1.016.759

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Balassi Bálint összes versei és levelei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 398 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 11 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

KÖLTEMÉNYEK
Áldj meg minket Úristen7
Beteges lelkem ismeg énnekem8
Mondják jövendülők bizonnyal énnekem9
Csak búbánat immár hagyatott énnekem11
Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod14
Ó én Istenem, ím mi történík16
Keserítette sok bú és bánat az én szüvemet19
Ime az Pelikán az ü fiaiért20
Eregy édes gyűrőm, majd jutsz asszonyodhoz21
Jelentem versben mesémet23
Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom24
Most adá virágom nekem bokrétáját25
Reménségem nincs már nekem26
Ó szent Isten, kit kedvedben28
Ó te csalárd világ, nyughatatlan elme29
Kikeletkor jó pünkesd havában31
Mire most barátom azon kérdezkedel34
Bizonnyal esmérem rajtam most erejét38
Nő az én örömem41
Az én szerelmesem haragszik most reám43
Nő az én gyötrelmem45
Lelkemet szállotta meg nagy keserűség47
Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez49
Minap mulatni mentemben51
Mint sík mezőn csak egy szál fa52
Valaki azt hiszi53
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje55
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet56
Siralmas nékem idegen földen58
Hallám egy ifjúnak minap éneklését59
Csókolván ez minap az én szép szeretőmet61
Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta63
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek65
Cupido szüvemben sok tüzes szikrákkal67
Bocsásd meg Úristen ifjuságomnak vétkét70
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása72
Az te nagy nevedért tarts meg én Istenem74
Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok!75
Segéll meg engemet én édes Istenem77
Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala79
Egy nagy követséggel külde sietséggel80
Ez világgal biró felséges Cupido81
Egy kegyes képében a gyászöltözetben83
Ez világon sem kell már nekem nálad nélkül85
Ez széles világon mennyi virág vagyon86
Engemet régólta sokféle kénokban89
Széllel, hogy vadásza én lelkem Julia92
Fáradsága után nyugodni akarván94
Te szép fülemile95
Mindennap jó reggel sem repültök el97
Kérde egy barátom: Igy miért gerjedek?99
Bezzeg nagy bolondság volt100
Idővel paloták, házak, erős várak101
Szerelem s Julia egymás mellett állva103
Ha ki akar látni két eleven kutat104
Julia két szemem, olthatatlan szemem106
Áldott Julia kiballagtába Cupidot talála108
Édest keserűvel elegyítő gyermek110
Hét fő csillag vagyon az égi forgáson112
Ó magas kősziklák, kietlenben nőtt fák114
Mi dolog Úristen, hogy ez egy legyesen118
Én édes szerelmem, egyetlenegy lelkem122
Ó nagy kerek kék ég125
Az Zsuzsánna egy szép német leány128
Vitézek mi lehet ez széles föld felett130
Az Szentháromságnak első személye132
Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak134
Az szent Háromságnak harmadik személye136
Szerelem istenném Vénusnak ereje137
Vitézek karjokkal, kigyók fulánkjokkal139
Nyolc ifjú legény minap úton menvén141
De mit gyötresz engem most keserves lelkem?144
Pusztában zsidókot vezérlő jó Isten145
Ó én édes hazám147
Ime ez szüvembe lövé egyik nyilát148
Kit csak azért mível150
Julia szózatját, kerek ábrázatját151
Két szemem világa, életem csillaga153
Kegyelmes szerelem, ki ily jól tél velem154
Csudálván egy ferdőt156
Mely csoda gyötrelem ez157
Kiáltok, csak bolygok158
Az mely keresztyén hű158
Mely keserven kiált fülemile fiát159
Ó én bolond eszem, ki ezt cselekeszem160
Vétettem ellened, kételkedvén benned161
Szit Zsuzsánna tüzet162
Friss szép fejér póka163
Az én jó Istenem164
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem166
Kegyelmes Isten, kinek kezében167
Ó én kegyelmes Istenem169
Adj már csendességet, lelki békességet170
Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett171
Menyei seregek, boldog tiszta lelkek174
Végtelen irgalmú ó te nagy hatalmú176
Ha szinte érdemem nincs is arra nekem178
For gerjedt elmémre, mint hangya fészekre179
Mint szép lilomszál, ha félbe metszve áll179
Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek179
Lettovább Juliát, s Letinkább Celiát180
TÖREDÉKEK
Eger vitézeknek ékes oskolája180
Valjon meddig akarsz180
Pokolbeli kisértetek180
Láss hozzám, idvüsségemnek Istene!180
GYARMATHI BALASSA BÁLINTNAK THIRSISNEK ANGELICÁVAL SYLVANUSNAK GALATHEÁVAL VALÓ SZERELMEKRÜL
Szép magyar comoedia181
EMLÉKIRATOK
Párbeszédes emlékirat a véglesi örökség ügyében193
Emlékirat a lipótujvári pereskedés ügyében199
Tájékoztató irat azokról a sérelmekről, amelyeket Balassi András Balassa János fiainak okozott203
LEVELEK ÉS TANUSÁGOK
Kötzler pozsonyi kereskedő levele Balassi Bálint apjához fia nürnbergi tanulásáról211
Istvánffy Miklós hirt ad Batthyány Boldizsárnak Balassi Bálint erdélyi elfogatásáról213
Mehmet pasa fővezér követeli Báthory Istvántól Balassa Bálint kiadatását214
Báthory István megtagadja Balassi Bálint kiadatását215
Balassi Andráshoz217
Balassi Andráshoz217
Balassi Andráshoz226
Szkárossy György kamenyeci tiszttartó panasza Balassi Bálint ellen229
A selmecbányaiakhoz Rubigallas (Rothahn) bányabiró legényének megfenyitése miatt231
Hűségeskü234
Ernő főherceghez Goppel Dániel dolgában235
Az alsóausztriai kamarához a Szentiványiak erdei kihágásai ügyében239
Soós Gergely tanúskodik, hogy Balassi Bálint lányokat vett egy lóért240
Selmecbánya városához egy jobbágy érdekében241
Meghívó Balassi Bálint hugainak esküvőjére242
Balassi Bálint kölcsönt vesz fel Balassi Andrástól244
Balassa Bálint szabadon bocsáttatja tolvaj legényeit245
Rudolf császárhoz a zólyomiakkal való perlekedés ügyében247
Soós János levele Dobó Ferenchez Balassi Bálint és a Sommerné botránya ügyében249
Soós János levele Dobó Ferenchez Balassi Bálint és a zólyomiak perlekedéséről251
Rudolf császárhoz a selmeciek és a zólyomiak vádaskodása dolgában253
Balassi Bálint uram felelete a zólyomi biró és tanács ezzel az mint az a fejedelem előtt ez napokban bevádolták volna irások által257
Besztercebánya tanácsához258
Névtelen tudósitás Balassi Bálint esküvőjéről260
Kapy Sándorhoz házassága ügyében260
Dobó Jakab levele Melit Istvánhoz Balassi Bálint házassága ügyében262
Dobó Ferenc levele a szepesi kamarához Balassi Bálint házasságáról és a pataki hűségesküről263
Batthyány Boldizsárhoz házassága ügyében írt önvédelem264
Besztercebánya tanácsához árendásának károkozása dolgában271
Jelentés Balassi Bálint esküvőjéről és a pataki vár elfoglalásáról272
Sövényházi Móricz Balázshoz276
Végrendelet277
Besztercebánya tanácsához egy jobbágy követelése dolgában282
Balassi Bálint házat és jobbágytelkeket ajándékoz Rimay Istvánnak283
Balassi Bálint és Dobó Krisztina ügyvéd- és hitvallása a szepesi káptalan előtt285
Hitvallás az esztergomi káptalan előtt290
Mágochy Gáspár levélben tagadja, hogy ő segítséget igért Balassi Bálintnak Szokoly Miklós ellen292
Ernő főherceghez rézlopásal vádolt és kinvallatás alá fogott jobbágyai védelmében293
Tanuságlevél Balassi Bálint és felesége gyónásáldozásáról295
Besztercebánya tanácsához Andrássy Péter jobbágya érdekében297
A szepesi kamarához a zombori szőllők dolgában298
Melith István szepesi kamarai elnökhöz a zombori szőllők dolgában299
A szepesi kamarákhoz a zombori nemesek csaplálási jogáról302
Hunyadi Nagy Pál megirja Melith Istvánnak Balassi Bálint üzenetét és levelének elvesztését304
Balassi Bálint és Ferenc levele a véglesi ügyben kiküldött döntőbírákhoz306
Ernő főherceg az újvári építkezések felbecsültetése dolgában308
Ungnád Dávidhoz a hadi tanács elnökéhez lelki állapotáról és a szőllősi jószág tárgyában210
Balassi Ferenchez a liptóujvári építkezés felbecsültetése dolgában312
Kapy Sándorhoz313
Balassa András vádjainak cáfolata318
Illésházy István liptói főispán tudositása Balassi Bálint hozzá intézett leveléről és elbujdosásáról321
Sértő levél Ernő főherceghez322
Balassi Ferenc mentő irása a bátyja sértéseiért őt sujtó intézkedésekkel szemben323
Zamojszki lengyel kancellárhoz a török háborúban való részvétele dolgában325
Balassi Ferenc érdekében fogalmazott levél Zamojszki kancellárhoz327
Ajánlólevél Battyhyány Ferenchez egy lengyel vitéz számára329
Balassi Ferenchez330
Rimay Jánoshoz331
Őfelségéhez intézett levél mása Ujvár viszafoglalása ügyében332
Mátyás főherceghez egy második Norum Judicium ügyében343
Illésházy István liptói főispán levele Pálffy Miklóshoz Balassi Bálint ellenállásáról345
Fejérközy István királyi helytartó jelentése Balassi Bálint bocsánatkéréséről347
A pozsonyi kamarához Liptóújvár váltsága ügyében348
Mátyás főherceghez a véglesi és ujvári dologban353
Battyhyány Ferenchez354
Balassi Bálint sógora Paczoth András levele az ujvári osztozkodási kisérletről356
Mátyás főherceghez Ujvár átadásának megtagadása dolgában358
Batthyány Ferenchez360
Balassi Bálint utolsó szavai Dobokay Sándor előadásában361
Balassi Bálint kéri Rimay Jánost, hogy halálát verselje meg363
Balassi András feljegyzése Balassi Bálint születéséről és Balassi Zsigmond adatai halála körülményeiről364
Utószó365
Jegyzetszótár367

Balassi Bálint

Balassi Bálint műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Balassi Bálint könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Balassi Bálint összes versei és levelei Balassi Bálint összes versei és levelei
Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Balassi Bálint összes versei és levelei Balassi Bálint összes versei és levelei Balassi Bálint összes versei és levelei

A borító elszíneződött.

Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba