1.042.568

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Tisza és vízrendszere I-II.

Területfejlesztés

Előszó

Részlet a könyvből:

A Tisza hullámtereinek, ártereinek, a folyót kisérő kiöntéseknek és morotváknak páratlanul gazdag élővilága már századokkal ezelőtt magára vonta nemcsak a kutatók, de az... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

A Tisza hullámtereinek, ártereinek, a folyót kisérő kiöntéseknek és morotváknak páratlanul gazdag élővilága már századokkal ezelőtt magára vonta nemcsak a kutatók, de az utazók és művészek figyelmét is. A közel három évszázadra visszatekintő biológiai kutatásokról igen jó és részletes áttekintést adnak Uherkovich Gábor és Bába Károly munkái. A tudomány-historikusok megegyeznek abban, hogy az első biológiai híradás Marsigli-től származik, aki már 1726-ban a tiszavirágról (Palingenia longicauda) írt. A sor számos jeles tudóssal folytatódott a tizenkilencedik századból, köztük az ugyancsak tiszavirággal foglalkozó Grove és Agnelli, a már összefoglaló munkát is közzé adó Mojsvári és Mojsisovics mellett olyan neveket is találunk, mint Herman Ottó, Lakatos Károly és Mocsáry Sándor. Vissza

Tartalom

I. kötet
Glatz Ferenc: Előszó. A Tisza és Akadémiánk 11
A vízgazdálkodás becsületének helyreállítása: 1997 11
Tiszaprogramok 12
Eredmények, tervek 13
1. rész
A TISZA FÖLD- ÉS VÍZRAJZA
Somogyi Sándor: A Tisza vízgyűjtőjének földrajzi helyzete 17
Félegyházi Enikő - Lóki József - Szabó József: A folyó őstörténete,
a mai Tisza kialakulása az Alföldön 29
Alföldi László - Schweitzer Ferenc: A Tisza vízrendszerének
földrajzi és hidrológiai jellemzése 41
Szalai Sándor: A folyó vízgyűjtőjének éghajlati viszonyai 53
Éghajlati áttekintés 53
Hosszú adatsorok 58
Aszályosság 58
Árvíz 61
Extrémérték-analízis 63
Kitekintés 64
Németh Tamás - Pásztor László - Szabó József - Várallyay György: A vízgyűjtő talajai 67
A Tisza folyó környezete 67
Magyarország 69
Románia 83
Ukrajna 84
Szlovákia 87
Somogyi Sándor: A Tisza és az ember 91
Schweitzer Ferenc: Folyóink hullámtereinek fejlődése, kapcsolatuk
az árvizekkel és az árvízvédelmi töltésekkel 107
Egy mai probléma történelmi gyökerei 107
Gátépítés vagy a hullámterek bővítése? 112
Váradi József - Nagy István: A Tisza-völgy vízgazdálkodásának
jövőképe 117
Árvízi mederrel kapcsolatos folyamatvizsgálatok 118
Az árvízi meder területének változása 121
Mesterséges létesítmények az árvízi mederben (nyárigátak, épületek, utak, hidak stb.) 121
Hullámtéri területek használata 123
Középvízi meder 127
Övzátonyképződés 127
A hullámtér feliszapolódása 129
A Tiszavízgyűjtő folyamatvizsgálatai 130
Michalkó Gábor: A Tisza vízgyűjtőjének idegenforgalma 133
A vízgyűjtő turisztikai értelmezése 133
A turizmus területi rendszere és folyamatai a Tisza vízgyűjtőjén 134
A vízgyűjtő településeinek idegenforgalmi értékelése 137
A vízgyűjtő terület idegenforgalmi vonzerői 139
A Tisza mint önálló vonzerő 143
2.rész
VÍZMINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Zsuga Katalin: A Tisza vizének minősége 151
A Tisza vízgyűjtőterületének jellemzése, környezetvédelmi, ökológiai problémák 151
A vízminőség alakulása 152
A biológiai vízminőség alakulása 159
Tavak, holtágak, víztározók 164
További feladatok 166
Vízellátás, csatornázás, szennyvízelhelyezés 167
Vízfolyások szennyezőanyag-terhelése 168
Felszín alatti vizek állapota 174
Talajvizek 175
Parti szűrésű vízkészletek 176
Rétegvizek 176
Termálvizek 176
A felszín alatti vízbázisok védelmével kapcsolatos feladatok 177
Hulladékgazdálkodás 178
Veszélyes hulladékok 178
Települési vagy kommunális hulladékok 179
Országos Hulladékgazdálkodási Terv 180
Guti Gábor - Zsuga Katalin: Biológiai vízminősítés és vízminőségi
célállapot (EU Víz Keretirányelv) 185
Biológiai vízminősítő rendszerek Magyarországon 186
A VKI szempontjainak megfelelő halbiológiai megfigyelőrendszer 191
A tiszai halállomány vizsgálata 193
Csányi Béla - Juhász Péter - Kovács Tibor - Németh József - Vörös Lajos - Ambrus András - Kavrán Viktória: Az EU Víz Keretirányelv és a Tisza magyarországi szakaszának
biológiai monitorozása 205
Az EU Víz Keretirányelv előírásai 207
A biológiai monitorozás eddigi gyakorlata a Tiszán 211
A szaporítás és az a-klorofill- koncentráció a Tiszán 1999 és 2001 között 212
A Víz Keretirányelv követelményeihez illeszthető biológiai monitorozás a Tiszán 215
Vízi növényzet (fitoplankton, fitobentosz, makrofiton) 215
A Tisza jellemzése a fitoplankton monitorozása alapján 216
Tisza 217
Tisza menti természetvédelmi területek
egyes víztereinek kvalitatív algológiai vizsgálata 219
Makrozoobenton 222
A Tisza jellemzése a makrozoobenton monitorozása alapján 223
Összefoglalás 228
Jolánkai Géza - Hock Béla - Pataki Beáta - Mándoki Mónika:
Vízminőség és terhelhetőség 237
Mintavételi helyek és rendelkezésre álló adatbázisok 240
Vízminősítés 240
Időbeli változások értékelése 251
Anyagmérlegek 254
Összefoglalás 259
Aradi Csaba - Lengyel Szabolcs: A Tisza mente természetvédelme
és környezetvédelme 263
Természet- és tájvédelem 263
Környezetvédelem 269
Aradi Csaba - Gőri Szilvia - Lengyel Szabolcs: Az Egyek-Pusztakócsi
mocsárrendszer 277
Természetvédelmi kezelési elvek 277
A mocsárrendszer jellemzése 280
Térségi kapcsolatok helyreállítása 298

II. kötet
3. rész
A TISZA-VÖLGY ÉLŐVILÁGA
Gallé László: A Tisza biológiai kutatásának rövid története 13
A terület életföldrajzi képe és változásai 17
Az erdős hegyektől a mocsaras lapályig 17
A Tiszai-Alföld biológiai sokféleségének tényezői: erdők, gyepek, mocsarak 19
A biológiai sokféleség életföldrajzi komponensei: flóra- és faunaelemek 33
Vegetáció- és faunatörténeti vonatkozások 39
Az életföldrajzi kép mai változásai - természeti és emberi hatások 41
Körmöci László - Margóczi Katalin - Gallé László: Élőhelytípusok, életközösségek és térképezésük a Tisza-völgy hazai szakaszán 43
Az élőhely-típusok a 19. századi folyószabályozás előtt 43
Lágyszárú növényzettel jellemezhető élőhelyek 44
Mezőgazdasági területek 53
Természetes erdőtípusok 53
A Tisza menti élőhelyek térképi megjelenítése 59
Gallé László: A Tisza hullámtere mint ökológiai folyosó 65
Az ökológiai folyosó fogalma és jelentősége 65
A Tisza melléke, mint élőhelyfolyosó 74
Makra Orsolya - Gallé László: A hullámtéren kívüli élőhelyek és ökológiai hálózatuk 91
A hullámterek és árterek kialakulása 91
A mentett oldali területek szerepe, jelentősége 92
A hullámtéren kívüli élőhelyek jellemzése 93
A hullámterek és a mentett árterek tájökológiai kapcsolatai 105
A Tiszabecs és Kisköre közötti folyószakasz ökológiája 111
Az ökológiai hálózat alkotóelemei 112
A Tisza menti területek jelentősége az ökológiai hálózatban 113
A Tisza mente ökológiai szempontú felmérésének első lépései 114
A Tisza Tiszabecs és Kisköre közötti szakaszának jellemző területhasználati módok 115
A Tisza Tiszabecs és Kisköre közötti szakaszának jellemző ökológiai értékkategóriái 118
4. rész
A TISZA KÖRNYEZETE, TELEPÜLÉS ÉS TÉRFEJLŐDÉS
Csatári Bálint: A Tisza-vidék fejlesztésének általános kérdései, tényezői, lehetőségei 127
1. A Tisza, az Alföld ökológiai tengelye 129
2. A Tisza mint haváriatényező 129
3. A Tisza mint vízrendszer és vízgazdálkodási tényező 129
4. A Tisza mint különlegesen kezelendő, sajátos, fenntartható agártér 129
5. A Tisza mint gazdaságfejlesztési tér 130
6. A Tisza, a természetközeli turizmus paradicsoma 130
7. A Tisza mint táji-szellemi, kulturális örökség 131
8. A Tisza mint hajózó út 131
Befejezés - előretekintés 131
Zárógondolat 134
Nagy János - Fehér Alajos: Két kiemelt gazdasági ág: a mezőgazdaság és a turizmus 137
Mezőgazdaság és erdészet 137
A mező- és erdőgazdálkodás jövője a Tisza-völgyben 143
Kiss Attila: A Tisza menti települések 149
Településhálózati jellegzetességek a Tisza mentén 149
Válsággócok statisztikai lehatárolása 156
Regionális megosztottság a települési viszonyok tükrében 162
Összefoglalás 167
Csordás László - Kovács András Donát: Az idegenforgalom szerepe a térség életében 169
A Tisza vonzereje 169
Az idegenforgalom helyzete a Tisza mentén napjainkban 172
A Tisza mentén élők véleménye az idegenforgalommal kapcsolatos kérdésekről 175
A turizmus fejlesztése és jövőképe a Tisza völgyében 175
Kerényi Attila - Szabó György - Fazekas István - Szabó Szilárd: Környezeti problémák és megoldási lehetőségek 179
Célkitűzés, módszerek 179
Környezetvédelmi szabályozás a településeken 179
Környezetvédelmi prioritások az önkormányzatok és a lakosság szerint 183
A lakosság véleménye az önkormányzatok környezetvédelmi tevékenységéről 185
Árvizek és belvizek hatásai a településekre 187
Hulladékgazdálkodás a Tisza menti településeken 188
Csatornázzottság és szennyvíztisztítás a Tisza mentén 192
A Tisza menti környezet szennyezésérzékenysége 195
A környezetvédelem főbb stratégiai feladatai a régióban 198
Angol nyelvű összefoglalók 203
A kötet szerzői 217
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Tisza és vízrendszere I-II. A Tisza és vízrendszere I-II. A Tisza és vízrendszere I-II.
Állapot:
4.600 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba