Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az egyházi törvénykönyv

A Codex luris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal

Szerkesztő

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.228 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Latin  
Méret: 16 cm x 11 cm
ISBN: 963-360-281-5
Megjegyzés: Második kiadás. Kivehető melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés19
A "Sacrae disciplinae leges" kezdetű apostoli rendelkezés29
Előszó49
I. könyv
Általános szabályok
Az egyházi törvények
A szokásjog
Az általános határozatok és az utasítások
Az egyedi közigazgatási intézkedések
Közös szabályok
Az egyedi határozatok és parancsok
A leiratok
A kiváltságok
A felmentések
A szabályzatok és a rendtartások
A természetes és a jogi személyek
A természetes személyek kánoni jogállása
A jogi személyek
A jogcselekmények
A kormányzati hatalom
Az egyházi hivatalok
Az egyházi hivatal betöltése
A szabad adományozás
A bemutatás
A választás
A felmentéskéréssel egybekötött választás
Az egyházi hivatal elvesztése
A lemondás
Az áthelyezés
Az elmozdítás
A megfosztás
Az elévülés
Az időszámítás
II. könyv
Az Isten népe
A krisztushívők
Az összes krisztushívők kötelességei és jogai
A világi krisztushíők kötelkességei és jogai
A szent szolgálatot teljesítők, vagyis a klerikusok
A klerikusok képzése
A klerikusok hovatartozása, vagfyis inkardinációja
A klerikusok kötelességei és jogai
A klerikus állapot elvesztése
A személyi prelatúrák
A krisztushívők társulásai
Közös szabályok
A krisztushívők hivatalos társulásai
A krisztushívők magántársulásai
Külön szabályok a világiak társulásairól
Az egyház hierarchikus felépítése
Az egyház legfőbb hatósága
A római pápa és a püspökök testülete
A római pápa
A püspökök testülete
A püspöki szinódus
A Római Szent Egyház bíborosai
A római kúria
A római pápa követei
A részegyházak és csoportjaik
A részegyházak és a bennük levő hatóság
A részegyházak
A püspökök
A püspökök általában
A megyéspüspökök
A koadjutorok és a segédpüspökök
A szék akadályoztatása és megüresedése
A szék akadályoztatása
A szék megüresedése
A részegyházak csoportjai
Az egyháztartományok és az egyházi régiók
A metropoliták
A részleges zsinatok
A püspöki konferenciák
A részegyházak belső rendje
Az egyházmegyei zsinat
Az egyházmegyei hivatal
A papi szenátus és a tanácsosok testülete
A káptalanok
A pasztorális tanács
A plébániák, a plébánosok és a káplánok
Az esperesek
A templomigazgatók és a lelkészek
A megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai
A megszentelt élet intézményei
A megszentelt élet összes intézményeire vonatkozó közös szabályok
A szerzetes intézmények
A szerzetházak, létesítésük és megszüntetésük
Az intézmények kormányzása
A jelentkezők felvétele és a tagok képzése
Az intézmények és tagjaik kötelességei és jogai
Az intézmények apostoli tevékenysége
A tagok kiválása az intézményből
A püspökségre emelt szerzetesek
A nagyobb elöljárók konferenciái
A világi intézmények
Az apostoli élet társaságai
III. könyv
Az egyház tanítói feladata
Az isteni ige szolgálata
Isten igéjének hirdetése
A hitoktatás
Az egyház missziós tevékenysége
A katolikus nevelés
Az iskolák
A katolikus egyetemek és más felsőoktatási intézmények
Az egyházi egyetemek és fakultások
A tömegtájékoztatási eszközök, különösen a könyvek
A hitvallás
IV. könyv
Az egyház megszentelői feladata
A szentségek
A keresztség
A keresztség kiszolgáltatása
A keresztség kiszolgáltatója
A keresztelendők
A keresztszülők
A keresztség kiszolgáltatásának bizonyítása és bejegyzése
A bérmálás szentsége
A bérmálás kiszolgáltatása
A bérmálás kiszolgáltatója
A bérmálandók
A bérmaszülők
A bérmálás kiszolgáltatásának bizonyítása és bejegyzése
A legszentebb eucharisztia
Az eucharisztia ünneplése
A legszentebb eucharisztia őrzése és tisztelete
A mise bemutatásával kapcsolatban felajánlott adomány
A bűnbánat szentsége
A szentség kiszolgáltatása
A bűnbánat szentségének kiszolgáltatója
A gyónó
A búcsúk
A betegek kenetének szentsége
A szentség kiszolgáltatása
A betegek kenetének felvevője
Az egyházi rend
A felszentelés és a szentelő
A szentelendők
A felszentelés megtörténtének bejegyzése és igazolása
A házasság
A lelkipásztori gondoskodás és a házasság megksötését megelőző teendők
Az érvénytelenítő akadályok általában
Az egyes érvénytelenítő akadályok
A házassági beleegyezés
A házasság megksötésének formája
A vegyes házasságok
A titkos házasságkötés
A házasság jogi következményei
A házastársak különválása
A házasság érvényesítése
A többi istentiszteleti cselekmény
A szentelmények
A zsolozsma
Az egyházi temetés
A temetési szertartás végzése
Kiknek kell megadni és kiktől kell megtagadni az egyházi temetést
A szentek, a szentképek és az ereklyék tisztelete
A fogadaldom és az eskü
A fogadalom
Az eskü
A szent helyek és a szent idők
A szent helyek
A templomok
A kápolnák és a magán-házikápolnák
A kegyhelyek
Az oltárok
A temetők
A szent idők
Az ünnepek
A bűnbánati napok
V. könyv
Az egyház anyagi javai
A javak szerzése
A javak kezelése
A szerződések, különösen az elidegenítés
A kegyen intézkedések általában és a kegyes alapítványok
VI. könyv
Büntető rendelkezések az egyházban
A büntetendő cselekmények és a büntetések általában
A büntetendő cselekmények büntetése általánosságban
A büntető törvény és a büntető parancs
A büntető rendelkezéseknek alárendelt alany
A büntetések és más büntető intézkedések
A cenzúrák
A jóvátevő büntetések
A büntető óvintézkedések és a vezeklések
A büntetések alkalmazása
A büntetések megszűnése
Büntetések az egyes büntetendő cselekményekre
Büntetendő cselekmények a vallás ellen és az egyház egysége ellen
Büntetendő cselekmények az egyházi hatóságok ellen és az egyház szabadsága ellen
Az egyházi tisztségek bitorlása és a tisztségek gyakorlása során elkövetett büntetendő cselekmények
A hamisíás bűntette
Büntetendő cselekmények különleges kötelezettségek ellen
Büntetendő cselekmények az emberi élet és szabadság ellen
Általános szabály
VII. könyv
Az eljárások
A perek általában
Az illetékes bíróság
A bíróságok különböző fokozatai és fajtái
Az első fokú bíróság
A másodfokú bíróság
Az Apostoli Szentszék bíróságai
A bíróságok figyelme
A bírók és a bírósági segédszemélyzet feladata
A tárgyalás sorrendje
A határidők és a haladékok
A bíráskodás helye
A tárgyalóterembe beengedhető személyek, az iratok kiállítása és megőrzése
A peres felek
A felperes és az alperes
A perbeli képviselők és az ügyvédek
A keresetek és a kifogások
A keresetek és a kifogások általában
Az egyes keresetek és kifogások
Az egyházi peres eljárás
A rendes egyházi peres eljárás
A peralapítás
A keresetlevél
Az idézés és a perbeli cselekmények közlése
A perfelvétel
A per folyamata
A bizonyítékok
A felek nyilatkozatai
Az okirati bizonyítás
A tanúk és a tanúvallomások
A szakértők
A bírói kiszállás és a bírói szemle
A vélelmek
A mellékes ügyek
A felek távolmaradása
Harmadik személy közbelépése az ügyben
A periratok közzététele, a per bezárása és a tárgyalás
A bíró döntései
Az ítélet megtámadása
Semmisségi panasz az ítélet ellen
A fellebbezés
A jogerő és az előbbi állapotba való visszahelyezés
A jogerő
Az előbbi állapotba való visszahelyezés
A perköltségek és az ingyenes jogvédelem
Az ítélet végrehajtása
A szóbeli egyházi peres eljárás
Egyes különleges eljárások
A házassági eljárások
A házasság semmisségének kinyilvánításáért folyó perek
A házastársak különválásáról folyó perek
A megkötött és el nem hált házasság elóli felmentésért folyó eljárás
A házastárs holtnak nyilvánításáért folyó eljárás
A felszentelés semmisségének kinyilvánításáért folyó perek
A perek elkerülésének módjai
A büntetőeljárás
Az előzetes vizsgálat
Az eljárás lefolyása
A károk helyrehozatala iránti kereslet
Eljárási mód közigazgatási felfolyamodások és plébánosok elmozdítása vagy áthelyezése esetén
Felfolyamodás közigazgatási határozatok ellen
A plébánosok elmozdításának vagy áthelyezésének eljárása
Eljárási mód a plébánosok elmozdítására
Eljárási mód a plébánosok áthelyezésére
Rövidítések1143
Tárgymutató1153
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az egyházi törvénykönyv Az egyházi törvénykönyv

Melléklet nélküli példány.

Állapot:
4.160 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!