A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Régi magyar olvasókönyv

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 327 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-1722-32-5
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 8160.
Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

Bevezetés5
A kötet felépítése6
A magyar ősköltészet (A kezdetektől kb. 1250-ig)9
Híradás az ősi magyar műveltségről
Hérodotosz: Hisztoriész apodexisz (A jürkákról és más finnugor népekről - Harmatta János fordítása)13
Menandrosz Protiktór: Hisztoria (Levél a görög császárhoz - Lukinich Imre fordítása - Sámánok mágikus tűztánca (Moravcsik Gyula fordítása)14
A Metód-legenda (Nomád magyarság és keleti kereszténység - Kniezsa István fordítása)15
Ibn Fadlán: Rizsálet (Túlvilági hiedelmek Kazária népeinél - Czeglédy Károly fordítása)15
Kónsztantinosz Porphürogennétosz: De administrando imperio (Magyar tulajdonnevek a honfoglalás korából - Moravcsik Gyula fordítása)16
Ibn Abu Jaqub an Nadim: Kitab (A rovásírásról - Munkácsi Bernát fordítása)17
Gardízi: Zen al-akhbar: Eljegyzési népszokások a magyaroknál - Czeglédy Károly fordítása)18
Liudprand: Antapodoszisz (Emberré válás - Ifj. Horváth János fordítása)18
Jegyzetek20
Az ősköltészet továbbélésének nyomai
Sancti Ladislai regis decretorum liber primus (A lázadás miatt elpusztult templomok helyre állításáról - Az egyházak látogatásának elmulasztásáról
A pogány szokásokról (Szilágyi Loránd fordítása)22
P. Mester: Gesta Hungarorum23
Kézai Simon: Chronica Hungarorum (A csodaszarvas mondája - Györffy György fordítása)24
Gellért-legend (Munkadal - A magyarok szimfóniája - Szabó Károly fordítása)25
Képes Krónika - Botond párviadala a görög óriással26
A sámánizmus vége27
Vata udvartartása -Geréb László fordítása)27
Magyar rovásírás Konstantinápolyban (Németh Gyula átírása)28
Bornemissza Péter: Ördögi kísértetek (Bájoló imádság)29
Alexandriai Katalin legendája (Pogány-keresztény archizáló ima)29
Regös ének29
Jegyzetek30
Középkori irodalom (Kb. 896- kb. 1526)31
Görög keresztény kultúra
Királyi adománylevél a veszprémvölgyi görög monostornak (Czebe Gyula fordítása)37
Veszprémvölgyi Hexameterek (Csonka Ferenc fordítása)38
Sancti Ladislai regis decretorum liber primus (A bizánci böjti szokások megerősítése - Szilágyi Loránd fordítása)38
Cerbanus: Praefatio in librum hecatontadum Maximi philosphi et monachi (Görög fordítását ajánlja Dávid pannonhalmi főapátnak - Boronkai Iván fordítása)40
Gellért-legenda: Ajtony vezér halála - Szabó Károly fordítása41
Ének Demeter vértanúról (Geréb László fordítása)42
Jegyzetek44
Latin költészet
Kora-középkori epigrammák
Himnuszok
Panaszos versek (planctusok)
Magyar költészet
Egyházi énekek versek
Epikus költemények
Lovagi énekköltés
Szatíra és szerelmi költészet
Latin prózairodalom
Oklevelek, törvények
Értékező próza
Krónikák és geszták
Történeti elbeszélő írások
Novellisztikus próza
A magyar nyelvű széppróza kezdetei
Prédikációk
Bibliafordítások
A legendák világa
Világi novellák (Gesta Romanorum)
Dramatikus szövegek magyar nyelven
Reneszánsz irodalom (Kb. 1440- kb. 1640)115
Latin humanista költészet
Janus Pannonius: Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz (Álom a dicsőségről - Csorba Győző fordítása) - Búcsú Váradtól (Áprily Lajos fordítása) - Pannónia dicsérete (Berczeli A. Károly fordítása) - Sólyomvadászat (Zala Mária fordítása) - Pál pápáról (Berczeli A. Károly fordítása) - Mikor a táborban megbetegedett (Lírai végrendelet - Kálnoky László fordítása) - Betegeskedése miatt panaszkodik (Áprily Lajos fordítása)121
Garázda Péter: Nicolaus Cantorius dicsérete (Saját sírjára - Csonka Ferenc fordításai)128
Piso Jakab: Mátyás király sírjára (Geréb László fordítása)129
Bácsi Ferenc: A magyar trónt követelő Miksa császárra (Geréb László fordítása)129
Taurinus István: Parasztháború (Dózsa György budai beszéde - Takáts Gyula fordítása)129
Nagyszombati Márton: Művecske Magyarország főnemeseihez (A nemesség bírálata - Majtényi Árpád fordítása)130
Verancsics Antal: Pietro de Chartagine orvos táncáról (Geréb László fordítása)132
Zsámboky János: A hű kutyák (Geréb László fordítása)132
Schesaeus Keresztély: Pannónia romjai (Merénylet Martinuzzi György ellen - Tóth István fordítása)133
Bocatius János: A munka dicsősége (Tóth István fordítása) - Önmagamról (Csonka Ferenc fordítása) - Dolgozószobám ajtajára (Csonka Ferenc fordítása) - A vagyonom (Csonka Ferenc fordítása) - A kozákokról (Geréb László fordítása) - Más (Csonka Ferenc fordítása) - A derék férfinak és festőnek, Amórusz Lajosnak (Csonka Ferenc fordítása)136
Jegyzetek136
Magyar reneszánsz költők
Sylvester János. A magyar népnek, ki ezt olvassa137
Szkhárosi Horvát András: Az fösvénységről137
Szendrői hegedűs ének138
Pajkos ének139
Asszonyok intése140
Tinódi Sebestyén: Kapitány György bajviadala - Zsigmond király és császárnak krónikája143
Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm144
Kecskeméti Vég Mihály: 55. zsoltár145
História az Szigetvárnak veszéséről (Várvirrasztók hajnaléneke)147
Szegedi Gergely: A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról147
Ismeretlen szerző: Madzsari türki148
Moldvai Mihály: Ének148
Balassi Bálint: Borivóknak való - Hogy Júliára talála, így köszöne néki - Egy katonaének - Kiben a kesergő Céliárúl ír - Egy könyörgés - Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől elmenni - Fulviáról149
Gergei Albert: História egy Árgirus nevű királyfiról155
Wathay Ferenc: Széles ez a föld hátán156
Rimay János: Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán157
Laus mediocritatis158
Szenci Molnár Albert: Psalterium Ungaricum - XXIII. zsoltár - XLII. zsoltár - XC. zsoltár - Discursus de summo bono (Epigrammák, 1-4.)161
Jegyzetek164
Latin elbeszélő (retorikus) próza
Széchy Dénes: (V. László ítéletlevele Hunyadi László ellen (Fraknói Vilmos fordítása)165
Vitéz János: Epistola ad Nicolaum Lassocki - Oratio ad dominum Fridericum imperatorem (Boronkai Iván fordítása)168
Hunyadi Mátyás: Epistola ad Pomponium Laetum (Boronkai Iván fordítása)169
Galeotto Marzio: De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Matthiae (Kardos Tibor fordítása)170
Bonfini, Antonio: Rerum Hungaricarum decades (Mátyás királyról - Kardos Tibor fordítása)172
Bártfai János: Epistola - Boronkai Ivánk fordítása173
Hagymási Bálint: Opusculum de leudibus et vituperio vini et aquae (A borivás kárhoztatása - Kardos Tibor fordítása)174
Brodarics István: De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohatz verissima descriptio (Mohács előtt - Csatavesztés után - Kardos Tibor fordítása)175
Oláh Miklós: Hungaria (Mátyás király visegrádi palotája - Kardos Tibor fordítása)176
Szerémi György: Epistola de perditione regni Hungariae (János király megkoronázása (Erdélyi László fordítása)177
Forgách Ferenc: Rerum Hungarciarum sui temporis commentarii (Huszt császári "védelme" 1556-ban - Borzsák István fordítása)178
Dudith András: De cometarum significatione (Háborút jeleznek-e az üstökösök? - Borzsák István fordítása)179
Szamosközi István: Rerum Transsylvanarum libri (Gyulafehérvári leírása - Borzsák István fordítása)180
Istvánffy Miklós: Historiae de rebus Ungaricis (Zrínyi utolsó beszéde szigetvári katonáihoz - Juhász László fordítása) - (Levál Pázmány Péterhez - Kenéz Győző fordítása)183
Jegyzetek183
Magyar reneszánsz széppróza
Pesti Gábor: Esopus fabulái (A trombitásról - A hasról és egyéb tagokról)185
Martonfalvay Imre: Napló (A török császár budai udvarában)186
Székely István: Chronica ez világnak jeles dolgairól188
Heltai Gáspár: A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus - Száz fabula - 99. Egy nemes emberről és az ördögről - Háló - Chronica az magyaroknak dolgairól (Mátyás királyról)192
Ponciánus históriája193
Salamon királynak Markalffal való tréfabeszédei (Markalf állapotja - Tréfabeszédek)194
Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek - Ördögi kísértetekről - Madarak szavát érteni - Erős hit - Értelem nélkül való ájtatosság - Csuda dolgok azokról, akik szüleiket nem tisztelik195
Borsos Sebestyén: Világnak lett dolgairól írott krónika (Szigetvár ostroma)196
Baranyai Decsi János: Adagiorum graeco-latinoungaricorum chiliades quinque (Magyar közmondások és szólások)197
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól - Az hadról és vitézségről - Az békességről198
Rimay János: Előszó Balassi Bálint verseihez198
Szepsi Csombor Márton: Europica varietas199
Péchi Simon: Életnek ösvénye (Szerénység)200
Szenci Molnár Albert: Discursus de summo bono - Az urak kedve nem állandó201
Jegyzetek201
A humanista (latin) és reneszánsz (magyar) dráma
Frankfurti Bertalan: Inter Vigilantiam et Torporem dialogus (Kardos Tibor fordítása)203
Bornemissza Péter: Tragédia magyar nyelven az Sophocles Electrajából (A halottnak vélt Oresztész siratása)204
Comodeia Balassa Oresztész siratása204
Balassi Bálint: Szép magyar comodeia (Credulus és Júlia találkozása - Júlia szól Credulussal)207
Jegyzetek208
Barokk irodalom (Kb. 1600- kb. 1772)209
Magyar költők
Nyéki Vörös Mátyás: Dialógus215
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Hajnal Szigetvár fölött - Zrínyi kirohanása)217
Liszti László: Magyar Márs220
Beniczky Péter: Az közönséges magyar példabeszédekrül222
Gyöngyösi István: Márssal társalkodó Murányi vénus (Wesselényi elfoglalja Murány várát - Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága - Zrínyi Ilona szépsége)224
Koháry István: Az rab vasat penget225
Petrőczi Kata Szidónia - Vers-Könnyebbséget érzek226
Amade László: Én angyalkám, szép madárkán - A szép fényes katonának228
Faludi Ferenc: Szakácsének - A pipárul230
Ráday Gedeon: Mátyás királynak három restjei231
Jegyzetek232
Névtelen, kéziratos énekköltészet
Politikai versek a XVII. századból
Virágénekek, mulatónóták a XVII. századból
A Rákóczi-szabadságharc költészete
Bujdosó-versek a XVIII. századból
Szerelmi énekek a XVIII. századból
Latin értekező próza
Apácai Csere János: De summa scholarum necessitate (Bán Imre fordítása)251
Czabán Izsák: Existentia atomorum (Léteznek-e atomok? - Mátrai László fordítása)252
Huszti István: Philosophiae experimentalis axiomaticae dissertatio (Az anyag szerkezetéről - Borzsák István fordítása)253
II. Rákóczi Ferenc kiáltványa (Recrudescunt... - Maróti Egon fordítása)254
II. Rákóczi Ferenc: Confessio peccatoris (Elfogatásának története - Kajlós Imre fordítása)255
Bél Mátyás: Notitia Hungariae novae historico-geographica (Esztergom szabad királyi városról - Nyergesújfalu (Prokopp Gyula fordítása) - Az Anonymus-kiadás előszava256
Jegyzetek258
Magyar értekező próza
Pázmány Péter: Prédikációk - A jóságban mindenkor nevekedni kell259
Laskai János: Iustus Lipsiusnak az állhatatosságról írt két könyvei (Az igaz hazáról)260
Apácai Csere János: Magyar encyclopaedia (A tudományok kezdetiről - A földi dolgokról - Az embernek magaviseléséről)260
Zrínyi Miklós: Vitéz hadnagy - Mátyás király életéről való elmélkedések - Az török áfium ellen való orvosság264
M. Tótfalusi Kis Miklós: Maga személyének, életének és különös cselekedeteinek mentsége266
Kiss István: Magyar philosophia (Az udvari ember nem önmagáé)267
Jegyzetek268
Magyar emlékiratok és naplók
Szalárdi János: Siralmas krónika (Császár Péter mozgalmának vérbefojtása)269
Thököly Imre: Napló270
Bethlen Miklós: Önéletírás271
Ráday Pál: Benderben menő utazásomnak diáriuma272
Csere Mihály: Historia (A gyulafehérvári ördögűzés története)272
Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae - A vendégségről és ebédről és vacsoráról274
Bethlen Kata: Életemnek folyása275
Kiss István: Jeruzsálemi utazás - Láboch, Krányic országban276
Jegyzetek277
Magyar szórakoztató széppróza
Fortunatus históriája - Miképpen Fortunatus az szultán királytól vendégségbe hivattatván, annak utána az szultán néki minden drágalátos kincseit megmutogatá279
Szép Magelona: Miképpen itt az nemes Péter szép Magelonát, a király leányát elviszi280
Lőcsei kalendárium - (Pathelin mester története)281
Rosnyai Dávid: Horologium Turcicum (A telhetetlen vadász)281
Haller János: Hármas história - Aki meg nem próbál valamit, nem tudja, mire való - Az ördög veszedelmes mesterségéről282
Mikes Kelemen: Törökországi levelek284
Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokratikus (Erdélyi anekdoták)286
Bod Péter: Szent Hilárius288
Faludi Ferenc: Téli éjszakák (Levél a párizsi dámákról - A legdrágább kincs)290
Jegyzetek290
Magyar színművek (dramatizált párbeszédek és iskoladrámák)
Acito curiosa291
Kalocsai komédia292
Intermedium293
Jegyzetek295
A kötetben szereplő írók296
Irodalommutató309
Képek jegyzéke311
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Régi magyar olvasókönyv Régi magyar olvasókönyv Régi magyar olvasókönyv Régi magyar olvasókönyv

A borító enyhén kopott, a lapélek elszíneződtek.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Régi magyar olvasókönyv Régi magyar olvasókönyv
Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba