1.028.023

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Agrárgazdaságtan (dedikált példány)

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 444 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Dr. Vági Ferenc szerkesztő és az egyik szerző által dedikált példány.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Bevezetés az agrárgazdaságtanba
Az agrárgazdaságtan tárgya és feladatai9
A politikai gazdaságtan és az ágazati gazdaságtudományok. Az agrárgazdaságtan tárgya9
Az agrárgazdaságtan, a mezőgazdasági üzemtan és a mezőgazdasági tudományok kapcsolata11
A szocialista agrárgazdaságtan helyzete és fő kérdései12
A mezőgazdaság helye a magyar népgazdaságban14
A mezőgazdaságtan beilleszkedése a népgazdaságba, hozzájárulása a társadalmi termékhez és a nemzeti jövedelemhez15
A mezőgazdasági szerepe a lakosság élelmezésében és az exportban17
A mezőgazdaság az ipar nyersanyagellátója és piaca20
Mezőgazdaságunk szocialista rendszere23
Szocialista mezőgazdaságunk társadalmi alapjai23
A mezőgazdaság szocialista átszervezése hazánkban27
Az állami és a szövetkezeti szektor szerepe a mezőgazdaság szocialista rendszerében30
A termelési viszonyok néhány sajátossága a mezőgazdaság szocialista átszervezése után32
Az értékkategóriák és az anyagi érdekeltség a mezőgazdaságban
A társadalmi termék és a nemzeti jövedelem a mezőgazdaságban35
A mezőgazdaság bruttó termelése, s ennek struktúrája az állami és a szövetkezeti szektorban35
A mezőgazdasági termelés üteme, az ipari és a mezőgazdasági termelés növekedésének néhány összefüggése39
Pótlási alap a mezőgazdaságban41
A nemzeti jövedelem növekedésének tényezői a mezőgazdaságban44
A nemzeti jövedelem és az üzemi bruttó jövedelem46
Az árutermelés és értékesítés a mezőgazdaságban48
Az árutermelés és az árutermelés foka48
A mezőgazdasági termékek szabadpiaci értékesítése51
Állami készletgyűjtés és a felvásárlás szerződéses rendszere52
A felvásárolt áruk jellege és továbbadása55
A felvásárlási rendszer hatékonysága57
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelmi forgalma59
Az export szerkezeti átalakulása60
A mezőgazdasági és élelmiszeripari export forrásai62
Exportgazdaságosság és gazdaságossági számítás65
A mezőgazdasági termékek külkereskedelmi egyenlege68
Munkadíjazás, személyi jövedelem és egyéni érdekeltség a mezőgazdasában69
Részesedés és munkadíjalap a termelőszövetkezetekben; béralap és részesedési alap az állami gazdaságokban70
A munkadíjazás és bérezés formái és módszerei a mezőgazdasági nagyüzemekben74
A mezőgazdasági dolgozók személyes anyagi érdekeltsége, a keresetek és a kereseti arányok alakulása79
A tsz-tagok közös és háztáji érdekeltségének ellentmondása81
A reáljövedelem és a termelés83
Termelési költség és önköltség a mezőgazdaságban85
Az önköltség elemei és struktúrája86
A ráfordítások értékelése88
A mezőgazdasági termékek önköltségcsökkentésének tartalékai91
Az önköltség szerepe a gazdálkodásban93
A vállalati érdekeltség mint a termelés fejlesztésének hajtóereje96
Az egy főre jutó bruttó jövedelem maximálására való törekvés mint a vállalati érdekeltség tartalma a termelőszövetkezetekben97
A nyereség (tiszta jövedelem) maximálásához kapcsolt vállalati érdekeltség az állami szektorban99
Különböző nézetek a termelőszövetkezeti vállalati anyagi érdekeltségről 102
Az üzemi anyagi érdekeltség ellentmondásai a gyakorlatban105
A jövedelmezőség és a gazdaságosság kérdései a szocialista mezőgazdaságban107
A jövedelmezőség általános kérdései a termelőszövetkezeti és az állami szektor termelésében107
A jövedelmezőség hatása az állami és a szövetkezeti szektor termelésében110
A bruttó jövedelmezőségi mutatók és a termelési struktúra megválasztása a termelőszövetkezetekben113
A bruttó jövedelmezőségi mutatókhoz való igazodás néhány sajátossága116
A bruttó jövedelmi mutatók tartalmi jelentése és a gazdaságosság119
A mezőgazdasági árak és a mezőgazdasági árrendszer kérdései121
Az árfajták mint az árrendszer elemei122
A mezőgazdasági árrendszer mechanizmusa125
Az árszínvonal lényege; a mezőgazdasági árszínvonal értékelése129
Az árképzés és a mezőgazdasági árak bekapcsolása a népgazdazdasági árrendszerbe131
Az árak és a termelési politika134
A mezőgazdaság termelőerői
Földhasználat és természeti-technológiai sajátosságok a mezőgazdaságban138
A föld: a mezőgazdaság fő és sajátos termelési eszköze138
A föld hasznosítása és gazdasági értékelése141
A mezőgazdasági újratermelés néhány természet-technológiai sajátossága és annak közgazdasági vonatkozása144
Az anyagi-műszaki bázis és a műszaki fejlődés a mezőgazdaságban148
A mezőgazdaság álló- és forgóalapjai149
A mezőgazdasági géprendszerek és a termelés gépesítése153
A villamosítás, a villamos energia felhasználása a mezőgazdaságban156
A kemizálás térhódítása a mezőgazdasági termelésben158
A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének gazdasági hatékonysága160
Munkaerő-ellátottság és munkerő-gazdálkodás a mezőgazdaságban162
A mezőgazdasági népesség csökkentése és hatása a munkaerő-ellátottságra162
A munka jellegének főbb sajátosságai a szocialista mezőgazdaságban165
A munkerő szektorok és ágazatok szerinti megoszlása a magyar mezőgazdaságban168
A mezőgazdasági munkaerő elvándorlásának befolyásolása és a munkaerőgazdálkodás170
A mezőgazdasági dolgozók szakképzettségének fokozása172
A mezőgazdasági munka termelékenysége175
A munkatermelékenység fogalma és néhány sajátossága a mezőgazdaságban175
A termelés kiszámítása a munkatermelékenység megállapításához177
A munka termelékenység mutatói179
A munkatermelékenység alakulása a magyar mezőgazdaságban181
A munkatermelékenység növelésének tényezői184
Újratermelés a mezőgazdaságban
Felhalmozás és bővített úrjatermelés186
A mezőgazdasági termékek újratermelése186
A felhamozás mint a bővített újratermelés anyagi alapja188
A befektetések gazdasági hatékonyságának kérdése193
A termelési viszonyok fejlődésének irányai az átszervezés után198
Eszközlekötés és alapigényesség200
Alapigényesség a mezőgazdaság állami és szövetkezeti szektorában200
A termelés alapigényességének változása202
Az alapigényesség fokozódása, s hatása a termelés gazdaságosságára és a bruttó jövedelemre206
Az alapigényeség és a mezőgazdasági "tőke" szerves összetétele208
Külterjesség és belterjesség210
Az újratermelés két módja és a belterjesség hozamoldala210
A pótlólagos befektetések célja és a belterjesség ráfordításoldala212
A belterjességi vizsgálatok módszertani elvei214
A belterjesítés közgazdasági és gazdaságpolitikai problémái216
Területméret és termelési koncentráció219
Az átlagos területi méret és a tipikus gazdaságok219
A területi méret és a gazdálkodág vállalati eredményei220
A vállalati termelés és termelésieszköz-koncentráció összefüggései223
A vállalati koncentrációs gazdasági és társadalmi vonatkozásai224
Szakosítás és munkamegosztás227
A vállalati szakosítás foka és a termelés iránya228
A termelési irányok és a gazdálkodás eredményei229
A vállalati szakosodás és a termelés területi eloszlása233
Az iparszerű termelése és a vertikális integráció237
A mezőgazdaság bekapcsolódása a nemzetközi munkamegosztás240
A termelés differenciáltsága és a különbözeti jövedelem a mezőgazdaságban243
A termelés differenciáltságának sajátos vonásai a szövetkezeti és az állami szektorban243
A differenciáltság okai a termelőszövetkezetekben és az álalmi gazdaságokban246
Különbözeti jövedelem a termelőszövetkezetekben248
A termelési feltételek kiegyenlíthetetlensége és a jövedelemdifferenciák mérséklése259
A termelési ágak gazdaságtana
A kenyérgabona-termelés közgazdasági kérdései264
A kenyérgabona termelése és felhasználása hazánkban265
A korszerű nagyüzemi búzatermelés fejlesztése hazánkban266
A búzatermelés jövedelmezősége270
A takarmánytermelés és a takarmányozás közgazdasági kérdései272
A takarmánytermelés alakulása, szerkezete és hozamai272
A szántóföldi takarmánytermelés és fejlesztésének követelményei274
A rét- és a legelőgazdálkodás megjavításának kérdései277
A keveréktakarmányok termelési és felhasználása278
A takarmányfelhasználás legfontosabb közgazdasági és üzemi követelményei280
Az ipari növények termelésének közgazdasági kérdései283
A cukorrépa-termelés gazdasági kérdései284
A textilipari növények termelésének fejlesztése286
Az olajipari növények termelésének kérdései288
A dohánytermelés kérdései290
A zöldség- és a burgonyatermelés közgazdasági kérdései291
A zöldségtermelés gazdasági jellemzői292
A zöldségtermelés fejlődése hazánkban293
A zöldségfélék felvásárlása és hasznosítása294
Költségek és a jövedelmezősége a zöldségtermelésben296
A burgonyatermelés néhány gazdasági kérdése298
A korszerű nagyüzemi gyümölcs- és szőlőtermelés fejlesztésének néhány kérdése301
Gyümölcstermelésünk gazdasági jellemzői301
A korszerű nagyüzemi gyümölcstelepítés és a termelés szervezésének gazdasági vonatkozásai303
Szőlő- és bortermelésünk főbb gazdasági jellemzői307
Szőlőtermelésünk korszerű nagyüzemi fejlesztésének útja309
A szarvasmarhahús- és a tejtermelés gazdasági kérdései313
A tej- és a marhahúsfogyasztás, valamint az export helyzete és várható alakulása313
A szarvasmarha-állomány alakulása és szektoriális megoszlása315
A tejtermelés és a marhahústermelés színvonala316
A nagyüzemi szarvasmarhatartás jövedelmezősége319
A szarvasmarhatartás hozamainak növelése320
A szarvasmarhatartás költségeinek csökkentése322
A sertéshústermelés gazdasági kérdései326
A sertésállomány nagysága és szektoriális megoszlása326
A sertéshús fogyasztásának és exportjának, valamint termelésének színvonala328
A sertéshizlalás termelési költségei és jövedelmezősége332
A sertéstenyésztés és - hizlalás fejlesztése334
A baromfihús- és a tojástermelés gazdasági kérdései338
A baromfiállomány nagysága, összetétele és szektoriális megoszlása338
A tojás és a baromfitenyésztés termelése és felhasználása340
A baromfitenyésztés gazdaságossága és jövedelmezősége343
A juhtenyésztés gazdasági kérdései347
A juhállomány nagysága és szektoronkénti megoszlása347
A juhtenyésztés és a népgazdasági igények348
A juhtenyésztés termelési színvonala350
A juhtartás önköltsége és jövedelmezősége353
Az erdőgazdálkodás közgazdasági kérdései355
Az erdőgazdálkodás helye a magyar mezőgazdaságban355
Az erdőgazdálkodás formája és szervezete359
Az erdőgazdálkodás fejlesztésének kérdései361
A mezőgazdaság irányítása és igazgatása
Tervezés és tervszerű irányítás365
A mezőgazdaság népgazdasági terve és kidolgozásának főbb elvei365
Az utasítások és a gazdaságpolitikai eszközök szerepe a mezőgazdaság tervszerű irányításában369
Az állam és a termelőszövetkezetek pénzügyi kapcsolatának szerepe az irányításban371
A tervezés rendje, s továbbfejlesztésének reformja374
Gazdasági önelszámolás és önálló gazdálkodás376
A realizált bruttó jövedelem a szövetkezeti közös gazdálkodás anyagai alapja377
A bruttó jövedelem megosztása személyi és tiszta jövedelemre380
A tiszta jövedelem bruttó jövedelemből való részesedésének aránya és a felhalmozás helyzete a szocialista átszervezés után381
Önelszámolás az állami gazdaságokban383
Az anyagi és műszaki ellátás rendszere a mezőgazdaságban388
A gépi szolgáltatás és a gépesítés formái hazánkban388
A gépjavítások szervezete és gazdaságossága390
Az anyagi-műszaki ellátás tervezési és forgalmazási rendszerének fejlesztése393
A mezőgazdaság állami irányításának szervezete396
A mezőgazdasági irányítás szervezete396
A mezőgazdasági irányítás szervezetének továbbfejlesztése399
Mezőgazdasági szaktanácsadás és szakoktatás403
Melléklet408
Forrás- és irodalomjegyzék435
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Agrárgazdaságtan (dedikált példány) Agrárgazdaságtan (dedikált példány) Agrárgazdaságtan (dedikált példány) Agrárgazdaságtan (dedikált példány) Agrárgazdaságtan (dedikált példány)

A borító enyhén foltos.

Az előlapon az egyik szerző és szerkesztő, dr. Vági Ferenc névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
4.640 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba
konyv