Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.746

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében

One thousand years of coexistence in the Carpathian basin/Das Jahrtausend des zusammenlebens im Karpatenbecken - A Duna-medence népei együttélésének tükröződése a néphagyományban/The reflection of the coexistence of the nations in the danube basin in their national traditions/Die wiederspiegelung des zusammenlebens der Völker des Donaubeckens in der Völkischen überlieferung

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket városunkban, amely a hazánkban élő szlovák etnikai kisebbség legjelentősebb települése. Békéscsabát mind az... Tovább

Előszó

Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket városunkban, amely a hazánkban élő szlovák etnikai kisebbség legjelentősebb települése. Békéscsabát mind az átlagember, mind a tudományos közvélemény előszeretettel nevezi „a hazai szlovákok fővárosának". Úgy hiszem, jogos ez a megtisztelő elnevezés mind a lakosság létszámában jelentős arányban képviselt szlovák népesség, mind pedig a városban működő nemzetiségi intézmények jelenléte okán.
A magyarok és szlovákok által lakott település egyben Magyarország etnikailag legösszetettebb megyéjének a székhelye: Békésben a magyarokon és szlovákokon kívül németek, szerbek, románok és cigányok élnek. Békéscsaba megyei jogú város ebbéli státusának, magyar és szlovák népessége harmadfél évszázadnál hosszabb, nagyobb problémáktól mentes együttélésének köszönhető, hogy a szakemberek az 1718-ban újranépesülő települést választották a Közép-Kelet Európa országaiban élő nemzeti kisebbségek néprajzának fontos kérdéseit vizsgáló tudományos tanácskozás helyszínéül.
A városunkban első alkalommal 1975-ben összehívott Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia immáron több, mint húsz éve szolgálja sikerrel térségünk népeinek közeledését, egymás jobb megismerését. Ezzel - ismereteink szerint - a leghosszabb életű nemzetközi néprajztudományi eseménysorozattá vált Európában, és mérhető hatásúnak bizonyult a bizalomerősítés terén is.
A világ magyarsága az idén ünnepli a honfoglalás millecentenáriumát. Az évforduló jó alkalmat teremt a visszatekintésre, népek és nemzeti kisebbségek együttélése tapasztalatainak tudományos számba vételére. Úgy gondolom, természetes, hogy a figyelem középpontjába ezúttal a Kárpát-medencében élők közös sorsának tanulságai kerülnek. Egymás megismerése erősíti a másság elfogadásának esélyét.
Hiszek abban, hogy történelmünk során városunk lakosságának éppen a különbözőségek iránti türelme vált igazi felhajtó erővé, a kohéziót erősítő tényezővé, amely - a tudomány által is igazolt módon - példamutató együttélést eredményezett. Meggyőződésem, hogy az Önök elkötelezett munkájának köszönhetően javuló interentikus kapcsolatok is kedvező irányban hatnak majd. Sikeres tanácskozást, gazdag tudományos eredményeket kívánok, s kérem, hogy vigyék el hazájukba a konferencia célkitűzéseit több, mint húsz éve támogató, vendéglátó városunk jó hírét! Vissza

Tartalom

A KONFERENCIA MEGNYITÓJA
EGYÜTTES ÜLÉS
OPENING OF THE CONFERENCE
PLENARY SESSION
ERÖFFNUNG DER KONFERENZ
PLENARSITZUNG 5
Pap János: Békéscsaba megyei jogú város polgármestere konferenciát üdvözlő szavai
Mayor of Békéscsaba Pap, János Greets the Conference 8
Begrüssung der Konferenz durch Pap, János, Bürgermeister der Stadt Békéscsaba 9
Dr. Tabajdi Csaba: államtitkár, a konferencia fővédnökének előadása
Opening lecture by Dr. Tabajdi, Csaba Parliamentary Under-Secretary of the Prime
Minister's Office
Der politische Staatssekretar im Amte des Ministerprásidoiiten, Herr Dr. Csaba Tabajdi,
eröffnet die Konferenz 10
A kisebbségi azonosság megerősítésének feltételei Magyarországon a XX. század végén 10
The conditions of strenghtening minority identity at the end of XX-"1 century in Hungaiy 16
Voraussetzungen zur Festigung der Minderheitsidentitát in Ungarn am Ende
des XX. Jahrhunderts 22
Andrásfalvy Bertalan:
Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében m 29
One Thousand Years of Coexistence in the Carpathian Basin 34
Das Jahrtausend des Zusammenlebens im Karpatenbecken 40
Drljaca Dusan:
A szerb-román kóló (körtánc) a Kárpátokban és további elterjedése 46
The Serbian-Romanian kolo in the Carpathians and its further spread 58
Der serbisch-rumanische Kolo (Kreistanz) in der Karpaten und seine
weitere Verbreitung 63
SZEKCIÓÜLÉSEK
SESSIONS
SEKTIONSSITZUNGEN 69
1. Szekció
A KÁRPÁT-MEDENCE NÉPEI EGYMÁS HAGYOMÁNYAINAK TÜKRÉBEN
Section 1
CARPATHIAN BASIN'S PEOPLES IN EACH OTHER'S TRADITIONS
Sektion 1
DIE VÖLKER DES KARPATENBECKENS IM SPIEGEL IHRER
GEGENSEITIGEN ÜBERLIEFERUNGEN 69
Begovácz Rózsa:
The history of funeral rites of the Drava region
A végtisztesség megadásának alakulása a Dráva mentén
Die Entwicklung der letzten Ehrenerweisung in der Drauregion 71
Rodica, Colta Elena:
Hochzeitsbráuche der Bewohner des Kreises Arad
Az aradi járás lakosságának lakodalmi szokásai
Wedding customs of the inhabitants of Arad district 79
Cuceu Ion:
Sángeorzul - un ritual Mana
Egy Mana-szokás a romániai folklórban
A Mana-custom in the Románián folklore
Ein Mana-Brauch in der rumanischen Folklore 99
Cuceu Maria:
Ritualul agrar al cununii la seceri?
A "Cununa". Erdélyi aratási fesztivál
The "Cununa". A Transylvanian Harvest Festival
"Cununa", das siebenbürgische Erntefest 102
Cukan Jaroslav:
Remeselnfci v spoloCenskom kontexte SarvaSa
Kézműiparosok Szarvason
Craftsmen in Szarvas
Handwerksgewerbetreibende in Szarvas 108
Danglová Olga:
Ethnicity regionalism and decorative arts of Slovakia
A népi díszítőművészet megnyilvánulása Szlovákiában, különlegessége és kötődése
a közép-európai kapcsolatra
Erscheinungsformen der völkischen Ornamentik in der Slowakei, ihre Besonderheit
und Bindung an mitteleuropaische Beziehungen 115
Deáky Zita:
A rudnói pap
The priest of Rudno
Der Pfarrer von Rudno 119
Divac, Zorica:
" Premarital relations in northeastern Serbia
Házasság előtti viszonyok Északkelet-Szerbiában
Relationships before marriage in North-East Serbia
Voreheliche Verhaitnisse in Nordost-Serbien 127
Drágan-Hlinca, Elena:
Repertoriul copiilor intro potenialá clasificare melodicá i ritmicá
A gyermekfolklór-repertoár egyik lehetséges osztályozása
A Potential classification of children's folklore repertory
Eine mögliche Klassifikation des Kinderfolklore-Repertoirs 131
Eperjessy Ernő:
Kölcsönhatások vizsgálata egy magyar-horvát vegyes település hiedelemvilágának
tükrében
Investigating the interaction between nationalities in the beliefs of a Hungarian-Croatian settlement
Untersuchung der Wechselwirkungen im Spiegel der Glaubenswelt einer ungarisch-kroatischen Mischgemeinde 139
Felberová Mária:
Das Zusemmenleben zweier Ortsgemeinschaften verschiedener ethnischer
Abstammung anhand eines Beispiels Faschings
Két különböző etnikai eredetű helyi közösség együttélése együttes farsangi szokások
példája kapcsán
Coexistance of a local community of two ethnic origins by examples of camival customs 149
Florea Virgiliu:
I. C. Hin(escu-autor al celui dintái catalog al povejtilor populare románe§ti (1878)
I.C. Hintz-Hintescu az első román népmese-katalógus szerzője (1878)
I.C. Hintz-Hintescu Author of the first cátalog of Románián Folk Tales (1878)
I.C. Hintz-Hin{escu, Autor des ersten rumanischen Volksmarchen-Kataloges (1878) 152
Frankovics György:
Szigetvár ostroma egy nyugat-magyarországi horvát hőskölteményben
The siege of Szigetvár in a Croatian heroic epic from the west of Hungary
Die Belagerung von Szigetvár in einem westungarischen kroatischen Heldengedicht 156
Gyivicsán Anna:
Die Multikulturellen Schichten der Volkskulturen
A népi kultúrák multikulturális rétegei
The multicultural layers of national cultures 162
Krupa András:
A magyarországi szlovákok néprajzának oktatási tervezete a Nemzeti Alaptanterv
(NAT) számára
An educational scheme for teaching the ethnography of the Slovaks living
in Hungary (made for the National Basic Syllabus)
Entwurf des Unterriches der Ethnographie der ungarischen Slowaken für den
Nationalen Grundlehrplan (NAT) 167
Istoc, Lucia-Drágan Hlinca, Elena:
Tipuri melodice ale cantecelor de nunte din Transilvania
Erdélyi lakodalmas dalok dallamtípusai
Melodical Types of Transylvanian Wedding Songs
Melodientypen siebenbürgischer Hochzeitslieder 172
Lukic-Krstanovic, Miroslava:
Tales about the life of Serbs in Battonya
Köznapi történetek és legendák a battonyai szerbeknél
Alltagliche Geschichten und Legenden bei den Serben von Battonya 181
Mukicsné Kozár Mária:
Kölcsönhatások
Interactions
Wechselwirkungen .
186
Mintalová, Zora:
Osídlenie a l'udová architektúra baníckej oblasti Kremnice
A Körmöcbánya vidéki németek népi építészetéről
About the folk architecture of Germans in the vicinity of Kremnica
Volksarchitektur der Deutschen im Kremnitzgebiet
198
Musketik, Leszja:
Magyar történeti hősök a kárpátukrán folklórban
Hungárián historical heroes in the folklore in Carpathian Ukraine
Ungarische historische Helden im Folklore der Karpaten-Ukraine
203
Navratilová, Alexandra:
Ethnical and cultural identity of ceremóniái culture of people who have returned
from the Carpathian-Balkan regions back to bordér regions of Bohemia and Moravia
Hagyományos szokások a Kárpátokból visszatelepült csehek és morvák etnikai
és kulturális azonosságának megnyilvánulása
Traditionelle Brauche und die Manifestation der kulturellen und ethnischen Identitat
der aus den Kárpátén repartiierten Tschechen und Mahren 207
Niskanovic, Miroslav:
"Madarska groblja (Hungárián cemeteries)" in the tradition of Podunavlje
and Posavina
„Magyar temetők" a Duna mente és Száva mente mondáiban
"Ungarische Grabstatten" in den Ufferegionen der Donau und Sau 213
Panlovic, Mirjana:
The same and diferent: the Serbs in Battonya
Azonosság és különbözőség: a szerbek Battonyán
Identitat und Verschiedenheit: Die Serben ih Battonya 216
Peneva-Vincze, Lilia:
Die Entstehung der Weinkeller in Südwest-Bulgarien und die mitteleuropaischen
Einflüsse (XVII-XIX. Jh.)
Délnyugat-bulgáriai borospincék létrejötte és a közép-európai befolyások
(XVII-XIX. századig)
The creation of wine cellars in South-West Bulgaria, and Central European influenees 221
Pozsony Ferenc:
Román kolindák és magyar karácsonyi énekek motívumegyezései
Cultural interaction in the sporadic Hungárián communities in Romania
Ubereinstimmungen der Motive rumanischer Kolinden und ungarischer
Weihnachtsgesange
225
564
Voigt Vilmos:
„Rákóczi két népének" folklórja
The folklore of "Rákóczi's two peoples"
Das Folklore "der beiden Völker Rákóczi's" 245
Zamfir, Dejeu:
ínvártita in syncopated rhythm
"Invártita és Dubla" a szinkópa ritmusban - párhuzam
"Invartita und Dubla" in Synkopenrythmus - eine Parallele 248
2. Szekció
AZ EGYMÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ, EGYMÁST KIEGÉSZÍTŐ TÁJAK
ÉS ÉLETFORMÁK
Section 2
REGIONS AND WAYS OF LIFE LINKING TOGETHER, SUPPLEMENTING EACH
OTHER
Section 2
DIE SICH EINANDER ANSCHLIESSENDEN UND ERGÁNZENDEN RÉGIÓNÉN
UND LEBENSFORMEN , - 255
Benza, Mojmír-Peter Slavkovsky:
Usint the ethno-cartographic method in the Research of Slovak minorities in Central
Europe
A közép-európai szlovák kisebbség kutatása az etnokartográfiai módszer felhasználásával
Erforschung der mitteleuropáischen slowakischen Minderheit mit Hilfe
der ethnokartographischen Methode 257
Füvessy Anikó:
A szemmel való igézés gyógyítása, ráolvasással a magyar-román vegyes nemzetiségű
bihari falvakban
Curing the evil eye by spells at Hungarian-Romanian multinational villages
in Bihar county
Die Heilung des "bősen Blickes" durch Beschwörung in den ungarisch-rumánischen
multinationalen Dörfern des Komitats Bihar 260
Gémes Balázs:
Az öcsényi beások a történeti-, néprajzi adatok tükrében
The "beás" people at Öcsény
Die "Beáser" von Öcsény 264
Grbic, Jadranka:
"New" and "old" minorities - the case of Croatia
„Új" és „régi" kisebbségek - Horvátország
"Neue" und "alte" Minderheiten - Kroatien ¦•••• 270
Grin Igor:
Hazafias népi énekek, népi énekesek a Maros menti szerbeknél
Patriotic folk hymns among the Serbs by the Maros river
Patriotische Volksgesange der Serben im Maros-Gebiet 277
Haddad, Moni'm-Poldre, Anniké:
Is coexistence between nations possible? The Arab-Israeli case!
Lehetséges-e különböző népek együttélése? Az arab-izraeli eset
Ist eine Koexistenz zwischen Nationen möglich? Der arabisch-israelische Ell 283
Hoczopán Anna:
Coexistence and interethnic influences in a mixed population locality
Együttélés és interetnikus hatások a vegyes lakosságú helységekben
Zusammenleben und interethnische Einwirkungen in Ortschaften mit gemischter
Einwohnerschaft 288
Ilyes Zoltán:
A multietnikus gyimesi kultúrtáj (Életmód és természeti környezet)
Multiethnical cultural landscape in Gyimes. (Lifestyle and natural environment)
Die multiethnische Kulturgegend von Gyimes. (Lebensart und Naturumgebung) 294
Keményfi Róbert:
Etnikai folyamatok - etnikai statisztika
Ethnic processes ^ ethnic statistics
Ethnische Vorgönge - ethnische Statistik 300
Kochanowski, Jerzy:
A honfoglaló magyarság emlékei a lengyel ősforrásokban
The relics of conquering Magyars in ancient Polish sources
Andenken der landnehmenden Ungarn in polnischen Urquellen 308
Liszka József:
Sztereotípia vagy valóság? (A német-magyar együttélés tanulságai Pozsony
környékén a XX. század első felében)
Stereotype or reality? (The morál lesson of German-Hungarian coexistence
around Bratislava in the first half of the 20th century)
Stereotyie oder Wirklichkeit? (Lehren aus dem Zusammenleben Deutscher und
Ungarn in der Umgebung von Pressburg in der ersten Hálfte des 20. Jahrhunderts) 312
Nikolic, Desanka:
Dinara - und Pannonién - Elemente in der Lebensweise und Kultur der Ansiedler
is der BaCka
Dinári és pannon elemek a Bácskában letelepült lakosság életmódjában és kultúrájában
Dinaric and Pannonian elements in the lifestyle and culture of the settlers in Bachka 318
Örsi Julianna:
A nemzetiségek együttélése a családfák tükrében
The coexistence of nationalities reflected in their family trees
Das Zusammenleben der Nationalitaten im Spiegel der Stammbáume 322
Pospísilová, Jana:
Wiener Tschechen heute
Bécsi csehek ma
Czechs in Vienna today 331
Radovanovic, Miljana:
Die probleme der sozialen Integration der Ansiedler in der mitte des 20. Jahrhunderts
(Báőka)
A társadalmi integráció problémái a XX. század közepén' letelepülteknél (Bácska)
The problems of social integration among the people settled in the middle
of the 20th century (Bachka) 335
Rozkos, Pavel:
Niektoré tradiőné starodávne jedlá Slovákov v Rumunsku
Az alföldi szlovákok ősi tradicionális ételei Romániában
Traditional Slovak meals from the Great Hungárián Plain in Romania
Altherkömmliche Speisen der tieflandischen Slowaken in Rumanien 339
Sirácky, Ján:
Slovensky KomlóS, Nadlak a Bácsky Petrovec -Tri vyznamné národnokultúme strediská
dolnozemskych slovákov
Tótkomlós, Nagylak és Bácspetrőc, mint az alföldi szlovákság nemzeti kulturális
életének centrumai
Tótkomlós, Nagylak, Bácspetrőc, the centres of the national cultural life of the Slovaks
in the Great Hungárián Plain
Tótkomlós, Nagylak und Bácspetrőc als Mittelpunkte des nationalen kulturellen Lebens
des Slowakentumes der ungarischen Tiefebene 342
Sz. Dévai Judit:
A horvátországi magyarok létkérdései
Existential problems of the Hungárián settlers in Croatia
Existenzfragen der Ungarn in Kroatien 345
Szabó Ágnes:
A tésztafélék szerepe a szatmári svábok táplálkozásában
The role of pasta and pastry in the nutrition of the Swabians in Szatmár county
Die Rolle der Mehlspeisen in der ErnShrung der Schwaben von Szatmár 350
Székely András Bertalan:
A kisebbségi megmaradás esélyei a nagyvárosban (Beszámoló egy megkezdett kutatásról)
The chances of the survival of minorities in big cities (An account of a research program
in progress)
Aussichten des Verbleibens der Minderheiten in der GroBstadt (Bericht über eine
begonnenen Forschung) 354
Szigeti Jenő:
A protestáns kisegyházak interetnikus kapcsolatai az Osztrák-Magyar Monarchiában
The interethnic contacts between minor protestant churches in the Austro-Hungarian
Monarchy
Interethnische Beziehungen der protestantischen Kleinkirchen in der ÖsterreichUngarischen Monarchie 357
Tripolsky Géza:
Hasonló és különböző szokások a Tisza-vidék népeinél
Similar and different customs among the peoples by the Tisza river
Aehnliche und verschiedene Bráuche bei den Völkern des Theissgebietes 361
Welker, Klaus:
Zur frömmigkeitsgeschichtlichen Bedeutung von "Sakrallandschaft" Státten der Andacht
und Sakrallandschaft vom Wegkreuz bis zur Wallfahrtskirche
A „szakráltáj" hitbuzgalmi jelentéséhez. Az áhítat helyei és a szakráltér az útmenti
feszülettől a kegytemplomig
To the meaning of the term "sakralarea". Places of norship and sacral areas from road
crosses to shrines 366
Zsilák Mária:
Ráolvasási formulák szövegtani sajátosságai
The liquistic-typological problems of Slovak spells
Sprachlich-tipologische Probleme der Beschwörungsformeln der ungarischen
Slowaken ,¦„ 372
3. Szekció
EGYEZŐ FORMÁK ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JEGYEK A NÉPMŰVÉSZETBEN
Section 3
INDENTICAL FORMS AND DISTINCTIVE MARKS IN POPULAR ART
Sektion 3
ÜBEREINSTIMMENDE FORMEN UND UNTERSCHEIDENDE MERKMALE IN
DER VOLKSKUNST 377
Ando György:
A magyarországi szlovákok népi építészetének kutatása Békéscsabán
Researching the folk architecture of the Slovak settlers in Hungary in Békéscsaba
Erforschung der völkischen Architektur der ungarischen Slowaken in Békéscsaba 379
Balázs Lajos:
A fekete mágia interetnikus vonatkozásai Csíkszentdomokoson
The interethnic aspects of black magic at Csíkszentdomokos
Interethnische Beziehungen der schwarzen Magié in Csíkszentdomokos 383
Domaracká, Júlia:
Zur Problematik der bildnerischen Áusserung in der Architektur der Zipserdeutschen
A szepességi németek építészeti-képzőművészeti problematikájáról
About the problems of architecture and fine arts of the Germans in the "Szepesség" 386
568
Dorinel, lehim:
Commemorating the holy patrons of the orthodox and catholic churches from the
Moldávián villages
Védőszentek megünneplése a moldáviai ortodox és katolikus falusi templomokban
Die Feierung der Schutzheiligen in den moldavischen orthodoxen
und katholischen Dorfkirchen 390
Dudok, Dániel:
Zmeny slovnej zásobe slovenskych náreöí v Juhoslávii v dősledku zmien v tradiénej
l'udovej kultúre
A tradicionális anyagi kultúra változása a jugoszláviai szlovák nyelvjárások
szókészlete tükrében
The change of traditional material culture reflected in the vocabulary of the
Slovak dialects in Yugoslavia
Die Wandlung der traditionellen materiellen Kultur im Spiegel des Wortschatzes
der jugoslawischen slowakischen Dialekte 397
Faragó József:
Két román népballada Mátyás királyról
Mátyás-legends in Románián folk poetry
Mathias-Sagen in der rumanischen Volksdichtung 405
Fala, Márta:
Die Integration deutscher Einwanderer in lSndlichen Ungarn im der ersten Halfte
des 19. Jahrhunderts
Német bevándorlók integrációja a vidéki Magyarországon a 19. évszázad első felében
The integration of Germán imigrants in Hungary in the first part of the XIX"1 century 411
Gál Irma:
Adatok a gyimesi csángó női- és férfiingek hímzésmintáiról
Facts about embroidery patterns on "Csángó" blouses and shirts in Gyimes
Beitrage zu den Stickmustern der Frauen- und Mannerhemden der Csángós von Gyimes 421
Göncz László:
A Mura-vidéki magyarság néprajzi jellegű tevékenysége
The ethnographic activity of the Hungarians by the Mura river
Aktivitaten ethnischen Charakters des Ungartums der Mur-Region 440
Halász Albert:
Muravidék, Lendvavidék
Mura region, Lendva region
Die Gegenden der Mur und der Lendva 443
Horváthová, Margaréta:
Prínos nemeckej kolonizácie na rozvoj remesiel na Slovensku
A német betelepülés hozzájárulása a kézműipar kifejlődéséhez Szlovákiában
The contribution of Germán settling to the development of handicraft in Slovakia
Der Beitrag der deutschen Kolonisation zur Entwicklung des Handwerks in der
Slowakei 453
Malesevic, Miroslava:
A day of living loosely
Egy felhőtlen nap
Ein unbewölkter Tag 457
Pancuhová, Eva:
Ausdrucksweisen der Volkskultur der Deutschen in der Slowakei im Gebiet
des Hauerlandes
A szlovákiai németek népi kultúrájának megnyilvánulása Hauerland térségében
The manifestation of the folk culture of the Germans living in Slovakia in the region
of Hauerland 461
Papadopulosz Petkova, Adriana:
A Magyarországon élő bolgárok mai naptári ünnepei
National calendar holidays the Bulgárián settlers in Hungary
Völkische Kalenderfeiertage unter den in Ungarn ansássigen Bulgaren 466
Paríková, Magdaléna:
Die identitát der Karpatendeutschen in der slowakei Anhand des Beispiels eines
Ostsolwakischen dorfes
A szlovákiai kárpátnémetek identitása egy keletszlovákiai falu példája kapcsán
The indentity of Carpathian Germans in Slovakia, taking as an example a village from
East-Slovakia 471
Popovics Tibor Miklós:
Néhány újabb adalék a ruszinok eredetéről
More words on the Origin of the Rusyns
Einige neue Beitrfige zum Ursprung der Ruthenen 477
Prelic, Mladena:
Szerb-magyar vegyesházasságok Budapesten és környékén
Serbian-Hungarian mixed marriages in Budapest and its surroundings
Serbisch-ungarische Mischehen in Budapest und Umgebung 483
Réthey Prikkel Miklós:
Magyar rímek szlovák bölcsőben
Hungárián rhymes in a Slovakian crib
Ungarische Reime in slowakischer Wiege 489
Skovierová, Zita:
Current changes of the social relations in the Danube region
A szociális kapcsolatok jelenkori változásai a Duna mentén
Die gegenwartigen Ánderungen der sozialen Beziehungen entlang der Donau 499
Sokcsevits Dénes:
Magyarságkép mint példakép a horvát nemzeti mozgalomban
An image of Hungárián identity as a model for the Croatian national morement
Das Ungarntumsbild als Beispiel in der kroatischen nátionalén Bewegung 504
570
Urbancová, Hana:
Liedtradition in zwei zipserdeutschen Siedlungen in der Slowakei
Két szepességi német település népdalállománya Szlovákiában
Folk songs of two Germán settlements in the "Szepesség", Slovakia 509
Vakhnina, Larissa:
Forms of folk existence in national communities in-the Ukraine
Nemzeti közösségek folklórlétének formái Ukrajnában
Die gegenwártigen Formen des Folkloredaseins nationaler Gemeinschaften in der
Ukraine 514
Veselinovic-Sulc, Magdolna:
Die ungarische und die serbische Volksballade in der Woiwodina
A magyar és a szerb népballada a Vajdaságban
Hungárián and Serbian folk ballads in Voivodina 517
Vöő Gabriella:
Azonosságok az erdélyi etnikumok proverbiumkincsében
Identical elements in the aesthetic forms of Hungárián and Romaian proverbs
Identitáten in den asthetischen Formen ungarischer und rumánischer Proverbien 520
Zsók Béla:
Román népi elemek négy XVIII. századvégi erdélyi magyar iskoladrámában
Romaian national elements in four Transylvanian school dramas from the
end of the 18th century
Rumanische Elemente in vier Siebenbürgener ungarischen Schuldramen
vom Ende des 18. Jahrhunderts 525
A KONFERENCIA ELKŐSZÍTŐ BIZOTTSÁGA ÉS TAGJAI
THE MEMBERS OF THE PREPARATORY COMMITTEE OF THE CONFERENCE
MITGLIEDER DER KONFERENZVORBEREITUNGSKOMMISSION 535
A konferencia előkészítő bizottsága és tagjai 537
The members of the Preparatory Committee of the Conference 538
Mitglieder der Konferenzvorbereitungskommission 539
A KONFERENCIA RÉSZTVEVŐI
THE OPARTICIPANTS OF THE CONFERENCE
KONFERENZTEILNEHMER 541
Eperjessy, Ernő:
Zárszó 551
Afterword 553
SchlusBwort 555-571
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem