1.027.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 375 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN: 963-15-1772-1
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ISTENES ÉNEKI
Hymni tres ad Sacrosanctam Trinitatem
Primus ad Deum Patrem pro levamine malorum
Az szentháromságnak első személe7
Hymnus secundus ad Deum filium, pro impetranda militari virtute
Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak9
Hymnus tertius ad Spiritium Sanctum, pro felici conjugio
Az Szentháromságnak harmadi személe12
Balassi Bálint nevére...
Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod13
Mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját
Ó én Istenem, ím mi törtínék16
Deo vitae mortisque arbitro
Ó szent Isten, kit kedvedben
EX 54. psalmo
Az te nagy nevedért tarts meg19
Ebben a Noé bárkájából elrepült galamb állapatjához hasonlítván állapatját, kéri Istent...
Segéll meg engemet, én édes Istenem21
Psalmus 42.
Mint az szomjú szarvas23
Háborúit, szíve fájdalmát számlálván, kéri Istent, hogy kétségben eséstől oltalmazza
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása26
Egy könyörgés. Új
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem27
Psalmus 27.
Az én jó Istenem, ha gyertyám28
Psalmus 148.
Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek31
Könyörög Istennek, hogy bujdosásában viselle kegyelmesen gondját s terjessze is reá újobb áldását
Kegyelmes Isten, kinek kezében33
Ajd már csendességet, lelki békességet34
Ó én kegyelmes Istenem36
Psalmus 50.
Végtelen irgalmú, ó te nagy hatalmú38
A NAGYCIKLUS
Első, Aenigma
Jelentem versben mesémet45
Második, Christina nevére
Cupido szüvemben sok tüzes szikrákkal47
Harmadik
Eredj te édes gyűrűm50
Negyedik
Bizonnyal esmérem rajtam most erejét52
Ötödik
Nő az én örömem55
Hatodik, Bebek Judit nevére
Beteges lelkem ismeg énnekem58
Hetedik, Morgai Kata nevére
Mondják jüvendülők bizonnyal60
Nyolcadik
Reménségem nincs már nekem62
Kilencedik, kit az szeretőjével való haragjában szerzett64
Ó te csalárd világ64
Tizedik, kiben az szeretője háladatlansága és keménsége felől panaszolkodik
Valaki azt hiszi66
Tizenegyedik, borivóknak való
Áldott szép Pünkösdnek69
Decima secunda, ejusdem generis
Széllel tündökleni71
Tizenharmadik, kit egy szép leány nevével szerzett
Siralmas nékem idegen földen73
Decimus quartus, Borbála nevére
Csak búbánat75
Tizenötödik, Ad apes
Hallám egy ifjúnak79
Tizenhatodik, Insomnium extra
Kikeletkor jó pünkesd havában81
Tizenhetedik, kiben annak adja okát, hogy él, noha a lélek a szerelmeséhez elszökött tűle
Csókolván ez minap84
Tizennyolcadik, kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtül
Szabadsága vagyon már86
Tizenkilencedik, titkos szerelméről szerzette
Vajha én tüzemnek88
Huszadik, Somnium proponit
Már csak éjjel hadna90
Huszonegyedik
Nő az én gyötrelmem92
Huszonkettődik, kit egy násfa felett küldett volt szeretőjének
Íme a Peikán95
Huszonharmadik, ének
Keserítette sok bú és bánat96
Poema Vigesimum quartum, kit egy bokrétáról szerzett
Most adá virágom98
Vigesimum quintum, Losonczy Anna nevére
Lelkemet szállotta100
Vigesimum sextum, kit egy gyémántkereszt mellett küldött a volt szeretőjének
Szentírás szerint is102
Huszonhetedik, Anna nevére, kiben a szeretője ok nélkül való haragja és gyanúsága felől ír
Az én szerelmesem haragszik most reám104
Huszonnyolcadik, egy török ének
Minap mulatni mentemben106
Vigesimum nonum, Carmen tenui nec pingui
Minerva compositum
Mint sík mezőn csak egy szál fa107
Harmincadik
Mire most barátom azon kérdezkedel108
Harminckettődik, egy lengyel ének
Áldj meg minket Úristen113
Harmincharmadik, kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott
Bocsásd meg Úristen115
Harmincnegyedik. Ezt akor szerzette, hogy az felesége idegenségét és hamisságát eszébe kezdte venni
Méznél édesb szép szók119
Harmincötödik. Ezt akkor szerzette, hogy az ő felesége idegensége miatt az régi zeretőjén kezdett szüvében megindulni
Régi szerelmem nagy tüze
Harminchatodik. Kívánsága szerint cselekszik (tudni illik egy igen-igen szép kegyest ád), okát jelenti Vénus annak is, miért árolta el az felesége
Egy nagy követséggel123
Harminchetedik. Ezt akor szerzette, mikor az feleségétűl elvált
Ez világgal biró felséges Cupido124
Harmincnyolcadik. Immárhogy az cupido mutatására megsaldítja Juliát
Egy kegyes képében126
Harminckilencedik. Hogy Juliára talála, így köszöne neki
Ez világ sem kell már nekem129
Negyvenedik. De Julia venante: a Julia vadászatjáról
Széllel hogy vadásza134
Negyvenkettődik. Inventio poetica: azt írja meg, mint veszett öszve Julia Cupidóval
Fáradtsága után nyugodni akarván136
Negyvenharmadik. Az fülemilének szól
Te szép fülemile137
Negyvennegyedik. Inventio poetica: Grues alloquitur: a darvaknak szól
Mindennap jó reggel140
Negyvenötödik. Dialogus, kiben azt beszéli egy barátjával a maga szerelméről
Kérde egy barátom142
Negyvenhatodik. Az Dobó Jakab éneke ellen szerzett ének
Bezeg nagy bolondság143
Negyvenhetedik. Item inventio poetica: Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról
Idővel paloták, házak, erős várak145
Negyvennyolcadik. Hogy Juliának s nem az szerelemnek adta meg magát
Szerelem s Julia egymás mellett állva146
Negyvenkilencedik. Sokféle dolgozhoz hasonlítja magát és a szerelmet
Ha ki akar látni148
Ötvenedik. Juliát hasonlítja a szerelemhez
Julia két szemem
Ötvenegyedik. Hogy nyerte el Julia a Cupido nyilát, íját
Áldott Julia kiballagtába153
Ötvenkettődik, kiben morog Cupidora, hogy csak igérte, s nem adja meg Juliát
Édest keserűvel elegyítő gyermek155
Ötvenharmadik. Az hét planétákhoz hasonlítja Juliát
Hét fő csillag vagyon157
Ötvennegyedik. Dialogus, kiben úton járván az versszerző beszél Ekhóval
Ó magas kősziklák159
Ötvenötödik. Mindezekre is a versszerző találmányokra kiket az könyörgése után ide írt, midőn Juliától, sem izenetben sem levélben semmi választ nem vehetne
Mi dolog, Úristen164
Ötvenhatodik, kiben csak azon könyörög, látván hogy semmi választ nem vehet tűle, ogy ottan csak ne feledkezzék el róla
Kegyes vidám szemű167
Ötvenhetedik. Frustra omnibus rationibus incendendae Juliae tentatis ardentissima recatione eam in sui amorem alicere conatur variis ad persuandendum exemplis allatis
Én édes szerelmem169
Ötvennyolcadik. Videns Juliam nec oratione nec ratione in sui amorem inflammari osse, quaestubus miser coelum, terras et maria implet pollicens indignabundus se ullum carmen Juliae gratia deinceps cantaturum
Ó nagy kerek kék ég173
Ötvenkilencedik. Következik más, Sófi nevére
Szerelem istene Vénusnak ereje177
Hatvanadik. Bécsi Zsuzsánnáról s Anna-Máriáról szerzette
Az Zsuzsánna egy szép német leán179
Hatvanegyedik. Egy katonaének, in laudem confiniorum
Vitézek mi lehet181
(Hatvankettődik) Amarotium carmen de virgine Margareta
Vitézek, karjokkal, kígyók fulákjokkal183
(Hatvanharmadik) Colloquium octo viatorum et Deae Echo vocatae
Nyolc ifjú legén187
(Hatvannegyedik) Animum ingratiudine amatae moerentem ipsem et solatur
De mit gyötresz engem190
(Hatvanötödik) Zarándokoknak vagy bujdosónak való ének
Pusztában zsidókot192
(Hatvanhatodik) Valedicit patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima
Ó, én édes hazám194
VALAHÁNY TÖRÖK BEJT KIT MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTAK
(Első)
Ez széles világon199
(Második)
Ti kik szegénséget200
(Harmadik)
Esmét felvetette200
(Négyedik)
Tebenned Julia201
(Ötödik)
Ha nagy haragjában201
(Hatodik)
Egykor szép Juliát látván202
(Hetedik) Mikoron kirepül202
(Nyolcadik)
Egykor szép Julia magában
(Kilencedik)
Rózsa színű lelkem203
CELIA-VERSEK
(Második)
Kit csak azért mível207
Ugyanakkor hogy megkedveli Celiát, eképpen könyörög mindjárt neki...
Két szemem világa208
Harmadik, kiben köszöni Cupidónak hozzá való kegyelmét
Kegyelmes szerelem209
Negyedik, kiben az Celia feredésének módját írja meg...
Csudálván egy ferdőt211
Ötödik, kiben az Celia szerelméért való gyötrelméről szól...
Mely csupa gyötrelem212
In eandem fere sententiam
Kiáltok, csak bolgok213
Hatodik, kiben az szeretőjétül való elváltán kesereg...
Az mely keresztyén hű214
Hetedik, kiben az kesergő Celiárul ír
Mely keserven kiált215
Nyolcadik, kiben a maga ok nélkül való gyanúságában bánkódik
Ó én bolond eszem216
In eandem fere sententiam
Vétettem ellened217
Kilencedik, kiben Juliához hasonlítja Celiát...
Julia szózatját218
Tizedik, kit egy citerás lengyel leányról szerzett
Szít Zsuzsánna tüzet220
Az cortigianáról, Hannuska Budowskionkáról szerzett latrikánus vers
Friss szép fejér póka222
A KISCIKLUS
(Első) az erdéli Asszony kezéről
Ha szinte érdemem225
(Második) Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem miatt
For gerjedt elmémre226
(Harmadik) Az Celia bánatjáról
Mint szép liliomszál226
(Negyedik) Bánja, hogy hajnalban kel az szerelmesétől elmenni
Hajnalban szépülnek227
(Ötödik) Fulviáról
Lettovább Juliát, s letinkább Celiát227
SZÉP MAGYAR COMOEDIA229
Ó nagy kerek kék ég256
Ó magas ősziklák276
Credulus búában289
TÖREDÉKEK, VÁLTOZATOK
Valjon meddig akarsz307
Láss hozzám, idvösségemnek Istene!307
Pokolbeli kísértetek307
Eger vitézeknek308
Adhortatio Barbarae Chaky
Sok búbánat immár308
Bűnbocsánatért
Bocsásd meg Úristen (Szenci Molnár Albert szerint)311
Szent Dávidnak 75. zsoltára
Bocsásd meg Úristen (Hajnal Mátyás szerint)314
Egy úton járó szerzette ének
Ó magas kősziklák317
Thirsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galatheával való szerelmekrül323
Ó magas kősziklák330
Íme ez szüvembe lövé egyik nyilát333
UTÓSZÓ337
MAGYARÁZATOK ÉS MUTATÓK345
Szó- és szólásmagyarázatok347
Kezdősorok mutatója361

Balassi Bálint

Balassi Bálint műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Balassi Bálint könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája

A védőborító enyhén kopott, foltos. A lapélek elszíneződtek. Egy lapon pecsétnyom látható.

Állapot:
1.690 Ft
840 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája

A védőborító enyhén foltos.

Állapot:
1.690 Ft
1.180 ,-Ft 30
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája
Állapot:
1.690 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba
konyv