Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános Kémia

Egyetemi és főiskolai hallgatók részére

Szerző

Kiadó: Németh József Könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 263 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Negyedik kiadás. 65 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Nyomatott Buzárovits Gusztáv Könyvnyomdájában, Esztergom.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az általános természettudományokról szóló tankönyvekkel szemben támasztott igények nagyon sokfélék lehetnek. És pedig nem csak azért, mert a különböző pályára készülők, vagy a különböző pályán... Tovább

Előszó

Az általános természettudományokról szóló tankönyvekkel szemben támasztott igények nagyon sokfélék lehetnek. És pedig nem csak azért, mert a különböző pályára készülők, vagy a különböző pályán működők saját szempontjuknak megfelelő tárgyalást kivánnak meg könyvüktől s nem csak azért, mert terjedelem dolgában is eltérők a követelmények, hanem azért is, mert az olvasóknak egyéni előképzettségükhöz és természettudományi érzékükhöz mérten más-más tárgyalási modorra van szükségük.
Ez a körülmény indított arra, hogy könyvemet kinyomassam annak ellenére is, hogy hazai irodalmunkban több ilyen irányú munkát találunk; azt véltem ugyanis, hogy azok a szempontok, melyek munkám megirásánál kisértek, fedik a chemiával foglalkozni kivánók egy jelentékeny rétegének igényeit és hogy ilyenformán valóban existál az a hézag, melyet könyvemmel betölteni kivánok.
A mi a tartalmat illeti, annyit (és csak annyit) adtam, mint a mennyi az általános természettudományi műveltséghez elengedhetetlenül szükséges s amennyire az alkalmazott természettudományi pályákra készülőknek okvetlenül szükségük van ahhoz, hogy speciális szakjaik művelésénél nehézségekbe ne ütközzenek. - Részletekbe sehol sem mentem, mert úgy hiszem, hogy a kezdőnek, vagy annak, ki csak segédtudomány gyanánt kivánja a chemiát művelni, a részletek inkább hátrányára vannak, mint előnyére. Ugyanezen oknál fogva a chemiai pályára készülőknek sem ajánlanám, hogy mindjárt kezdetben részletesebb munkát használjanak. Vissza

Tartalom

Előszó
Bevezetés; a kémia és a fizika föladata1
Fizikai alapfogalmak2
Gáztörvények
A gázok normál térfogata
A kinetikai gázelmélet
Eltérések a gáztörvényekről
Az ozmózis nyomás
Az ozmózis nyomással kapcsolatos néhány jelenségről
Feladatok (1-6.)
A kémiai összetétel és a kémiai átalakulások törvényei (Stöchiometria)
A kémiai összetétel három alaptörvénye15
Az állandó súlyviszonyok törvénye (Proust törvénye)
A többszörös súlyviszonyok törvénye (Dalton törvénye)
A vegyülő gázok térfogati törvénye (Gay-Lussac törvénye)
Atom- és molekula-elmélet17
Az atomok és molekulák
Az állandó és sokszoros súlyviszonyok törvénye az atomelmélet megvilágításában
Avogadro tétele; a molekulasúly meghatározása21
Avogadro tétele
A gáz- és gőzalakú testek molekulasúlyának meghatározása
A gázok (gőzök) gramm-molekulatérfogata
Oldott anyagok molekulasúlyának meghatározása az ominózus nyomás alapján (van't Hoff törvénye)
Oldott anyagok molekulasúlyának meghatározása a fagyáspontcsökkenés, forráspontemelkedés alapján (Raoult és van't Hoff törvénye)
Feladatok (7-15)
Az atomsúly meghatározása29
Az elemek atomsúlyának meghatározása vegyületeik molekulasúlya és azok össztétele alapján
Az atomhő törvénye (Bulong-Petit törvénye)
A molekula szerkezete34
A vegyületek tapasztalati (empirikus) képlete
A tapasztalati képletekből leolvasható adatok
Az atomok vegyértéke
Az atomok kapcsolódása; szerkezetei képletek
Az elemi és összetett gyökök
A gyökök jelleme
Feladatok (16-22)
A kémia átalakulások43
A kémiai átalakulásaok oka
A kémiai egyenletek
A kémiai átalakulások fajai
Az oxidáció és redukció
Az egyenértéksúly
Normál oldatok
Feladatok (23-32)
Az elemek beosztása53
Az elemek periódusos rendszere (Mendelejeff rendszere)
A periódusos rendszerből leolvasható törvényszerűségek
A periódusos rendszer fogyatékosságai
A periódusos rendszer jelentősége
A vegyületek beosztása57
Savak
Bázisok
Kettős jellemű vegyületek
Sók
Tiosavak, tiobázisok és tiosók
Savak, bázisok és sók egymásra gyakorolt hatásáról
Termokémia64
A termokémia feladata; a hőegységek
Termokémiai számszerű adatok
A termokémia főtétele (G. H. Hess tétele)
Kémai átalakulások reakcióhőjének kiszámítása a szereplő vegyületek képződési hőiből
A vegyületek képződési hőjének kiszámítása a reakcióhőből
A termokémiai adatok fiziológiai és technikai jelentősége
Feladatok (33-35)
Elektrokémia
Az elektrolitos disszociáció76
Bevezetés
Az elektrolitos disszociáció elmélete (Arrhenius elmélete)
Az elektrolízis81
Az elektrolízisnél történő másodlagos folyamatok
Az elektrolízis mennyiségi törvényei (Faraday törvényei)
Az ionok elektromos töltésének viszonylagos nagysága
Az ionok elektromos töltésének eredete
Az ionok vándorlásának sebessége az elektrolízis alatt
Feladatok (36-40)
Az elektrolitoldatok elektromos vezetőképessége89
Az elektrolitoldatok fajlagos vezetőképessége
Az elektrolitoldatok ekvivalens vezetőképessége
Az oldatok ekvivalens vezetőképességének értelmezése
Az ekvivalens vezetőképesség és az elektrolitos disszociáció foka közti összefüggés
Többértékű savak disszociációja
Galván elemek96
A fémek viselkedése saját ionjainak tartalmazó oldatokkal szemben
Az elemek abszolút potenciálja
A galván elemek
A gyakorlatban áramfejlesztésre használt galván elemek
Koncentrációs elemek. A vizes oldatok hidrogénion koncentrációjának és PH-jának megállapítása
Az elektromos polarizáció
Az akkumulátorok
Diffúziós potenciál
Feladatok (41-47)
A kémiai jelenségek elektrokémiai értelmezése112
Az ionreakciók
A savak és bázisok definíciója; a savak és bázisok erőssége
Kettős-sók és komplex-sók
Az abszolút-potenciál-táblázatból levonható néhány következtetés
Az oxidáció és redukció fogalmának kiterjesztése
Feladatok (48-51)
Kémiai mechanika
Fizikai rendszerek123
Egynemű folyadékok egyensúlya saját gőzükkel
A kritikus állapot
Az egynemű kristályos testek olvadása és megfagyása
A szilárd testek egyensúlya saját gőzükkel; a szublimálás
Egyugyanazon szilárd test allotróp módosulatainak egyensúlya
Az egynemű folyadékok forrása és desztillálása
Folyadékelegyek egyensúlya saját gőzükkel
Folyadékelegyek forrása és desztillálása
Az amorf testek és a szilárd anyagokból álló keverékek olvadása
Gázok oldódása (abszorpciója) folyadékokban
Folyadékok oldódása folyadékokban
Szilárd testek oldódása folyadékokban
Oldott anyagok diffúziója; a dialízis
Oldott anyagok megoszlása nem elegyedő oldószerek közt
Gázok adszorpciója szilárd felületeken
Oldott anyagok adszorpciója szilárd felületeken
Feladatok (52-62)
A kémiai reakciók sebessége142
A kémiai reakciók időbeli lefolyásának elmélete
A bimolekulás (másodrendű) reakciók
A magasabbendű és a monomolekulás (elsőrendű) reakciók
A hőmérséklet befolyása a reakciósebességre
Katalízis
Enzímek (fermentumok, erjesztők)
A katalizátorok működésének elmélete
Feladatok (62-65)
Kémiai egyensúlyok152
Megfordítható kémiai átalakulások
A megfordítható reakciók elmélete
A tömeghatás törvényének levezetése
Az egyensúlyra vezető reakciók teljesség tétele
A tömeghatás törvényének alkalmazásáról általában; homogén és heterogén rendszerek
A víz elektrolitos disszociációja
A gyenge savak és gyenge bázisok elektrolitos disszociációja
A sók hidrolízise
A savak és bázisok felismerésére használt indikátorok működése
Kiegyenlítő-oldatok (pufferoldatok)
Az oldhatósági szorzat
A kalciumkarbonát disszociációja
Feladatok (66-87)
A kolloid állapot174
Az emulziók, szuszpenziók és a valódi oldatok
A kolloid állapot definíciója
A kolloid rendszerek beosztása
A reverzibilis és irreverzibilis kolloidok
Kolloid oldatok előállítása
A kolliod oldatok fontosabb sajátságai
A kocsonyák (gélek)
Feladatok (88-91)
A radioaktivitás és az atomok szerkezete188
Bevezetés
A sugárzás fizikai hatásai
A sugárzás kémiai hatásai
A radioaktív elemek átalakulásának sebessége. A radioaktív egyensúly
A radioaktív elemek csoportjainak áttekintése
A radioelemek kémiai sajátságai. Izotópia. Eltolódási szabály
Izotópia a közönséges elemeknél
Az atommag
Az atomok mesterséges átalakítása
Őselemhipotézis
Az atomok elektronrendszere
Az atomok kémiai kapcsolódása
Fogokémiai folyamatok
Függelék
A kémiai laboratóriumban leggyakrabban alkalmazott fizikai műveletek és mérések
Tömeg-, súly-, térfogat- és sűrűségmérés217
Tömeg- és súlymérés
Folyadékok térfogatának mérése
Gázok térfogatának mérése
Sűrűségmérés
Gázok sűrűségének meghatározása
Gőzök sűrűségének meghatározása
Hőmérsékletmérés (Fagyáspontcsökkenés és forráspontemelkedés mérése)225
Hőmérők
A fagyáspont meghatározása
Az oldatok fagyáspontcsökkenésének meghatározása
Az olvadáspont meghatározása
A forráspont meghatározása
Oldatok forráspontemelkedésének meghatározása
Kalorimetriás mérések230
A Dewar-kaloriméter
A Berthelot-féle kaloriméter
Elektromos mérések233
Bevezetés; elektromos egységek
Az elektromos mennyiség mérése
Az elektromos ellenállás mérése
A fajlagos (specifikus) ellenállás és vezetőképesség
A potenciálkülönbség (feszültség, eletromotoros erő) mérése
Az áramerősség (intenzitás) mérése
Optikai vizsgálatok
Spektrálanalízis239
A spektroszkóp
A szilárd és folyékony, továbbá a gázalakú testek emisszió-spektruma
Abszorpció-spektrum
Izzó gázok és gőzök abszorpció-spektruma
Az égitestek spektruma
Az optikai forgatóképesség meghatározása242
A poláros (polarizált) fény
A polarizáló készülékek
Az ultramikroszkóp246
A Tyndall-tünemény
Az ultramikroszkóp
Az anyagok tisztítására és elkülönítésére szolgáló műveletek248
Szűrés és ultraszűrés
Átkristályosítás
Desztillálás
Szublimálás
Dializálás
Kirázás
Gázfejlesztés
A gázok tisztítása
Feladatok megoldása256
Betűrendes tárgymutató260

Dr. Gróh Gyula

Dr. Gróh Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Gróh Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem