A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története II.

Kisfaludy Károly felléptétől a Kiegyezésig

Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 706 oldal
Sorozatcím: Képes irodalomtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Harmadik javított és bővített kiadás. Fekete-fehér képekkel, kihajtható mellékletekkel illusztrálva. Képes díszmunka két kötetben. Athenaeum r.-t. könyvnyomdája nyomása, Budapest.

Előszó

65. Széchenyi kora.

TÖRTÉNETÜNKNEK ALIG VAN dicsőségesebb korszaka, mint az, mely századunk húszas éveivel kezdődik s a szabadságharccal végződik. E korszakot egy győzelmes hadjárat tölti be,... Tovább

Tartalom

A második kötet tartalma.
A nemzeti irodalom kifejlődése. Reform-kor.
65. Széchenyi kora. Beöthy Zsolttól 3
66. Magyar Tudós Társaság. Az Akadémia keletkezése, megalapítása és első
szervezete. Szász Károlytól ... ; 10
67. Gróf Széchenyi István mint író. Zichy Antaliól 26
68. Kisfaludy Károly. Kardos Alberttől : 45
69. Katona József. Rákosi Jenőtől 57
70. Kisfaludy Károly iskolája. Gombos, Bolyai, Vitkovics, Fáy, Gaal és mások. Badics Ferenctől 68
71. Vörösmarty Mihály. Szász Károlytól 84
72. A klasszikai eposz mívelői. Horvát Endre, Czuczor Gergely, Debreczeni Márton, Garay János. Váczy Jánostól 111
73. Bajza József és az Athenaeum köre. Kelemen Bélától 129
74. Toldy Ferenc. Váczy Jánostól 140
75. A Nemzeti Színház története 1867-ig. Bayer Józseftől 150
76. Vajda és Kúthy. Széchy Károlytól 161
77. Jósika Miklós. Széchy Károlytól 171
78. Eötvös József. Baráth Ferenctől 180
79. Kemény Zsigmond. Gyulai Páltól 204
80. A magyar népköltészet és gyűjtői. I. A magyar népköltészet. II. Gyűjtők és gyűjtemények. Dr. Sebestyén Gyulától 216
81. Tompa Mihály. Szász Károlytól 261
82. Petőfi Sándor. Riedl Frigyestől 276
83. Arany János. Beöthy Zsolttól 300
84. Szigligeti és társai. A negyvenes évek drámairodalma. Rákosi Jenőtől 339
85. A magyar politikai szónoklat Kossuth előtt. Régi szónokaink. F. Nagy Pál, Wesselényi Miklós és mások. Badics Ferenctől 357
86. Kossuth Lajos mint szónok és író. Baráth Ferenctől 372
87. A forradalom költészetéről 1848-49-ben. Vadnai Károlytól 397
A magyar irodalom szabadságharcunk lezajlása után.
88. A forradalom után. Szilágyi Sándortól 431
89. Deák Ferenc mint író. Zichy Antaltól 440
90. A magyar líra a forradalom után. I-IV. Széchy Károlytól 461
91. Jókai Mór és a regény. I-II. Beöthy Zsolttól « 494
92. Madách és az Ember Tragédiája. Alexander Bernáttól 515
93. A dráma a forradalom után. Alexander Bernáttól 540
94. A műfordítás 1830 óta. Radó Antaltól 550
95. A magyar nyelvtudomány a XIX. században. Balassa Józseftől 560
96. A magyar műszellem búvárai. Eszthetikai és művészettörténeti irodalmunk. I-II. Várdai Bélától 569
97. A magyar történetírás fejlődése a XIX. században. Marczali Henriktől 601
98. A magyar természettudományi irodalom fejlődése I -IV. Pethö Gyulától 622
99. A magyar könyvkiadóság úttörői. Roboz Andortól 662
A második kötet tartalma 677
Szövegképek a II. kötetben 679
Műmellékletek a II. kötethez 684
Név- és tárgymutató az I. és II. kötethez Hellebrant Árpádtól 686
Szövegképek a II. kötetben.
A Hajnal allegóriája (Az Aurora első címképe, 1823.) 5
József nádor. (Az Aurora második címképe, 1823.) 7
Zárókép 9
Gróf Széchenyi Ferenc szobra. (A Nemzeti Múzeum kertjében) 13
A Magyar Nemzeti Múzeum palotája 15
Gróf Széchenyi István ifjúkori arcképe. (Egykorú vízfestmény után) 17
Gróf Teleki József arcképe 21
A M. T. Akadémia palotája, gr. Széchenyi István szobrával 23
A M. T. Akadémia címerképe. (Ender János eredeti festménye az Akadémia képes-termében.) 24
Gróf Széchenyi István ifjúkori arcképe (Az eredeti festmény a M. Tud.
Akadémiában) 27
A cenki kastély 29
Gr. Széchenyi István Hitel c. munkájának (1830.) címlapja 32
Gróf Dessewffy József arcképe 33
Széchenyi Istvánné, Seilern Crescentia grófnő 34
Gr. Széchenyi István 1835-ben. (Senfelder metszete Ernst Lajos gyűjteményében) 35
Gr. Széchenyi István Blichjének (1859.) címlapja 37
Töredék Széchenyi István Tasnerhez írt leveléből 38
Gróf Széchenyi István (1860.) 39
Gróf Széchenyi István mauzóleuma N.-Cenken 40
Gróf Széchenyi István emlékérme. (1880.) 41
Széchenyi-emlék a budai Széchenyi-hegyen 42
Gróf Széchenyi István családi címere 44
Kisfaludy Károly arcképe (Pecz egykorú rajza után) 47
Kisfaludy Károly halálos ágyán (Bajza,
Toldy, Vörösmarty arcképeivel) 49
Kisfaludy Károly emléke. (Ferenczy István tervezete, Aurora 1832.) 51
Kisfaludy Károly első szobra, Ferenczytől. (A N. Múzeum kertjében) 54
A Kisfaludy-társaság ereklye-szekrénye. (Zárókép) 56
Katona József szülőháza Kecskeméten 59
Katona József arcképe és névaláírása 60
Katona József szobra a régi Nemzeti
Színház előtt. (Züllichtől) 62
Gertrúd és Bánkbán, IV. felv. (Vahot I. Magyar Tháliájból) 63
Katona József mellszobra Kecskeméten 65
Bolyai Farkas arcképe 70
Vitkovics Mihály arcképe és kézírása 71
Fáy András arcképe és névaláírása 73
Fáy András első mesegyűjteményének címlapja. (Eredeti nagyságban) 74
Fáy András kalap-utcai háza 75
Fáy András mellszobra. (Izsótól) 77
Gaal József arcképe 79
Kovács Pál arcképe 81
Csató Pál arcképe 82
Vörösmarty lakóháza Nyéken 85
Vörösmarty Mihály arcképe (Ernst L. gyűjteményéből) 89
Aranyosrákosi Székely S. arcképe 91
Vörösmarty kézirata (Egy kis gyermek halálára első fogalmazásban) 93
Vörösmartyné Csajághy Laura arcképe
Vörösmarty Fáy szőllejében elszavalja a Fóti dalt. (Szemlér Mihály rajza után) Ferenczy, Toldy, Deák, Pólya, Vörösmarty, Fáy és Fáyné arcképeivel 99
Vörösmarty 1855-ben 102
Vörösmarty ércszobra Székesfehérvárott 105
Vörösmarty nemesi címere (Zárókép) 110
P. Horvát Endre arcképe 112
P. Horvát Endre emlékérme 113
Czuczor Gergely arcképe és névaláírása 115
Emléktábla Czuczor budapesti lakóházán 117
Czuczor Botondjához (Aurora, 1833.) 118
Czuczor Gergely kézirata. (Emléksorok) 119
Debreczeni Márton arcképe 123
Garay János arcképe 124
Garay János kézirata. (Emléksorok) 125
Garay János szobra Szegzárdon (Szárnovszkytól.) 127
Bajza József arcképe ... 131
Vachott Sándor arcképe 136
Császár Ferencz arcképe 137
Szemere Miklós arcképe 138
Körösi Csorna Sándor arcképe 141
Reguly Antal arcképe 142
Toldy Ferenc ifjúkori arcképe (Ernst L. gyűjteményében levő egykorú kézrajz után) 143
Toldy Ferenc arcképe (1840 körül) 145
Megyeri Károly arcképe 151
Szentpéteri Zsigmond arcképe 153
Lendvayné Fáncsy Ilka arcképe 154
Jókainé Laborfalvi Róza arcképe 155
Egressy Gábor arcképe 156
Idősb Lendvay Márton arcképe 157
Bulyovszkyné arcképe 159
A Nemzeti Színház jubileumi emlékérme 160
Vajda Péter arcképe ... 162
Vajda Péter Manahorja. (Emlény, 1837.) 163
Vajda Péter síremléke 165
Kúthy Lajos arcképe 167
Kúthy Lajos kézirata. (Emléksorok) 169
Jósika szülőháza Tordán 172
Jósika ifjabbkori arcképe és névaláírása 173
Jósika lakása Szurdokon 174
Szontágh Gusztáv arcképe 175
Dandár és Izidora. Jelenet Jósika
Abafijából. (Emlény, 1841.) 176
Jósikáné Podmaniczky Júlia arcképe 177
Jósika arcképe brüsszeli lakása idejéből 177
Jósika első nyugvó-helye a drezdai temetőben. (Zárókép) 179
Báró Eötvös József arcképe (1841.) 181
Az Árvizkönyv (1839.) címlapja 184
A Karthauzi-lak a budai Svábhegyen (Rosthy Pál egykorú rajza Vécsey Tamás birtokában) 185
A falu jegyzőjének (1845.) címlapja 189
Eötvös József svábhegyi nyaralója (Rosthy Pál egykorú rajza Vécsey Tamás birtokában)191
A XIX. sz. uralkodó eszméinek (1851.) címlapja 195
B. Eötvös József arcképe és névaláírása 197
Eötvös síremléke Ercsiben 201
Az Eötvös-család bárói címere (Zárókép) 203
Kemény Zsigmond ifjabbkori arcképe és névaláírása 205
A Gyulai Pál (1847.) címlapja 207
B. Kemény Zsigmond arcképe 213
Kemény Zsigmond sírja Puszta-Kamaráson. (Zárókép) 215
Bájoló imádság Bornemisza Péter Az
ördögi kísérletekről című prédikációjából. (1578.) 225
Bábtáncoltató betlehem a somogymegyei Kilitiben 234
Bábtáncoltató betlehem Esztergomban 235
Keszthelyi három királyok 238
Legrégibb közmondás-gyűjteményünk
(Adagiorvm Graeco-Lalinovngaricorvm chiliades quinque 1578.) címlapja 253
Kriza János arcképe 255
Erdélyi János arcképe 256
Henszlmann Imre arcképe 257
Ipolyi Arnold arcképe 258
Tompa Mihály arcképe (1847.) 263
Tompa Mihály arcképe (1857.) 264
Tompáné Zsoldos Emilia arcképe ... 265
Az »erdei lak« 267
Tompa Mihály utolsó arcképe és névaláírása 272
Tompa feketehegyi emléke 270
Tompa M. ércszobra Rimaszombatban 274
Petőfi szülőháza Kis-Kőrösön 278
Petőfi szülei 279
Petőfi gyermekkori lakóháza Félegyházán 280
A pápai főiskola Petőfi korában 281
Petőfi Debrecenben (1844.) (Orlay Soma festménye után) 283
Petőfi arcképe. (Orlay S. festményéről) 285
Petőfi arcképe. (Egyetlen fennmaradt fényképe után) 287
Erdőd vára 289
A koltói kastély 292
A szabadsajtó első termékei az utcán. (Egykorú metszet után) 293
Petőfi Sándor. (Barabás 1848-iki rajza után) 294
Petőfi ércszobra Budapesten (Huszár Adolftól) 295
Petőfi szobra Segesvárott. (Köllő Miklóstól) 297
Arany János arcképe (Petőfi rajza) és kézirata) 301
A nagyszalontai csonka-torony. (Petőfi rajza) 303
Arany színészi szereplése. (A hívatlan képíró című vígj. színlapja) 309
Arany ponyvairodalmi Toldi-példányának címlapja. (Később Petőfi birtokában) 313
Arany angol levele Petőfihez 317
Arany János lakása Nagy-Kőrösön 319
Arany János, nagykőrösi éveiben. (Horowicz képe után) 321
A nagyszalontai csonkatorony (Restaurálva) 323
Arany János arcképe (Barabás rajza, 1856.) és névaláírása 324
Aranyné Ercsey Juliánná arcképe 325
Arany János. (Barabás rajza, 1865. Ernst Lajos gyűjteményéből) 329
Arany János mellszobra (Izsótól) 331
Arany János ércszobra Budapesten (Stróbl Alajostól) 335
Arany János síremléke a kerepesi-úti temetőben 337
Szigligeti arcképe. (Barabás rajza 1844.) 341
Szigligeti Kél pisztolyának címképe. (1844.) 343
Szigligeti kézirata. (A Fenn az ernyőből) 345
Szigligeti Ede arcképe 347
Szigligeti síremléke a kerepesi-úti temetőben 349
Czaká Zsigmond arcképe 353
Gróf Teleki László arcképe (1843.) 354
Hugó Károly arcképe 355
Az országháza Pozsonyban 359
A követi tábla ülésterme Pozsonyban 363
Felsőbüki Nagy Pál arcképe 365
Báró Wesselényi Miklós (Barabás 1839-iki rajza után) 367
Az Árvizi hajós. (Holló B. ércreliefje a Ferenciek budapesti templomának oldalfalában) 368
Wesselényi Szózata nak címlapja (1843.) 369
Kossuth szülőháza Monokon 373
Kossuth Lajos 1843-iki arcképe (Eybl kőnyomata után) 375
Kossuth 1847-iki arcképe (Barabás után) 382
Az 1848-iki pesti országgyűlés megnyitása 384
Allegorikus kép Kossuth fogadtatásáról Angliában és Amerikában 388
Kossuth arcképe (Amerikai metszet után) 389
Kossuth turini lakása 393
Kossuth Lajos öregkori arcképe 395
Sárosy Gyula arcképe 398
A Szabadságcsarnok kávéház az Úri(most Koronaherceg-) utcában 399
1848. március 15. allegóriája. (Egykorú rajz, id. Szinnyei J. gyűjteményéből) 402
Sárosy Gyula Arany Trombitáiínak első lapja 412
Bem arcképe és névaláírása. (Petőfi rajza) 414
Világos vára 422
A honvéd-szobor Budavárában 423
Az Új-épület 1850. körül 433
Nagy Ignác, a Hölgyfutár szerkesztője 435
A Hangoli a múltból című anthologia címképe 437
Deák Ferenc söjtöri szülőháza 441
Deák háza Kehidán 445
Deák F. lakóháza Puszta-Szent-Lászlón 447
Deák Ferenc arcképe (Eybl kőnyomata után, 1842.) 449
Deák Ferenc arcképe (1861.) 454
Töredék Deák Ferencnek Zichy Antalhoz írt leveléből (1862.) 455
Az Adalék címlapja (1865.) 456
Deák Ferenc öregkori arcképe 457
Deák Ferenc mauzóleuma a kerepesiúti temetőben 458
Deák Ferenc ércszobra Budapesten 459
A Deák-család nemesi címere. (Zárókép) 460
Lisznyai Kálmán arcképe 462
Szelestey László arcképe 463
Tóth Kálmán arcképe és névaláírása 467
Gyulai Pál arcképe (1855.) és névaláírása 470
Gyulai Pál kézirata. (Vörösmarty életrajzának kezdő sorai) 471
Gyulai Pál arcképe (1877.) 473
Gyulai Pál emléktárgyai. (írói munkássága 50-ik évfordulóján) 474
Gyulai Pál arcképe (1894. Hirsch Nelli rajza.) 475
Szász Károly arcképe (1855.) 477
Szász Károly kézirata 481
Szász Károly arcképe és névaláírása (1885.) 483
Lévay József kézirata (Mikes c. költ. első versszaka) 486
Lévay József arcképe és névaláírása 487
Vajda János arcképe 489
Jókai Mór gyermekkori lakóháza Komáromban, emléktáblával 495
Jókai ifjúkori arcképe, (Saját rajza, 1849.) 496
Jókai Mór arcképe (1855.) 497
Jókai svábhegyi nyaralója 499
Jókai Mór levele Beöthy Zsolthoz (1895. szept. 22.) 501
Vas Gereben (Radákovics József) arcképe 505
Degré Alajos arcképe (1855.) 506
Beöthy László arcképe (1855.) 508
P. Szathmáry Károly arcképe 509
Vadnai Károly arcképe 511
Abonyi Lajos arcképe 512
Baksay Sándor arcképe 513
Madách Imre arcképe 517
Madách Imre dolgozó-szobája 525
A régi Madách-kastély Sztregován 534
Madách arcképe (Jankó János rajza Ernst L. gyűjteményéből) 537
Szigeti József arcképe (1855.) 544
Dobsa Lajos arcképe (1860.) 545
Rákosi Jenő arcképe 546
Csiky Gergely arcképe (Jankó J. rajza. Ernst L. gyűjteményéből) 547
Szabó István arcképe 553
Arany László arcképe 556
Győry Vilmos arcképe 557
Hunfalvy Pál arcképe (1866.) 562
Budenz József arcképe 563
Szarvas Gábor mellszobra Budapesten (Jankovics Gyulától) 566
Szerdahelyi eszthetikájának (Aesihciica sive doclrirta boni gustus) címlapja (1778.) 571
Greguss Ágost arcképe 579
Brassai Sámuel arcképe 581
Ipolyi Mythologiájinak. (1854.) címlapja 590
Rómer Flóris arcképe 593
Pulszky Ferenc ifjúkori arcképe 595
Pulszky Ferenc emlékérme 597
Horvát István arcképe 605
Fejér György arcképe 606
Horváth Mihály arcképe száműzetése idején 610
Horváth Mihály arcképe hazatérte után 611
Szalay László arcképe 613
Salamon. Ferenc arcképe 617
Szilágyi Sándor arcképe (1863.) 619
Pauler Gyula arcképe 620
Szilágyi Sándor 70-ik születésnapjára vert emlékérem 621
Hell Miksa arcképe 625
Hanák János arcképe 633
Jedlik Ányos István arcképe 634
Hunfalvy János arcképe 635
Bugát Pál arcképe 637
Sztoczek József arcképe 638
Petényi Salamon János arcképe 639
Greguss Gyula arcképe 651
Szabó József arcképe 652
Margó Tivadar arcképe 653
Than Károly arcképe 654
A Természettudományi Társulat Szily Kálmán-érme 655
Hermán Ottó arcképe 657
Wigand Ottó arcképe 667
Heckenast Gusztáv arcképe 670
Landerer Lajos arcképe 671
Emich Gusztáv arcképe 673
Műmellékletek a II. kötethez.
B Wesselényi Miklós levele Földváry Gáborhoz az Akadémia megalapításáról, 1825. nov. 4. (Eredeti kézirata a M. T. Akadémiában) 18
A Magyar Tudományos Akadémia alapítása, Holló Barnabástól. (Bronzszínnyomat, ° a M. T. Akadémia palotájának oldalfalában levő bronz emléktábláról) 24
Gr Széchenyi István ifjúkori költeményének hasonmása. (Eredetije a M. T. Akadémiában)
Kisfaludy Károly Koldustársaság című rajza és metszete 46
Kisfaludy Károly Vihart ábrázoló festménye, színes hasonmásban (Eredetije a Kisfaludy-társaság birtokában) 47
Kazinczy találkozása Kisfaludy Károlylyal. (Orlay P. Soma festménye után készült kőnyomatról) 48
Kisfaludy Károly költeményei. (Hat epigramma, kézirati hasonmásban) 50
Kisfaludy Károly ércszobra Győrött (Mátrai Lajostól) 54
Fáy András Bélteky-házának (első kiad. 1832.) címlapja és címképe 75
Vörösmart}'- A hazafiak című költeményének első fogalmazása. (Kézirati hasonmás.) 103
Vörösmarty Zalán futásának címlapja 94
Vörösmarty költeményeinek egykorú illusztrációi: 1 .Szilágyi és Haj másy (Aurora, 1829.)2. A két szomszédvár. (Aurora, 1832.) 3. Toldi Miklós. (Aurora. 1830.) 4. Zrínyi, a költő. (Aurora, 1829.) 104
Horvát E. Arpádnak címlapja és címképe (ered. nagys.) 113
Garay Obsitosa. (Zichy M. rajza után) 127
Bajza A királyra című költeményének kézirati hasonmása. (Eredetije a M. Tud. Akadémiában) 132
A Nemzeti Színház első előadásának. (1837. aug. 22.) színlapja. (Színnyomat, eredetije id. Szinnyei József gyűjteményében) 150
B. Eötvös József kézirata : Magyar élet című kiadatlan munkájának első lapja. (Eredetije b. Eötvös Loránd birtokában) 192
B. Eötvös József ércszobra Budapesten. (Huszár Adolftól) 202
Kemény Zsigmond kézirata: A Visszaemlékezések című novella 1-2 lapja. (Eredetije Beöthy Zsolt birtokában.) 208
Petőfi első levele Aranyhoz (1847. febr. 4.) 281
Arany János verses levele Petőfihez (1847. aug. 11.) 282
Petőfi Dalaim c. költeményének hasonmása. (Eredeti kézirata a Petőfi-társaság birtokában) 284
Petőfi A helység kalapácsa első kiadásának (1844.) címképei 290
Petőfi János vitézének első kiadásából (1845.): 1. A mű címlapja. 2. János vitéz és az óriás csősz 291
Petőfiné Szendrey Júlia arcképe (1848.) 292
Petőfi Sándor arcképe (1848.) 292
A Tetemre hívás első fogalmazású kézirata 328
Arany J. utolsó arcképe (1880.) és ennek verses jellemzése 332
Szigligeti Liliomfijának első lapja, első fogalmazásban. (Eredeti kézirata Kétly Károlyné birtokában) 348
Kossuth Pesti Hírlapjának 1. száma 376
Petőfi Nemzeti dala, a szabad sajtó első terméke. (1848. márc. 15.) 399
Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt elszavalja a Nemzeti dalt. (1848. márc. 15.)
Egykorú rajz a költemény hangjegyeinek címlapján 400
Deák Ferenc levele Zichy Antalhoz (1868. febr. 21.) 454
A Kisfaludy-társaság tagjai 1861-ben. (Emich G. kiadása) 484
Jókai Mór arcképe (1893.) 502
Vadnai Károly A kis tündér című regényének első lapja. (Eredeti kézirata Badics Ferenc gyűjteményében) 510
Részlet Az ember tragédiájából (Madách kézirata, Arany János javításaival) 528
Zichy Mihály rajza Az ember tragédiájához. (^Mondottam ember: Küzdj és bízva bizzál!«) 532
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II.

A borító kissé foltos, a gerinc javított. Belülről megerősített példány.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba