Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az egyház szentjei

Szerkesztő

Kiadó: Palladis R. T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói félvászon
Oldalszám: 314 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 30 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: 32 kétoldalas, fekete-fehér reprodukciót és fotót tartalmaz. A szöveg körül színes keretdíszítéssel. Az első kötéstábla festett, illusztrált, aranyozott papírtáblával. Készült a Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság nyomásával, Budapest. Kühár Flóris O. S. B. és Szunyogh X. Ferenc O. S. B. közreműködésével szerkesztette: Radó Polikárp O. S. B.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
Szent a szó legteljesebb értelmében maga az Isten; azért mondjuk a szentmisében: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene. Ő a legtökéletesebb igazság, a legodaadóbb jóság, a... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
Szent a szó legteljesebb értelmében maga az Isten; azért mondjuk a szentmisében: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene. Ő a legtökéletesebb igazság, a legodaadóbb jóság, a legmélyebb titok, a legigazibb szentség. Minden erő, szépség, jóság belőle sugárzik a világra, a lélekre; a szentség is belőle ered, általa valósul meg. Szentnek mondjuk egyrészt azt, ami az Istenhez, az ő tiszteletéhez tartozik; szent az oltár, melyen a szentáldozatot bemutatjuk, szent a kehely, melyben az Úr vére van, szent a templom, mert az Isten háza. Az Isten nemcsak a tárgyakat emeli fel a maga szolgálatának méltóságára, hanem a személyeket is, az embereket is. Ezért szentelik fel a papokat, hogy szentek legyenek az Úr szolgálatában. Nemcsak a papok, hanem a világiak is az Isten szolgálatára vannak hivatva, részesei tágabb értelemben az Úr Jézus királyi papságának. A szent keresztségben minden hívő megkapja a megszentelő kegyelmet, mely által az isteni életnek lesz részesévé a keresztség az eltörölhetetlen szentségi jeggyel mindenkit elkötelez az Isten szolgálatára; ezen szentségi jegy által az Isten az embert a maga tulajdonába fogadja.
Ebből értjük meg, miért nevezi az újszövetségi Szentírás, leginkább pedig Szent Pál apostol az összes megkeresztelt híveket szenteknek. Hiszen minden keresztény az Isten fogadott fia, az Úr házanépe; teste is a Szentlélek temploma, fel van szentelve az Úr kegyelmével, hogy az Isten lakozhassék a szívben, őt vallja Urának a hívő elme, az ő utain járjon az egész ember.
A keresztség kegyelmét elveszítheti az ember, ha súlyos bűnnel megbántja az Istent; ezzel elveszti azt a szentséget is, mely őt az Isten fogadott fiává avatja. De ha bűnbánattal visszatér az atyai házba és ha mindvégig állhatatos marad, akkor megnyeri az örökséget és a mennyországban együtt uralkodik Krisztussal. Vissza

Tartalom

Miként tiszteljük a szenteket?5
AZ APOSTOLOK EGYHÁZA
Az Úr Jézus közvetlen környezete
Szent József7
Keresztelő Szent János9
Szent István, az első vértanú14
Az aprószentek17
Szent Mária Magdolna18
Szent Márta és Mária20
Az apostolok
Szent Péter, az apostolok fejedelme21
Szent András apostol29
Idősb Szent Jakab apostol30
Szent Fülöp apostol31
Szent Bertalan apostol33
Szent Tamás apostol34
Ifjabb Szent Jakab apostol35
Szent Simeon apostol36
Szent Judás-Tádé apostol36
Szent Mátyás apostol37
Szent Pál, a nemzetek apostola38
Az evangélisták
Szent Máté evangélista47
Szent Márk evangélista48
Szent Lukács evangélista49
Szent János apostol és evangélista50
Szent Pál munkatársai
Szent Barnabás52
Szent Timót53
Szent Titusz54
A VÉRTANUK EGYHÁZA
Az apostolok vértanutársai
Római névtelen szentek55
Szentek, akiknek csak nevét tudjuk56
Az apostolok tanítványai
Vértanuk a császár családjában58
Sz. Simon jeruzsálemi püspök, vértanu59
Antiokhiai Szent Ignác püspök60
Szent Polikárp, szmirnai püspök61
Szent Jusztin bölcselő63
Szent Irén lyoni püspök65
Szent Ipoly67
Tömeges üldözések vértanutömegei
Szent Pothicus és a lyoni vértanutömeg68
Szent Perpetua és hitjelölt társai69
Szent Dénes, Szent Metras, Szent Apollónia s az alexandriai vértanusereg73
Szent Giorián püspök és vértanutársai Afrikában75
Szent Jakab és Marián és vértanutársaik78
Szent Antimusz püspök, Dortheusz és Gorgóniusz Péter és nikomediai vértanutársaik79
Szent Adauktusz és egy frigiai város összes lakói, vértanutársai80
Szent Domnina és két leánya és antiókhiai vértanutársaik80
A tiruszi cirkusz névtelen hősei81
A Szentföld 84 vértanuja82
Szent Fileász püspök. Filoromusz és az egyiptomi vértanuk83
A harminckét első szent pápa
Szent Limusz84
Szent Klétusz pápa85
Római Szent Kelemen pápa85
Szent Evariszt pápa85
Szent I. Sándor pápa, Szent I. Szixtusz pápa, Szent Teleszfor pápa, Szent Higinusz pápa, Szent I. Pius pápa85
Szent Anicét pápa85
Szent Szótér pápa85
Szent Eleuthér pápa86
Szent I. Viktor pápa86
Szent Zefirin pápa86
Szent Kallisztus pápa86
Szent I. Orbán pápa87
Szent Poncián pápa87
Szent Fábián pápa87
Szent Kornél pápa, Szent I. Lucius pápa, Szent I. István pápa, Szent II. Szixtusz pápa87
Szent Dénes pápa, Szent I. Bódog pápa, Szent Euthián pápa, Szent Kájusz pápa88
Szent Marcellin pápa, Szent Marcell pápa, Szent Özséb pápa, Szent Miltiades pápa88
A papság hőslelkű vértanui
Szent Pionius és vértanutársai89
Szent Sándor jeruzsálemi püspök91
Szent Ákos püspök91
Szent Lőrinc szerpap92
Szent Fruktuóz püspök és két szerpapja93
Szent Bódog áldozópap94
Szent Bálint áldozópap94
Szent Marcellin áldozópap és Péter ördögűző95
Szent Vince szerpap95
Szent Januárius püspök96
Szent Kerény püspök96
Talpig férfiak Krisztus szolgálatában
Szent Sperátus és társai, a szeibilei vértanuk97
Szent Maximus, efezusi mesterember98
Szent Montán, Lucius és társaik98
Szent Tibor99
Szent Adorján100
Négy szent pannóniai kőfaragó100
Vértanu orvosok101
A kereszténység a római hadseregben
Szent Marinus katonatiszt102
Szent Sebestyén katonatiszt103
Szent Miksa koronaújonc103
Szent Marcell százados és Szent Kasszián törvényszéki jegyző104
Szent Móric és a thébai légió105
Szent György katonatiszt106
Az ifjúság vértanui
Szent Szimforóza és hét kis gyermeke107
Szent Tarzicius107
Szent Piroska108
Szent Margit108
Szent Krisztina108
Szent Pongrác109
Szent Ágnes109
Szent Vid111
Női vértanuk
Szent Pudenciána111
Szent Tekla111
Szent Szabina111
Szent Cecília112
Szent Ágota114
Szent Luca115
Szent Katalin115
A FELSZABADULT EGYHÁZ ARANYKORA
A nagy pápák
Szent Szilveszter pápa121
Szent I. Márk pápa122
Szent Damáz pápa122
Szent I. Ince pápa123
Nagy Szent Leó pápa és egyházdoktor123
A legnagyobb keleti egyházatyák
Nagy Szent Atanáz püspök, egyházdoktor125
Szent Eirém szerpap, egyházdoktor127
Jeruzsálemi Szent Cirill129
Nazianzi Szent Gergely püspök, egyházdoktor131
Aranyszájú Szent János püspök, egyházdoktor132
Alexandriai Szent Cirill püspök, egyházdoktor134
Damaszkuszi Szent János135
A legnagyobb nyugati egyházatyák
Szent Hiláriusz poitiersi püspök, egyházdoktor137
Vercelli Szent Özséb püspök138
Szent Ambrus püspök, egyházdoktor140
Szent Jeromos142
Szent Ágoston és édesanyja Szent Monnika143
Aranyszavú Szent Péter püspök, egyházdoktor145
Remeték és szerzetesek
Remete Szent Pál146
Remete Szent Antal147
Szent Pahómius149
Szent Vazul apát151
Idősb Szent Makárius152
Szent Márton153
Szent Benedek, a nyugati szerzetesek patriárkája155
Szent Skolasztika160
Szent Maurus161
Szent Placidus162
AZ ÚJ NEMZETEK NAGY SZENTJEI
Az új népek térítői
Szent Patrick, az írek apostola163
Szent Remig, a frankok apostola164
Szent Kolumbán, a skótok apostola165
Szent Gallus, Svájc apostola167
Nagy Szent Gergely pápa, Európa térítője168
Canterbury Szent Ágoston, az angolok apostola170
Tiszteletreméltó Szent Béda171
Szent Bonifác, a germánok apostola173
Szent Oszkár, az északi népek apostola174
Szent Cirill és Metód, a szlávok apostola176
Szent Adalbert, a magyarok, lengyelek, csehek apostola178
Szent Gellért, a magyarok apostola179
Boldog Mór pécsi püspök182
Szent királyok és királynők
Szent Vencel cseh fejedelem184
Szent Henrik császár és szűzi hitvese, Szent Kunigunda185
Szent Oláf norvég király187
Szent István király188
A szent király szent családja
A hitves: Boldog Gizella191
A fiú: Szent Imre192
Az unoka: Szent Margit skót királyné193
Hitvalló Szent Eduard angol király195
Szent IV. Kanut dán király195
Szent László király196
Szent Lajos francia király199
A VIRÁGZÓ KÖZÉPKOR SZENTJEI
A középkori szerzetesrendek alapítói
Aniani Szent Benedek, a bencés rend megújítója 201
Szent Odó, Cluny alapítója205
Szent Romuald, a kamalduliak alapítója 205
Szent Gualbert János, a vallumbrózaiak alapítója205
Szent Brunó, a karthauziak alapítója207
Szent Róbert, a ciszterciták alapítója207
Szent Bernát cisztercita apát208
Szent Norbert, a premontreiek alapítója211
Mathai Szent János, a trinitáriusok alapítója212
A Szervita Rend hét alapítója213
Stock Szent János, a kármeliták alapítója214
Harcos szentek
VII. Szent Gergely pápa215
Boldog II. Orbán pápa216
Boldog Pál és 90 vértanutársa218
Montecorrinoi boldogemlékű János218
Kapisztrán Szent János220
Szociális szentek
Assziszi Szent Ferenc222
Szent Domonkos226
Páduai Szent Antal229
Szent Klára230
Nagy Szent Erzsébet232
Az Egyház nagy tanítói
Damianói Szent Péter236
Szent Anzelm237
Nagy Szent Albert239
Aquinói Szent Tamás240
Szent Bonaventura242
A bensőség szentjei
Szent Hildegard244
Cortonai Szent Margit245
Nagy Szent Gertrud246
Falignói Szent Angela248
Szienai Szent Katalin250
Római Szent Franciska252
A bensőség Árpádházi szentjei
Boldog Cseh Ágnes254
Szent Kinga lengyel királyné255
Boldog Jolánta pomeránai királyné255
Boldog Margit domonkos apáca256
Boldog Erzsébet premontrei szűz258
Árpádházi Szűz Boldog Erzsébet258
A MEGÚJULT EGYHÁZ SZENTJEI
Új rendek alapítói
Emiliáni Szent Jeromos és Zaccaria Szent Antal Mária rendalapítók261
Istenes Szent János, az Irgalmas rend alapítója263
Loyolai Szent Ignác, a jezsuiták alapítója264
Néri Szent Fülöp, az oratóriánusok alapítója266
Kalazanti Szent József, a piaristák alapítója267
Páli Szent Vince, a lazaristák és irgalmas nővérek alapítója268
Liguori Szent Alfonz, a redemptoristák alapítója270
Harcos szentek
Morus Tamás és Fisher János bíboros, püspök 271
Xavéri Szent Ferenc273
Borromei Szent Károly275
Canisius Szent Péter276
Boldog Kőrösi Márk, Grodeez Menyhért és Pongrác István: a kassai vértanuk277
Szalézi Szent Ferenc és Chantal Szent Franciska281
A bensőség szentjei
Nagy Szent Teréz283
Keresztes Szent János285
Gonzága Szent Alajos287
Limai Szent Róza289
Alacoque Szent Margit290
A XIX. század szentjei
Hofbauer Szent Kelemen292
Vianney Szent János294
Possenti Szent Gábor296
Soubirous Szent Bernadette298
Bosco Szent János300
Parahami Szent Konrád302
Lisieuziu Szent Teréz305
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az egyház szentjei Az egyház szentjei Az egyház szentjei Az egyház szentjei Az egyház szentjei Az egyház szentjei Az egyház szentjei Az egyház szentjei Az egyház szentjei Az egyház szentjei Az egyház szentjei

Belülről megerősített példány. A borító, a lapélek és néhány lap foltosak. A címlapon és az első lapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot:
6.280 ,-Ft
50 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!