839.021

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a szociológiába

Szerző
Szerkesztő
Fotózta

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 662 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-389-402-6
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal.

Fülszöveg

A jelen tankönyv több mint húszéves oktatási tapasztalat terméke, a rendszerváltás után végzett legfontosabb szociológiai vizsgálatok eredményeivel. A szociológia tudományának alapkérdéseit, a szociológia történetét és módszertanát tárgyaló első három fejezet után tizenhat további fejezetben egy-egy társadalmi jelenséggel foglalkozik. Röviden bemutatja a jelenségre vonatkozó elméleteket, a vizsgálatra használt módszertant, más országokban megfigyelhető tendenciákat. Részletesen tárgyalja a magyarországi helyzetet, s végül utal a jelenség társadalompolitikai eszközökkel való alakításának lehetőségeire. A szerző a makroszociológiától halad a mikroszociológia felé: a társadalmi szerkezet és az egyenlőtlenségek tárgyalásából indul ki, és az emberi viselkedés és a kultúra jelenségeivel fejezi be a szociológiai jelenségek bemutatását.

Tartalom

Előszó23
A szociológia mint tudomány
A szociológia tudománya31
A társadalmi struktúra, intézmények, kultúra33
A társadalomtudományok történeti kialakulása34
A szociológia tárgya, módszere és alapvető szemlélete36
A társadalomtudományok emberképe37
Mire jó a szociológia?38
A szociológus szerepei40
Szociológiai kutatás és politikai cselekvés40
A szociológiai kutatások objektivitása41
Összefoglalás44
Vitakérdések45
Alapfogalmak és szakkifejezések45
Ajánlott irodalom46
A szociológia története
Az előfutárok48
Az "alapító atyák"51
A klasszikusok kortársai64
A két világháború közötti szociológusok68
A szociológia irányzatai a második világháború utáni évtizedekben73
Új elméletei orientációk az 1980-as és 1990-es években84
A magyar szociológia története91
Összefoglalás95
Vitakérdések97
Alapfogalmak és szakkifejezések97
Ajánlott irodalom98
A szociológia módszertana
A szociológiai vizsgálat lépései99
A probléma megfogalmazása99
Elméleti hipotézisek99
Operacionalizálás99
Adatgyűjtési módszerek100
Elemzés101
Az eredmények közzététele102
Mintavétel102
Kérdőívkészítés105
Megkérdezés vagy interjú106
Vélemények és attitűdök mérése skálákkal106
Kódolás107
Adatfeldolgozás107
Mérési szintek108
Nominális szint108
Ordinális szint109
Intervallumszint109
Aránymérő szint109
Táblázatok készítése és elemzése110
Egyszerű statisztikai mutatók111
Két- és többváltozós elemzési módszerek113
Etikai kérdések116
Összefoglalás117
Vitakérdések117
Alapfogalmak és szakkifejezések117
Ajánlott irodalom118
Egyenlőtlenség, szegénység
Alapfogalmak119
Egyenlőség-egyenlőtlenség120
Méltányosság, igazságosság120
Szegénység121
Módszerek122
Háztartásjövedelem-feltétel122
Háztartáspanel-feltétel122
Létminimum123
Jövedelmi decilisek125
Elméletek126
Az elfogadható egyenlőtlenség mértéke126
Egyenlőtlenség a történelemben127
Az egyenlőtlenség és a szegénység okai128
Nemzetközi tendenciák129
Szegénység a fejlődő országokban130
Szegénység a fejlett országokban132
Magyarországi helyzet135
Szegénység 1945 előtt135
Szegénység és egyenlőtlenség a szocialista korszakban135
Szegénység és egyenlőtlenség a rendszerváltás óta139
Kik a szegények?141
Társadalompolitika144
A jóléti állam kiépülése144
Viták a jóléti államról145
A magyar jóléti rendszer146
Összefoglalás147
Vitakérdések148
Alapfogalmak és szakkifejezések148
Ajánlott irodalom148
Társadalmi szerkezet és rétegződés
Alapfogalmak152
Társadalmi szerkezet, státusz és szerep152
Társadalmi rétegződés153
Társadalmi osztály, réteg, státuszcsoport, elit153
Módszerek154
Survey-módszer154
Önbesorolásos módszer, presztízsvizsgálat, társadalmi-gazdasági státusz155
Elméletek156
Harmónia-, konfliktus-, csere- és kényszerelméletek156
Konzervatív és radikális elméletek157
A társadalmi szerkezet kategóriáinak elméleti alapjai159
Sokdimenziós társadalomszerkezet-elméletek161
Pénztőke, kulturális tőke, szociális tőke162
Hatalomelméletek162
Új marxista társadalomszerekezet-elméletek163
Presztízs, társadalmi helyzet és társadalmi miliő165
A társadalmi helyzet hatása az egyén életére, nézeteire166
A társadalmi kategóriák száma167
Nemzetközi tendenciák169
A társadalmi szerkezet változása169
A "munkásosztály elpolgárosodása" és az "osztályok elhalása"170
Magyarországi helyzet172
Társadalmi szerkezet a két világháború között172
"Két osztály és egy réteg"174
Rétegződésvizsgálatok175
Elméleti modellek183
A jövedelmi és életkörülmény-különbségek növekedése a rendszerváltozás óta185
Társadalompolitika187
Összefoglalás188
Vitakérdések189
Alapfogalmak és szakkifejezések190
Ajánlott irodalom190
Város és falu
Alapfogalmak192
Város és község192
Egyéb formák193
Urbanizáció, városodás, városiasodás193
Szuburbanizáció, szegregáció, slum, invázió, szukcesszió, filtráció193
Módszerek194
Elméletek196
Urbanizáció196
A városi és a falusi életmód különbségei196
Városökológiai elméletek198
Nemzetközi tendenciák200
Urbanizációs tendenciák200
Szegregáció és slumosodás a nagyvárosokban201
Az emberi kapcsolatok és a lelki egészség201
Magyarországi helyzet202
Késleltetett városfejlődés202
Tanyák204
Városhiányos településhálózat204
Az életkörülmények különbségei207
Regionális különbségek209
Budapest városökológiai övezetei210
Lakásviszonyok211
Társadalompolitika212
Településfejlesztési politika213
Lakáspolitika215
Összefoglalás215
Vitakérdések216
Alapfogalmak és szakkifejezések216
Ajánlott irodalom217
Társadalmi mobilitás és vándorlás
Alapfogalmak220
Társadalmi mobilitás220
Nyitott és zárt társadalom222
Vándorlás (migráció)222
Állandó és lakónépesség222
Ingázás, nemzetközi vándorlás, vándorlási egyenleg223
Módszerek220
Az ISPA-paradigma224
Az összes mobilak aránya, strukturális és cirkuláris mobilitás227
Stratifikációs paradigma, útelemzés228
Loglineáris paradigma230
A belső vándorlás adatforrásai és arányszámai232
A nemzetközi vándorlás adatforrásainak hiányosságai233
Elméletek234
A társadalmi rendszerek hatása a mobilitásra234
A strukturális tényezők hatása a mobilitásra235
Az "amerikai álom"236
Mobilitás a posztindusztriális társadalmakban236
Környezet vagy öröklés236
Mobilitás a szocialista társadalmakban237
A mobilitás társdalmi hatásai238
Mobilitás és társadalmi egyenlőtlenség238
Az ember mint vándorló lény239
A belső vándorlás átmenetének elmélete240
A nemzetközi vándorlások átmenetének elmélete241
Nemzetközi tendenciák242
Történelmi vizsgálatok242
Nemzetközi összehasonlítások243
Az iskolai végzettség hatása a mobilitásra244
A belső vándorlás245
Nemzetközi vándorlások245
Magyarországi helyzet247
Történeti kutatások247
Nemzedékek közötti mobilitás248
Társadalmi mobilitás rétegenként250
A mobilitás esélyek egyenlőtlensége253
A magyar mobilitás és a nemzetközi trendek254
Nemzedéken belüli mobilitás, elitcsere255
Belső vándorlás256
Nemzetközi vándorlás259
Társadalompolitika260
Összegfoglalás261
Vitakérdések261
Alapfogalmak és szakkifejezések263
Ajánlott irodalom263
Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás
Alapfogalmak266
Demográfia266
Termékenység, halandóság, reprodukció, morbiditás267
Módszerek267
A születések mutatói268
A halálozás mutatói, a halandósági tábla269
Csecsemőhalandósági és természetes szaporodási arányszámok270
Elméletek271
A demográfiai átmenet elmélete272
A termékenység közgazdaságtani és szociológiai elméletei273
Nemzetközi tendenciák276
Népességszám276
Halandóság277
Termékenység279
Magyarországi helyzet282
Népességszám282
Halandóság284
Termékenység291
Társadalompolitika294
Összefoglalás296
Vitakérdések297
Alapfogalmak és szakkifejezések298
Ajánlott irodalom298
Kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok és gyermekek
Alapfogalmai302
Az időskor alsó határa302
A fiatalkor határai303
A gyermekkor és a serdülőkor303
Módszerek304
Népszámlálások304
Szociológiai adatfelvételek304
Elméletek304
A nemek közötti különbségek okai304
A férfiak és a nők közötti munkamegosztás306
Az egyén életciklusának szakaszai306
A felnőttkor előtti és utáni életszakaszok elkülönülése és meghosszabbodása307
Nemzetközi tendenciák308
A nők hátrányai a világ különböző országaiban308
A nyugdíjrendszerek problémái309
Az ifjúság problémái311
A gyermekek relatív elszegényedése a fejlett országokban312
Magyarországi helyzet313
Nők313
Idősek315
Fiatalok319
Posztadoleszencia Magyarországon324
Gyermekek325
Társadalompolitika327
A nők hátrányai mérséklésének lehetőségei327
A magyar nyugdíjrendszer problémái327
Családpolitika329
Összefoglalás330
Vitakérdések331
Alapfogalmak és szakkifejezések332
Ajánlott irodalom332
Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek
Alapfogalmak334
Faj, rassz335
Nemzet335
Nemezeti és vallási kisebbség, etnikai csoport336
Rasszizmus, etnocentrizmus, nacionalizmus337
Előítélet, sztereotípia, diszkrimináció338
Módszerek339
Elméletek339
A nemzettudat kialakulása339
Az agresszív nacionalizmus kialakulásának okai340
Nemzetközi tendenciák341
A feketék helyzete az Egyesült Államokban341
A multikulturális társadalom342
Az autoritárius személyiség342
Magyarországi helyzet343
A nemzettudat Magyarországon343
A roma kisebbség helyzete345
A zsidó vallási kisebbség és az antiszemitizmus347
Társadalompolitika349
Összefoglalás349
Vitakérdések350
Alapfogalmak és szakkifejezések350
Ajánlott irodalom350
Család
Alapfogalmak351
Csoportok352
Család, családmag, háztartás353
Házasságtípusok354
Módszerek355
Elméletek356
A családfejlődés evolucionista elmélete356
A háztartások törtneti változásai Európában357
A család funkciói358
A szerelem és a szexualitás történeti változásai359
Háború a család körül360
A gyermekek helyzete a családban361
A felnőttek és idős szüleik közötti kapcsolat361
Nemzetközi tendenciák362
Magyarországi helyzet365
Háztartásnagyság és háztartástípusok365
Házasságkötés366
Válás367
Házasságon kívüli születés368
A családok életciklusának változásai368
A házastársak kiválasztása369
A család funkcióinak változásai370
A családra vonatkozó társadalmi normák371
Társadalompolitika373
Összefoglalás373
Vitakérdések374
Alapfogalmak és szakkifejezések375
Ajánlott irodalom377
Oktatás
Alapfogalmak378
Oktatás, nevelés, a társadalom integrációja378
Emberi beruházás378
Módszerek379
Iskolai végzettségi arányszámok379
Beiskolázási arányszámok379
Elméletek380
Az iskola szerepe380
Kulturális tőke és nyelvi készségek383
Öröklés384
A meritokratikus társadalom385
Nemzetközi tendenciák386
Az iskolai végzettség és a beiskolázási arányszámok növekedése386
Az iskolai végzettség hatása az életpályára387
Magyarországi helyzet389
A magyar népesség iskolai végzettsége389
Iskolázottság és társadalmi helyzet391
Az oktatásból kimaradtak helyzete394
A kisegítő iskolák395
Társadalompolitika396
Összefoglalás399
Vitakérdések401
Alapfogalmak és szakkifejezések401
Ajánlott irodalom401
Gazdaság
Alapfogalmak404
A közgazdaságtan és a gazdaságszociológia viszonya404
Informális, második, szürke és fekete gazdaság406
Szervezet, intézmény, bürokrácia407
Módszerek408
Elméletek409
A gazdasági élet szereplőinek motivációi409
Gazdasági mechanizmusok: reciprocitás, redisztribúció, piac410
Vita a szocialista gazdaságról411
A "menedzserek forradalma"412
A bürokratikus szervezetek412
A gazdasági fejlődés társadalmi korlátai413
Nemzetközi tendenciák414
A tudományos munkaszervezés és az emberi kapcsolatok irányzat414
Gépesítés és automatizálás416
Autonóm munkacsoportok és a munkás-önigazgatás416
A munkaerőpiacok417
Munkanélküliség418
Az informális gazdaság418
Magyarországi helyzet419
Üzem- és munkaszociológiai vizsgálatok419
A vállalatok és a kormány közötti alku421
A második gazdaság422
Vállalati gazdasági munkaközösségek424
A privatizáció426
Az új gazdasági elit és a magánvállalkozók426
A munkanélküliség427
A háztartások alkalmazkodása a gazdasági nehézségekhez429
Társadalompolitika429
Összefoglalás430
Vitakérdések431
Alapfogalmak és szakkifejezések432
Ajánlott irodalom432
Állam, kormányzat, politika
Alapfogalmak433
Állam, körmányzat, politika434
Halatom és uralom434
Tradicionális, karizmatikus és racionális-legális uralom435
Demokrácia, totalitarizmus, autoritarizmus435
Párt, nyomást kifejtő csoport, mozgalom437
Civiltársadalom438
Jóléti állam438
Módszerek439
Elméletek440
Az állam 440
A nemzetállam441
Bemokrácia és gazdasági fejlettség41
Állampolgári kultúra442
Totalitarizmuselméletek442
Demokrácia éspiacgazdaság444
Nemzetközi tendenciák444
A demokráciák számának változása445
A pártok támogatottsága446
Kiábrándulás a politikából446
Helyi hatalmi viszonyok447
A jóléti juttatások447
Magyarországi helyzet448
A piacgazdaság és a demokrácia támogatottsága449
A pártok szavazótáborának összetétele450
Közvélemény a jóléti juttatásokról455
Társadalompolitika456
Összefoglalás457
Vitakérdések458
Alapfogalmak és szakkifejezések458
Ajánlott irodalom459
Életmód
Alapfogalmak463
Módszerek464
Időmérleg464
Háztartás-statisztika464
Megfigyelés és élettörténet465
Elméletek466
Az életmód szerepe Max Webernél466
A hivalkodó fogyasztás466
Az időfelhasználás szociológiája466
Munkáséletmód és a szegénység kultúrája467
Praxis és habitus Bourdieu-nél468
Társadalmi miliők469
Nemzetközi tendenciák470
A szabadidő növekedése470
Időmérleg-vizsgálatok471
Egyéb vizsgálatok472
Magyarországi helyzet473
Időmérleg-vizsgálatok473
Jövedelemkiegészítő munkák475
Újabb tendenciák477
A férfiak és nők életmódja közötti különbség479
A társadalmi rétegek életmódjának különbségei480
Életstíluscsoportok481
A szegények és a romák életmódja482
Társadalompolitika483
Összefoglalás484
Vitakérdések485
Alapfogalmak és szakkifejezések485
Ajánlott irodalom486
Kultúra, értékek, és normák, szocializáció
Alapfogalmak488
Kultúra, szubkultúra, kulturális plurazimus488
Normák489
Értékek490
Szocializáció, szerep, státusz491
Az élet minősége493
Kulturális szakszociológiák493
Módszerek494
Rokeach, Inglehart és Kohn módszere az értékek vizsgálatára494
Az attitüdők vizsgálata495
Az élet minőségének vizsgálata495
Elméletek496
A gazdasági alap és a kultúra kölcsönhatásai496
Értékek változásának elméletei497
A nevelés dilemmái497
Az élet minőségének három dimenziója498
Nemzetközi tendenciák499
Az értékek változása499
A szocializációt befolyásoló körülmények500
Az élet minőségének vizsgálata502
Magyarországi helyzet502
A tradicionális értékek uralma502
Normák és életminőség a magyar társadalomban506
Könyvolvasás, televíziózás507
Társadalompolitika508
Összefoglalás509
Vitakérdések509
Alapfogalmak és szakkifejezések510
Ajánlott irodalom510
Deviáns viselkedés
Alapfogalmak512
Deviáns viselkedés512
Módszerek513
Statisztikai mutatók513
Viktimológiai felvételek513
Az alkoholizmus becslési módszerei514
Epidemiológiai vizsgálatok516
Elméletek516
A deviancia funkciói és diszfunkciói516
A szociológiai elméletek jellemzői517
Biológiai elméletek518
Pszichológiai elméletek519
A szocializáció zavarai520
A bűnözés magyarázata a racionális választás elmélete alapján520
Kulturális elméletek521
Anómialeméletek523
Minősítési elmélet525
Nemzetközi tendenciák526
Öngyilkosság526
Bűnözés526
Alkoholizmus528
Kábítószer-fogyasztás528
Lelki betegségek529
Magyarországi helyzet530
Öngyilkosság530
Bűnözés531
Alkoholizmus532
Kábítószer-fogyasztás533
Lelki betegségek535
A deviáns viselkedés okai Magyarországon536
Társadalompolitika541
Összefoglalás542
Vitakérdések544
Alapfogalmak és szakkifejezések544
Ajánlott irodalom544
Vallás
Alapfogalmak547
Vallás és vallásosság548
Egyház, szekta, felekezet, kultusz548
Civil vallás549
Fundamentalizmus550
Módszerek550
Elméletek550
A vallás funkciója a társadalomban550
A gazdaság és a vallás összefüggései551
A szekularizáció elmélete552
Nemzetközi tendenciák553
Szekularizációs tendenciák553
Fundamentalizmus554
Új vallási mozgalmak554
Magyarországi helyzet555
A magyar társadalom felekezet szerinti összetétele555
A vallásosság változásának tendenciái556
Társadalompolitika560
Összefoglalás560
Vitakérdések561
Alapfogalmak és szakkifejezések561
Ajánlott irodalom562
Társadalmi változás
Alapfogalmak564
Társadalmi változás564
Gazdasági növekedés, gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés565
Jólét, életminőség565
Gazdaság- és társadalomtípusok566
Centrum és periféria567
Módszerek568
Elméletek569
Rustow elmélete569
Az ipari társadalom elmélete570
A modernizáció elmélete573
Elias civilizációs elmélete574
Dependenciaelmélet, centrum és periféria575
A modernizáció új elmélete576
Forradalomelméletek578
Nemzetközi tendenciák580
Magyarországi változások586
Modernizációs kísérletek, 1825-1945586
A szocialista modernizációs kísérlet kudarca587
Rendszerváltozás Magyarországon588
Életszínvonal589
Társadalmi szerkezet591
Emberi erőforrások595
Modern mentalitás, értékek, normák596
Demokrácia597
Társadalompolitika599
Összefoglalás600
Vitakérdések602
Alapfogalmak és szakkifejezések602
Ajánlott irodalom602
Bibliográfia605
Függelék629
A magyar szociológia műhelyei, oktató- és kutatóhelyei, publikáció lehetőségek629
Alapfogalmak és szakkifejezések633
Névmutató649
Tárgymutató657

Andorka Rudolf

Andorka Rudolf műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Andorka Rudolf könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem