864.596

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Balassi Bálint összes művei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 564 oldal
Sorozatcím: Osiris klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-389-656-8

Tartalom

Versek
Balassi Bálint énekei a Balassa-kódex versciklusai alapján
Aenigma
Jelentem versben mesémet11
Kristina nevére
Cupido szívemben13
Eredj, édes gyűrőm16
Bizonnyal esmérem rajtam most erejét18
Nő az én örömem21
Bebek Judit nevére
Beteges lelkem24
Morgai Kata nevére
Mondják jövendölők27
Reménségem nincs már nékem29
Kit az szeretőjével való haragjában szerzett
Ó, te csalárd világ31
Kiben az szeretője háládatlansága és keménsége felől panaszolkodik
Valaki azt hiszi33
Borivóknak való. In laudem verni temporis
Áldott szép Pünkösdnek36
Ejusdem generis
Széllyel tündökleni38
Kit egy szép leány nevével szerzett
Siralmas nékem40
Borbála nevére
Csak búbánat immár42
Ad apes
Hallám egy ifjúnak46
In somnium extra
Kikeletkor, jó Pünkösd havában48
Kiben annak adja okát, hogy él, noha a lélek a szerelmeséhez elszökött tőle
Csókolván ez minap51
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtől
Szabadsága vagyon53
Titkos szerelméről szerzette
Vajha én tüzemnek55
Somnium proponit
Már csak éjjel hadna57
Nő az én gyötrelmem58
Kit egy násfa felett küldött volt szeretőjének, kire pelikán madár volt feljegyezve
Íme, az pelikán61
Keserítette sok bú és bánat az én szívemet62
Kit egy bokrétáról szerzett
Most adá virágom64
Losonczy Anna nevére
Lelkemet szállotta66
Magis docte quam amatorie, magisque Musis quam veneri canitur. Kit egy gyémántkereszt mellett küldött volt a szeretőjének
Szentírás szerint is68
Anna nevére. Kiben a szeretője ok nélkül való haragja és gyanúsága felől ír
Az én szerelmesem70
Egy török ének: "Ben seygrane gider iken"
Minap múlatni mentemben72
Carmen tenui nec pingui Minerva compositum
Mint sík mezőn73
Mire most, barátom74
Egy lengyel ének
Áldj meg minket, Úristen80
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott. Balassi Bálint nevére
Bocsásd meg, Úristen81
A Balassa-kódex második része
Ezt akkor szerzette, hogy az felesége idegenségét és hamisságát eszébe kezdte venni, kin elkeseredvén s jutván annak az szerelmesének igazsága eszébe, akit ok nélkül bolondul elhagyott volt feleségéért, úgy szerzette ezt
Méznél édesb szép szók87
Ezt akkor szerzette, hogy az ő felesége idegensége miatt az régi szeretőjén kezdett szívében megindulni
Régi szerelmem nagy tüze89
Kívánsága szerint cselekszik (tudniillik egy igen-igen szép kegyest [ígér], okát jelenti Venus annak is, miért árolta el az felesége
Egy nagy követséggel91
Ezt akkor szerzette, mikor az feleségétől elvált; kiben emlékezteti Cupidót arra, amit Venus őáltala fogadott néki, ha feleségétől békével elválik, kire megfelel Cupido, Juliát mutatván s dicsérvén néki
Ez világgal bíró92
Immár hogy az Cupido mutatására megsaldítja Juliát, azfelé mégyen, kit szinte egy kapuközben talál elő, s közöl így szól
Egy kegyes képében95
Hogy Juliára talála, így köszöne néki
Ez világ sem kell már nékem97
Cupidónak való könyörgés, okul előhozván az salamandra példáját, azt, hogy vagy lészen őhozzá jó valaha, vagy sem, de mint az salamandra tűz kívül, ő sem élhet soha az Julia szerelme nélkül
Engemet régolta98
De Julia vanante: a Julia vadászatjáról, kit írva küldött volt Juliának. De voce ad vocem ex Angeriano
Széllyel hogy vadásza101
Inventio poetica, azt írja meg, mint veszett öszve Julia Cupidóval
Fáradsága után103
A fülemilének szól Altera inventio
Te, szép fülemile105
Inventio poetica: Grues alloquitur, a darvaknak szól
Mindennap jó reggel107
Dialogus, kiben azt beszéli egy barátjával a maga szerelméről
Kérde egy barátom109
Az Dobó Jakab éneke, az "Már szintén az idő vala kinyílásban" ellen szerzett ének
Bezzeg nagy bolondság111
Item inventio poetica: az ő szerelmének örök és maradandó voltáról
Idővel paloták113
Hogy Juliának s nem az szerelemnek adta meg magát
Szerelem s Julia115
Sokféle dolgokhoz hasonlítja magát és a szerelmet; ezt jobb részint németből fordította meg
Ha ki akar látni117
Juliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Julia dicséretén kezd el
Julia két szemem119
Hogy nyerte el Julia a Cupido nyilát, íját, s hol viseli, azt írja meg, könyörögvén az végében itt is az Juliának
Áldott Julia122
Kiben morog Cupidóra, hogy csak ígérte, s nem adja meg Juliát
Édest keserűvel125
Az hét planétákhoz hasonlítja Juliát. Sibi canit et Musis
Hét fő csillag vagyon127
Dialogus, kiben úton járván az versszerző beszél Echóval. De ezt nem értheti jól meg az, aki nem tudja, micsoda az Echo
Ó, magas kősziklák129
Mindezekre is a versszerző találmányokra, kiket a könyörgése után ide írt, midőn Juliától sem izenetbe, sem levélbe semmi választ nem vehetne, búsul magában, és sápolódván azon, hogy menekedhesség meg Julia haszontalan szerelmétől, Cupido tanácsot ad néki
Mi dolog, Úristen133
Kiben csak azon könyörög, látván, hogy semmi választ nem vehet tőle, hogy ottan csak ne feledkezzék el róla
Kegyes, vidám szemű136
Frustra omnibus rationibus incendendae Juliae tentatis arendtissima precatione eam in sui amorem alicere conatur variis ad persuadendum exemplis allatis
Én édes szerelmem138
Videns Juliam nec oratione nec ratione in sui amorem inflammari posse, questubus miser coelum, terras et maria implet, pollicens indignabundus se nullum carmen Juliae gratia deinceps cantaturum
Ó, nagy kerek kék ég141
Következik más: Zsófi nevére
Szerelem istene144
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette
Az Zsuzsánna egy szép német leán146
Egy katonaének. In laudem confiniorum
Vitézek, mi lehet148
Amatorum carmen. De virgine Margareta
Vitézek karjokkal151
Colloquium octo viatorum et deae Echo vocatae
Nyolc ifjú legén154
Animum ingratitudine amatae moerentem ipsemet solatur
De mit gyötresz engem157
Szarándoknak vagy bujdosónak való ének
Pusztában zsidókat159
Valedicit patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima
Ó, én édes hazám161
Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak
Ez széles világon165
Ti, kik szegénséget165
Ismét felvetette166
Tebenned, Julia166
Ha nagy haragjában166
Egykor szép Juliát167
Mikoron kirepül167
Egykor szép Julia167
Rózsa színű lelkem168
Célia-versek
Kit csak azért mível171
Ugyanakkor, hogy megkedveli Céliát, ekképpen könyörög mindjárt néki, hogy kegyes szemeit reá vetvén, végye bé szerelmében s vidám jó kedvében
Két szemem világa172
Kiben köszöni Cupidónak hozzá való kegyelmét, tudniillik hogy Céliát szerelmére felgerjesztette, s kezében adta
Kegyelmes szerelem173
Kiben az Célia feredésének módját írja meg, annak felette penig termetéről, maga viseléséről és szépségéről is szól
Csudálván egy ferdőt175
Kiben az Célia szerelméért való gyötrelméről [szól,] hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz
Mely csuda gyötrelem176
In eandem fere sententiam
Kiáltok, csak bolygok177
Kiben az szeretőjétől való elváltván kesereg, féltvén, és itt az lelkéhez is hasonlítja
Azmely keresztyén hű178
Kiben az kesergő Céliáról ír
Mely keserven kiált179
Kiben a maga ok nélkül való gyanúságán bánkódik
Ó, én bolond eszem180
In eandem fere sententiam
Vétettem ellened181
Kiben Juliához hasonlítja Céliát minden állapatjában, Cupidóval is feddik, hogy (holott hazájából is ő kergette ki) ott sincs nyugalma miatta
Julia szózatját182
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett
Szít Zsuzsánna tüzet184
Az cortigianáról, Hannuska Budowskionkáról szerzett latrikánus vers
Friss szép fejér póka185
Saját kezű versfüzér
Az erdéli asszony kezéről
Ha szinte érdemem189
Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem miatt
Forr gerjedt elmémre
Az Célia bánatjáról
Mint szép liliomszál189
Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől elmenni
Hajnalban szépülnek190
Fulviáról
Lettovább Juliát190
Istenes énekek
Az erdéli asszony kezéről
Ha szinte érdemem189
Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem miatt
Forr gerjedt elmémre
Az Célia bánatjáról
Mint szép liliomszál189
Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől elmenni
Hajnalban szépülnek190
Fulviáról
Lettovább Juliát190
Szép magyar komédia
Istenes énekek
Ennéhány Istenhez való énekek, kiket a psalmusokból is magátúl is szerzett
Hymni tres ad Sacrosanctam Trinitatem
Hymnus primus, ad Deum Patrem, pro levamine malorum
Az Szentháromságnak első személye195
Hymnus secundus, ad Deum Filium, pro impetranda militari virtute
Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak197
Hymnus tertius, ad Spiritum Sanctum, pro felici conjugio
Az Szentháromságnak harmadik személye199
Egy könyörgés. Új
Nincs már hová lennem201
Psalmi 27. translatio ungarico carmine juxta Buchanani paraphrasin
Az én jó Istenem
Ex. 54. psa[lmo]. Deus, per nomen Tuum serva me etc.
Az te nagy nevedért205
Ex psalmo 42.
Mint az szomjú szarvas206
Psalmus 148.
Mennyei seregek209
Ebben a Noé bárkájából elrepült galamb állapatjához hasonlítván állapatját, kéri Istent, hogy életének sűrű nagy veszélyiben ontsa reá kedvét, s áldásának bárkájában való béfogadásával mentse meg az sok kísértettől fejét
Segélj meg engemet211
Gyűjteményen kívül fennmaradt istenes énekek
Balassi Bálint nevére, melyben könyörög bűne bocsánatjáért, és hálákat is ad, hogy Istenhez való megtérése által kedvet lelt Istennél, s azáltal az örök kárhozattól megszabadult
Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod215
Mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját
Ó, én Istenem218
Deo, vitae mortisque arbitro. Ex oda:
"Quem Tu, summe Deus, semel placatus, patrio lumine respicis..." etc.
Ó, szent Isten221
Könyörög Istennek, hogy bujdosásában viselje kegyelmesen gondját, s terjessze is reá újobb áldását
Kegyelmes Isten223
Adj már csendességet
Adj már csendességet225
Háborúit, szíve fájdalmát számlálván, kéri Istent, hogy kétségbeneséstől oltalmazza
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása227
Mégis azonról
Ó, én kegyelmes Istenem229
Psalmus 51.
Végtelen irgalmú231
Töredékek, változatok, kétes hitelűek
Egy virágének
Valyon meddig akarsz237
Egy könyörgés
Láss hozzám237
Pokolbéli kísértetek faggatnak237
Eger, vitézkednek
Bocsásd meg Úristen
Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét238
Egy útonjáró szerzette ének
Ó, magas kősziklák241
Íme, ez szívembe
Íme, ez szívembe245
Venus asszony udvarától elvált legénynek búcsúzó éneke
Engem Venus asszony247
Venus Cupidót küldi elvált szolgája után, ki által visszahívatja
Hozzám követséggel küldte sietséggel249
Psalmus 6.
Ó, magas egeknek253
Szép magyar komédia
Szép magyar komédia Thyrsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galateával való szerelmekrűl259
Gyarmati Balassa Bálintnak
Szép magyar comediája Thyrsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galateával való szerelmekrűl
Füves kertecske
Beteg lelkeknek való füves kertecske
Tíz okok
Campianus Edmundnak tíz magyarul írott okai381
Jegyzetek
Versek427
Szép magyar komédia493
Füves kertecske503
Tíz okok510
Utószó543
Kezdősorok mutatója545

Balassi Bálint

Balassi Bálint műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Balassi Bálint könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem