775.488

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A bizánci irodalom kistükre

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 843 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-07-0345-9
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes illusztrációkat tartalmaz.

Fülszöveg

A bizánci irodalom egészen sajátos helyet foglal el a világ irodalmai között. Páratlan érdekességű, ha önmagában, fejlődésének különös rétegezettségében tekintjük; ahogy a klasszikus örökségből fel növő tudós, atticizáló irodalom évszázadokon át változatlan épülete mellet, azt át-meg átfonva szüntelenül jelen vannak az eleven Bizánc keresztény és népi elemei, a majdani újgörög irodalom gazdag, sokrétű hagyományaként. S különös jelentőségű az az erőteljes hatás, melyet a bizánci kultúra a középkori Kelet- és Közép-Európa szellemi életére gyakorolt. Így a bizánci kulturális hagyomány nekünk, magyaroknak is izgalmas; hiszen honfoglalás előtti történelmünkre, s az Árpád-korra vonatkozó ismereteink java bizánci forrásokból ered. Mindaz, ami Bölcs Leó császár Taktiká-jában az ősmagyarokról harcmodorokról benn foglaltatik, nemzeti tudatunk alkotóelemévé vált: valamennyien ismerjük Arany János Szibinyáni Jankját, Hunyadi János ifjúkorának legendás epizódját. Kevesen tudjuk azonban, hogy a... Tovább

Tartalom

Bevezetés
A bizánci irodalom - fogalma és tartalma7
Bibliográfiai rövidítések27
Történetírás
A bizánci történetírás
Priszkosz Rhétor41
Prokopiosz51
A VI. század többi történetírója
Menandrosz73
Theophanész Büzantiosz75
Ióannész Malalasz77
Az első történetírási korszakot lezáró írók
Ióannész Ephesziosz87
Theophülaktosz Szimokattész89
Theophanész95
Ióannész Kameniatész115
Bölcs Leó121
Konsztantinosz Porphürogennétosz127
A X. század más történészei
Theophanész Continuatus147
Mikhaél Pszellosz149
Ióannész Szkülitzész153
A XI. század többi történésze
Geórgiosz Kedrénosz159
Mikhaél Attaleiatész161
Anna Komnéné163
Ióannész Zónarasz és Ióannész Kinnamosz185
Konsztantinosz Manasszész187
Eusztathiosz Thesszalonikész195
Nikétasz Khoniatész203
Geórgiosz Akropolitész219
Geórgiosz Pakhümerész225
Niképhorosz Grégorasz237
Ióannész Kantakuzénosz243
Az utolsó történészek
Dukasz257
Mikhaél Kritobulosz261
Geórgiosz Szphrantzész265
Laonikosz Khalkokondülész269
Bizánci szépirodalom
A tudós szépirodalom
A tudós költészet
Az átmeneti korszak költői
Grégoriosz Nazianzénosz311
Esti himnusz (Ritoók Zsigmond)313
A szenvedő Krisztus (Részlet) (Ritoók Zsigmond)318
Kürénéi Szünesziosz321
Himnusz Krisztus pokolraszállásáról és mennybemeneteléről (Weöres Sándor)322
Palladasz vagy Palladiosz323
Epigrammák (Karsay Orsolya)324
Epigramma (Horváth I. Károly)324
Kürosz Panopolitész325
Oszlopos Dániel (Ritoók Zsigmond)326
Nonnosz Panopolitész327
Dionüsziaka
Szeilénosz tánca (Kárpáty Csilla)328
Az eposzba átültetett János-evangélium (Részlet) (Devecseri Gábor)329
Muszaiosz331
Héró és Leandrosz
Prologosz (Trencsényi-Waldapfel Imre)332
A szerelmesek halála (Kárpáty Csilla)333
Julianosz335
Epigrammák (Karsay Orsolya)336
Paulosz Szilentariosz337
Epigrammák (Karsay Orsolya)338
A kegyetlen Szappho (Gyóni Mátyás - Nemes Nagy Ágnes)338
A Hagia Szophia (Gyóni Mátyás - Nemes Nagy Ágnes)339
Agathiasz Mürénaiosz341
Prooimion (Kárpáty Csilla)342
Epigrammák (Karsay Orsolya)342
A szép pohárnoknő (Gyóni Mátyás - Nemes Nagy Ágnes)343
Orvosi bölcsesség (Gyóni Mátyás - Nemes Nagy Ágnes)343
Szent Mihály szobrára (Szepessy Tibor)344
Geórgiosz Piszidész345
Hérakleiász
A perzsa expedíció (Karsay Orsolya)346
A tudós költészet egyeduralma
Theodorosz Sztuditész 351
Önmagához (Karsay Orsolya)352
A szakácshoz (Karsay Orsolya)353
Ignatiosz Nikaiai Metropolita355
Verssorok Ádámra (Ritoók Zsigmond)356
Konsztantinosz Rhodiosz359
Szűz Mária képe (Ritoók Zsigmond)360
Ióannész Küriotész-Geometrész361
Epigrammák (Karsay Orsolya)362
León Philoszophoz363
A jó bor és a rossz orvos (Karsay Orsolya)364
Khrisztophorosz Mütilénaiosz365
Egy hiszékeny ereklyegyűjtőhöz (Részletek) (Weöres Sándor; Karsay Orsolya)366
Ióannész Mauropusz-Eukhaitész 369
Platón és Plutarkhosz (Moravcsik Gyula)370
Epigrammák (Karsay Orsolya)370
Niképhorosz Phokaszhoz (Karsay Orsolya)371
Mikhaél Pszellosz
Egy gonosz szerzetes ellen (Karsay Orsolya)373
Theodorosz Prodromosz375
A szeretet dícsérete (Kárpáty Csilla)377
Macskaegérháború
Macskaegérháború (Részletek) (Karsay Orsolya)380
Ióannész Tzetzész
Allegóriák az Odüsszeiához (Részlet) (Karsay Orsolya)384
A tragédiáról meg a komédiáról (Karsay Orsolya)385
Konsztantinosz Manasszész
Khronographiának előbeszéde (Szabó Kálmán)387
Nikétasz Eugeneianosz389
Droszilla és Khariklész története
Kalligonéhez (Karsay Orsolya)391
Eusztathiosz Makrembolitész393
Epigramma (Karsay Orsolya)394
Ismeretlen szerzők
Andronikosz Komnénosz ellen (Karsay Orsolya)395
Sírfelirat (Weöres Sándor)395
Mikhaél Khoniatész397
Athén siratása (Gyóni Mátyás - Weöres sándor)399
A tudós költészet a palaiologoszok korában
Nikolausz Eirénikosz405
Dukász esküvőjére (Karsay Orsolya)406
Geórgiosz Khartophülax407
Róma panasza (Karsay Orsolya)408
Manuél Philész411
Az állatok természetéről
A szörnyeteg (Karsay Orsolya)412
Tudós szépirodalmi próza
Levélírás, szépirodalmi leírások
Mikhaél Pszellosz: Levél urához (Karsay Orsolya)416
Mikhaél Pszellosz: Leírás (Schreiber György)418
Nikolaosz Meszaritész: Utazás (Horváth Judit)420
Antik műfajok utánzatai prózában
Három Lukianosz-utánzat425
Philopatrisz (Karsay Orsolya)427
Timarion (Karsay Orsolya)430
Mazarisz (Karsay Orsolya)432
Himnuszköltészet
A görög orthodox egyház himnuszai
A kontakion
Az "Akathisztosz Hümnosz"447
1. oikosz (Ritoók Zsigmond)448
4. oikosz (Berki Feriz)449
7. oikosz (Berki Feriz)449
Ismeretlen szerző
Himnusz Krisztushoz (Berki Feriz)451
Romanosz Melodosz453
Péter tagadása (Ritoók Zsigmond)455
Mária a kereszt lábánál (Berki Feriz)457
Könyörgés (Weöres Sándor)460
Karácsony (Berki Feriz)461
Szergiosz pátriárka463
Hadat vezérlő Nagyasszony (Berki Feriz)464
A kánonok
Krétai Andreasz465
Nagy kánon (Részletek) (Ritoók Zsigmond)466
Nagy kánon (Részletek) (Berki Feriz)469
Ióannész Damaszkénosz471
Karácsony (Berki Feriz)472
Karácsonyi himnusz (Részletek) (Ritoók Zsigmond)472
Koszmasz Hieroszolümitész475
Karácsonyi kánon (Részletek) (Ritoók Zsigmond)476
Karácsony (Részletek) (Berki Feriz)477
Theodorosz Sztuditész479
Esti fohász (Ritoók Zsigmond)480
Anatoliosz Sztuditész
Vízkereszt (Berki Feriz)481
Vízkereszt (Berki Feriz)481
Germanosz pátriárka483
Vízkereszt (Berki Feriz)484
Theophanész Nikaiasz485
Angyali üdvözlet (Berki Feriz)486
Kasszia avagy Kassziané487
A bűnbánó asszony éneke (Berki Feriz)489
Ismeretlen költő
Karácsony (Berki Feriz)491
Ismeretlen költő
Nagyhét (Berki Feriz)493
A népi irodalom
Bizánc népi irodalma
A népi költészet
Szatírikus epigrammák, töredékek, "népi akklamációk"
Gúnydal Maurikiosz császárra (Weöres Sándor)506
Epigrammák (Karsay Orsolya)506
Népi akklamációk: Koronázásra; A császár házasságára (Karsay Orsolya); Húsvéti énekek (Ritoók Zsigmond)507
A népköltészet
Az Akritasz-dalok
A lány meg a sárkány (Képes Géza)513
Digenisz asszonyának elrablása (Képes Géza)513
Armurisz fia (Képes Géza)515
Porfirisz (Képes Géza)516
Szerelmi dal (Szabó Kálmán)517
Írott költészet az élő nyelven - korai újgörög irodalom
Mikhaél Glükasz
A börtönnek borzalmai (Kárpáty Csilla)523
Szpaneasz
Intelmek (Kárpáty Csilla)525
Phtokhoprodromosz - Prodromoszi költemények527
Az apáturak ellen (Gyóni Mátyás - Nemes Nagy Ágnes)529
A négylábúak elbeszélése532
Befejezés (Gyóni Mátyás - Weöres Sándor)532
Madártudós533
A bagoly és a fürj csatája (Gyóni Mátyás - Nemes Nagy Ágnes)533
Az Akritasz-eposz535
Részletek (Szabó Kálmán)539
Harc az amazonnal (Gyóni Mátyás - Nemes Nagy Ágnes)541
Digenisz halála (Gyóni Mátyás - Nemes Nagy Ágnes)543
Népi regények és keleti mesegyűjtemények
A trójai háború Konsztantinosz Manasszész khronographiájában547
Hogyan történtek a dolgok? (Karsay Orsolya)549
A Nagy Sándor-regény Mikhaél Glükasz khronographiájában557
Nagy Sándor története (Vári Ibolya)559
A keleti regények563
Szüntipasz (Salgó Ágnes)565
Barlaam és Iószaphat (Salgó Ágnes)573
Aiszóposz élete (Salgó Ágnes)576
Bizánci világkép, gondolkodás és szellemiség
Népi kereszténység
Fiziológus (Természettudós) Részletek583
Az oroszlán; A fűrészcet; A pelikán; A kígyó; A sas; A róka; A főnixmadár; A bagoly (Horváth Judit) 585
Koszmasz Indikopleusztész591
Keresztény topográfia (Horváth Judit)593
Knidoszi Ktésziasz
Mitikus állatok Indiában (Karsay Orsolya)597
Ióannész tész Klimakosz599
Scala Paradisi (Horváth Judit)601
A hagiographia605
Vita Porphyrii (Horváth Judit)611
Vita Dasii (Berki Feriz)614
Vita Dimitrii (Berki Feriz; Gyóni Mátyás)616
Vita Nicolae Studitae (Berki Feriz)624
Vita Theodorae (Horváth Judit)626
A teológia
A bizánci teológia
Ióannész Philoponosz hexaémerónja
A teremtés hat napja (Karsay Orsolya)639
Maximosz Homologétész643
A szeretet kiskátéja (Boronkai Iván)645
Ióannész Damaszkénosz651
Az ortodox hitről (Berki Feriz)653
Phótisz pátriárka659
Levél Mikhaél bulgár fejedelemhez (Berki Feriz)660
A tudós hagyomány
Polihisztorok és grammatikusok
Eusztathiosz Thesszalonikész
Homérosz Odüsszeiájához (Karsay Orsolya)675
Filozófia - bizánci humanizmus
Mikhaél Pszellosz platonizmusa
Platónról (Schreiber György)686
Theodorosz Metokhitész689
Hüpomnéma (Részletek) (Schreiber György)691
Niképhorosz Grégorasz693
Az én tudományom (Horváth Judit)695
A szellemről (Horváth Judit)699
Geórgiosz Pléthon-Gemisztosz703
Peloponnészosz leírása (Boronkai Iván)705
Függelék
A bizánciak a magyarokról
Az első híradás a magyarokról
Geórgiosz Monakhosz (György barát) krónikájának folytatása
Baszileiosz császár ifjúkora (Moravcsik Gyula)722
Szümeón hadjárata Bizánc ellen és a magyarok (Moravcsik Gyula)723
A honfoglaló magyarok harcmodora
Bölcs Leó császár: Taktika
A tükrökről (Vári Rezső)729
A magyarokról szóló leírás
Bíborbanszületett Konsztantinosz császárnál
De administrando imoerio (Moravcsik Gyula)737
Magyar előkelők Bizáncban
Ióannész Szkülitzész: Szünopszisz hisztorión (Kapitánffy István)744
Magyar királylány Bizánc trónján
Ismeretlen író: Boldog Eiréné császárné élete (Kapitánffy István)747
Nikolaosz Kalliklész: A császárné sírjára (Karsay Orsolya)750
Theodorosz Prodromosz: Eiréné császárné sírverse (Moravcsik Gyula)751
Ióannész Kinnamosz: Epitomé
Eiréné jellemzése (Kapitánffy István)753
Magyar-bizánci küzdelmek a XII. században
Nikétasz Khoniatész: Khroniké diégészisz
Magyar trónkövetelők a bizánci udvarban (Kapitánffy István)758
Ióannész Kinnamosz: Epitomé
IV. István; Harcok a Szerémségért; Magyarország diplomáciai bekerítése; Zimony ostroma és bevétele; Egy bizánci sereg veresége (Kapitánffy István)760
Nikétasz Khoniatész: Khromiké diégészisz
A bizánciak 1167. évi nagy győzelme (Kapitánffy István)775
Theodorosz Prodromosz: Magasztaló költemény (Karsay Orsolya)782
Konsztantinosz Manasszész: Magasztaló beszéd Manuél császárhoz (Moravcsik Gyula; Kapitánffy István)786
Ismeretlen költő: Manuél császár aranytálja (Moravcsik Gyula)788
Ióannész Kinnamosz: Epitomé
Béla-Alexiosz (Kapitánffy István)789
Nikétasz Khoniatész: Khroniké diégészisz
Béla mégsem lesz bizánci császár (Kapitánffy István)791
Ismeretlen szerző: Rilai Szent János legendája
A szent ereklyéje Esztergomban (Kapitánffy István)793
Egy magyar királylány sorsa a Birodalom felbomlása idején
Nikétasz Khoniatész: Khroniké diégészisz
Margit-Mária első férje (Kapitánffy István)796
Geórgiosz Akropolitész: Khroniké szüngraphé
A második házasság (Kapitánffy István)796
Nikétasz Khoniatész: Khroniké diégészisz
Thesszaloniké védelme (Kapitánffy István)797
Hunyadi
Laonikosz Khalkokondülész: Apodeixisz hisztorión
Hunyadi ifjúkora; A várnai csata (Kapitánffy István)801
Konstantinápoly eleste és a magyarok
Geórgiosz Szphrantzész: Khronikon maius
Hamis hír egy magyar felmentő seregről; Magyar követek II. Mohamednél (Kapitánffy István)810
Dukasz: Hunyadi követe a török táborban (Kapitánffy István)812
Magyarország a XV. században
Laonikosz Khalkokondülész: Apodeixisz hisztorián
Palonia; Erdély; V. László és a Hunyadi-fiak (Kapitánffy István)816
Jegyzetek a függelékhez819
Névmutató823
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A bizánci irodalom kistükre A bizánci irodalom kistükre A bizánci irodalom kistükre

A védőborító enyhén kopottas.

Állapot:
1.990 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba