Rosszak299
Világfiak299
Az ember cselekedetei
Jócselekedetek301
Utolsó dolgok
Halál307
Halottak308
Temetés309
Feltámadás309
Utolsó ítélet311
Tisztítóhely315
Pokol315
Mennyország317
Örök élet319
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A szentirás idézettára A szentirás idézettára A szentirás idézettára A szentirás idézettára A szentirás idézettára

Az eredeti borítót az első kötéstáblára ragasztották, a címlapon tulajdonosi bejegyzés, egy oldalon ajándékozási bejegyzés, néhány lapon ceruzás jelölés található.

Állapot:
6.280 ,-Ft
31 pont kapható
Kosárba