Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A marxizmus-leninizmus filozófiája

Tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 414 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-1220-1

Tartalom

A filozófia és szerepe a társadalomban5
A filozófia mint világnézet5
A világnézet fogalma5
A filozófia alapkérdése. Materializmus és idealizmus6
A filozófiai dualizmus7
Harmadik út keresése a filozófiában8
Az idealizmus társadalmi és ismeretelméleti gyökerei10
A filozófia módszertani szerepe12
A filozófia és az emberek gyakorlati tevékenysége14
A filozófia tárgyának meghatározása15
A filozófia és a szaktudományok15
A filozófia pártossága17
A materializmus és az idealizmus harca a Marx előtti filozófiában19
A filozófia kialakulása19
A materializmus és az idealizmus harca a rabszolgatartó társadalomban20
A materializmus és az idealizmus harca a középkori filozófiában26
A XVII-XVIII. századi materializmus harca a vallás és az idealizmus ellen29
A klasszikus német filozófia (XVIII. század vége - XIX. század eleje)39
A XIX. századi orosz forradalmi demokraták filozófiája48
A marxizmus forradalmi fordulat a filozófiában53
A marxista filozófia kialakulásának előfeltételei53
Társadalmi-gazdasági előfeltételek53
Természettudományos előfeltételek54
Elméleti előfeltételek55
A Marx és Engels által végrehajtott forradalmi fordulat lényege56
A marxista filozófia lenini továbbfejlesztése60
Dialektikus materializmus
Anyag és tudat
Az idealista és metafizikus anyagfelfogások kritikája67
Az anyag lenini meghatározása69
Anyagi képződmény. Anyagfajta70
Anyag és anyagi71
Az anyag mint szubsztancia72
A mozgás és anyag általános létezési formája73
A metafizikus mozgásfelfogások korlátozottsága. A marxista mozgásfelfogás73
Az anyag alapvető mozgásformái75
A mozgás elválaszthatatlan összefüggése az anyaggal76
Mozgás és nyugalom77
Mozgás és fejlődés78
Tér és idő80
A tér és az idő fogalma80
Az idealista és a metafizikus tér- és időfelfogások kritikája81
A tér és idő alapvető jellemzői82
A tükrözés mint az anyag általános sajátossága85
A tükrözési formák fejlődése86
A tükrözés pszichikai formájának sajátosságai88
A tudat mint a valóság pszichikai tükrözésének legmagasabb rendű formája89
A tudat kialakulása89
A tudat lényege92
A tudat és az anyag viszonyáról94
Anyagi és eszmei94
A tudat szubjektivitásáról95
A megismerés97
A megismerés lényege97
A gyakorlat mint a megismerés alapja99
A megismerés dialektikus útja101
Az eleven szemlélet101
Az elvont gondolkodás104
A megismerés érzéki és a racionális szintjeinek összefüggése107
Empirikus és teoretikus megismerés109
A gyakorlat mint az igazság kritériuma110
Az objektív igazság. Az ismeretek abszolút és viszonylagos jellegének összefüggése az igazságban111
A tudományos megismerés formái és módszerei115
A megfigyelés116
A kísérlet117
Az összehasonlítás117
A hipotézis118
Az analógia120
A modellkészítés121
Az indukció és a dedukció122
Az absztraktról a konkrétra való átmenet módszere124
A történeti és a logikai a megismerésben126
Az analízis és a szintézis127
A materialista dialektika kategóriái131
A kategóriák fogalma131
A kategóriák összefüggése133
A valóság jelenségeinek kölcsönös összefüggése139
Az összefüggés és a viszony fogalma139
Az idealista és a metafizikus összefüggés-felfogások kritikája141
A jelenségek összefüggésének egyetemes jellege143
Egyes, különös, általános145
Az egyes és az általános fogalma145
Az egyes és általános metafizikus és idealista felfogásoknak kritikája146
Az egyes és az általános összefüggése147
Az általános és a különös148
Ok és okozat151
Az ok és az okozat fogalma151
Az idealista és a metafizikus okság-felfogások kritikája152
Az ok és okozat összefüggése156
Szükségszerűség és véletlen159
A szükségszerűség és a véletlen fogalma159
Az idealista és a metafizikus szükségszerűség- és véletlen-felfogások kritikája160
A szükségszerű és a véletlen összefüggése162
A törvény165
A törvány fogalma165
Dinamikus és statisztikus törvények166
Általános és sajátos törvények168
Az általános és a speciális törvények összefüggése169
Tartalom és forma171
A tartalom és a forma fogalma171
A metafizikus és az idealista tartalom- és formafelfogások kritikája172
A tartalom és a forma összefüggése173
A rész és az egész, az elem és a struktúra175
Lényeg és jelenség178
A lényeg és a jelenség fogalma178
Az idealista és a metafizikus lényeg- és jelenség-felfogások kritikája179
A lényeg és a jelenség összefüggése181
Lehetőség és valóság183
A valóság és a lehetőség fogalma183
Az idealista és a metafizikus lehetőség- és valóság-felfogások kritikája184
A lehetőség és a valóság összefüggése. A lehetőségek fajtái186
A dialektika alaptörvényei191
A mennyiségi és minőségi változások egymásba való átcsapásának törvénye192
A minőség és a mennyiség fogalma192
A mennyiségi és minőségi változások kölcsönös átcsapása törvényének lényege194
A mennyiség és a minőség összefüggésére vonatkozó metafizikus nézetek kritikája196
Az ugrás mint az egyik minőségből a másikba való átcsapás általános formája197
Evolúció és revolúció199
Az ellentétek egységének és "harcának" törvénye202
Az ellentét és az ellentmondás fogalma202
Az ellentétek egysége203
Az ellentétek egységének viszonylagos és "harcának" abszolút volta205
Az ellentmondás és a különbség206
Az ellentmondások egyetemes jellege207
Az ellentmondás mint a valóság mozgásának és fejlődésének forrása208
Az ellentmondások fajtái209
Antagonisztikus és nem antagonisztikus ellentmondások212
A tagadás tagadásának törvénye214
A dialektikus tagadás fogalma214
A "dialektikus tagadás", az "ugrás" és az "ellentmondások megoldódása" fogalmainak összefüggése216
A tagadás tagadása törvényének lényege217
Történelmi materializmus
A történelmi materializmus tárgya223
A történelmi materializmus: a marxista filozófia része223
A történelmi materializmus és a többi társadalomtudomány225
A Marx előtti szociológiai nézetek korlátozottsága226
A szociológia tudománnyá változtatása233
A történelmi szükségszerűség és az emberek tudatos tevékenysége235
A társadalom és a természet239
A társadalom és a természet egységéről239
A természet társadalomra gyakorolt hatásáról241
A társadalom természetre gyakorolt hatásáról246
A népesség növekedésének szerepe a társadalom életében247
Az anyagi termelés - a társadalom létezésének és fejlődésének alapja251
A termelés fogalma251
A társadalom termelőerői253
A termelőerők fogalma253
A társadalom termelőerői és a tudomány255
A termelési viszonyok258
A termelőerők és a termelési viszonyok fejlődésének dialektikája262
A termelési viszonyok függése a termelőerők fejlettségéntől262
A termelőerők és a termelési viszonyok összhangjának törvénye264
A termelési viszonyok hatása a termelőerők fejlődésére269
Alap és felépítmény271
Az alap és a felépítmény sajátosságai271
Az alap és a felépítmény fejlődésének és változásának törvényszerűségei275
A szocialista társadalom alapjának és felépítményének sajátosságai277
Osztályok és osztályviszonyok279
Az osztály lenini meghatározása281
Az osztályok keletkezése283
Az osztályok keletkezésére vonatkozó idealista elméletek kritikája283
Az osztályok keletkezésének marxista elmélete285
A sztratifikáció és a társadalmi mobilitás polgári elméletének kritikája287
A társadalom osztályszerkezete289
Alapvető és nem alapvető osztályok289
Az értelmiség290
A rendek291
Az úgynevezett középosztályokról292
Az osztályharc mint az antagonisztikus társadalom fejlődésének mozgatóereje295
Az osztályok elhalásának objektív feltételei300
A társadalom politikai rendszere303
A társadalom politikai rendszerének fogalma303
Az állam kialakulására és lényegére vonatkozó nem marxista elméletek kritikája304
Az állam kialakulása és lényege307
Államtípusok és államformák310
A szocialista állam sajátosságai311
Az állam elhalásának objektív feltételei316
A társadalmi forradalom319
A társadalmi forradalom mint az egyik osztály jellegű társadalmi-gazdasági alakulatból a másikba való átmenet formája319
A társadalmi forradalom objektív és szubjektív feltételei321
A társadalmi forradalom jellege és mozgatóerői323
A szocialista forradalom324
A szocialista forradalom lényege és sajátosságai324
A szocialista forradalom elméletének lenini továbbfejlesztése327
A szocialista forradalom megvalósulási formáinak változatossága330
A társadalmi tudat és formái333
A társadalmi lét és a társadalmi tudat fogalma333
A társadalmi tudat viszonylagos önállósága337
A társadalmi tudat hatása a társadalmi létre338
A társadalmi tudat struktúrája340
A társadalmi és az egyéni tudat340
A társadalmi pszichológia és az ideológia341
A társadalmi tudatformák343
A politikai ideológia343
A jogi tudat346
Az erkölcs349
Az erkölcs fogalma349
Az erkölcs kialakulása351
Az erkölcs osztályjellege352
Az erkölcs egyetemes emberi elemeiről356
Az erkölcs igazságának kritériumáról357
A művészet359
A művészet mint társadalmi tudatforma sajátosságai359
A művészet társadalmi funkciói362
A vallás366
A vallás keletkezése és lényege366
A tudomány és a vallás ellentéte367
A vallás osztályjellege368
A vallás társadalmi alapjának megszűnése a szocializmusban370
A tudomány371
A tudomány fogalma371
A tudomány összefüggése a termeléssel372
A tudomány összefüggése a felépítménnyel és az alappal374
A néptömegek és személyiség szerepe a történelemben. Egyén és társadalom377
A néptömegek mint a társadalmi fejlődés döntő ereje377
A személyiség szerepe a történelemben382
Egyén és társadalom385
Az egyén mint a társadalmi fejlődés terméke385
Az egyén és a társadalom egysége az ősközösségi rendszer viszonyai között386
Az egyén és a társadalom viszonya az antagonisztikus társadalmi alakulatokban386
Az egyén és a társadalom a szocializmusban és a kommunizmusban387
A társadalmi haladás391
A társadalmi haladás fogalma391
A társadalmi haladás objektív kritériuma396
A társadalmi-gazdasági alakulatok mint a társadalmi haladás lépcsőfokai398
A haladás sajátosságai a kizsákmányoló társadalomban403
A haladás sajátosságai a szocializmusban405

Alekszandr Septulin

Alekszandr Septulin műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Alekszandr Septulin könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A marxizmus-leninizmus filozófiája A marxizmus-leninizmus filozófiája A marxizmus-leninizmus filozófiája A marxizmus-leninizmus filozófiája

A borító enyhén kopott, töredezett. A lapélek elszíneződtek, néhány lap foltos.

A példány ISBN száma: 963-09-0622-8

Állapot:
640 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba