A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi olvasókönyv VI.

Forrásszemelvények a magyar hazafias és honvédő hagyományok történetéből

Tartalom

Bevezetés5
895-1320
Ének László királyról10
A magyarok hadviselése a honfoglalás előtt10
Zalán futása12
Nyugati történetíró a honfoglalásról és a kalandozásokról14
A katonáskodásra vonatkozó Árpád-kori törvényekből16
II. Konrád német császár visszaverése 1030-ban18
A Fischa melletti ütközet19
Görög forrás a XII. századi magyar haderőről20
Készülődés a tatárok ellen21
A muhi csata21
Az osztrák herceg megsarcolja IV. Bélát25
A tatár pusztítás25
A várak ellenállása26
1320-1526
Janus Pannonius: Hunyadi János sírfelirata28
A magyarok harcmódja a XIV. század elején28
A székelyek harca a tatárok ellen (1345)29
A nikápolyi csata (1396)30
A székelyek felkelése Zsigmond idején32
Parasztmozgalmak Magyarországon az 1430-as években33
A katonáskodásra vonatkozó XV. századi törvényekből35
Hunyadi János győzelme Mezid bég fölött37
A hosszú hadjárat41
A várnai csata45
A nándorfehérvári diadal47
V. László adománylevele, melyben megörökíti Hunyadi János érdemeit51
Mátyás levele II. Pius pápához54
A táborozó Balázsnak55
A pesti kovácsok és fegyvercsiszárok céhleveléből57
A bécsújhelyi hadiszemle 1487-ben58
A Dózsa-féle parasztháború61
1526-1711
Fegyvert s bátor szivet... (Névtelen)65
A mohácsi csata előzményei66
Népi ellenállás a mohácsi katasztrófa után68
Kőszeg védelme a török ellen70
Szondi György hősi halála Drégely ostrománál (1552)73
Eger ostroma76
Szigetvár bevétele78
Thuri György vitézsége82
A jobbágyok várerősítési ingyen munkája84
Kanizsai zsoldosjegyzék85
A babócsai végvár elszámolása85
A végvári vitézek portyázásai86
A végváriak vitézsége87
A hadról és vitézségről89
Az álmosdi-diószegi csata90
Hadiszabályról Bocskai István idejéből93
Bethlen Gábor fejedelem tábori parancsolata96
Bethlen levele Rhédey Ferenchez hadfölkelés ügyében97
Bethlen Gábor levele Rákóczi Györgyhöz a Bécs körüli harcokról99
A magyar-cseh confoederatio (szövetség) és a besztercebányai országgyűlés 1620-ban100
Bethlen Gábor személyes bátorságáról102
Magyarország panasza103
Discursus de Summo bono. Az legfőbb jóról, melyre ez világ mindenkoron serényen és valóban vágyódik107
Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér109
Veszélyben a haza!110
A nemesség...?112
Mit kell tennünk...?113
Gyakorolni magunkat a hadimesterségben...!114
Parasztokat, ifjakat a hadseregbe...!114
A tüzérség szerepe116
A vezér alkalmazkodjék a helyhez és időhöz117
A hadvezérnek nem kell feltétlenül az első sorokban harcolnia117
A jó katona tulajdonságai118
A vezér példamutatása119
Az iskolák felette szükséges voltáról és azon okokról, amelyek mint a magyaroknál barbár állapotban vannak119
Teleki Mihály kiáltványa121
A nyalábi csata122
Thököly kiáltványa126
Edicta militaria (Hadiszabályzat)127
A kassai fellegvár elfoglalása 1682-ben130
Munkács védelme 1686-88-ban132
A felvidéki zendülés135
Összeesküvés138
Rákóczi hazatérése, fogadása140
Átkelés a Tiszán141
Kálló elfoglalása143
Rákóczi gyömrői beszéde144
Rákóczi Károlyi Sándor árulásáról145
1711-1849
Vörösmarty Mihály: Honszeretet148
Hadik parancsa Bosfort Ferencnek149
Hadik berlini vállalkozásáról151
Magyar Athenás153
Magyarság155
Tizenkét paragrafus157
A franciaországi változásokra160
Egy magyar hazafi gondolatai néhány, az országgyűlésre tartozó dolgokról160
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz162
Levél Vörösmartyhoz164
Széchenyi István: Hitel. Bevezetés166
Legújabb iparmozgalmaink168
Taglalat170
A Radical Kör követeli az önálló magyar hadsereg felállítását171
Kossuth július 11-i képviselőházi beszéde172
Kossuth felhívása a külföldön levő katonákhoz175
Kossuth beszámolója alföldi toborzóútjáról, tiltakozása a fegyverszünet megkötése ellen177
A fegyvergyártás megszervezése és állami tulajdonba vétele179
Külföldi önkéntesek a magyar szabadságharcban180
Jelentés a váci ütközetről182
Honvédeink hősi helytállása Buda bevételénél183
Szemere tájékoztatja Kossuthot Görgey és környezete gyanús magatartásáról186
1849-1867
Petőfi Sándor: Csatában188
Arany János: Rendületlenül188
Kossuth elhagyja az országot189
Egy aradi vértanú búcsúlevele192
Magyar foglyok útja osztrák börtönökbe194
Az olmützi vár foglya197
Összeesküvés az osztrák elnyomás ellen198
Magyar tábornok Garibaldi seregében200
Munkások részvételéről a függetlenségi tüntetésekben201
Részlet a döblingi nagy magyar szatírából203
Kossuth húsvéti levele Deákhoz205
1867-1918
Ady Endre:
A magyar Messiások209
Magyar jakobinus dala209
A Hadak Útja209
Az 1868. évi véderővita210
A szabadságharc és a munkásosztály212
A nemzetiségi kérdésről214
A munkások tiltakozása a katonai törvényjavaslat ellen216
A nemzeti hadsereg kérdése217
Frankel Leó a magyarországi helyzetről219
Nemzeti jogok és dinasztikus célok221
Az osztrák-magyar haderő a világháború kitörése idején224
1918-1919
Ligeti Károly: Végrendeletem226
Juhász Gyula: Őszirózsa226
Gábor Andor: Évfordulón227
Proletárok fegyverkezzetek!227
Mindenkihez!229
Magyarország - Tanácsköztársaság231
Üdvözlet az Orosz-Szovjet kormánynak233
Felállítják a Vörös Hadsereget233
Veszélyben a forradalom!236
A vöröskatona kötelezője239
A munkásoknak már van hazájuk240
Az utolsó puskalövésig védeni kell a proletáruralmat241
A bányászok harca Salgótarjánért243
A hadsereg-parancsnokság dicsérete Szamuely Tibor vállalkozásáért244
Clemenceau jegyzéke (I.)245
Válasz Clemenceau jegyzékére (II.)246
Megbukott a Magyar Tanácsköztársaság247
Magyar internacionalisták szovjet földön249
A petrográdi magyar szociáldemokrata hadifoglyok a szovjetország védelméért249
Az ogyesszai hadifogolytábor végrehajtó bizottságának felhívása a magyar hadifoglyokhoz250
Gyurkó István ünnepélyes nyilatkozata a Vörös Hadseregbe való belépése alkalmából251
A magyar internacionalisták harcairól és feladatairól252
Hazatérnek a magyar internacionalisták255
1919-1945
Gábor Andor: Az én hazám258
A mártírhalált halt egyik Lenin-fiú búcsúsorai258
Az új proletárdiktatúráért259
A KPM I. Kongresszusának üzenete a magyar kommunista emigrációhoz260
Az ellenforradalmi bíróság előtt262
Sallai és Fürst meggyilkolása263
Magyarok a spanyol nép szabadságáért265
Független, demokratikus, szabad Magyarországért!267
Bartók Béla végrendeletéből268
Kossuth szellemében269
A KPM Központi Bizottságának felhívása az antifasiszta nemzeti egység megteremtésére271
A Magyar Történelmi Emlékbizottság felhívása274
Schönherz Zoltán - szüleinek, húgának275
A Függetlenségi Front programja276
Azonnali különbékét278
Magyar kommunista partizánok szovjetföldön280
A magyar Petőfi partizánzászlóalj megalakulása281
Függetlenségi tüntetések Kossuth és Táncsics sírjánál282
A német megszállók ellen283
Megkezdeni a partizánharcot!284
A Békepárt 1944. május elsejei felhívása a munkásokhoz285
Alpári Gyula búcsúszavai a párthoz286
Magyar fiatalok a partizánharcban287
A Kommunista Párt kiáltványa a magyar néphez288
A szovjet hadsereg felhívása a magyar néphez290
Fegyveres felkelésre Nagy-Budapestért!292
Megélénkül a partizántevékenység294
Magyar Nemzeti Felszabadítási Bizottság296
Csepel az élen297
A munkásosztály kéri az új magyar hadsereg megszervezését298
A budai önkéntes ezred300
Az ifjúság a német megszállók elleni harcban303
1945-től
Váci Mihály: Még nem elég304
Megalakul az Ideiglenes Nemzeti Kormány305
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front306
Magyarország teljes felszabadulása307
A Magyar Kommunista Párt III. Kongresszusa309
A Varsói Szerződés311
A magyar honvéd esküje313
A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista hazafiságról314
Kádár János a szocialista hazafiságról316
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi olvasókönyv VI. Történelmi olvasókönyv VI.

A borító kissé kopott, elszíneződött.

Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba