863.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Amade László versei

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Balassi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 479 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVIII. század
Kötetszám: 7
Nyelv: Magyar  Német  Latin 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-506-570-1

Fülszöveg

Az A szép fényes katonának vagy az Én angyalkám, Szép madárkám kezdetű ismert dalok szerzője a fordulatos életű Amadé László (1704-1764), aki érdekes csengésű, változatos fomájú verseivel még halála után több évtizeddel is nagyon népszerű költő volt: a kéziratos énekeskönyvek számtalanszor idézik vagy parafrazeálják műveit - többnyire a szerző nevének feltüntetése nélkül. A XVIII. századi költők sorozatába illeszkedő kötet megkísérli kritikai kiadás formájában az olvasók elé tárni a verselő felvidéki báró munkásságát.
A jegyzetek felfedik egyúttal műveinek utóéletét is: a versek többszöri másolása, a hallott dalok lejegyzésének módja, az eközben született számos változat a szerző, a vers (dal) és befogadója sajátos viszonyára is rávilágít.
Sajtó alá rendezte és bevezette Schiller Erzsébet. Az életrajzi tanulmányt írta Ajkay Alinka.

Tartalom

BEVEZETÉS
Előszó (Schiller Erzsébet) 13
Amadé László életrajza (Ajkay Alinka) 23
MAGYAR NYELVŰ VERSEK
1. Jusson egyszer még eszedben 35
2. Boldogtalan az, igaz, ollyan szerentse 36
3. Ámbár nékem nintsen kintsem 37
4. Kivánsz ha szeretni 38
5. Nem gondolok sziveddel 40
6. Ámbár égek 41
7. Átkozott sziv 42
8. Ah, már egyszer engeszteld meg kö kemény szivedet 44
9. Aztatt tud meg, én már többet soha nem szeretlek 45
10. Átkozlak, te szerelem 46
11. En is voltam szerelmes 47
12. Búsúly szivem, érted, hivem 48
13. Kinek lehett hinni, ha nem ollyan szívnek 49
14. Bármikép itéllyed 51
15. Azt nem reméltem, soha sem véltem 53
16. Átkozott szerelem 54
17. Ámornak fáklája, szerelem példája 55
18. Szerelmemet ha visgálom 56
19. Féltlek, szivem, mert szeretlek 57
20. Azt gondolom, de nem mondom 58
21. Áldott vagyok, én reménnyem 59
22. Isten hozzád, szivem . 60
23. Ámbár vadnak sok irigyim 61
24. Alhatatlan én reménnyem 62
25. Edes kintsem, kell nevetnem 63
26. Ámbár szerettem, néked szentöltem 64
27. Van e valaki éltében, szivében 65
28. Ingyen azért kínlódni 67
29. Ámbár nintsen, drága kintsem, előtted érdemem 68
30. Ah, nehez egyett szeretny 69
31. Bár ne tudtam volna 70
32. En már nem szeretek, mert csak kétségh 71
33. Bajt vynak ohájtásim kesergő szivemben 72
34. Érted, érted, már éretted 73
35. Méltó bizony azért 74
36. ítéld meg aztatt, ha hogy szerentsétlen 76
37. Bár gyászos én életem 77
38. Távozzon olly szerelem, az ki nem állandó 78
39. En angyalkám 78
40. Ah, ah, ah, ha nem élhetek 79
41. Bár az kitt szerett 81
42. A szép fényes katonának arany, gyöngy élete 82
43. Lángozik bár lángom hiv tüzében 84
44. Te vagy eletem, reménnyem, fénnyem 85
45. Ah, mit kinzod én szivemet, mikor nem vagy állandó 86
46. Már gondolok sziveddel 86
47. Mongyák mások: nem szeretlek 87
48. Imádlak, Jesusom 88
49. Lehetetlen mivel néked kinnyaimat számlálnom 90
50. AMA vólt szándékom, de nem végezhettem 91
51. Szép cziczerkém 92
52. En kesergek és epedek 94
53. Gyöngy életre s-az mezőre . 95
54. Állandó az én hivségem 96
55. Gaz cziczerkém 99
56. Ámbár tüz, viz közt van 99
57. Árgus ugyan nem vagyok 101
58. Ah, mit kinzasz engem, ó, kegyetlen! 103
59. Nints rendessebb mulattságh 104
60. Had lankadgyak és olvadgyak 105
61. En babátskám 106
62. Vadnak ugyan, vadnak 107
63. Had késértsen, édesgessen 108
64. Bár ha ellenzenek 109
65. Azt gondoltam, nints már kétség 111
66. Jaj, mit kínlódom 112
67. Bár tied az diadalom 114
68. Kukuku ku kutskám 115
69. Te álhotatlan lélek 116
70. Szenvedéssel s az üdövel 116
71. Az mint meg mondottam 117
72. Azért bár üldöztél 119
73. Ki bé burúlt az fölyhöben 120
74. Bár erted sokan Ítélnek 121
75. Ha kö szivem, mondod, hivem 122
76. Bolond, ki szenved 123
77. Te bár légy hiv 125
78. Hogy megh sértettell 126
79. Hogy gyulladom 128
80. Csak azon vagy 129
81. En szivedett mégh kérem 131
82. Hogy megh válom 132
83. Szánom gyászos éltemet 133
84. Távozzál, istentelen 135
85. Isten hozzád! 136
86. Bolond, ki itél 137
87. Szivem, hivem 138
88. Mullyék minden ell 140
89. Meg próbálóm 141
90. Azt meg könyvezned 142
91. Ugyan egyszer szállj szivedben 143
92. Ah, en ugyan miért kinlodom 144
93. Szivem csöngetöje, lelkem pengetöje 146
94. Ah, jaj, mit szemlélek én, nagy bűnös lélek 147
95. Adgyad szivedet hiv szivemért 148
96. Nincs mód benne, / Tied lenne 149
97. Óh, Szent János, te bizonyos 151
98. Imadlak, ó szent ostya 152
99. Csak azt szigyenlem 154
100. Angyalom 155
101. Neptunus népe 157
102. Tied vagyok 158
103. Nincs mód benne, / Másé lenne 160
104. Mit volt már mit tennem 161
105. Lila moja Lila 162
106. Amor, mit akarsz én szivemmel 164
107. Nem hiszek már, nem, nem! 165
108. Édes Dudi, Duduskám 166
109. Tallalla, fallalla 167
110. Mind eddigh biztatott gaz reménségh 168
111. Lála, la la, Dalila 169
112. A.A.A. Te vén törsök fa 170
113. Átkozott óra, melly arra perczent 173
114. Az az igaz kegyes 174
115. Áldott az óra, melyben születtem 176
116. Menyi kínzást ád egy szem 177
117. Szabad légyen egyszer szivem 178
118. Dira, dura, la la la 180
119. Testem, lelkem már meg unt 181
120. Nagy szentsége, reménsége a kétségben esteknek 183
121. Ha gondolom bús sorsom 184
122. Sokan vadnak, kik sírnak 184
123. Sionnak leányi, engem meg hallatok 185
124. Bár gondolod 186
125. My haszna csudalom 188
126. Az mit meg mondottam 190
127. Olly vagy már, mint madár 191
128. Ámbár tőlem el ment 193
129. Ah, átkozott színes szív 195
130. Hogy eztett kívántam kezedhez jutattni 196
131. Hát el távozol már tülem, én életem 197
132. Szegény Sándor, szegény Bubrik 198
133. Tiszta geniussát csalárd Cupidonak 199
134. Már szabadon pártúly, többet én rám ne vess 203
135. Van is Balássanak töbször része ebben 206
136. Mivel az álnokság te véled született 207
137. Elly vigan már 207
138. Ki Bazinba, ki Modorban utánnom sietnek 209
139. Titkossan szeretek 209
140. Tudod, melly igazan szerettelek, szivembül kedveltelek 211
141. Már nem tűrhetvén kinnyait, szivemnek nagy fájdolmit 212
142. Szüntelen bánkodnom, érted fohászkodnom 213
143. Szerelem, gyötrelem hol együtt jár 213
144. Jol tudod, kincsem, minap hogy estem én véled szép isméretségben 214
145. Vegye eszt jó névvel, kegyes, édes szívvel 215
146. Még nötlenségben folytattam éltemet 217
147. Edes annya 221
148. Oh, Szent János 223
149. Cseh-Országnak nagy fáklyája 226
150. Azt hallottam, szerelmesem 229
151. Megh változott immár, szivem 230
152. Oh, én szegény, bűnös lélek 231
153. Menynek s-földnek ura 233
154. Maid hamuvá 235
155. Nagy baj lévén bús szivemen 238
156. Árván sirván szivemet, kedvemet 240
157. Oh, kegyetlen Fatom 241
158. Akit el-felejtett Cupido, 's nem ejtett 242
159. Tovább nem tűrhetem 243
160. Alázatos fia utolsó órámigh 244
161. a) Nintsen anny kő szál az nagy tengereken 244
161. b) Az. én Méltósághos nagy Uram Attyámnál 245
162. a) Nintsen elegendő bővséghe nyelvemnek 245
162. b) Nem volt illy öröme Trója városnak 245
162. c) Noha mi kedvében vagyunk Monárchánknak 245
163. Oh, búban, bánatban kesseredet szivem 245
164. a) Mennyi csöpp és fövény van az mélly tengerben 246
164. b) Az nap nem változik mennyei fénnyében 246
165. Rád ugrik, rád mászik, rád mereszkedik 246
166. Engedj édes szévem, hadd ölellyelek meg 246
167. Noszsza bizony, te szivem, Mesterházy Sára 247
168. Légy már egyszer kegyes szemmel hozzám, hív szolgádhoz 247
169. Sokan mint átkozzák a' szerelmet 249
170. Ah, ah, ah, bizony nintsen fa! 250
171. Ámbár tagadom 251
172. [2. sortól] Nints mássá szivednek 251
173. Hadgyán, ha úgy történt szerelmem 252
174. Vallyon lehete már nagyobb keserűségh 252
175. Ha szív circalommal föll veszem szépségit 253
176. Nem gondoltam volna, meg ne emlékezzél 257
177. Telhetetlen éhség marja te szívedet 261
178. Mivel szivem veled és nem lehet velem 263
179. Mivel én teveled, te nem lehetz velem 264
180. Soha állhatatos nem vagy beszédidben 266
181. Egy szóvall' hidd, vége van immár mindennek 276
182. Azt gondolod, talánd, hogy megént megtértél 279
183. Tudom, hogy nehéz volt szerelmed igája 280
184. Mindennek ideje. Mostan farsang vagyon 281
185. De reminlem, Isten szivét meg enyhíti 282
186. Olly vagyok, mint hattyú, fél holt életemben 283
187. Sajnálom megbomlott friss jó egésséged 287
188. Enged emlékezzem: hogy ha nem mehetek 289
189. Engedd megh, én szívem, szívem óhajtása 293
190. Mitt [vesződsz] szemköttve, kiss gyermek, Cupido? 303
191. Sok féle híreket rólad már megérték 305
192. Már nem szenvedhetem sok minéműségét 308
193. Csudálatos fátum, rólam emlékeztél 316
194. Meg köll lennyi: jaj szó, nincsen maradása 319
195. Mint mikor az hattyú végső elestében 321
196. Kübek Terezkának ezeket ajánllya 323
197. Rosdát nem szenvedheti a' régi szerelem 323
198. Mégyek, de én tüled azért nem pártulok 331
199. Kóstolva kóstoltam Jónással kiss mézét
200. Ha valaki kérdi, nékem mért tettzettél 335
201. Nem nap keleti szín orczád pirossága 336
202. Ha meg köllött lenni, jobbis, hogy meg történt 338
IDEGEN NYELVŰ VERSEK
LATIN NYELVŰ VERSEK
203. Magna Diva! Tu spes viva 345
204. In festő tui Patroni 346
205. Amor Majestas Orbis, et Rex Regum 349
206. Tormentorum Tormentum 350
207. Inter Aquam et Ignem! 351
208. Bohaemomm magnum Lumen! 353
209. En viator peregrinus 356
210. Mittit hydrops Amadé claudo tibi Reva salutem 358
211. Silentium, Viator! 360
212. Ite mea chartae celeres et tristia ferte 361
213. Saecula quinque fluunt, Cereris quod munera nulla 363
214. Stat Cereri sacrata Domus, Pacisque Trophaeum 363
215. a) Aspice Barenses gratissima Rura Penates 365
215. b) Romano ducit: de Sanguine, Consule natos 365
NÉMET NYELVŰ VERSEK
216. Es ist wahr, ich muB bekehnen 366
217. Wer kahn helfen, hilft mein hertzen 367
218. Angenembste diser weldt 353
219. Du verfluchtes falsches Hertz
JEGYZETEK 371
A Jegyzetekhez felhasznált művek 455
FÜGGELÉK
Egyéb, Amadé László neve alatt nyomtatásban megjelent
versek kezdősorai 459
Bibliográfia 461
Forrásjegyzék 464
Magyar nyelvű versek kezdősorainak betűrendes mutatója 469
Névmutató 477

Amade László

Amade László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Amade László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem