A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Retorika

A középiskolák V. osztálya számára

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó


Nincs fény világosság nélkül.
Báró Eötvös József.
ELSŐ RESZ. AZ IRODALOM FELOSZTÁSA.
Az írók munkáinak összesége : az irodalom. Az irodalmat három nagy csoportra osztjuk : 1. A szépirodalom.... Tovább

Tartalom


TAETALOM.
ELSŐ RÉSZ. Az irodalom felosztása.
Lap
A szépirodalom 5
A közérdekű irodalom 6
A tudományos irodalom 6
MÁSODIK RÉSZ. Szépirodalmi munkák.
Balassa Bálint: Vitézek, mi
lehet 9
Buga Jakab éneke. Kuruckori
szöveg 11
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 12
Kölcsey Ferenc : Himnusz 14 Vörösmarty Mihály : Szózat 15 Petőfi Sándor : A hazáról 16 Petőfi Sándor : Magyar vagyok 18 Petőfi Sándor : Nemzeti dal . . 19 Arany János : Szondi két apródja 20
Arany János : Bor vitéz 22
Tompa Mihály : A gólyához . . 24
Gyulai Pál: Szüreten 25
Lévay József : Mikes 26
Thaly Kálmán: Kuruc tábori
dal 27
Sajó Sándor: Magyarország 29
Végvári : Nagy magyar télben 30
Papp-Váry Elemérné : Hitvallás 30
Kötelező olvasmányok :
Arany János : Toldi estéje 32
Jókai Mór : Az új földesúr 33
Lap
Gyulai Pál: Egy régi udvarház
utolsó gazdája 34
Idegen remekírók : Shakespeare : Julius Caesar.
Ford. : Vörösmarty Mihály 34 Rostand : Cyrano de Bergerac.
Ford. : Ábrányi Emil------------44
HARMADIK RÉSZ. A prózai munkák írásáról.
Mi a retorika? 52
Az anyaggyűjtés 53
Anyaggyűjtés tapasztalás útján 53
Anyaggyűjtés okoskodás útján 55
Az anyag elrendezése 57
Az anyag kidolgozása 59
összefoglalás - 60
NEGYEDIK RÉSZ. Közérdekű munkák.
1. Szónoki munkák.
Politikai beszédek. Kossuth Lajos beszéde a haderő
megajánlása tárgyában 61 Deák Ferenc beszéde a Felirati
Javaslat tárgyában 66
Apponyi Albert beszéde az 1920. évi béketárgyaláson 73
Egyházi beszédek. Pázmány Péter : Mint kell a gyermekeknek tisztelni szülőiket? 85 •
Lap
Prohászka Ottokár : Szent István király és nemzete 88 Ravasz László : Szilády Áron. . 91
Egyéb beszédek. Kölcsey Ferenc : Emlékbeszéd
Kazinczy Ferencről 95
Eötvös József : Emlékbeszéd
Körösi Csorna Sándorról 98 Jókai Mór : Emlékbeszéd Kossuth Lajosról 103
Vaszary Kolos : A millénium
ünnepére 107
Gyulai Pál : Arany János ravatalánál 111
Berzeviczy Albert : A Mikszáth-
ünnepélyen 112
Beöthy Zsolt : Mikszáth Kálmán ravatalánál 113
A szónoki beszéd. A szónoki beszédről általában 115
A szónoki beszéd részéi 11(3
A szónoki beszéd bevezetése . 116 A szónoki beszéd elbeszélő része 116 A szónoki beszéd bizonyító része 117 A szónoki beszéd cáfoló része . 117 A szónoki beszéd befejezése. . . 117 Az érvelés a szónoki beszédben 118
A szónoki beszéd fajai 119
A szónoki beszéd irodalmi értéke 120
A görög szónoki beszéd 122
A római szónoki beszéd 123
A középkori és újkori szónoki
beszéd 124
A magyar szónoki beszéd 124
2. Vallásos munkák.
A halálról. Középkori szöveg . 126
A vallásos munka 127
3. Elmélkedő munkák.
Kölcsey Ferenc: Parainesis. . . 128
Széchenyi István : Hitel 133
Eötvös József : Gondolatok . . 138
Lap
Bartha Miklós ; A költő hivatása 140
Riedl Frigyes : Mi a nagy költő? 142 Rákosi Jenő : Meghalt egy költő 144 Herczeg Ferenc : A felhőkkel a
tenger felé 146
Az elmélkedő munka 149
4. Élményszerű munkák.
Naplók, emlékiratok.
Mindszenti Gábor : János király
utolsó napjai . 150
Cserei Mihály : Zrínyi Miklós
halála 152
Apor Péter : Erdély változása 154 Mikes Kelemen : Törökországi
levelek 156
Jókai Mór : Negyven év visszhangja 162
Levelek.
Petőfi Sándor levele Arany Jánoshoz ; 166
Arany János válasza Petőfi Sándor levelére 167
Deák Ferenc levele egy tanuló
ifjúhoz 169
Leírások, útleírások. Kazinczy Ferenc : Erdélyi levelek 172
Petőfi Sándor : Úti jegyzetek. . 173
Hermán Ottó : A bóra 176
Kozma Andor : Hetedhét országból 178
A napló és az emlékirat ISI
A levél 181
A leírás és az útleírás _ 182
5. Gyakorlati munkák.
Frecskay János : A könyvnyomtatás 184
Gulyás Pál : Hogyan használjuk a közkönyvtárakat? . . . 187 A gyakorlati munka 189
Eiedl-Pintér : Retorika.
18
274
lap
6. Népszerű tudományos munkák.
Tolnai Vilmos : Halhatatlan
magyar nyelv 190
Kelemen Béla : Hogyan írjunk? 199 Hankó Vilmos : Munka és pihenés 213
A népszerű tudományos munka 216
ÖTÖDIK RÉSZ. Tudományos munkák.
1. Alapvetés.
A tudományos próza 217
A forráskutatás fontossága 219 A forrásidézés kötelessége és az
előadás formája 220
A tudomány művelése 221
2. Irodalomtudományi munkák.
Riedl Frigyes : Petőfi Sándor 223 Gyulai Pál: Herczeg Ferenc
Mutamur című kötetéből . 228 Sajó Sándor : Bíráló jelentés egy
irodalmi pályázatról 231
3. Az irodalomtudomány.
Az irodalomtudományról általában 233
A filológia 233
Az író és a kiadó 233

Lap
A könyv 235
A bibliográfia 237
A fordítás 238
A kritika 239
Az irodalomtörténet 240
Az irodalomtörténet fajai 241 Az irodalomtörténet segédtudományai 242
Az irodalomtudomány fejlődése. 243
4. Történettudományi munkák.
Salamon Ferenc : Buda a török
uralom idején 245
Pauler Gyula : Zrínyi Miklós
egyénisége 249
Takáts Sándor : Zrínyi Miklós nevelőanyja 252
5. A történettudomány.
A történetírásról általában 257
A történetírás forrásai 258
A források földolgozása 260
A történetírás fajai 262
A történetírás segédtudományai 265 A történettudomány fejlődése'. 266
Függelék.
I. Könyv nélkül megtanulandó költemények ; 269
II. írásbeli dolgozatok 270
III. Könyvesház 271
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem