Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.131

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A szocializmus építésének útján

A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának anyagából

Tartalom

Bevezető5
Az MDP II. kongresszusának távirata Sztálin elvtárshoz9
A napirend 1. pontja
Rákosi Mátyás: A Központi Vezetőség beszámolója és a Párt feladatai13
Dávid Ferenc: Hogyan sikerült elérni a termelőszövetkezeti mozgalom hatalmas előretörését Szolnok megyében 71
Farkas Mihály: Néphadseregünk virágzó hazánk békéjének védője74
Révai József: Kulturális és ideológiai területen is megkezdtük a felzárkózást a politikai és gazdasági téren elért nagy eredményeinkhez91
Krizsanyik Jánosné: A termelőszövetkezet a dolgozó parasztság felemelkedését jelenti117
Vancsek Ferencné: Az iszkaszentgyörgyi tszcs munkafelajánlásai lendületet adtak az egyénileg gazdálkodó parasztoknak is119
Kovács István: A szocializmus építésénél gondoljunk a legértékesebb aranytartalékra: az emberre121
Hegedűs András: Elsősorban a meglévő termelőszövetkezetek megerősítését és azok jó terméseredményeit kell elősegítenünk133
Horváth Márton: A párt- és kormányhatározatok felhasználása propaganda- és agitációs munkában142
Koszopovics András: Mi, magyarországi délszlávok, gyűlöljük titót, megvédjük drága magyar hazánkat...153
Háy László: Az imperialisták gazdasági háborúja megtörik a béketábor országainak gazdasági erején155
Dénes István: Kialakulóban van és egyre bátrabban próbálgatja sasszárnyait az új magyar ifjúság160
Uszta Gyula: Néphadseregünk, Államvédelmi Hatóságunk és rendőrségünk jelentése az MDP II. kongresszusának 168
Rusznyák István: A tudomány és a mindennapi gyakorlat egysége máris nagyszerű eredményeket hozott169
Andics Erzsébet: A nemzetközi békemozgalom fejlődéséről172
Csorpák Jánosné: A mi szövetkezetünket nem adjuk oda senkinek178
Rónai Sándor: Szilárdan összekovácsolódtunk a közös harcban, a közös munkában180
Lengyel József: A nehézségekre még keményebb harccal kell válaszolnunk182
Kuczka Péter: Íróink és költőink ma az egész néphez szólnak185
A napirend 2. pontja
Gerő Ernő: Az ötéves terv első évének ertedményei és további feladataink a népgazdaság szocialista építése terén188
Koczina Gyula: Az RM teljesíteni fogja a megnövekedett feladatokat is237
Vas Zoltán: Nemzeti jövedelmünk kérdései240
Apró Antal: Szakszervezeteinket a termelés, a szocialista ipar fejlesztése terén a Párt legfontosabb segítőjévé kell tenni251
Károlyi József: Mi, kommunista bányászok, sztahanovisták, terven felül sokszáz vagon szenet termelünk, hogy legyen mivel aláfűteni az imperialistáknak261
Lombos Ferenc: Neveljük az önként vállalt munkafegyelemre az új munkásokat264
Nagy Imre: Meg kell tisztítanunk a tanácsokat a befurakodott ellenségtől266
Czottner Sándor: Jelentősen emelnünk kell szén- és elektromosenergia termelésünket, mert enélkül szocialista iparunk gyors fejlődése lehetetlen270
Zsofinyecz Mihály: A kohó- és gépiparnak mozgósítania kell a tartalékokat tervfeladatai teljesítésére273
Friss István: Biztosítani kell a megfelelő arányt a termelés és a munkabérek emelkedése között276
Köböl József: A munkafegyelemért való harcnak állandó harcnak kell lennie285
Pozsonyi Zoltán: Minden munkahelyen sztahanovista módszerrel kell dolgozni289
Házi Árpád: Az ÁEK munkája és feladatai289
Szabó Mihályné: A megyar asszonyok még keményebben fognak harcolni a békéért293
A napirend 3. pontja
Kiss Károly: Beszámoló a KEB tevékenységéről295
A napirend 4. pontja
Hidas István: Az MDP Szervezeti szabályzatának módosítása304
A napirend 5. pontja
A KV és a KEB névsora310
A testvérpártok küldötteinek felszólalásai
P. F. Jugyin elvtárs átadja az SzK(b)P KB üdvözletét312
Huan Cen: A Kínai KP üdvözlete a Kongresszusnak312
Francois billoux: A francia dolgozók harca a nyomor, a fasizálás, a háború ellen313
Cso Csan Ik: A koreai nép jól tudja, hogy nem áll egyedül az imperialista betolakodók ellen folytatott szent háborújában314
Zenhon Novak: A lengyel és magyar nép közös útjáról315
Luigi Amadesi: Az olasz dolgozók harca a békéért316
Harry Pollitt: Annak biztosításán dolgozunk, hogy az angol nép sohase harcoljon a Szovjetunió ellen317
Villiam Siroky: Csehszlovákia és Magyarország nemzeteinek testvériségéről és barátságáról318
Josil Chisinevschi: Úgy örülünk a Magyar Népköztársaság eredményeinek, mint saját eredményeinknek319
Rajko Damjanov: A bolgár KP üdvözlete a Kongresszusnak319
Fred Oelssner: A Német Szocialista Egységpárt az egységes, demokratikus Németországért320
Rudolf Gundelach: A Német KP harca az imperialisták és jobboldali szociáldemokrata lakájaik ellen321
Pero Popívoda: A jugoszláv nép nem lesz az amerikai-angol gyarmatosítók és bérenceik rabja322
Antonio Mije: A spanyol nép győzni fog a véres Franco-rendszer elleni harcban323
Joanesz Joanidesz: A görög népet nem töri meg a véres terror324
Johann Koplenig: A magyar népi demokrácia felemelkedése serkentőleg hat a mi küzdelmünkre324
Hysni Kapo: Az albán nép nincs elszigetelve, mert örök barátság fűzi a dicsőséges szovjet néphez325
Ville Pessi: A Finn KP üdvözlete326
Basarine Hirendib: A Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának üdvözlete327
Léon Nicole: A proletárnemzetköziség útján a békéért!327
Vittorio Vidali: Harcolunk, hogy Trieszt ne legyen az amerikai imperialisták katonai-stratégiai támaszpontja328
Georges Sironval: A Belga KP üdvözlete329
Maria Iringova: A mi munkánkat a szebb jövőnkért nem fogja megállítani semmiféle fegyvercsörtetés329
Gerben Wagenaar: A holland munkásosztály kiharcolja országa függetlenségét330
Sven Nielsen: A Dán KP üdvözlete331
Just Lippe: A norvég KP üdvözlete332
Eszter vilenszka: Az Izraeli KP üdvözlete332
Üdvözlő táviratok
Az Északamerikai Egyesült Államok Kommunista Pártjának üdvözlő távirata333
A Kanadai Halqadó Munkáspárt üdvözlő távirata334
Zárszó
Rákosi Mátyás elvtárs kongresszusi zárszava335
Függelék
Az MDP II. kongresszusának határozta 340
A KV közleménye a kongresszusi verseny eredményéről348
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem