Útikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kicsoda Jézus Krisztus?

Szerző

Kiadó: Don Bosco Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 417 oldal
Sorozatcím: A 2000. év felé
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-8456-03-5
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

Ajándék a világnak és az egyháznak3
A 2000. év felé5
Bevezetés6
A 2000. év7
Az idő a hit fényében8
Krisztus az idők Ura9
A szent kapu10
Az ember az idejét Istennek ajánlja11
Az Ószövetség jubileuma12
Az egyetemes és a helyi egyházak jubileuma13
Róma püspöke a 2000. esztendőre figyel14
Jubielum - de miért?15
Apostoli levél16
A II. Vatikáni Zsinat irányt mutat17
Pápai irányelvek18
Hogyan készüljünk a jubileumra?19
2000 felé21
Hálaadás22
A felnőttek hitének elmélyítése23
Jézus földi életének sorsfordulói25
Bevezetés26
Jézus Betlehemben született27
Jézus gyermekkora28
A názáreti család29
József, az ács30
Mária, Jézus anyja31
A gyermek Jézus32
Názáret csöndjében33
A Keresztelő: próféta és előfutár34
Jézus megkeresztelése35
Jézus megkísértése36
Megkezdi igehirdetését37
Az első tanítványok38
A kánai menyegző39
Faluról-falura járt40
Jézus hív41
Sok mindenben követik Őt42
Le akarja győzni a rosszat43
Aki veszélyben van, azt meg akarja menteni44
Hív, lépjünk be Országába45
Megbocsátja a bűnöket46
Apostolait fölkészíti47
Közösséget alkot a tanítványaival48
Elé megy annak, aki keresi őt49
Keress!51
Az emberek mondják52
Életprogramod53
Imádság54
Jézus meghirdeti országát55
Bevezetés56
Az ország jóhíre57
Jézus örömhíre58
Jézus megmagyarázza országát59
Jézus tekintéllyel szól60
Az ország már köztetek van61
Jézus példabeszédekben szól országáról62
A mag és a magvető63
A konkoly - a háló64
A mustármag és az élesztő65
A talált kincs, és a gyöngyszem66
A Jó Pásztor - a pénz67
A tékozló fiú...68
...az irgalmas atya69
A szőlőmunkások - a talentumok70
Az ünnepi lakoma71
Valami más, ami megváltoztatja a világot72
Az ország jelei73
Az ország csodái74
Nem érdekli az olcsó siker75
Isten országa mindenkinek nyitva van76
Van, aki kizárja magát Isten országából77
Isten országának lakói78
Az ország törvénye79
Az ország kulcsai80
Az ország üdvössége81
Isten keresésében82
Az emberek mondják83
Életprogramod84
Imádság85
Egy kudarc története87
Bevezetés88
A világ Világossága89
Kicsoda ő...90
Az első kételyek91
Polémikus szembesítések92
A gazdagok megriadtak93
A képmutatók megsértődtek94
Nőtt az ellenszenv95
Színeváltozás? Miért?97
A halál előképei98
A szenvedő Messiás99
Az Emberfia100
Az élet kenyere101
Jeruzsálem, Jeruzsálem...102
A betániai Lázár103
A szegények Messiását királyként fogadják104
"Atyám, eljött az óra"105
Jézus elbúcsúzik övéitől106
Az utolsó vacsora107
Az Olajfák hegyének éjszakáján108
Az elárult Jézus109
Per és ítélet110
Fel a Kálváriára111
Jézus meghal a kereszten112
Nagypéntek113
Eltemették114
A nagy kérdőjel115
Felelősek vagyunk Jézus haláláért116
Életprogramod117
Imádság117
A feltámadott119
Bevezetés120
Szombat csendjében121
Nagyszombat után122
Úgy tűnt, mindennek vége123
A feltámadás ténye124
Az üres sír125
Megjelent övéinek126
Magdolna hírül viszi: "Láttam az Urat!"127
Fölismerik a kenyértörésben128
A Feltámadottat sokan látták129
A kezdeményező mindig a feltámadt Krisztus130
Az apostolok megváltoztak131
Átadja a hatalmát132
Az elsőség Péteré133
Apostolaira küldetést bíz134
Jézus az égbe szállt135
A feltámadás Krisztus dicsősége136
A feltámadás a mi részünk is137
A Feltámadott ereje sohasem lankad138
Elküldi a Szentlelket139
Vigyáz az egyházra140
A feltámadt Krisztus titokzatos teste az egyház141
Új nemzedék élén142
Mindent Krisztushoz vezetni143
Krisztus a világ szíve144
"Én vagyok a feltámadás..."145
Keress!146
Az emberek mondják147
Életprogramod148
Imádság149
Jöjj el, Uram151
Bevezetés152
Az őskeresztények történelmi környezete153
A jeruzsálemei egyház154
Az egyház Jeruzsálemen kívül155
A keresztények szétszóródása156
A kereszténység terjedése157
A keresztények többet akartak tudni Jézusról158
Nehézségek és üldözések159
Ki volt valójában Jézus?160
"Megmonda" (Mt. 28,6)161
"Halottaiból feltámadt" (ApCsel 3,15)162
"Megigazolásunkért életre támadt" (Róm 4,25)163
"Dávid fia" (Lk 18,38)164
"Messiás" és "Krisztus" (Mt 16,15)165
"Megváltó" és "Üdvözítő" (Ef 1,7; ApCsel 5,31)166
"Mester" (=Rabbi) (Jn 3,2)167
"Az Úr" (Róm 10,1)168
"Az élő Isten Fia" (Mt 16,16)169
"Az Ige testté lett" (Jn 1,14)170
"Igaz Isten és igaz ember" (Jn 1,2)171
"Velünk az Isten" (=Emmanuel) (Mt 1,23)172
"A világ Világosság" (Jn 8,12)173
"Ül az Atya jobbján" (ApCsel 7,56)174
Eretnekségek és zsinatok 175
Új kifejezések felé176
Jegyezd meg!177
Legenda Krisztus arcáról179
Életprogramod180
Imádság181
A "Boldogságok"183
Bevezetés184
Szembesülni a Boldogságokkal185
Boldogok a lélekben szegények...186
...övék a mennyek országa187
A szegények - ma188
Boldogok, akik szomorkodnak...189
...majd vigasztalást nyernek190
A szomorkodók - ma191
Boldogok a szelídek...192
...övék lesz a föld193
Kik a szelídek?194
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot...195
...majd eltelnek vele196
Az igazak - ma197
Boldogok az irgalmasok...198
...nekik is irgalmaznak199
Az irgalmasság napjainkban200
Boldogok a tiszta szívűek...201
...ők meglátják az Istent202
Akik ma tiszta szívűek203
Boldogok a békességesek...204
...Isten fiainak nevezik őket205
Békeszerzők - ma206
Boldogok, akik üldözést szenvednek...207
...övék a mennyek országa208
Üldözöttek - ma209
Elmélkedés210
Az emberek mondják211
Életprogramod212
Imádság213
Jézus és az igazság215
Bevezetés216
Az igazság problémája217
Keresni az igazságot218
Igazság és kommunikáció219
Korunk hazugságai220
Az élet igazi értelme221
Isten igazsága222
Az emberi igazság223
A természet igazsága224
A mindennapok igazsága225
A jövőt illető igazságok226
Az igazság és a lelkiismeret227
Jézus valóságos ember228
Jézus valóságos Isten229
Jézus a személlyé lett igazság230
Az elárult igazság231
A próbára tett igazság232
A ti beszédetek legyen igen, igen, nem, nem233
Szomjúság az igazságra234
A vakok kérik, hogy lássanak235
Igazság a bűnök bocsánatára236
"Aki eszi az én testemet, örök élete van"237
Tanúsítani az igazságot238
Az igazság szavai a kereszten239
Az igazság fénye a végítéletkor240
...és az örök életben241
Gondolkodj!242
Az Egyház az igazság szolgálatában243
Imádkozz, és keresd az igazságot245
Jézus és a szabadság247
Bevezetés248
Az emberi szabadság249
Az ember szabadságra születik250
Tudatos szabadság251
Felelős szabadság252
Jézus, a szabad személy253
Mária, a szabadság anyja254
Szabadnak lenni valamitől - valamiért255
Megszabadulni az aggodalmaktól256
Mentes maradni minden külsőségtől257
Megszabadulni a félelemtől258
Szakítani a bálványokkal259
Szabadnak lenni a basáskodó gazdagságtól260
"Szabadíts meg a gonosztól"261
A gondolkodás és a cselekvés szabadsága262
A hit szabadsága263
Szabadon gyakorolni a törvényt264
Az adakozás szabadsága265
A szeretet szabadsága266
Szabadok, mert Isten gyermekei267
A szolgálat szabadsága268
A szociális szabadság269
Szabadok, mivel megtisztultak270
Harcban a szabadságért271
Növekedni a szabadságban272
A szabadság teljessége: Krisztus273
Keress!274
A berlini fal275
Életprogramod276
Imádság277
Egy meglepő személyiség279
Bevezetés280
Jézus személyes vonásai281
Erős fizikumú282
Fokozott érzékenység283
Éles valóságérzék284
Élénk és intuitív értelem285
Kedvesé s előzékeny jóság286
A rossz gyökerét keresi287
Segítőkész és hűséges barát288
Azért jött, hogy szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják289
Szemrehányásaiban kemény, de egyben szelíd is290
Nem hajlandő kompromisszumokra291
Mélységesen ismeri az emberi lelket292
A betegekkel figyelmes és jóságos293
Szeretetteljes a kicsinyekkel294
Könyörületes a bűnösökkel295
Jóságos a szegényekkel és az alázatosokkal296
Jézus magánya297
Tudatában van a rábízott küldetésnek298
Az imádságban az Atyák keresi299
Érzi Isten nagyságát300
A bűn mélységére figyelmeztet301
Csodálatosan nyugodt302
Merészen szabad303
A szenvedésekkel szemben bátor304
Előre látja a borzalmas véget, ám meg nem toppan305
Föláldozza magát "váltságul sokakért"306
Jézus meglepő személyiségnek mutatkozik307
Ereje a végóráiban sem hagyja el308
De hát... ki a Názáreti?309
Jézus történelmi személy311
Bevezetés312
Vita Jézusról313
Jézus igényt tart rá, hogy döntsön az emberek sorsáról314
"Ti mit mondtok, ki vagyok?"315
Honnan szerzünk ismeretet Jézusról?316
Nem keresztény iratok317
Keresztény iratok321
Az evangéliumok történetisége327
Hogyan alakultak ki az evangéliumok:328
Az evangéliumok írásba foglalása330
Az Újszövetség másolatai331
A hozzánk eljutott szövegek hitelesek332
Mikor ismeri el az Egyház a szent könyveket?333
Krisztus és a történeti kritika334
A kritika által leginkább megrostált könyv335
Jézus életének dátumai336
Krisztus ura a századoknak338
"Neked ki vagyok?"340

Angelo Viganó

Angelo Viganó műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Angelo Viganó könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kicsoda Jézus Krisztus? Kicsoda Jézus Krisztus? Kicsoda Jézus Krisztus?

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.540 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba