A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A tökéletesség tükre

Speculum perfectionis

Szerkesztő
Fordító

Kiadó: "Élet"
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 207 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér reprodukciókkal illusztrálva. Latin eredetiből fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Balanyi György kegyesrendi tanár. Nyomatta az "Élet" Irodalmi és Nyomda Rt., Budapest.

Előszó

Az 1898-ik év valóságos forradalmat idézett elő a franciskánus-irodalomban, melynek hullámai hamarosan átcsaptak a szorosan vett szakkutatás korlátain s teljes elmosással, ledöntéssel fenyegették a... Tovább

Tartalom

Bevezetés 5
I. RÉSZ.
A tökéletes szegénységről
L Fejezet. Mit felelt szent Ferenc az elüljáróknak, akik nem akarták magukat kötelezni as általa készített regula megtartására 27
2. Fejezet Hogyan magyarázta meg szent Ferenc a szegénység megtartására vonatkozó akaratát és szándékát, melyhez kezdettől fogva mindhalálig rendületlenül tartotta magát 28
3. Fejezet. Hogyan felelt szent Ferenc az egyik elüljárónak, aki engedélyt akart tőle nyerni könyvei megtartására és hogyan távolították el az elül]árok a regulából tudta nélkül az evangeliumi tilalomról! szóló fejezetet 30
4. Fejezet Egy noviciusról, aki engedélyt kért szent Ferenctől a zsoltároskönyv birtoklására 31
5. Fejezet A könyvek, ágyak, épületek és házi eszközök dolgában követendő szegénységről 34
6. Fejezet. Hogyan távolította el szent Ferenc egy házból, melyet a testvérek házának mondottak, az összes testvéreket 34
7. Fejezet Hogyan akarta leromboltatni szent Ferenc azt a házat, melyet Assisi lakossága a Santa Maria di Porziuncola mellé építtetett 35
8. Fejezet Hogyan dorgálta meg szent Ferenc helyettesét, amiért a Santa Maria degli Angeli mellé egy kis házikót építtetett a papi officium végzésére 36
9. Fejezet Hogyan vonakodott szent Ferenc megmaradni egy gondosan készített cellában, melyet az övének mondottak 37
10. Fejezet. Szent Ferenc felfogása szerint hogyan kell a városokban kolostort alapítani és hogyan kell megépítem 38
11. Fejezet. Hogyan szállottak szembe egyes testvérek, főleg az elüljárók és a tudósok közül szent Ferenccel, aki csak szegényes kolostorokat és épületeket akart 41
12. Fejezet Miként minősítette szent Ferenc tolvajlásnak a szükségesen felüli alamizsnagyüjtést és fogyasztást 42
13. Fejezet Miként jelentette ki Krisztus szent Ferencnek, hogy nem akarja, hogy a testvérek akár közösen, akár személy szerint rendelkezzenek valaminemű birtokkal 43
14. Fejezet A pénz megvetéséről és arról, miként büntette szent Ferenc az egyik testvért, amiért hozzá mert nyúlni a pénzhez 43
15. Fejezet Az öltözkodésbeli puhaság és fényűzés kerüléséről és a nélkülözések elviselésében tanúsítandó türelemről 44
16. Fejezet Hogyan tagadott meg szent Ferenc testétől mindent, amiről gondolta, hogy a többi testvéreknek hiányzik 45
17. Fejezet Miért szégyelte magát szent Ferenc, ha magánál szegényebb emberrel találkozott 46
18. Fejezet Hogyan vette rá szent Ferenc az első testvéreket, hogy alamizsnáért menjenek 46
19. Fejezet Mennyire nem akarta szent Ferenc, hogy a testvérek aggályoskodjanak és szorgoskodjanak a holnapi nap miatt 48
20. fejezet Miként fedette meg szent Ferenc szavával és példájával a testvéreket, amiért karácsony napján pazarul feldíszítették asztalukat 49
21. Fejezet Hogyan sírt és épült az ostiai űr a testvérek szegénységén 51
22. Fejezet Hogyan jutottak a katonák élelmiszerekhez, mikor szent Ferenc tanácsára ajtóról ajtóra járva alamizsnát kéregettek 51
23. Fejezet Hogyan koldult szent Ferenc alamizsnát, mielőtt a bíboros asztalához ült 53
24. Fejezet Egy testvérről, aki se nem imádkozott, se nem dolgozott, ellenben annál derekasabban evett 56
25. Fejezet Hogyan sietett szent Ferenc szent lelkesedésében egy szegény elé, aki alamizsnagyüjtő útjából viszszajövet az Urat dicsőítette 56
26. Fejezet. Miként jelentette ki az Úr szent Ferencnek, hogy a testvéreknek minoritáknak kell magukat nevezniök és hogy köszöntésül békét kell hirdetniök 57
Szent Ferenc szeretetéről, részvétéről és embertársai iránt tanúsított előzékenységéről.
27. Fejezet Minő gyöngédséget tanúsított az egyik testvér iránt, aki éhen akart haini; hogyan evett vele és hogyan kötötte lelkökre a testvéreknek, hogy mérsékeljék magokat a bűnbánattartásban 59
28. Fejezet Minő részvétet tanúsított szent Ferenc az egyik beteg testvér iránt és hogyan evett vele szőlőt 61
29. Fejezet Hogyan fosztotta meg szent Ferenc önmagát és kísérőiét ruhájától, hogy egy szegény asszonyt felruházhasson 62
30. Fejezet Miként minősítette szent Ferenc tolvajlásnak az alamizsna megtagadását oly embertől, aki nálánál jobban rászorul 63
31. Fejezet Hogyan adta oda szent Ferenc foltételesen új köpenyét egy szegény embernek 63
32. Fejezet Hogyan bocsátotta meg egy szegény ember szent Ferenc alamizsnájának erejénél fogva urának ellene elkövetett jogtalanságait 64
33. Fejezet Hogyan küldötte el szent Ferenc köpenyét egy szegény asszonynak, aki hozzá hasonlóan szembajban szenvedett - 65
34. Fejezet Hogyan adta oda szent Ferenc ruháját két testvérnek, kik az Isten szerelméért kérték tőle 66
35. Fejezet. Hogyan akart szent Ferenc titokban egy darab posztót adni egy szegénynek 68
36. Fejezet Miként parancsolta meg szent Ferenc Egyed testvérnek, hogy ruháját adja oda egy szegénynek 69
37. Fejezet Minő penitenciát rótt szent Ferenc az egyik testvérre, amiért alaptalanul megítélt egy szegény embert
38. Fejezet Az újszövetségről, melyet egy szegény asszonynak, két testvér anyjának adatott a szent 70
III. RÉSZ.
A szent alázatosságról és engedelmességről, melyet szent Ferenc a maga személyére nézve tökéletesen megtartott és a testvérekkel is megtartatni kívánt.
39. Fejezet Hogyan mondott le szent Ferenc a rendfőnökségről és hogyan rendelte helyettes rendfőnöke Cattani Pétert
40. Fejezet. Hogyan mondott le szent Ferenc kísérőiről is és miért nem akart maga meüé külön kísérőt 73
41. Fejezet. Arról, hogy szent Ferenc a rossz elüljárók miatt: mondott le hivataláról 73
42. Fejezet Hogyan kéregetett szent Ferenc alázatosságában húst a betegek számára és hogyan intette okét türelemre 74
43. Fejezet. Mily alázatosan felelt szent Ferenc és szent Domonkos, mikor & bíboros megkérdezte tőlük, nem óhajtják-e, hogy testvéreik főpapok Jegyesek az egyházban 75
44. Fejezet. Miért akarta szent Ferenc, hogy az alázatosság minden testvér foglalkozzék a bélpoklosok ápolásával 76
45. Fejezet. Miért akarta szent Ferenc, hogy minden jó szaváért és tettéért egyedül Istent illessék dicsérettel 77
46. Fejezet. Miként akart szent Ferenc holta napjáig engedelmességben élni és miként kívánta, hogy egyik kísérője guardián legyen mellette 79
47. Fejezet. Mily tökéletes engedelmességet követelt szent Ferenc 80
48. Fejezet. Hogyan hasonlította össze szent Ferenc a készségesen engedelmeskedőt a holttesttel 80
49. Fejezet. Mily veszélyes dolog elhamarkodva parancsolni valamit az engedelmesség nevében, úgyszintén a kapott parancsot megvetni 81
50. Fejezet Hogyan felelt szent Ferenc azoknak a testvéreknek, akik azt tanácsolták neki, hogy kérjen felhatalmazást a korlátlan prédikálásra 82
51. Fejezet. Minő eljárást követtek akkoron a testvérek egymás kiengesztelésében, ha valamelyik megharagította a másikat 83
52. Fejezet Hogyan panaszkodott Krisztus urunk Leó testvérnek, szent Ferenc kísérőjének a testvérek hálátlansága és fölfuvalkodottsága miatt 84
53. Fejezet Mily alázatosan és mégis mily bölcsen válaszok szent Ferenc egy domonkosrendi bittudósnak, aki a szentírás egyik helyének értelmét tudakolta tőle 84
54. Fejezet Hogyan kell alázatosságban és jó békességben együtt élni a papokkal --- 85
55. Fejezet. Hogyan szerezte meg szent Ferenc az assisi bencés apáttól alázatosságával a Santa Maria degli Angelit és hogyan sürgette, hogy az ottani testvérek mindig alázatosságban éljenek 86
56. Fejezet Az alázatos tiszteletről, melyet a szentegyházak söprésével és tisztogatásával tanúsított a szent 91
57. Fejezet. Egy parasztról, aki templomsöprésen érte szeret Ferencet s aki megtért, belépett a szerzetbe és szentéletű testvérré lett 91
58. Fejezet. Hogyan büntette meg magát szent Ferenc és hogyan evett egy tálból a bélpoklossal, amiért megbántotta ennek érzékenységét 94
59. Fejezet• Hogyan futamította meg szent Ferenc alázatossága erejével a gonosz lelkeket 95
60. Fejezet. Pacificus testvér látomásáról, melyből megértette, hogy Lucifer széke az alázatos szent Ferenc számára van fenntartva 96
61. Fejezet. Hogyan vezettette magát szent Ferenc mezítelenül és kötéllel nyakában a nép elé 98
62. Fejezet. Miért akarta szent Ferenc, hogy mindenki megtudja, ha valami kedvezésben részesítette testét 99
63. Fejezet. Hogyan vádolta magát szent Ferenc hiú dicsőségszomjuhozással, melyet alamizsnaadás közben érzett 100
64. Fejezet. Hogyan magyarázta meg szent Ferenc saját példáján a tökéletes alázatosság mibenlétét 101
65. Fejezet Hogyan akart szent Ferenc a többi testvérekhez hasonlóan idegen tartományokba távozni és hogyan tanította rá a testvéreket, hogy a világban alázatosan és
ájtatosan járjanak 102
66. Fejezet Hogyan tanított rá szent Ferenc némely testvéreket, hogy alázatossággal és szeretettel nyerjék meg bizonyos rablók lelkét 105
67. Fejezet. Hogyan tudta meg szent Ferenc a gonosz lelkek veréséből, hogy az Úrnak sokkal inkább tetszésérc van, ha egyszerű és szegényes helyeken tartózkodik, mintha a bíborosok udvarában időzik 107
68. Fejezet. Hogyan feddette meg szent Ferenc azokat a testvéreket, akik az alázatosság ösvénye helyett a saját bölcseségök és tudományuk útján akartak járni és hogyan jósolta meg a rend megreformálását és visszakényszeritését eredeti állapotához
69. Fejezet. Hogyan tudta meg szent Ferenc előre és hogyan jósolta meg, hogy a tudomány romlására lesz a rendnek s hogyan tiltotta meg egyik kísérőjének, hogy kelleténél jobban ráadja magát a prédikációk tanulmányozására 111
70. Fejezet Az elkövetkező megpróbáltatás idejéről és arról hogy akik akkor lépnek be a rendbe, áldottak lesznek és akik megállják a próbát, különbek lesznek elődeiknél
71. Fejezet Hogyan felelt szent Ferenc egyik kísérőjének, aki azt kérdezte tőle, miért nem állotta idejében utját a rendben előfordult kihágásoknak 113
71. a) Fejezet Az alábbiakat Leó testvér, szent Ferenc kísérője és gyóntatója írta Offidai Konrád testvérnek és azt állította róluk, hogy magának szent Ferencnek szájából hallotta őket; Konrád testvér pedig San Damianoban, Assisi közelében elbeszélte az olvasottakat 116
72. Fejezet Hogyan térnek meg az alázatos és tanulatlan testvérek könyörgésére és könnyhullatására olyan emberek, akiket látszatra mások tudománya és prédikálása bír megtérésre 117
73. Fejezet Szent Ferenc akarata és tanítása szerint miért kell az elüljáróknak és a hitszónokoknak gyakorolniok magokat az imádságban és az alázatosság műveiben .. 120
74. Fejezet Saját megszégyenítésére hogyan oktatta ki szent Ferenc a testvéreket, hogy meg tudják ítélni, mikor szolgája ő Istennek és mikor nem 121
75. Fejezet, Miért akarta szent Ferenc olyan nyomatékosan, hogy a testvérek időnként valamennyien végezzenek kézimunkát 121
IV. RÉSZ.
Szent Ferenc égő buzgalmáról a regula megtartásáért és az egész rendért.
76. Fejezet Hogyan magasztalta a regula megtartását és hogyan sürgette, hogy a testvérek kívülről tudják a regulát, beszélgessenek róla és együtt haljanak meg vele 123
77. Fejezet Egy szent laikus testvérről, aki regulával a kezében szenvedett vértanúhalált 124
78. Fejezet Miért akarta szent Ferenc, hogy rendje mindenkoron a római egyház oltalma és fenyítő hatalma alatt maradjon - 125
79. Fejezet. Arról a négy kiváltságról, melyet a rendnek adott az Úr s melyet szent Ferencnek is kijelentett 125
80. Fejezet. Minő tulajdonságokat tartott szent Ferenc szükségeseknek a generálisban, és más elüljárókban 126
81. Fejezet. Mit mondott az Úr szent Ferencnek, mikor ez módfölött bánkódott azok miatt a testvérek miatt, akik a tökéletesség ösvényéről letérnek 129
82. Fejezet. Szent Ferenc bensőséges szeretetéről a Santa Maria degli Angeli-kolostor iránt és azokról a rendszabályokról, melyeket ott a haszontalan beszédek ellen foganatosított 132
83. Fejezet Hogyan biztatta szent Ferenc a testvéreket, hogy sohase hagyják el Santa Maria di Porziuncolát 133
84. Fejezet. Azokról a kiváltságokról, melyeket a Santa Maria degli Angeli-kolostornak biztosított az Úr 134
Szent Ferenc buzgalmáról, mellyel a testvérek tökéletesedését előmozdítani igyekezett.
85. Fejezet Hogyan rajzolta meg szent Ferenc a tökéletes testvér eszményképét 136
86. Fejezet Hogyan írta le szent Ferenc a buja szemeket, hogy szemérmetességre nevelje a testvéreket 137
87. Fejezet Arról a három mondatról, mellyel szent Ferenc a testvéreknek leikökre kötötte a tökéletesség megtartását 138
88. Fejezet A szeretetről, melyet közvetlenül halála előtt tanúsított szent Ferenc testvérei iránt azzal, hogy
Krisztus példájára mindegyiknek egy darabka kenyeret nyújtott 140
89. Fejezet. Szent Ferenc ebbéli félelméről, hogy a testvérek esetleg kísértésbe jutnak betegsége miatt 141
90. Fejezet Hogyan intette szent Ferenc szent Klára nővéreit 142
VI. RÉSZ.
Szent Ferenc lángoló szeretetéről és részvétéről, mellyel Krisztus szenvedése iránt viseltetett.
91. Fejezet. Krisztus kínszenvedése iránti szeretetből mily keveset törődött szent Ferenc a saját bajaival 144
92. Fejezet. Miként siratta szent Ferenc útjában hangosan zokogva Krisztus kínszenvedését 145
93. Fejezet Hogyan változott az őröm, melyet szent Ferenc olykor-olykor kifelé mutatott a Krisztus iránt érzett részvét könnyeivé 145
VII. RÉSZ.
Szent Ferenc buzgóságáról, melyet az imádságban, a zsolozsmavégzésben s a lelki vigasság önmagában és másokban való ápolásában tanúsított.
94. Fejezet. Az imádságról és a zsolozsmázásról 147
95. Fejezet. Mennyire szerette szent Ferenc önmagában és másokban a külső és benső vigasságot
96. Fejezet Hogyan feddette meg szent Ferenc egyik kisérőjét, amiért szomorú képet mutatott
97. Fejezet Hogyan tanította rá szent Ferenc a testvéreket, hogy testi szükségleteiknek tegyenek eleget, nehogy az imádság rövidséget szenvedjen miatta 151
Némely kísértésekről, melyeket szolgájára bocsátott az Úr.
98. Fejezet. Hogyan bájt bele a sátán egy vánkosba, melyet a szent feje alá tett 153
99. Fejezet. Egy súlyos kísértésről, mellyel több mint két esztendőn át küzdött a szent 154
100. Fejezet. Az egerek által okozott kísértésről, melyben maga az Űr jött szolgája vigasztalására és biztosította őt országáról - - 155
IX. RÉSZ.
Szent Ferenc jövendölő tehetségéről.
101. Fejezet. Hogyan jövendölte meg a szent, hogy az assisi püspök és podestá között a teremtményekről szóló dicsőítő ének hatása alatt, melyet társaival elénekeltetett előttük, helyre fog állani a békesség - 158
102. Fejezet. Miként jövendölte meg szent Ferenc az egyik testvér bukását, aki hallgatás örvén nem akart gyónást végezni 160
103. Fejezet. Egy ifjúról, aki sírva járult szent Ferenc elé és úgy kérte a rendbe való felvételét 162
104. Fejezet. A pap szőlőjéről, melyet szent Ferenc ottléte alatt egészen megfosztottak termésétől 163
105. Fejezet. Azokról a perugiai lovagokról, akik szent Ferencet megakasztották prédikációjában 164
106. Fejezet. Hogyan ismerte meg szent Ferenc az egyik testvér titkos kísértését 165
107. Fejezet. Mit jövendölt szent Ferenc Bernát testvérről és hogyan teljesedett be minden szava 166
108. Fejezet. Hogyan ígérte meg szent Ferenc kevéssel halála előtt szent Klárának, hogy még látni fogja őt és
hogyan teljesedett ezen ígérete holta után 169
109. Fejezet. Hogyan jósolta meg szent Ferenc, hogy testét holta után nagy tiszteletben fogják részesíteni 170
X. RÉSZ.
Hogyan gondoskodott az isteni Gondviselés szent Ferenc szükségleteiről.
110. Fejezet. Hogyan gondoskodott az Úr azokról a testvérekről, akik az orvos társaságában szegényes asztal mellé telepedtek 171
111. Fejezet Hogyan kívánta meg szent Ferenc betegségében a halat 172
112. Fejezet. Arról az ételről és arról a posztóról, melyet idők közvetlenül halála előtt kívánt a szent 173
XI. RÉSZ.
Szent Ferencnek a teremtmények iránt érzett szeretetéről és a teremtményeknek hozzája való ragaszkodásáról.
113. Fejezet. Arról a szeretetről, mellyel főleg a búbos pacsirták iránt viseltetett a szent, mivel a jó szerzetes mintaképét látta bennök 176
114\ Fejezet. Hogyan akarta szent Ferenc rábeszélni a császárt, hogy külön törvényben parancsolja meg az embereknek, hogy karácsony napján illő módon gondoskodjanak a madarakról, az ökörről, a szamárról és a szegényekről 177
11b Fejezet Arról a szeretetről és engedelmességről, melyet a tűz szent Ferenc iránt tanúsított, mikor ez égetést végeztetett magán 178
116. Fejezet Miért nem akarta szent Ferenc eloltani, sem másnak megengedni, hogy eloltsa a tüzet, mely nadrágjába belekapott 180
117. Fejezet. Miért nem akart szent Ferenc tovább viselni egy bundát, melyet nem engedett a tűz áldozatául esni 181
118. Fejezet Szent Ferenc nagy szeretetéről, mellyel a víz és a sziklák, a fák és a virágok iránt viseltetett 182
119. Fejezet. Mennyivel többre becsülte szent Ferenc a napot és a tüzet a többi teremtménynél 183
120. Fejezet. A teremtményekről szóló dicsőítő ének, melyet akkor készített a szent, amikor az Úr biztosította őt országáról
XII. RÉSZ.
Szent Ferenc haláláról és arról az örömről, melyet közeli haláláról való megbizonyosodásakor mutatott.
121. Fejezet Hogyan felelt a szent Illés testvérnek, mikor ez szertelen nagy vigassága miatt megpirongatta őt
122. Fejezet Miként bírta rá szent Ferenc az orvost, hogy megmondja, meddig élhet még
123. Fejezet. Hogyan énekeltette szent Ferenc a magakészitette himnuszt, mikor megtudta, hogy hamarosan meg fog halni
124. Fejezet Hogyan áldotta meg szent Ferenc Assisi varosát, mikor a Santa Mariához vitette magát meghalni
Jegyzetek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A tökéletesség tükre A tökéletesség tükre A tökéletesség tükre A tökéletesség tükre A tökéletesség tükre A tökéletesség tükre A tökéletesség tükre A tökéletesség tükre A tökéletesség tükre

Az eredeti borító vissza lett ragasztva az első kötéstáblára. A lapélek egyenetlenek. Az előlapon ajándékozási bejegyzés látható. Egy oldal javított, néhány oldal nedvességtől foltos.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba