A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A szocialista realizmus I-II.

Tartalom

I. kötet
A szocialista realizmus / Köpeczi Béla tanulmánya5
Kezdetektől 1905-ig63
Ch. Fourier: A népszínházról, 182265
Saint-Simon: Irodalmi, filozófiai és ipari gondolatok, 182567
V. Belinszkij: A realista és idealista költészetről, 183569
G. Sand: A proletárok költészetéről, 184273
G. Herwegh: A Párt, 184276
E. Jones: Irodalmi szemle, 184778
F. Engels: Eugéne Sue és a társadalmi regény, 184480
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet, 184681
R. Wagner: Művészet és forradalom, 184982
R. Owen: A boldogság feltételei, 184986
Ch. Baudelaire: Pierre Dupont, 185188
Ny. Csernisevszkij: A művészet esztétikai viszonya a valósághoz, 185490
H. Heine: Politikai vallomás, 185592
K. Marx: A különféle kultúrformák egyenlőtlen fejlődéséről, 1857 F. Lassalle, K. Marx és Fr. Engels levélváltása a tragédiáról, 1859 100
V. Hugo: A "Nyomorultak" előszava, 1862107
V. Hugo: William Shakespeare, 1864108
D. Piszarev: Szellemi proletariátus, 1865111
P.-J. Proudhon: A művészet társadalmi rendeltetése, 1865114
Irodalom és művészet a Párizsi Kommün idején, 1871117
G. Courbet felhívása a művészekhez, 1871118
A "Cri du Peuple" c. lap beköszöntője, 1871120
A Párizsi Kommün 1871. május 19-i ülésének jegyzőkönyvéből121
E. Pottier: Az Internacionálé, 1871131
W. Whitman: Demokratikus távlatok, 1871133
E. Zola: Proudhon és Courbet, 1879136
E. Zola: A kisérleti regény, 1880138
J. Vallés: A munkásköltészetről, 1881140
F. Engels Kautskynéhoz, 1885141
G. Plehanov: Néhány szó a munkásokhoz, 1885142
D. Blagoev: Irodalmunk, 1885144
F. Engels M. Harknesshez, 1888146
A. Baju: A holnap irodalma, 1891148
P. Lafargue: Zola "Pénz" című regényéről, 1891-92150
F. Mehring: A mai naturalizmus, 1892-93153
C. Dobrogeanu-Ghera: L'art pour l'art és irányzatos művészet, 1894156
W. Morris: A szépség és a mindennapi kenyér, 1894158
F. A. Bebel: Művészet és irodalom a szocialista társadalomban, 1896160
F. Mehring: A művészet és a proletariátus, 1896163
P. Lafargue: Az író és a társadalmi környezet, 1896167
A. Labriola: A művészet és a kor ideológiája, 1896169
L. Tolsztoj: Mi a művészet? 1897-98172
A. France és J. Jaurés a művészet egységéről és szocialista jövőjéről, 1900173
R. Rolland: A nép és a színház, 1903180
G. B. Shaw: Ember és elsőbbrendű ember, 1903184
1905-1917
Lenin: A párt szervezete és a pártos irodalom, 1905189
V. Brjuszov: A sajtószabadság, 1905195
E. Verhaeren: A költészet jövője, 1905198
E. Vandervelde: A szocialista rendszer és a művészet, 1906199
N. Cocea: A jövő művészete felé, 1906204
A. Lunacsarszkij: A szociáldemokrata művészi alkotás feladatai, 1907208
Ady Endre: Irodalmi háborgás és szocializmus, 1908214
Bölöni György: Francia szocialista művészek, 1908216
M. Gorkij: A személyiség széthullása, 1909219
M. Gorkij: A proletárirodalom romantikájáról, 1909222
Lenin: L. N. Tolsztoj és a mai munkásmozgalom, 1910223
Lenin: Tolsztoj és a proletárharc, 1910226
V. Vorovszkij: A forradalmi romantika, 1910228
K. Kautsky: Proletariátus és kultúra, 1910229
Pogány József: Kultúra-álkultúra, 1911231
K. Liebknecht: A művészet és a tudomány a tőke szolgálatában, 1911234
C. Zetkin: Művészet és proletariátus, 1911236
J.-R. Bloch: Klasszikus vagy forradalmi megújulás? 1911240
G. V. Plehanov: Művészet és társadalmi élet, 1912244
Lenin: A nemzeti kultúra, 1913248
Szabó Ervin: Proletárköltészet, 1914251
Bresztovszky Ernő: Játszunk a szavakkal, 1914255
R. Tressel: A "Rongyosnadrágos filantrópok" című régész előszava, 1914260
A. Gramsci: Szocializmus és kultúra, 1916263
1917-1932
1917-1925
Az októberi forradalom és a kultúra
Az első intézkedések, 1917-18269
A.Szerafimovics: Egy cseppben..., 1917273
A.Blok: Az értelmiség és a forradalom, 1918276
Majakovszkij-Kamenszkij-Burljuk I. számú rendelet, 1918279
A proletkult-szervezetek első konferenciája, 1818281
A. Lunacsarszkij tézisei, 1918282
A. Bogdanov határozati javaslata, 1918283
A futurizmus és a proletárművészet, 1918284
M. Gorkij: Felhívás a proletariátushoz és az értelmiséghez, 1918286
Művészet a forradalmas Németországban288
Ludwig Rubiner: Az emberiség bajtársai288
A magyar Tanácsköztársaság és a művészet292
Móricz Zsigmond: Új közönség, 1919293
Nagy Lajos: Világszemlélet az irodalomban, 1919295
Uitz Béla: Diktatúra kell! 1919297
Barta Sándor: Az idő beteljesített benneteket, 1919300
Viták a politika és a művészet viszonyáról303
Lukács György: A kulturális politikáról, 1919303
Kassák Lajos: Tovább a magunk útján, 1918306
Kun Béla: Az új kultúráról, 1919 307
Kassák Lajos: Levél Kun Bélához a művészet nevében309
Egy ifjúmunkás levele, 1919310
Viták és állásfoglalások az új művészetről a forradalmak után313
A proletkult Nemzetközi Irodája, 1920315
V. I. Lenin vitája a proletkulttal, 1920 320
A. Bogdanov tézisei a kulturális munkáról, 1920321
V. I. Lenin: A proletárkultúráról323
E. Piscator: A proletár színház programja, 1920325
A. Gramsci: A futurizmus és a forradalom, 1921327
St. K. Neumann: A proletárkultúra, 1921329
A Kuznyica-csoport moszkvai proletáríróinak és költőinek nyilatkozata, 1921332
A forradalmi képzőművészetek (AHRR) nyilatkozata, 1922335
D. Vertov: Mi, 1922336
J. Wolker: Proletárművészet, 1922339
Vita L. D. Trocikj és A. V. Lunacsarszkij között, 1923344
A proletárírók Oktyabr-csoportjának ideológiai és művészeti platformja, 1923352
V. Majakovszkij: Kibe mar bele a LEF? 1923356
A konstruktivisták irodalmi központjának nyilatkozata, 1924359
Az új zene feladatai, 1924361
B. Aszafjev: Legyen a zene mindenki közkincse, 1924 365
A. Tolsztoj: A monumentalitás realizmus, 1924367
A. Lunacsarszkij: A művészet és a kommunizmus, 1924369
Az OK(b)P XIII. kongresszusának a sajtóról szóló határozatából, 1924376
H. Barbusse: Az új irodalomról, 1925377
G. Grosz: A művészet veszélyben van, 1925379
Sz. Eisenstein: A forma materialista megközelítéséről, 1925381
Az OK(b)P Központi Bizottságának határozata a párt irodalompolitikájáról, 1925384
Jegyzetek393
II. kötet
1925-1932
A. Lunacsarszkij: Levélváltás a Konzervatórium komszomolistáival, 19268
A. Lunacsarszkij: A nyugat forradalmi művészetének kiállítása, 192614
A Pereval kiáltványa, 192719
A. Tairov: Korunk igazi stílusa, 192723
M. Gorkij: A proletárírókról, 192825
Az új Lef, 192826
K. Zelinszkij: A konstruktivizmus, 192829
A Modern Építőművészek szövetségének (OSZA) I. konferenciája, 192831
A parasztírók platformja, 192834
A. Fagyejev: A proletárirodalom országútján, 192837
J. R. Becher: A mi szövetségünk, 192839
Németország Forradalmi Képzőművészeti Szövetségének (ARBKD) manifesztuma, 192841
Ék Sándor: A német forradalmár képzőművészek harcáról, 192844
Proletár-realizmus Japánban47
Kurahara Korehito: Út a proletár-realizmushoz, 192849
Lu Hszjün: Gondolatok új irodalmunkról, 192951
B. Václavek: A kollektivizmus kezdetei a legújabbkori művészetben, 192954
T. Peiper: Művészet a proletárnak, 192957
A. Fagyejev: A proletariátus művészeti módszere, 192960
V. Mejerhold: Színházi forradalom, 193061
A proletár- és forradalmi írók II.nemzetközi konferenciája, 193064
Határozat a nemzetközi proletár- és forradalmi irodalomról 193065
E. Piscator: A társadalomtudományos dramaturgia, 193068
Mácza János: Alkotómódszer a proletárművészetben, 193072
J. Vigo: A filmdokumentum igazsága, 193178
A magyar proletárirodalom platform-tervezete, 193181
József Attila: A magyar proletárirodalom platformtervezetéről, 193186
A. Lunacsarszkij: A proletárirodalom két fő vonala, 193188
A proletár zenei alkotás alapelvei, 193191
Viták a Die Linkskurveban, 1931-3295
Lukács György: Tendencia vagy pártosság? 193296
Lukács György: Riport vagy ábrázolás? 1932103
E. Ottwalt: "Tényregény" és formai kísérlet, 1932107
Gábor Andor: Regény és riport109
Csü-Csiu-paj: A proletár tömegirodalom aktuális kérdései, 1932113
Az OK(b)P Központi Bizottságának határozata az irodalmi és művészeti szervezetek átszervezéséről, 1932117
1932-1945
A. Fagyejev: A szocialista realizmus, 1932124
A. Lunacsarszkij: A szocialista realizmusról, 1933129
A. Tolsztoj: A marxizmus gazdagabbá tette a művészetet, 1933133
J. Brzekowski: Akalmazott költészet és proletárköltészet, 1933135
Kinek írok? E. Dabit, J.-R. Bloch és L. Aragon válasza, 1934138
A. Gramsci: Művészet és újkultúra, 1934 körül143
M. Gorkij: Beszélgetés a fiatalokkal, 1934147
A Szovjet Írók Szövetségének I. kongresszusa, 1934149
Gaál Gábor: A realizmus kérdései, 1934173
Sz. Prokofjev: A szovjet zene útja, 1934175
Bálint György: A bázeli harangok, 1935177
D. Moor: A szovjet plakátművészetről, 1935178
Sz. Eisenstein: A filmforma: új problémák, 1935179
Kongresszus a kultúra védelmére, 1935184
L. Aragon: Visszatérés a valósághoz, 1935191
G. Dimitrov: A forradalmi irodalom a fasizmus elleni harcban, 1935194
Balázs Béla: A szocialista realizmus, 1935195
H. Eisler: A szocialista zenekultúráról, 1935201
K. Konrad: A szocialista realizmusról, 1935205
W. Frank: A forradalmi író értékei, 1935212
F. García Lorca és Bagaria karikaturista beszélgetése a művészetről, 1936217
C. Caudwell: Illúzió és valóság, 1936218
Vita a realizmusról a francia képzőművészetben, 1936222
B. Václavek: Az alkotás helyzete, 1936239
Dési Huber István: A mai magyar festészeti törekvések, 1937242
L. Aragon: Szocialista realizmus - rancia realizmus, 1937244
Viták az újításról és a dekadenciáról, 1938247
Anna Seghers és Lukács György levélváltása, 1937-38247
E. Bloch és H. Eisler: Az öröklés művészete, 1938255
B. Brecht: Népiség és realizmus, 1938261
B. Brecht: Lukács György tanulmányai, 1938 k.266
Lukács György: A szocialista realizmusról, 1939269
D. A. Siqueiros:Gondolatok a művészetről, 1940278
Mao Ce-tung: Kit szolgáljon irodalmunk és művészetünk? 1942281
L. Visconti: Emberszabású filmművészet, 1943285
M. Krleza: Az irodalom ma, 1945286
1945-1956
A "Zvezda" és a "Leningrád" folyóiratokról. Az SZK(B)P Központi Bizottságának 1946. aug. 14-i határozata294
A. Zsdanov: Beszámoló a "Zvezda" és a "Leningrád" című folyóiratokról 1946298
A. Fagyejev: Az irodalomelmélet és kritika feladatai, 1948303
Vita a tudatosságról és pártosságról 1949305
Lukács György: Marx és Engels irodalomelmélete 1949306
Lukács György: Bírálat és önbírálat, 1949308
Révai József: Megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez, 1949319
M. Sadoveanu: Az irodalom és a politika, 1950323
J. R. Becher: Beszélgetés a német kultúráról, 1951325
P. Éluard: Az alkalmi költészet, 1952327
R. Guttuso: A realizmus útján, 1952331
A Szovjet Írók Szövetségének II. kongresszusa, 1954336
K. Szimonov: Referátum a szovjet írók II. kongresszusán, 1954336
B. Brecht: Írások a színhárzól, 1954343
H. Laxness: Az irodalom problémái napjainkban, 1954346
P. Neruda: Az emberi összetartás és az író, 1954352
J. Lindsay: Az angol regény és a szocializmus, 1956353
1956-1965
Szovjet vita a realizmusról, 1957-58357
T. Pavlov: A szocialista realizmus nem koholmány, hanem történelmi szükségszerűség, 1957367
C. Salinari: A költészet jelentősége, 1957369
I. Ehrenburg: Szükséges felvilágosítás, 1957372
F. Cremer: Szocialista művészet-szocialista realizmus, 1957374
J. S. Alexis: Merre tart a regény? 1957377
M. Solohov: Az élet igazságának művészete, 1958382
D. Sosztakovics: Ismerni és szeretni a zenét, 1958383
Révai József: József Attila költészetéről, 1958386
Kuo Mo-zso: Forradalmi romantika és forradalmi realizmus, 1958392
L. Aragon: Nevezzük nevükön a dolgokat! 1959394
E. Fischer: A nélkülözhetetlen művészet, 1959399
Nazim Hikmet: Felszólalás az ázsiai és afrikai országok íróinak taskenti konfernciáján, 1959400
M. Lifsic: Modernista előítéletek, 1959404
K. Pausztovszkij: Vitathatatlan és vitatható gondolatok, 1959407
L. Visconti: Vergától Gramsciig, 1960 408
S. Quasimodo: Értekezés a költészetről, 1960413
D. A. Siqueiros: Falfestészet-közösségi művészet, 1960414
A. Tvardovszkij: Az irodalom nem illusztráció, 1961418
G. Csuhraj: A negyvenegyedik, 1961420
A. Dejneka: Akotómunkám, 1961423
J. Ivens: Hogyan ábrázoljuk az embert? 1963426
G. Della Volpe: Az ízlés kritikája, 1964428
R. Garaudy: A realizmusról, 1964432
R. Garaudy: A párizsi iskola, 1965434
Fábry Zoltán: Valóságirodalom, 1965437
Lukács György: Mai szocialista realizmus, 1965438
Az MszMP Kulturális Elméleti Bizottságának állásfoglalása 1965442
Jegyzetek449
Bibliográfia465
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A szocialista realizmus I-II. A szocialista realizmus I-II. A szocialista realizmus I-II. A szocialista realizmus I-II.

A kötetek védőborítója kopott, lapéleik foltosak.

Állapot:
2.200 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!