A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Betűország ötödik és hatodik virágos kertje

A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda olvasókönyve az elemi iskolák ötödik és hatodik osztálya számára

Fülszöveg

Mindnyájunknak legértékesebb kincse: a tudás.
El lehet venni tőlünk kenyerünket, földünket, házunkat, de amit megtanultunk és tudunk, az örökre a mienk marad. A tudás legjobb terjesztője a nyomtatott könyv. Velünk marad jóban-rosszban. Semmit sem kér és akkor áll szolgálatunkra, amikor akarjuk.
ezt a könyvet a Kir. Magyar Egyetemi Nyomdában készítették, sok szeretettel és gonddal. A betűi és képei nemcsak a tudásunkat akarják gyarapítani, hanem lelkünket is gyönyörködtetik és nemesítik szívünket. A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda már több mint 350 éves; tehát a legrégebben működő nyomda Magyarországon. Alapításán az ország legkiválóbbjai buzgólkodtak, különösen sokat köszönhet Pázmány Péternek és Mária Terézia királynőnek. Híres tanárok és írók vezetése alatt állott mindig: Telegdy Miklós, Káldy György, Faludi Ferenc segítették felvirágozni. Kisfaludy Sándor, Kisfaludy Károly, Kazinczy Ferenc, Bajza József, Fáy András, Petőfi Sándor, br. Eötvös József és a legnagyobb magyar: gr.... Tovább

Tartalom

Papp-Váry Elemérné: Hitvallás3
Magyar fiúk éneke (Sajó Sándor: "Kis magyarok verseskönyve" című kötetéből5
Emlékezzünk! (Szeptember)6
Báró Eötvös József (Gáspár János nyomán a Gáspár-Farkas-Úrhegyi olvasókönyvből)7
Búcsú (Voinovich G.: báró Eötvös Jószef összes munkáiból)9
Móra Ferenc: Tiszteljük nagyjainkat!11
Végrendelet (Voinovich G.: Báró Eötvös József összes munkáiból)12
Hogyan tanultak a régi diákok? (Vasárnapi Könyv 192. évf. nyomán)13
Báró Eötvös József: Gondolatok15
Volt egyszer egy királyné (Szabolcska Mihály: "Szabad órák" című kötetéből)16
A főváros iskolái17
Gyulai Pál: A tudós19
Gárdonyi Géza: Hogyan csinálják a ceruzát?20
Scossa Dezső: Tanyás gazda élete21
Az óriás leányka24
Lószőr-vitéz (Herczeg Ferenc nyomán: Mutamur kötetéből)26
Kossuth és az őrszem (Tóth Béla: Magyar anekdotakincs)33
A megfagyott gyermek (Báró Eötvös József: Összes munkái)34
György Aladár: Pozsony35
Malonyai Dezső: Fadrusz János37
Amikor a kicsinyek is nagyra nőttek! (A Vasárnapi Könyv 1914. évf. nyomán)39
Tompa Mihály: A pók versenye42
Emékezzünk! (Október)43
Munkácsi Mihály43
Andrássy és Munkácsi (Tóth Béla: Magyar anekdotakincs)45
Október hatodikán (Lamperth Géza: Vajda Gyula szavalókönyvéből)46
Arad (Szemelvény Márki Sándor: Az aradi síkság című cikkéből)47
Császrá Elemér: Mikes Kelemen49
Mikes Kelemen: törökországi leveleiből51
Lévay József: Mikes53
Móra Ferenc: Kiki a amga helyén56
A szőregi malmok (Móra Ferenc: Az én Újságom, 1910)59
Régi szüretek (Vargha Gyula: "Ködben" című kötetéből)62
Kossutány Tamás: A szőlőmívelés Tokaj-hegyalján63
Szondy György: A legkisebbik65
Kassa68
A sztrecsnói piros virágok (Rákos Viktor: Korhadt fakeresztek-ből)69
A dobsinai jégbarlang72
Arany László: Bevezetés Toldi népies kiadásához: Arany János74
Arany János: Toldi Miklós76
Emlékezzünk! (November)83
Gróf Széchenyi István83
Ima a munkás életéért86
Gondolatok a munkáról86
Szülőföldem dalos tája (Sajó Sándor: "Tegnaptól holnapig" című kötetéből)87
Móra Ferenc: Majsai káplár fogadása88
Tompa Mihály: A madár fiaihoz90
Az ipari és kereskedés kezdetei91
A királyfi (Népballada Arany László és Gyulai Pál népköltési gyüjteményéből)94
Bethlen Gábor96
Móra Ferenc: Kolozsvár bevétele97
Móra Ferenc: Szent Erzsébet rózsája100
Petőfi Sándor: Szülőföldemen103
A szép szó (Gyallay Domokos: "A föld népe" című kötetéből)104
A magyar ember jelleme107
Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten (Jókai M.: üstökös, 1873)109
A magyar nép családi élete110
Arany János: Családi kör111
Magyar nagyasszonyok (Endrődy S.: Magyar hölgyek életrajzai nyomán)115
Baksay Sándor: A magyar gazdasszony119
Lányok tizenhat parancsolatja (Baksay S. hátrahagyott munkáiból)120
Emlékezzünk! (December)121
Gyulai Pál: Vörösmarty Mihály gyermekkorából121
Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve124
Móra Ferenc: Árva ország127
Vörösmarty Mihály: Szózat130
Petőfi Sándor: Távolból131
Diósgyőr132
A ruházkodás hajdanta (A Vasárnapi Könyv 1918. évf. nyomán)135
A gyapot137
A gyerek egészsége télen (A Vasárnpai könyv 1914. évf. nyomán)138
Temesvár (Szemelvény Szentikirály Jenő: Temesvár és vidéke című cikkéből)140
Czuczor Gergely: Hunyadi142
Czuczor Gergely: A fűz és cser144
Reviczky Gyula: Karácsonykor144
Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?145
Regős ének150
Emlékezzünk! (Január)151
Petőfi Sándor152
Petőfi Sándor: A jó öreg korcsmáros154
A gyufa és a gyufagyár155
Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma157
Sebesztha Károly: A gőzgépek, a gőzhajó és vasút feltalálása158
Móra Ferenc: Tóth Antal körtéi162
Petőfi Sándor: A puszta télen165
Deák Ferenc jellemrajza167
Deák Ferenc levele gyámleányához169
Petőfi Sándor: Téli világ172
Budapestről Brassóba174
Szász Károly: Hazámhoz178
Petőfi Sándor: István öcsémhez179
Radó Vilmos: A budapesti petróleumfinomítógyár181
Petőfi Sándor: Katonaélet183
A tüdővész184
Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram186
Edison (A magyarság 1927. évf. nyomán)187
Horváth Mihály: Gábor Áron189
Gyulai Pál: Hadnagy uram192
Bajza József: Búcsú193
Emlékezzünk! (Február)194
Bajza József: Jelige194
Thököly Imre és Zrínyi Ilona194
Móra Ferenc: Csikáló197
Édesanyánk (Szabolcska Mihály: "Szabad órák" című kötetéből)201
Jókai Mór: A koldusgyermek202
Jókai Mór: Két történet205
Tóth Béla: A fülemile206
Szabolcska Mihály: Ha egy estét...207
Jókai Mór: A rianás207
Tompa Mihály: A gazdag210
Petőfi Sándor: A tintás üveg212
A barack214
Az evésről215
Oláh Gyula: A húsról217
Kenyérszegéskor (Móra István: "Földszint" című kötetéből)218
Szondy György: A tea220
Kisfaludy Károly: Budai harcijáték222
Móra Ferenc: Hová lett a fakó?225
Móra Ferenc: Mátyás a lengyelek közt228
Székelyudvarhely (Hankó Vilmos: A Székelyföld)230
Pósa Lajos: A szegény özvegyasszony234
Novy Ferenc: Az adógaras234
Emlékezzünk! (Március)237
Bujdosás a tatárvilágban (Rogerius nyomán a Domanovszky-féle tört. tanköynvből)238
Arany János: A fülemile242
Ballagi Géza: Báró Wesselényi és a budapesti nagy árvíz247
Móra Ferenc: A rátoni lúd249
A varrógép története (a Vasárnapi Könyv 1914. évf. nyomán)252
Nemzeti dal (Szabolcska Mihály: "Szabad órák" című kötetéből)256
Március 15-én (Gróf Apponyi Albert:Reöthy Stilisztiájából)257
Kossuth Lajos és a jobbágyság felszabadítása259
Móra Ferenc: A patakmolnár261
Eötvös Károly: A rettenthetetlen hős262
Tóth Kálmán: Kik voltak a honvédek?264
Arany János: A tudós macskája266
Vángel Jenő: A forró földöv vadállatai267
Szondy György: A gorilla270
Bujdosók éneke (Endrődy Sándor: Kuruc nótái-ból)274
Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferenc274
II. Rákóczi Ferenc bejövetel (Önvallomásaiból; a Domanovszky: Magyarország története című tankönyvből)278
Thaly Kálmán: Rákóczi búcsúja281
Móra Ferenc: A kóchuszár281
Levegő és napsütés (A Vasárnapi Könyv 1914. évf. nyomán)285
Az én lakásom (Tompa Mihály összes költeményeiből)287
A székely népről (Hankó Vilmos: A székelyföld című könyvéből)289
Emlékezzünk! (Április)293
Könyves Tóth Kálmán: Körösi Csoma Sándor293
Hunfalvi János: Magyar László délafrikai felfedező utazásai295
Ballagi Géza: Széchenyi István és a Tisza szabályozása298
Petőfi Sándor: A Tisza300
Buday Barna: A puszta leánya302
Petőfi Sándor: Az Alföld304
Vörösmarty Mihály: Madárhangok306
A hosszú életről (A Vasárnapi Könyv 1918. évf. nyomán)307
Mátyás király és az öreg szántóvető (Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág)309
Mit játszottak hajdanán? (A Vasárnapi Könyv 1922. évf. nyomán)312
Tóth Kálmán: Szilágyi Erzsébet314
A cukorgyártás (A Vasárnapi Könyv 1923. évf. nyomán)317
Móra Ferenc: Nagyapó a pesti nagytemplomban319
Templomkerülő (Népballada)322
A muladi tárogatók (Móra Ferenc: Az Én Újságom. 1912.)322
Emlékezzünk! (Május)326
Beöthy Zsolt: Gróf Zrínyi Miklós, az író326
Herman Ottó: A fák és madarak haszna329
Herman Ottó: Etessétek az ég madarait!331
Arany János: Kósza Bandi333
Móra Ferenc: 1896334
Szeresd a hazát! (Kölcsey Ferenc: Parainesis-éből)336
Kölcsey Ferenc: Himnusz338
Kádár Mihály levele Amerikából339
Pósa Lajos: Nem megyek én idegenbe341
Sebesztha Károly: Kolumbus Kristóf342
Eredj, ha tudsz! (Végvári: "Segítsetek" című kötetéből)344
Gárdonyi Géza: A méhek munkája347
Arany János: A méh románca349
Móra Ferenc: Megállhatós Péter350
Világos vára (Mikszáth K.: Magyarország lovagvárai regékben)355
Baksay Sándor: A mezei munkák (Baksay Sándor néprajzi munkáiból. Az Osztrák-Magyar Monarchiából)358
Reivczky Gyula: Aratás361
Szondy György: Nem mindenütt kenyér a kenyér362
Móra Ferenc: Az otrantói csata364
Móra Ferenc: Kárvallotjaink366
Móra Ferenc: Esztike gömbölyű képéről369
Emlékezzünk! (Június)372
Ébresztő (Vargha GYula: "Ködben" című kötetéből)372
Móra Ferenc: Csonka-Magyarország nem ország373
Három szín (Végvári: "Segítsetek" című kötetéből)376
A limanovai huszárok (Molnár F.: Egy haditudósító emlékeiből)377
Vörösmarty Mihály: Ima378
Emlékezzünk! (Július)379
Az oroszok visszaszorítása a Kárpátokból (József kir. hercegnek: "A háború, amilyennek én láttam" című könyvéből)379
Móra Ferenc: A rodostói kakuk381
Emlékezzünk! (Augusztus)385
A kék pille (Gárdonyi Géza: "Az én falum" című kötetéből)385
Arany János: Szibinyáni Jánk390
Hogyan őrzi a szent koronát? (A Vasárnapi Könyv 1913. évf. nyomán)392
Reivczky Gyula: Szent István-napján395
Vajda János: Székesfehérvárott396
A mohácsi csatáról (A mohácsi emlékkönyvből)397
Tóth Kálmán: Ki volt nagyobb?397
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem