A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gyöngyösi István élete és költészete

A Vármegyei Tisztviselők Irodalmi és Művészeti Gyöngyösi István Társaságának XI. kiadványa

Szerző
Róla szól

Kiadó: Gyöngyösi István Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 263 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó5
Gyöngyösi István élete és kora
Gyöngyösi nemesi származása, családi viszonyai, tanulói pályája (1629-1652)9
A nemesség-szerző ősök
A költő szülei, atyjának foglalkozása, vagyoni viszonyai, végrendelete négy fia részére
A költő születés helye és éve, gyermekkora és tanulói pályája Ungvárt, Eperjesen és Sárospatakon
Comenius hatása
Első irodalmi kísérletei
Gyöngyösi jogi tanulmányai, házassága, seregbírói szolgálata Fülekvárában (1652-1663)23
Atyja oldalán alapos jogi készültséget szerez
Megházasodik, osztálylevél a két Baranyay-lány részére
Fülekre megy, mely több vármegye menedékhelye
Eleinte anyagi gondokkal küzd
1657-ben seregbíró lesz
A végvári vitézi élet, török-magyar hadi kalandok
A hadi és fegyelmi szabályokat versbe foglalja
Téli esték a tisztikar körében: felolvassa költeményeit
Bírói működése
Hadi állapotok a Felvidéken, az 1663-iki török háború következményei
Mikor és hogyan kerül Wesselényi nádor szolgálatába?
Wesselényi nádor és Széchy Mária szolgálatában (1663-1671)37
Wesselényi Murány elfoglalása után felvidéki főkapitány, majd nádor lesz
A murányi főúri élet
Gyöngyösi "komorníki" tisztsége
Stubnyán befejezi s kiadja a Murányi Venus-t (1664)
Az 1664-iki török háború és a vasvári béke
A Wesselényi-féle összeesküvés
Titkos gyűlések
Zrinyi Péter és I. Rákóczi Ferenc
Zrínyi Ilona esküvője
Az összeesküvés elárulásának következményei
Murányi élete Széchy M. távolléte alatt
Gyöngyösi balogvári kapitánysága
Az üldözések folyamán őt is megidézik
Az özvegy nádornét elkíséri kálváriáján Pozsonyba és Bécsbe
Hű szolgálatainak jutalma: Babaluska falu és kisebb zálogos birtokok
Andrássy Miklós szolgálatában (1672-1685)59
Gyöngyösit hazatérte után még zaklatják Radváncon
Andrássyhoz való régibb viszonya
Mint a család ügyvivője sokat utazik (1673-75) a nyugati Felvidéken és Bécsbe
Gyöngyösi második házassága
Kuruc-labanc világ Gyöngyösi levelei alapján
Andrássy menekül, később Thököly fogságába kerül
Gyöngyösi áldozatos fáradozása Andrássy vagyona védelmében, éveken át egész családját pénzzel segíti s urát fogságából kiváltja
Andrássy hálája: zálogos birtokot ád Csetneken és Krasznahorka környékén
Gyöngyösi Gömör vármegye szolgálatában: Három országgyűlésen egyik követe, majd alispánja (1680-1693)75
Közállapotok 1672-1680-ig
Gyöngyösi kiküldetései a császári tábornokokhoz és Thökölyhez
A vármegye egyik követe a soproni (1681.), a kassai (1689. Thököly-féle részleges) s a pozsonyi (1687.) országgyűléseken, ezek lefolyása
Thököly hadiszerencséje, hatalma tetőpontján Gyöngyösi megénekli házasságát Zrínyi Ilonával
Gyöngyösi leső alispánsága 1686-1694-ig
Súlyos közállapotok az önkényes uralom alatt
Reményei és csalódásai, 1681-1690 között írt költeményei mind politikai érzületének kifejezői
Boldog családi élete második nejének haláláig (1691.)
1693-ban lemond alispáni tisztéről
Gyöngyösi életének munkás alkonya. Második alispánsága (1693-1704)94
Gyöngyösi régi munkáit rendezgeti sajtó alá
Főúri pártfogói
Eszterházy hercegtől két ízben nádori birtokadományt kap, de Koháry visszaváltja babaluskai, Andrássy Péter pedig krasznahorkai zálogos birtokait
1697-ben Csetnekre költözik itteni Andrássy-féle zálogos birtokára
Itt készíti el Andrássy Péter óhajára a Czobor-féle Chariclia átdolgozását (1700)
Ennek megjelenése után újból s haláláig évről-évre ismét alispánná, Gábor fiát pedig főjegyzővé választják
Nyomasztó közállapotok
II. Rákóczi Ferenc fölkelésének gyors elterjedése, a vármegye és Gyöngyösi csatlakozása, hivatalok levelei a fejedelemhez és Telekessy egri püspökhöz
Gyöngyösi vallási és politikai hitvallása
1704. nyarán váratlanul meghal Rozsnyón
A vármegye dicsérő elismerése
Gyöngyösi leszármazottai112
Közvetlen leszármazottai s szerény vagyoni hagyatéka, Gábor fiának a világi, legifjabb György fiának az egyházi pályán való előmenetele, s ezek vagyoni viszonyai
Gyöngyösi költeményeinek méltatása, s azok hatása a következő századokban
Gyöngyösi költői munkásságának kezdetei: A "Murányi Venus" előtt írt, kéziratban maradt költeményei123
Ifjúkori olvasmányai a régi magyar s az ókori klasszikus irodalomból
Ezek hatása: fordítások és átdolgozások Vergilius, Ovidius és Claudianus munkáiból
A "Heroidák", "Daedalus temploma", "Proserpina elragadtatása" s az "Igaz barátság tüköre" című kéziratban maradt munkák méltatása
Gyöngyösi történeti tárgyú elbeszélő költeményei139
Gyöngyösi főművei: a "Murányi Venus" és "Kemény János emlékezete"
A történeti tárgy s ennek költői feldolgozása, a szerkezet és jellemzés, előadásmód, nyelv és verselés méltatása
Gyöngyösi mint nyelv- és stílusújító
Gyöngyösi politikai és vallásos irányú munkái164
A "Kesergő Nympha"
Német irodalmi hatás, allegorikus előadása
"Thököly és Zrinyi Ilona házassága", a történeti események még burkoltabb allegóriában
A "Rózsakoszorú" előkészítő énekének életrajzi vonatkozásai, hitbuzgalmi forrásai
A Koháryhoz intézett ajánlólevél céljai
Gyöngyösi utolsó költeményei176
A "Csalárd Cupido" s a "Chariclia" átdolgozásai
Régi klasszikus fordításainak felhasználása
Mindkét költemény részletes méltatása
A "Charicliá"-nak csak első fele készült Czobor munkája után, a második fele Gyöngyösi önálló, de szegényes leleménye
A hanyatlás jelei
Szélesebb körben mindkét munka csak a XVIII. században lesz ismeretessé
Gyöngyösi költészetének hatása saját korában, s fokozódó kedveltsége a XVIII. században191
A XVII. századból fennmaradt nagy számú verseskönyv kézirata a költészet általános kedveléséről tanuskodik
Másoló buzgalom terjeszti Gyöngyösi kiadatlan munkáit is
A század utolsó tizedében a "Murányi Venus"-nak első irodalmi hatása: Kőszeghy Pál Bercsényiről írt nagyobb elbeszélő költeménye
A fennmaradt III-ik rész ("Bercsényi és Csáky Krisztina házassága") ismertetése
A szatmári béke után nagy átalakulások a politikai rendszer és közművelődés terén
Irodalmi állapotok: a XVII. sz. öröksége
Gyöngyösi munkáinak közel félszáz kiadása, költészetének egyeduralma a XVIII. század folyamán
Munkái első gyüjteményes kiadásának hibái
Az ébredező kritika
Gyöngyösi a XIX. században. Irodalomtörténeti méltatásai. Költészetének maradandó értékei. Életrajzi kutatások. Összes költeményeinek kritikai kiadása a XX. században210
Az irodalmi ízlés változata
Ráday és Kazinczy Zrínyire irányítják a figyelmet
Gyöngyösi kritikusai, Bacsányi tárgyilagos ítélete, Toldy és Arany méltatásai
Gyöngyösi maradandó érdemei a költő nyelv és verselés kiművelésében
Gyöngyösi életadatainak gyűjtése sok tévedéssel
Összes költeményeinek kritikai kiadása az Akadémiában
Hiteles életrajza
Gyöngyösi István életváza229
Gyöngyösi István leszármazottai237
Függelék
Császár Elemér: Badics Ferenc241
Név- és helymutató251
Tartalomjegyzék259
A közölt képek jegyzéke263
Sajtóhibák263

Badics Ferenc

Badics Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Badics Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem