820.029

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ámi Lajos meséi I-III.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.651 oldal
Sorozatcím: Új Magyar Népköltési Gyűjtemény
Kötetszám: 13-15
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Egy fekete-fehér fotóval illusztrálva.

Tartalom

I. KÖTET
Bevezetés5
Tündérmesék
Pájinkás János89
Nem vót a világon olyan erős ember, akivel Erős Pesta meg nem vívott vóna127
Az embernek három vadja vót132
A tátosok sose féltek135
A királyt koronázni kezdik egy országba150
A hétfejű sárkány, aki egy nővel hét esztendeig verekedett172
A sárkánykirály ellopta a királynak a három jányát177
Bécsáros Sándor ment a királyhoz193
A tündérjány esküvője napja200
Gyertek csak testvérek, mert nem tudom, ez az ember mit akar mondani?204
Vót egy vitéz, aki megindult menni, hogy ű addig megy, míg egy olyan szép nőt nem szerez, akinek párja ne legyen, még a királynőnél is szebb legyen229
A cigány egy bottal ment az uton. "Hova mensz, te cigány?" "Én az istennek a vitéze vagyok!"234
Az ólombarát, aki az erdőt ólomba öntötte és a vénasszony240
Egy királynak született legelsőbe két ikerfia. Két év múlva a királynénak megént született két gyermeke, az egyik fiú, a másik jány lett249
Egy jány őrzött egy angy csapat libát a városnak a végin. A gróf megszerette a jánt és azt mondta neki, hogy: "Gyere nállam szakácsnénak!"257
A király nem győzte a lányainak a cüpőt csináltatni277
Az ember nem győzte a lányainak a cüpőt csináltatni277
Az ember oda vót az erdőbe egy kötet fáért, de nem bírta a fát. Odament egy ember280
Aki azt mondta, hogy ű felette úr nem létezik287
A szegény embernek már az egész város keresztkomja lett. Bejárta az egész várost, de már nem vállalta senki305
Egy asszonynak vót egy fia, aki nem fogadta az anyja szavát. Mikor met élfele hazulról, az anyja megátkozta, hogy: "Hét évig ne tudjál mást mondani, mint "mem tudom!"310
A király azt mondta, hogy aki olyat tud hazudni, amit ő nem hisz el, ahhoz adja férjhez a lányát316
Vót egy szegény árva kisfiú, nyóc éves lehetett, amikor bement az iskolába320
Az elbujdosó királykisasszony, akit a tyukólba elzárt az apja326
A vénasszony, akire a király ráunt331
A királynéhoz ment egy másországi király. A királyné el akarta pusztítani a királyt352
Az ólomherceg vadászott és a negyvenkétfejű sárkánnyal találkozott354
Az advárkirály. Hárman maradtak egy testvérek370
A medve, aki hét esztendeig itta a vizet, de a torkán egy csepp se ment le376
A garabonciás diák meg a sárkány384
A szegény embernek elhalt a felesége, hét esztendeig nem ettek főtt ételt388
Vót egy szegény ember, sok gyermeke vót, de mind fiú vót410
A halált ellopta egy fiatalember416
A szárnyas farkas422
A vénasszonyér elment a halál. "Hagyd meg az életem, hadd éljek hó napig!"436
A hattyukirály jánya élment a tejtóba firedni. Az ezüstkirály fia leskelődött, mert felségül akarta venni437
Az öreg király, akinek a félszeme mindég sír, a másik meg mindég kacag. A három fia kérdi tülle, hogy mi ennek az oka?446
A vaddisznó, amikor hét esztendeig ette a tengerit457
Eltévedt az őz után a vadász467
A király hét esztendeig járt a tündérkirály jányához és akkor vette le, mikor már apja, anyja elhalt473
A pozdornyábul csinált lakás487
Ment egy uri ember a temetőn keresztülfele, oszt egy szál virágot leszakított a sírról496
A király egy rózsát leszakított a temető dombjárul. Kalapjáho tette, mikor hazavitte, egy vájzába tette501
Vót egy jány, aki járt mindég a fonóba. Mindenkinek vót szeretője, csak neki nem505
A királyfi meghajigálta a tojását a vénasszonynak és az elátkozta507
Két szomszéd édasszony összeveszekedtek515
Jegyzetek523
Rövidítések525
Irodalom527
Általános tudnivalók532
Jegyzetek a mesékhez537
II. KÖTET
Tündérmesék
Egy királynak a jánya ment az uton. Egy vénasszony vajat árult7
Egy király felségének sokáig nem vót gyermeke, majd tíz év után született egy jánya11
Bihók János, aki a feleségét elátkozta, hogy addig meg ne tudja szülni a gyerekét, míg ő a két karját keresztül nem teszi18
A kereskedő, aki természeket szállít külfődre27
A jómódu parasztnak három jánya vót, de soha nem vett nekik semmit34
Egy gazdag embernek vót két szép jánya. a két szép jány soha nem dógozott semmit40
A szegény ember kiment szántani48
Három ján élment vizért. a nagy béka azt mondta: "Ugy adok nektek vizet, ha a gyürüt nekem adjátok az ujjatokrul"58
Egy vadászember kiment az erdőbe vadászni63
Egy szegény embernek született egy gyermeke és egy gazdag ember örökbe fogadta65
Vót egy világháboru, a világháboruba az öregasszonnak elhitták a fiát70
A király udvarán vót egy égigérő nyárfa72
Ennek a királynak a kapujába van egy körtefa, akinek mindég ellopják a gyümölcsét. Aki megóvgya, fele királyságom meg a jányom neki adom78
Király. Kis Miklós nem lél az országban olyan szép nőt, akit ő elvegyen. Az ujságbul olvasta, hogy Tündér Tercia, a világszépasszonya is létezik a fődön90
Az aranygellice118
Három árva gyermeket kivitt az anyja az erdőbe, hogy szedjenek forgácsot126
A király kihirdette a hét országába, hogy nagy ajándékot ad annak, aki kedvére lefesti a lakását137
Megkerült Nagyivó és Nagyehető, akik azt mondták a királynak: "Te király, mi az óhajtásod? Ha bajod van, csak szóljál!"140
Vót egy király, annak vót egy olyan vitéze, aki bejelentette, hogy olyan ember nincs, aki űtet legyőzze143
Egy hétország királyfi a tündérkirály jányát akarta feleségül venni148
A vénasszony, aki a hegy oldalán ült, mindég a mannát őrizte156
Egy bakarasszal összetanálkozott egy nagyszakállu vitéz160
Vót egy embernek egy szárazmalma és három fia. Mikor az ember meghalt, a három fiú nem tudott a malmon megosztozni170
Az ólomherceg megkérte az ólomkirály jányát177
A görög kereskedő, aki egy rugással a hajót ezer métére hajította be183
Az öreg Attila király kiment vadászni198
Csuszófojta vitéz király210
A király mikor nősülni akart, megkérdezte a szüleit: "Kit vegyek el?"214
Az aranyifjitószóló madár. A három királykisasszony csak akkor megy férjhez, ha apja hosszú kápónát csinál219
A király, aki fogadást tétetett az asszonnyal, hogy senkinek meg ne modja, hogy neki katulyája van236
Mikor a cigány vállára vette a botját, tanálkozott egy gazdag embérrel. "Hová mensz, te cigány?" "Megyek az istent megölni!"245
Hercegek, grófok, gyertek segíts égemre, most egy parasztal tanálkoztam össze252
A szegény ember, aki gombával kereskedett263
Egy gazdag embernek egyetlenegy jánya született, százötven kataszteri hold fődje vót284
A három királyfi elindult vándorolni, mert szégyelte, hogy neki cigánysógora van302
A szegény legény úr akarna lenni. Addig megyem, míg vagyonra szert nem tesz313
Egy országban hét esztendeig ásnak egy kutat és nem tudnak vizet venni323
A három cigányjány328
A királykisasszont megkérte egy másik országbeli királynak a fia. A királykisasszony azt modta, hogy hozzádmegyek, csak egy tetübűr bundával jelentkezz a lakadalomba331
Húzom Péter nem látott megánál erősebbet. A bomba alatt álló Bakarasz János335
A libapásztornő, akinek a gazdája egy fiút csinált346
A százembererejű bajnok, aki Bedebunkkal megvivott354
Bunkó Vince mikor látta, hogy a király menekülni akar, azt mondta: "Semmit a szekére, mert én meg fogok víni a százembererejü bajnokkal!"361
Az átkozott király, aki senkinek se hitt372
Bihók János katona a királykisasszonynál390
Tizenkét rabló az összegyűjtött pénzét az erdőbe rejtette el399
A törpe herceg kilencszer kérte meg az ólomkirály jányát402
Egy szegény ember kiment szántani. Mindég neki ökörvezetőt kelett fogadni407
Egy király az erdőbe vadászott, egy asszony jányostul vitte a a gallyat 413
Egy embernek tizenkét fiúgyermek vót, és az apja szigorúan követelte, hogy minden reggel ki mit álmodott, számoljon be422
Legendamesék
Egy Gomora nevű községbe egy szegény asszony élt433
Mikor Krisztus Urunk Szent Péterel a fődön járt, egy asszony dagasztotta a tekenőben a kenyeret453
Mikor Atyám Teremtőm Szent Péterel a fődön járt, betértek egy kovácshoz459
Vót egy ember, aki a legelső rablást a szülein tette meg467
Atyám Teremtőm Szent Péterel jártak a fődön kéregetőruhába. Egy nagy házba kaptak szállást, ahol az asszony kinlódott474
Uram, adjál esőt, mert meghalok szomjan!486
Miért lett a buzakalász ilyen rövid?491
Atyám Teremtőm és Szent Péter kéregetőruhába mentek egy erdőn keresztülfele, ahol favágók dolgoztak492
Mikor kezdett a világ megalakulni?495
Atyám Teremtőm és Szent Péter mikor a fődön járt kéregetőruhába, egy házba bementek, ahol nagyon sírtak, mert a jány kegyetlen beteg vót495
Atyám Teremtőm Szent Péterel kéregetőruhába bement egy részeges embernél éjjeli szállásra500
A hét testvérek a hét fennsikján verekednek, a három tárgyon nem tudnak osztozkodni520
Egy nagyságos úr a vendéglőbe öt tojást főzetett520
Egy katona ment szabadságra fele, három krajcárja vót521
Jegyzetek527
Tündérmesék527
Legendamesék535
III. KÖTET
Novellamesék
A királynak vót egy nagyon szép jánya, jártak hozzá grófok, hercegek, de nem akart férjhezmenni7
Mariskának hítták a királyi városban a legszebb jánt. Álapotos lett és gyermeket vesztett11
Mátyás király három hercegfiúval vadászni ment. Egy szántóvető öregembérel tanálkoztak, aki katonája vót13
Az urak Mátyás királlyal bementek egy vendéglőbe mulatni15
A megye városában a főispán nagyon uzsorás vót14
Mátyás király bement a házba és kért éjjeli szállást. A gazdaember panaszkodott neki, hogy akinek jánygyermeke van, nem örökölheti apja vagyonát21
A fiú az anyjának gyermeket csinált és ezért akasztásra ítélték27
Egy uriember ment egy faluvégire és mondta a szegény embernek, hogy neki szógálóra van szüksége28
Szent györgy37
Az ország leggazdagabbik városába élt egy ember: Csizmadia János, akinek háromszázhatvanhat tanyája vót, de a rangja csak "tekintetes úr" vót41
Egy szegény favágó embe három forintért egy malacot vett56
Mónár Julcsa59
Egy nagy gazdag embernek két kilométere van százötven kataszteri hold fődje a várostul69
A veresszemű király meg akar házasodni73
Geszten Jóska78
Rinaldi a negyvennyócas üdőkbe rablóvezér vót80
A rabló leült egy erdő szélire és magába kártyázott ott egy grófnak a nevivel92
Bátori gábor mikor Bátori Julcsával összetanálkozott98
Egy szép fiatalasszony megfőzött egy tojást a fazikba ugy, hogy azt ne tudják meg az anyósáék, kik a templomba vótak102
Vót egy gazdag ember, született neki egy kis puppos fia105
A királykisasszony csak az Isten fiához akart férjhezmenni110
A pap negyven évig szógát tartott, de egy fillérjébe sem került, mert nem tudta senki sem az egy évet nála kitölteni113
A cigány tanálkozott egy embérel az erdőbe, de nem tudta a cigány hogy az az ördög121
A cigány élmegy az ördöghöz, hogy ütet segítségk ki egy kis pénzzel, mert ha nem, szent embereket csinált belőlük124
Szegény ember vagyok, de gazdag akarnék lenni. Néhány tégladarabbal megyek pokolba129
Vót egy öregember, aki eltévedt az erdőbe132
A szegény vénasszony, aki a kutnál meríti az üvegkancsóba a vizet138
Tréfák és trufák
Az ócsaiak élmehetnek tallórépát vetni145
A szamosszegiek toronyra huzták a bikát145
Szamoskéren a hódvilággal akarták a puliszkát megenni téj helyett146
Az ember élment az asszonnyal tövist szedni147
Egy szamosszegi ember elment Parasznyára fát venni151
A pályiak mikor hazamennek, akkor verik meg a feleségüket, hogy mért nem mondta meg, mit vegyenek153
A dobosi pernyések153
Az asszony megegyezett az embérel, hogy az fog parancsolni, aki a másikat szólásra bírja154
Az új pár összeveszekettetője165
Ficfa közt keresi az almát173
Az asszony tetvesnek hítta az urát184
Az asszony unta a munkát186
Az asszony ritkán csinált az urának csirkepaprikást198
Egy nagy gazdaasszony hozzáment egy szegény emberhez. A szomszédasszonytól kérdezte, hogy hogyan lehetne az ű urát megsiketíteni és megvakítani?208
A csordás lelt egy nagy üst pénzt, de a feleségét próbára tette212
Egy nagyságos urat az édesanyja elátkozta, hogyha meg fog házasodni, egy esztendeig az ágyon a feleségivel ne feküdjön le213
Mikor az öregember iskolába járt216
Két ember összetanálkozott az uton. Az egyik dicsérte, a másik szidta a feleségit218
Vót egy jány, aki szomoru vót egész életébe222
A gazdagembernek a jánya ugy lett nevelve, hogy férfiembére ne nézzen szembe226
Rövidlátó vót a nagy gazdag jány227
Egy uraságnak vót egy szép jánya, csak a szája nagyon nagy vót228
a nyócvankétéves vénasszony, aki jányfűvet akar férjhezmenni232
Egy embernek vót egy fiúgyermeke, osztán mikor hazament, a kerítésre tette a gubáját243
Egy embenek vót egy szamara meg egy tagigája248
Három fiatalember uton van251
A boszorkányos fiatalember mindég azon gondolkozott, hogyan tudja a másikat becsapni256
A szép asszonyra pályáztak a papok263
Csalóka Péter, aki a tyúkokat hozta és a katonákat tanálta268
Az asszony összetanálkozott az uton egy embérel272
Egy fiatalember jött az uton. Egy asszony kérdezte tülle, honnen jön?274
Egy gazdag asszonynak mindene vót, de hus nélkül nem tudott főzni287
Egyik tanár a halált, a másik a kanált akarta296
Egy gazdának csak kukoricája vót298
Agárdi nagyságos úr307
A nagyságos úr lova fára nem megy313
Tanálkozott egy nagyságos úr egy cigánnyal316
A cigányfiú élment a papnál áldozni320
A cigány élment a templomba az áldozatot felvenni322
A cigány a nagyságos úrral pénzt lelt323
A királynak vót három aranalmája és ki akarta a cigánt próbálni325
A pap mindég azt hirdette, hogy a mennyország olyan nagy, hogy az egész világi nép a sarkába tér meg326
Egy nagyságos úrnak vót egy fekete tehene. Annak adja a jányát, aki fehér tehenet tud belőle varázsolni333
A cigány tisztelni ment a hegedűjével, hogy keressen egy kis pénzt335
Egyszer vót egy cigányverekedés, a cigányok mindég győztek336
A pap prédikálta a templomba: hogyha az isten akarja, a bot is elsül337
A legelső cigányhuszár339
A cigányt elítélték akasztásra342
Farahó király cigánykirály vót348
A világ leggazdagabb cigánya349
A fiatalember az apjátul megtanulta, hogy meg kell gondolni háromszor is a szót, mielőtt kimondja az ember351
A pap a garabonciás szógát fogadta meg368
A bárójány királyné akar lenni375
Két katona ment szabadságra fele, de sehol sem vót világ, csak a papnál385
Egy kovács lakott a bíró udvarán. A bíró nagyon haragudott a legyekre395
Vót két kéregető ember396
Nyúlra vadászik a pap és a cigány402
Mikor egy ember a világot járta, egy vénasszonnyal összetanálkozott402
Három szegény legény maradt árván. Maradt egy bikájuk, azon akarnak megosztozni, de a bolondot be akarják csapni405
Az orvvadász410
Egy fiatalember ment a vásárba előtte egy nappal414
Egy szegény ember vitt egy tehenet befele a vásárba. Összetanálkozott egy pesti csibésszel415
Egy fiatalember élment szógálni és tíz éven keresztül szógált418
A fiatalember szógálni, ment, de mindég rosszul beszélt419
A harangozónak a feleségivel jóba vót a pap421
A cigány papnak tanittatja a fiát426
Egy községben le akarták váltani a papot, mert nagyon öreg vót429
Vót egy községbe egy kántor és egy pap, de kegyetlen szegények vótak430
Hazugságmesék
A róka kiáltotta a favágó embernek: "Vigyázz, szegény ember, mert szíjjelütöm a dücskődet!"437
Erderádóba egy fiatalember ment befele446
Erderádó448
Vót egy herceg, aki három lusta embert az udvarába vitetett449
Görögdinnye450
A szamosszegi harang megváltozott452
Babonás történetek
Az ördöngő spap, aki az országban az oláhcigányokat mind összeszedte455
A részeges suszter, aki mindég a korcsmát járta459
Az ördöngős asszony, aki a királyi várost tojással elátta471
Az elrejtezett lány476
Egy asszony szerette vóna, hogy apám elvegye478
Az edényes zsidóval összetanálkozott az ördöngős kocsis480
Az ördöngős kocsis483
A boszorkányos ember árulta a kövér malacokat484
Vitkán vót egy ember, Batárinak hítták485
Szamoszsegre ment két diák befele, és tejet kértek487
A szóga éjszaka legeltette a lovakat488
Egy fiatalember ment a szeretőjéhez más faluba, téliüdőbe493
Ferenc Jóskának a fia vót Ludolf királyfi494
Sámson, aki a farizeusoknak a rabszolgája lett496
Állatmesék
A farkas becsapódott becsapta űtet a róka503
Összetanálkozott a róka a farkassal. Azt kérdezte: "Hova mensz, róka komám?"504
A vaddisznó a nyúllal összeverekedett504
A medve összetanálkozott egyszer az oroszlánnal. "Hun jársz itt oroszlán?"505
A tücsök kiment az erdő szélire énekelni507
Ment befele a róka a farkassal a városba510
A róka összetanálkozott a farkassal. Kérdezkődtek egymástul, hogy: "Mit akarsz?"511
Egy varjufészek vót egy fán512
A róka egy tónak a pratján megállott, látta, hogy a rengeteg kacsa benne van513
A kecske egy fának a levelét ette megfele. A róka odament: "Mit csinálsz, kecske komám?"515
A farkas ment hazafelé a falubul, de nem tudott élelemhez jutni515
A farkasnak fázik a lába és csizsma után jár, hogy csizsmát szerezzen magának516
A macskára a gazdája ráunt és el akarja pusztítani517
Egy vőgybe két kecske legelt. Azon vette észre magát, hogy a farkas a hátok mögött áll519
A farkas akar tanulni hegedülni520
A verebölyü hítta fela rókát a fára, hogy ott lehet kiszedni a fábul sok apró madarakat, finom pecsenye lesz belőle521
Elment egy medve az erdésznél. Az egyik disznó kegyetlen kövér vót, a másik meg nagyon sovány522
A medve dicsekedett az erejével, hogy űtűle nincs erősebb a világon. A róka azt, mondta, hogy olyan erős nincs senki, mint az ember525
A kutya tanálkozik a farkassal. Azt kérdi a farkas, hogy miért van ez a prém a nyakadon?526
A róka ment az erdőbe és egy lyukba kecskét látott527
A gazda a kecskét a fiátul kűdte legeltetni. Mindég megkérdezte a kecskét: "Jól tartottak?"529
A szúrós kutya bement az elefánt ballangjába531
A kis pulikutya asszony539
Mikor a madarak királyt választottak, a bagoly kijelentette, hogy szemre-fűre kell nézni541
Nyárba a varjunak nem kell a lúganéj542
A tetü összetanálkozik a takonnyal542
Jegyzetek
Novellamesék545
Tréfák és trufák548
Hazugságmesék556
Babonás történetek557
Állatmesék558

Ámi Lajos

Ámi Lajos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ámi Lajos könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem