A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Poétika

A középiskolák VI. osztálya számára

Kiadóra való feliratkozás

Előszó

Riedl Frigyes poétikája a legelterjedtebb tankönyv valamennyi magyar középiskolai költészettan között. Méltán meg is érdemli nagy népszerűségét. A kiváló szerző olyan vonzó módon közölte a poétikai... Tovább

Tartalom

ELSŐ RÉSZ.
Esztétikai alapvetés.
A művészetek 5
A szép 6
A szép fajai 7
A tragikum 9
A komikum 10
A humor 11
A jellemzés 11
Hogyan jön létre a művészi alkotás? 12
Művészi irányok 13
A költészet 14
Költészet és erkölcs 15
Költészet és nemzetiség 15
A költő lelke 16
MÁSODIK RÉSZ.
Verstani tájékoztatás.
1. A magyaros verselés.
Az ütem 19
Az ütemes verssorok 20
A rím 21
A rímek elhelyezése 22
Magyaros versszakok 23
2. A klasszikus verselés.
A versláb 24
Klasszikus versszakok 25
3. A nyugateurópai verselés.
Rímes sorok 27
Rímtelen sorok 29
A rímek elhelyezése 29
Nyugateurópai versszakok . . .30
4. A szabadverselés.
A rímes szabadverselés . . .31
A rímtelen szabadverselés .32
HARMADIK RÉSZ.
Poétikai bevezetés.
Mi a poétika? 33
A költészet fölosztása 33
Népköltészet és műköltészet . . 34
Nagyobb olvasmányok 35
Zrínyi Miklós : Szigeti veszedelem 35
Kisfaludy Károly : A kérők . . 36
Vörösmarty Mihály : A két
szomszédvár 38
Arany János : Buda halála ... 39
Eötvös József : A falu jegyzője 40
Kemény Zsigmond : Zord idő 41
Herczeg Ferenc : Pogányok . . 42
NEGYEDIK RÉSZ.
A lírai költészet.
A lírai költészet műfajai 44
Dalok.
Népdalok 44
Balassa Bálint: Ez világ sem 46
Csokonai Vitéz Mihály : A reményhez 46
Kisfaludy Sándor : Himfy-dalok 47
Kisfaludy Károly : Szülőföldem
szép határa 48
Vörösmarty Mihály : Ábránd!. 49
Petőfi Sándor : Ez a világ amilyen nagy 49
Petőfi Sándor : Nem ver meg
engem az Isten 49
Petőfi Sándor : Nem tesz föl a
lány magában egyebet. ... 50
Petőfi Sándor: Részegség a hazáért 50
Petőfi Sándor : Csatadal 51
Arany János : Juliskához 51
Tompa Mihály : Őszi tájnak . 52
Lévay József : Havas eső 52
Szász Károly : Hazámhoz 53
Vajda János : Husz év múlva 53
Reviczky Gyula : Imádságom 54
Kiss József : Ó, mért oly későn 54
Endrődi Sándor: Lázadás 54
Vargha Gyula : A halál hídjánál 55
Jakab Ödön : Róza 56
Szabolcska Mihály : Ha egy estét 56
Bárd Miklós : Az ősi dal 57
Sajó Sándor : A veréb 58
A dal 59
Ódák.
Berzsenyi Dániel : A magyarokhoz 60
Berzsenyi Dániel : Fohászkodás 62
Kölcsey Ferenc : Himnusz ... 64
Vörösmarty Mihály : Szózat . . 65
Vörösmarty Mihály : Fóti dal. 67
Petőfi Sándor : Szeptember végén 69
Petőfi Sándor : Homér és Oszián. 70
Petőfi Sándor : Egy gondolat
bánt engemet 72
Arany János : Széchenyi emlékezete 73
Sik Sándor : Ének egy rút arcról 81
Végvári : Eredj, ha tudsz 82
Az óda 84
Elégiák.
Kisfaludy Károly : Mohács ... 85
Vörösmarty Mihály : Kis gyermek halálára 88
Eötvös József: Búcsú 89
Tompa Mihály : Levél egy kibujdosott barátom után . . 90
Sajó Sándor : Magyarnak lenni 93
Az elégia . 96
Epigrammák.
Kazinczy Ferenc : Írói érdem. 96
Kazinczy Ferenc : Epigrammai
morál 97
Kazinczy Ferenc : A kész író. . 97
Kazinczy Ferenc : A nagy titok 97
Verseghy Ferenc : Az igaz bölcs 97
Vitkovics Mihály: Emberdísz 97
Szentmiklóssy Alajos : A szerény . . . . 97
Szentmiklóssy Alajos : Az öröm 98
Szentmiklóssy Alajos : A képmutató 98
Szentmiklóssy Alajos : Dalmira 98
Kölcsey Ferenc : Huszt 98
Czuczor Gergely : Zrínyi, a költő 99
Vörösmarty Mihály : Magyarország címere 99
Vörösmarty Mihály: A puszta
sír 99
Vörösmarty Mihály : Kisfaludy
Károly sírjára 99
Vörösmarty Mihály : Két gyermek sírja . 99
Vörösmarty Mihály : Tanács . 100
Vörösmarty Mihály : Emléksorok 100
Vörösmarty Mihály :. G. L. emlékkönyvébe 100
Vörösmarty Mihály : Csalogány 100
Vörösmarty Mihály : Laurának 100
Vörösmarty Mihály : Mint a
földművelő 101
Petőfi Sándor : A bánat 101
Greguss Ágost: A hős 101
Greguss Ágost: Napfoltok ... 101
Greguss Ágost : Az üdv 101
Vargha Gyula : Népkegy 102
Sajó Sándor : Az epigramma. . 102
Az epigramma 102
Szatírák.
Petőfi Sándor : Széphalmon . . 103
Kozma Andor : Könnyű hazafiság 105
A szatíra 106
Tanító és bölcselő költemények.
Faludi Ferenc : Forgandó szerencse 107
Csokonai Vitéz Mihály : A lélek
halhatatlansága 108
Petőfi Sándor : Az ember 112
Arany János : Vojtina ars poétikájából 113
Gyulai Pál : Tanács 117
A tanító és bölcselő költemény 117
ÖTÖDIK RÉSZ.
A leíró költészet.
Leíró költemények.
Petőfi Sándor : Kiskunság 119
Petőfi Sándor: Kutyakaparó . 121
Petőfi Sándor : Pató Pál úr . . 124
Arany János : Családi kör ... 125
Gárdonyi Géza : A falu reggel. 128
Gárdonyi Géza : A falu este . 130
A leíró költészet 131
Hatodik rész.
Az elbeszélő költészet.
Az elbeszélő költészet és fajai.. 133
Az eposz.
Az eposzról általában 134.
A naiv eposz 135
A műeposz 137
Mesék.
Az okos leány. Népmese 140
Fáy András : A fiatal daru . . 140
Fáy András : Pán és Apolló . 141
Bartóky József : Általánosítás. 141
Gyulai Pál : A szél és a nap . 142
Tompa Mihály : Mécsvirág ... 142
Greguss Ágost : Régi történet 143
Gárdonyi Géza : Bölcseség a
hullámokon 144
A mese 144
Mondák.
A Tisza eredete. Népmonda . . 146
Tompa Mihály : Galamboskő . 146
Arany János : Keveháza 150
A monda 155
Legendák.
A búzakalász. Néplegenda . . . 156
Arany János : Szent László . . 156
Gyulai Pál : Krisztus és a madarak 159
A legenda 159
Románcok.
Megöltek egy huszárt. Néprománc 160
Csokonai Vitéz Mihály : Szegény
Zsuzsi, a táborozáskor . . . .161
Petőfi Sándor : Falu végén kurta
kocsma 161
Gyulai Pál : Éji látogatás 162
Thaly Kálmán : Esztergom meg-
vételéről 163
A románc 165
Balladák.
Kádár Kata. Népballada 165
Vörösmarty Mihály : Szilágyi és
Hajmási 169
Arany János : V. László 169
Arany János : Szondi két apródja 171
Arany János : A walesi bárdok 174
Arany János : Tetemrehívás . . 176
Arany János : Ágnes asszony. 179
Arany János : Az ünneprontók 182
Thaly Kálmán : Ocskai Lászlóról való ének 184
A ballada 187
Verses elbeszélések.
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 188
Arany János : A honvéd özvegye 193
Reviczky Gyula : Pán halála .195
Ábrányi Emil : Vándormadár.199
Kozma Andor : A karthagói harangok 201
A verses elbeszélés 203
Verses regények.
Arany László : A délibábok
hőse 203
A verses regény 211
A regény.
A regényről általában 212
A regény fajai 213
A történeti regény 214
A társadalmi regény 215
A regény a világirodalomban . 216
A regény a magyar irodalomban 218
A novella 220
HETEDIK RÉSZ.
A drámai költészet.
A drámáról általában 222
A dráma szerkezete. .223
A dráma hősei 224
A dráma fajai 225
A görög dráma 226
Az újkori dráma 229
A magyar dráma . . .232
NYOLCADIK RÉSZ.
Petőfi Sándor élete
költeményeiben.
Szülőföldemen 235
A gólya 237
Nézek, nézek kifelé 241
A vándorlegény 242
Egy telem Debrecenben 243
Távolból 244
A jó öreg kocsmáros 245
Arany Jánoshoz 247
Levél Arany Jánoshoz 249
Nemzeti dal 251
Ki gondolná, ki mondaná 252
Vajda-Hunyadon 253
KILENCEDIK RÉSZ.
Világirodalmi szemelvények.
Lírai és leíró költemények.
Vágyódás Isten után. Zsoltár.
Ford. : Szenczi Molnár Albert 250
Isten a mi erős várunk. Zsoltár.
Ford. : Sík Sándor 257
Kallinos : Riadó. Ford. : Hegedűs István 258
Tyrtaios : Harci ének. Ford. :
Fináczy Ernő 259
Simonides : A háromszáz spártai sírverse. Ford. : Ponori
Thewrewk Emil 259
Platón : Egy Csillag nevű ifjúról. Ford. : Rájnis József. . 260
Anakreon : Gondtalan élet.
Ford. : Ponori Thewrewk
Emil 260
Horatius : Rómához. Ford. :
Szász Károly 261
Horatius : Élj az idővel. Ford. :
Sajó Sándor 262
Petrarca: Áldott legyen. Ford. :
Radó Antal 263
Leopardi : Itáliához. Ford. :
Radó Antal 264
Goethe : Mignon dala. Ford. :
Bajza Jenő 266
Longfellow : A régi óra a lépcsőn. Ford. : Szász Béla . . 267
Moreau : Egy emlék a kórházban. Ford. : Petőfi Sándor. 268
Leconte de Lisle : Az őserdő.
Ford. : Zempléni Árpád . . . 269
Sully Prudhomme : A törött
váza. Ford. : Vargha Gyula 272
Heredia : A rabszolga. Ford. :
Vargha Gyula 272
Maupassant: A vadludak.
Ford. : Zempléni Árpád. , 273
Verlaine : Oly kék az ég. Ford. :
Sajó Sándor 274
Suonio : A finnek. Ford. : Bán
Aladár 275
Elbeszélő költemények.
Homeros : Hektor és Andromakhe búcsúja. Ford. : Baksay Sándor 276
Homeros: Hektor és Andromakhe búcsúja. Ford. : Ponori Thewrewk Emil 279
Dante : A pokol kapujának fölirata. Ford. : Szász Károly. 282
Edvárd : Angol-skót népballada. Ford. : Szász Károly. 283
Goethe : Ballada az elűzött és
visszatért grófról. Ford. :
Arany János 285
Schiller : A diadal-ünnep.
Ford. : Vargha Gyula____ 288
Wordsworth : Heten vagyunk.
Ford. : Szász Károly 290
Poe : A holló. Ford. : Szász
Károly 293
Puskin : Anyégin. Ford. : Bérczy Károly 296
Drámai munkák.
Sophokles : Antigoné. Ford. :
Csiky Gergely 298
Shakespeare : Coriolanus. Ford. :
Petőfi Sándor 304
Calderon : Az élet álom. Ford. :
Győry Vilmos 308
Moliére : A tudós nők. Ford. :
Arany László 310
TIZEDIK RÉSZ.
Irodalmi tanulmányok.
Zrínyi és Tasso 323
Emlékbeszéd Arany János fölött 325
Függelék.
I. Könyv nélkül megtanulandó költemények 323
II. írásbeli dolgozatok 324
III. Könyvesház 325
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem