1.039.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 399 oldal
Sorozatcím: Balassi Bálint művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

KÖLTEMÉNYEK
Jelentem versben mesémet7
Áldj meg minket Úristen7
Beteges lelkem ismét énnekem8
Mondják jövendülők bizonnyal énnekem9
Csak búbánat immár hagyatott énnekem10
Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod13
Ó én Istenem, ím mi történík15
Keserítette sok bú és bánat az én szüvemet16
Ime az Pellikán az ő fiaiért18
Eregy édes gyűrőm, majd jutsz asszonyodhoz19
Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom20
Most adá virágom nekem bokrétáját21
Reménségem nincs már nekem22
Ó szent Isten, kit kedvedben24
Ó te csalárd világ, nyughatatlan elme25
Kikeletkor jó pünkesd havában26
Mire most barátom azon kérdezkedel28
Bizonnyal esmérem rajtam most erejé32
Nő az én örömem34
Az én szerelmesem haragszik most reám36
Nő az én gyötrelmem37
Lelkemet szállotta meg nagy keserűség39
Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez41
Minap mulatni mentemben42
Mint sík mezőn csak egy szál fa43
Valaki azt hiszi44
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje45
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet46
Siralmas nékem idegen földen47
Hallám egy ifjúnak minap éneklését48
Csókolván ez minap az én szép szeretőmet50
Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta51
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek52
Cupido szüvemben sok tüzes szikrákkal54
Bocsásd meg Úristen Ifjuságomnak vétkét56
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása58
Az te nagy nevedért tarts meg én Istenem59
Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok!60
Segéll meg engemet én édes Istenem!61
Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala62
Egy nagy követséggel küldte sietséggel63
Ez világgal biró felséges Cupido64
Egy kegyes képében az gyászöltözetben66
Ez világ sem kell már nekem nálad nélkül67
Ez széles világon mennyi virág vagyon68
Engemet régóta sokféle kénokban71
Széllel hogy vadásza és lelkem Julia73
Fáradsága után nyugodni akarván74
Te szép fülemile75
Mindennap jó reggel ezen repültök el77
Kérde egy barátom: Igy miért gerjedek?78
Bezzeg nagy bolondság volt79
Idővel paloták, házak, erős várak80
Szerelem s Julia egymás mellett állva81
Ha ki akar látni két eleven kutat82
Julia két szemem, olthatatlan szemem84
Áldott Julia kiballagtába Cupidot találta86
Édest keserűvel elegyítő gyermek87
Hét fő csillag vagyon az égi forgáson88
Ó magas kősziklák, kietlenben nőtt fák90
Mi dolog Úristen, hogy ez egy kegyesen95
Kegyes vidám szemű, piros rózsa színű91
Én édes szerelmem, egyetlen lelkem98
Ó nagy kerek kék ég101
Az Zsuzsánna egy szép német leány103
Vitézek mi lehet ez széles föld felett105
Az Szentháromságnak első személye106
Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak108
Az szent Háromságnak harmadik személye110
Szerelem istenném Vénusnak ereje111
Vitézek karjokkal, kígyók fulákjokkal112
Nyolc ifjú legény minap úton menvén114
De mit gyötresz engem most keserves lelkem?116
Pusztában zsidókot vezérlő jó Isten117
Ó én édes hazám118
Ime ez szüvembe lövé egyik nyílát120
Kit csak azért mivel121
Julia szózatját, kerek ábrázatját122
Két szemem világa, életem csillaga124
Kegyelmes szerelem, ki ily jól tél velem125
Csudálván egy ferdőt126
Mely csoda gyötrelem ez127
Kiáltok, csak bolygok127
Az mely keresztyén hű128
Mely keserven kiált fülemile fiát128
Ó én bolond eszem, ki ezt cselekeszem129
Vétettem ellened, kételkedvén benned130
Szit Zsuzsánna tüzet131
Friss szép fejér póka132
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem134
Kegyelmes Isten, kinek kezében135
Ó én kegyelmes Istenem136
Ajd már csendességet, lelki békességet137
Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett138
Menyei seregek, boldog tiszta lelkek140
Végtelen irgalmú ó te nagy hatalmú142
Ha szinte érdemem nincs is arra nekem144
For gerjedt elmémre, mint hangya fészekre144
Mint szép liliomszál, ha félbe metszve áll144
Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek145
Lettovább Juliát, s letinkább Celiát145
TÖREDÉKEK
Eger vitézeknek édes oskolája145
Vajjon meddig akarsz145
Ha szól is a dolgokhoz145
Pokolbeli kiséretek145
Láss hozzám, idvösségemnek Istene!145
GYARMATHI BALASSA BÁLINTHNAK THIRSISNEK ANGELICÁVAL SYLVANUSNAK GALATHEÁVAL VALÓ SZERELMEKRÜL
Szép Magyar Comoedia149
EMLÉKIRATOK
Párbeszédes emlékirat a véglesi örökség ügyében207
Emlékirat a liptóújvári pereskedés ügyében211
Tájékoztató int azokról a sérelmekről, melyeket Balassi András, Balassa János fiainak okozott214
LEVELEK ÉS TANUSÁGOK
Kötzler pozsonyi kereskedő levele Balassi Bálint apjához fia nürnbergi tanulásáról219
Istvánffy Miklós hírt ad Batthány Boldizsárnak Balassi Bálint erdélyi elfogatásáról220
Mehmet pasa fővezér követeli Báthory Istvántól Balassa Bálint kiadatását221
Báthory István megtagadja Balassi Bálint kiadatását222
Balassi Andráshoz223
Rudolf császár megvédi Zólyom város jogait Balassi Bálinttal szemben229
Balassi Andráshoz230
Lehoczky András Balassi Bálintnak eladja rokona, Petri Hedvig házát és földjét232
A selmeci tanács tiltakozik Balassi Bálintnál, hogy a fürdős legényt megverte és hogy a tanáccsal szemben durva kifejezést használt233
A selmecbányaiakhoz Rubigallus (Rothahn) bányabíró igényének megfenyítése miatt234
A selmeci tanács pozsonyi követéhez a sértő szavak dolgában236
Rudolf császár eltiltja Balassi Bálintot Zólyom város elleni tetteitől236
Rudolf császár Barbaryth Györgynek Balassi Bálint garázdaságáról237
Szkárossy György kamenyeci tiszttartó panasza Balassi Bálint ellen238
Hűségeskü239
Ernő főherceghez Goppel Dániel dolgában240
Pottunyai András Balasi Bálintot azzal vádolja, hogy Wawrisót kifosztotta243
Az alsóausztriai kamarához a Szentiványiak erdei kihágásai ügyében243
Soós Gergely tanúskodik, hogy Balassi Bálint lányokat vett egy lóért244
Rueber János kassai főkapitány tanúságtétele Balassiról245
Selmecbánya városához egy jobbágy érdekében246
Liptó megye Balassi Bálint főispánná kinevezését javasolja247
Meghívó Balassi Bálint hugainak esküvőjére247
Balassi Bálint kölcsönt vesz fel Losonczy Annától248
Balassi Bálint kölcsönt vesz fel Balassi Andrástól249
A selmeci tanács Barbaryth György zólyomi főispánhoz Sommerné dolgában250
A selmeci tanács a zólyomi biróhoz Sommerné dolgában251
A selmeci tanács követi utasítása Sommerné dolgában251
Barbaryth György zólyomi főispán a selmeci bíróhoz és tanácshoz Balassi Bálint dolgában252
A selmeci tanács a zólyomi bíróhoz Sommerné dolgában253
A selmeci tanács Körmöc bécsi követeihez Balassi Bálint dolgában254
Seider András a selmeci tanácshoz Balassi ügyében254
Balassi Bálint szabadon bocsáttatja tolvaj legényeit255
A selmeci tanács Seider Andráshoz256
Rudolf császárhoz a zólyomiakkal való perlekedés ügyében256
Soós János levele Dobó Ferenchez Balassi Bálint és a zólyomiak perlekedéséről259
A zólyomi bíró a selmeci tanácshoz260
Rudolf császárhoz a selmeciek és a zólyomiak vádaskodása dolgában262
Rudolf császár levele Balassi Bálinthoz a hibbei vámszedés dolgában264
Balassi Bálint ural felelete a zólyomi bíró és tanács ellen arról az mint az fejedelem előtte ez napokban bevádoltatott volna írások által265
A zólyomi bíró magyarázata Balassi Bálint nyilatkozatáról266
Dobó Ferenc jelentése Ernő főhercegnek a megyegyűlésről268
A zólyomi bíró a haniki pap lányának megkergetéséről269
A zólyomi bíró Goslius Kristóf a selmeci jegyzőhöz271
Ernő főherceg a zólyomi bíróhoz273
A zólyomi bíró a selmeci tanácshoz273
A selmeci tanács a zólyomi bíróhoz274
A zólyomi bíró Ernő főherceghez a megyegyűlés dolgában275
A selmeci tanács a zólyomi bíróhoz279
A selmeci tanács Seidel Andráshoz280
A zólyomi bíró Balassi Bálint bűnlajstromát küldi Ernő főhercegnek281
Részletek Balassi Bálint és Ferenc osztályleveléből284
Besztercebánya tanácsához285
A zólyomi tanács Dobó Ferenchez a Balassi Bálinttal kötött megegyezés dolgában287
Névtelen tudósítás Balassi Bálint esküvőjéről287
Kapy Sándorhoz házassága ügyében288
Dobó Jakab levele Melit Istvánhoz Balassi Bálint ügyében289
Dobó Ferenc levele a szepesi kamarához Balassi Bálint házasságáról és a pataki hűségesküről290
Batthány Boldizsár házassága ügyében írt önvédelem291
Besztercebánya tanácsához árendásának károkozása dolgában295
Jelentés Balasi Bálint esküvőjéről és a pataki vár elfoglalásáról296
Balassi Bálint Pozsgai (Barbaryth--Horváth) Gáspárnak, nevelőjének és barátjának adja Tardona falut a pataki ostrom megszervezése fejében299
Sövényházi Móricz Balázshoz299
Végrendelet300
Besztercebánya tanácsához egy jobbágy követelése dolgában303
Balassi Bálint házat és jobbágytelkeket ajándékoz Rimay Istvánnak304
Balassi Bálint és Dobó Krisztina ügyvéd és hitvallása a szepesi káptalan előtt305
Hitvallás az esztergomi káptalan előtt309
Fánchy Györgyhöz Bussa eladása dolgában310
Mágochy Gáspár levelében tagadja, hogy ő segítséget ígért Balassi Bálintnak Szokoly Miklós ellen313
Ernő főherceghez rézlopással vádolt és kínvallatás alá fogott jobbágyai védelmében314
Balassi Bálint döntőbíróságot kér a Szokoly Miklóssal való egyezkedésben315
Tanulságlevél Balassi Bálint és felesége gyónás-áldozásáról316
Besztercebánya tanácsához Andrássy Péter jobbágya érdekében317
A szepesi kamarához a zombori szőllők dolgában318
Melith István szepesi kamarai elnökhöz a zombori szőllők dolgában319
A szepesi kamarához a zombori nemesek csaplálási jogáról321
Hunyadi Nagy Pál megírja Melith Istvánnak Balassi Bálint üzenetét és levelének elvesztését.322
Balassi Bálint és Ferenc levele a véglesi ügyben kiküldött döntőbírákhoz323
Ernő főherceghez a szőllősi jószág és az érsekújvári katonai szolgálat dolgában325
Ungnád Dávidhoz a hadi tanács elnökéhez lelki állapotáról és a szőllősi jószág tárgyában326
Balassi Ferenchez a liptóújvári építkezés felbecsültetése dolgában328
Kapy Sándorhoz329
Az érsekújvári kaland332
Balassi András vádjainak cáfolata337
Illésházy István liptói főispán tudósítása Balassi Bálint hozzá intézett leveléről és elbujdosásáról339
Sértő levél Ernő főherceghez340
Balassi Ferenc mentő írása a bátyja sértéseiért őt sujtó intézkedésekkel szemben341
Zamojszki lengyel kancellárhoz a török háborúban való részvétel dolgában342
Balassi Ferenc érdekében fogalmazott levél Zamojszki kancellárhoz343
Balass Bálint toborzó levele Kürtössy Zsigmondhoz345
Ajánlólevél Battyányi Ferenchez egy lengyel vitéz számára345
Balassi Ferenchez346
Kirmay Jánoshoz347
Mátyás főherceghez intézett levél mása Újvár visszafoglalása ügyében348
Mátyás főherceghez egy második ,,Novum Judicium" ügyében355
Illésházy István liptói főispán levele Pállfy Miklóshoz Balassi Bálint ellenállásáról356
Fejérkövy István királyi helytartó jelentése Balassi Bálint bocsánatkéréséről357
A pozsonyi kamarához Liptóújvár váltsága ügyében358
Mátyás főherceghez a véglesi és ujvári dologban361
Battyányi Ferenchez366
Balassi Bálint utolsó szavai Dobokay Sándor előadásában367
Balassi Bálint kéri Rimay Jánost, hogy halálát verselje meg369
Balassi András feljegyzése Balassi Bálint születéséről és Balassi Zsigmond adatai halála körülményeiről369
Utószó371
Szótár375

Balassi Bálint

Balassi Bálint műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Balassi Bálint könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése

A védőborító és a lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.920 Ft
960 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése

A védőborító szakadt, elszíneződött.

Állapot:
1.920 Ft
1.340 ,-Ft 30
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése

A védőborító foltos, széle szakadozott, hiányos.

Állapot:
1.920 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba
konyv