1.026.442

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Csillagászat

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 867 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-4657-4
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A csillagászat az ókorban a legfontosabb tudomány volt. A fizika, a matematika, a kémia, a biológia és más természettudományok kifejlődésével a csillagászat szerepe ugyan csökkent, de egészen a múlt század közepéig a csillagászat egyenrangú társa volt a többi természettudománynak. Századunk második felében a csillagászat ismét az előtérbe lépett.

Tartalom

ELŐSZÓ13
SZFÉRIKUS CSILLAGÁSZAT15
Csillagászati koordináta-rendszerek15
A földrajzi koordináták15
A hosszúság és a szélesség változásai18
Az éggömb19
A topocentrikus horizontális koordináta-rendszer20
A geocentrikus horizontális koordináta-rendszer21
Az első egyenlítői koordináta-rendszer23
A második egyenlítői koordináta-rendszer26
Az ekliptikai koordináta-rendszer30
A galaktikai koordináta-rendszer31
A heliografikus koordináták32
A koordináta-rendszerek megválasztásának elvi kérdései33
Az időszámítás és a naptár34
Az inerciaidő34
A csillagidő34
A valódi szoláris idő36
A Fiktív Egyenlítői Középnap38
A világidő39
A közép szoláris idő40
A középnap és a csillagnap közötti összefüggés40
Az időegyenlet41
Az efemerisz idő42
Az atomidő45
A koordinált világidő46
A zónaidő47
Az időszolgálat49
A naptár rövid története50
A Julián Dátum53
A különféle évek és hónapok hossza53
Átszámítások koordináta-rendszerek között54
Gömbháromszögtani alapismeretek54
Távolságok kiszámítása a Föld felszínén59
Átszámítás az egyenlítői és a horizontális koordináta-rendszer között60
Átszámítás az egyenlítői és az ekliptikai koordináta-rendszer között62
Átszámítás az egyenlítői és a galaktikai koordináta-rendszer között64
Az égitestek kelésének és nyugvásának kiszámítása65
A felkelő és lenyugvó égitest azimutja73
A szürkület idejének kiszámítása74
A földrajzi helymeghatározás elemei75
A csillagászati észlelések redukciója78
A csillagászati refrakció79
Az aberráció88
A parallaxis93
A precesszió és a nutáció100
A precesszió és a nutáció fenomenologikus leírása100
A precesszió és a nutáció hatása az égitestek koordinátáinak változására104
A sajátmozgás és a fényelhajlás110
Irodalom110
ÉGI MECHANIKA111
A kéttest-probléma111
Mozgásegyenletek és első integrálok111
A mozgás pályájának meghatározása114
A mozgás időbeli lefolyása120
Az elliptikus mozgás sebessége123
Égi mechanikai mértékegységek125
Efemeriszszámítás126
Az egycentrum-probléma hatványsor alakú megoldása129
Az elliptikus mozgás függvényeinek végtelen sorai131
Pályaszámítás133
Pályaszámítás három megfigyelésből133
A távolságok meghatározása első közelítésben135
A Gauss-egyenletek138
A pályaelemek meghatározása142
Pályahelyesbítés144
Parciális deriváltak a pályahelyesbítéshez145
A háromtest-probléma149
Sundman tétele149
A Lagrange-féle megoldások152
Korlátozott háromtest-probléma154
Egyensúlyi megoldások158
Zérósebességű görbék161
A librációs pontok stabilitása164
Regularizáció167
Periodikus megoldások170
Az általános háromtest-probléma173
Pertubációszámítás177
Az állandók variálásának módszere177
A bolygómozgások Lagrange-féle egyenletei181
Kanonikus egyenletek184
A perturbációszámítás alaptétele189
A pertubációs függvény sorbafejtése192
A kölcsönös pályahajlás szerinti sorbafejtés193
Az excenticitások szerinti sorbafejtés195
A perturbációk osztályozása199
A szekuláris perturbációk Laplace-Lagrange-elmélete204
Az égitestek mozgása a Naprendszerben209
A bolygók mozgása209
A Hold mozgása213
A bolygók holdjainak mozgása218
A kisbolygók mozgása221
A mesterséges holdak mozgása223
A J2-TŐL SZÁRMAZÓ PERTURBÁCIÓK227
Szekuláris perturbációk227
Periodikus perturbációk228
AZ EGYÉB SZFÉRIKUS EGYÜTTHATÓKTÓL SZÁRMAZÓ PERTURBÁCIÓK229
Szekuláris perturbációk229
Periodikus perturbációk229
IAU-konstansok és a bolygók pályaelemei232
Az 1976-os IAU-konstansok rendszere232
A bolygók közepes pályaelemei234
Irodalom235
A NAPRENDSZER238
A bolygórendszer239
A Föld-típusú bolygók239
A Hold240
A Merkúr246
A Vénusz249
A Mars258
A Mars holdjai: a Phobos és a Deimos267
A Jupiter-típusú bolygók269
A Jupiter269
A Jupiter magnetoszférája275
A Jupiter gyűrűje276
A Jupiter holdjai277
A Galilei-féle holdak278
A Szaturnusz280
A Szaturnusz gyűrűrendszere:284
A D gyűrű285
A C gyűrű285
A B gyűrű286
A Cassini-rés287
Az A gyűrű287
Az F gyűrű288
A G és az E gyűrű288
A Szaturnusz holdjai:288
A Titan288
A Mimas292
Az Enceladus293
A Tethys294
A Dione294
A Rhea295
A Hyperion296
A Iapetus296
A Phoebe297
A törmelékholdak297
A Lagrange-holdak297
A koorbitáló holdak298
A terelőholdak298
Az Uránusz299
A Neptunusz305
A Plútó309
A kisbolygók311
A kisbolygók pályái312
A kisbolygók fizikai sajátosságai313
A kisbolygók kémiai össztétele, eredete313
Az üstökösök és metorok314
Az üstökös, mint jelenség315
Az üstökösök pályái315
Az üstökösök fizikai-kémiai jellegzetességei316
Az üstökösök keletkezése és felbomlása318
A meteor, mint "hullócsillag"318
Szporadikus meteorok és metorrajok319
A meteoritok320
A bolygóköz anyag322
A Naprendszer keletkezése323
A Nap légköre326
A naplégkör szerkezete327
A Nap színképének sajátosságai337
A naptevékenység346
Napfoltok346
Napkitörések (Nap-flerek) és protuberenciák352
Az aktív vidékek fejlődése357
A napkorona és a napszél359
Mágneses terek a Napon364
A naptevékenység mérőszámai, napszolgálat372
A naptevékenység földi hatásai387
Irodalom402
ASZTROFIZIKA404
A csillagok jellemzői405
A csillagok fényessége405
A csillagok tömege410
A csillagok felületi hőmérséklete416
Az effektív hőmérsékelt416
A Wien-féle hőmérséklet417
A színhőmérséklet417
A kinetikus hőmérséklet420
A sugárzási hőmérséklet420
A gerjesztési hőmérséklet420
Az ionizációs hőmérséklet421
A csillagok színképe421
A csillagok sugara425
A csillagok forgási periódusa433
A csillagok mágneses tere440
A csillagok kémiai összetétele444
A Hertzsprung-Russel-diagram446
Energiatermelés a csillagokban457
A gravitációs kontrakció458
A H - He fúzió459
A héliumégés461
Energiatranszport a csillagokban462
A sugárzási energiatranszport462
Ionizációs viszonyok a csillag belsejében466
A konvektív energiatranszport471
A csillagok belső szerkezete477
A csillagok centrumában uralkodó állapotokra vonatkozó becslések479
Alsó becslés a csillag átlagos nyomására480
Becslés az átlagos hőmérsékletre480
A Vogt-Russell-tétel483
Politrop csillagmodellek485
A fehér törpecsillagok belső szerkezete491
A csillagok stabilitása494
A csillagok pulzációelméletének elemei499
A pulzáció Eddington-féle klasszikus elmélete499
A pulzáció Ledoux-féle elmélete505
A nemadiabatikus és nemlineáris pulzáció509
A csillagfotoszférák szerkezete511
Alapfogalmak511
Az áramlási egyenlet514
Sugárzási és termodinamikai egyensúly csillagfotoszférákban515
Az áramlási egyenlet megoldása518
A szélsötétedés törvénye525
A csillag folytonos színképe527
A csillagszínképek elmélete528
A színképvonalak Fowler-Milne-féle elmélete528
A színképvonalprofilok530
A szelektív abszorpciós koefficiens klasszikus elmélete534
A csillapodási tényező kiszámítása539
A sugárzási csillapodás539
Az ütközési csillapodás541
A termikus Doppler-effektus543
Csillapodás és Doppler-effektus545
A szelektív abszorpció kvantummechanikai tárgyalása548
A növekedési görbe551
A csillagok kémiai összetételének meghatározása556
A Fraunhofer-vonalak keletkezése csillagfotoszférákban557
Az áramlási egyenlet tiszta szórás esetére557
Az általános áramlási egyenlet558
A csillagok kialakulása és fejlődése559
A csillagok kialakulása559
A csillagok fejlődése562
A csillagközi anyag fizikája569
A csillagközi por569
A csillagközi gáz576
Változócsillagok, különleges csillagok588
Általános tudnivalók, elnevezésük, felosztás, kronológia588
Pulzáló változócsillagok594
Eruptív változócsillagok599
Kataklizmikus változócsillagok602
Foltos változócsillagok607
Különleges csillagok609
Kettős- és többszörös csillagok610
Irodalom615
SZTELLÁRASZTRONÓMIA617
A Tejútrendszer alapvonásai617
Sztellárstatisztikai vizsgálatok618
A sztellárstatisztika alapegyenlete619
Populációk630
Csillaghalmazok és asszociációk632
Gömbhalmazok632
Nyílthalmazok637
Asszociációk642
Távolságmérés a Tejútrendszerben643
Geometriai távolságmérési módszerek644
Fotometriai távolságmérési módszerek651
Egyéb módszerek659
A Tejútrendszer centrumának távolsága660
A csillagok mozgása662
Megfigyelési anyag, sztellárkinematika663
A Nap pekuliáris mozgása665
Adott csillagcsoporton belüli mozgások669
Sztellárdinamika674
A Galaxis tömegmodelljei672
A galaktikus gravitációs erőtér radiális összetevője673
Az erőtér galaktikai fősíkra merőleges összetevője675
Tömegsűrűség a Nap környezetében677
Individuális csillagpályák a galaktikai fősíkban679
A Tejútrendszer rotációja686
A Galaxis spirális szerkezete693
A galaktikus halo702
Térbeli szerkezet704
A gömbhalmazok térbeli eloszlása705
A gömbhalmazok távolságának becslése706
Az RR Lyrae csillagok és a horizontális ág helyzete706
Fősorozat illesztés706
A legfényesebb csillagok706
Vizuális feloldás706
Térbeli szerkezet707
A gömbhalmazok mozgása708
A Nap mozgása a gömbhalmazokhoz viszonyítva708
A gömbhalmazok rendszerének differenciális mozgása709
A gömbhalmazok mozgásának összehasonlítása más galaktikus objektumokkal709
Az RR Lyrae csillagok709
Szubtörpék711
Gömbhalmazok pályája a Galaxisban711
A halo csillagainak térbeli eloszlása713
A halo csillagainak mozgása717
A Galaxis kémiai össztétele719
A csillagok kémiai összetételének vizsgálata719
A csillagok színképének kvantitatív vizsgálata719
Többszín-fotometria719
A halmazok HRD-jeinek használata719
A csillagközi anyag kémiai összetétele721
A kozmikus elemgyakoriság és az I. populációs objektumok kémiai összetétele721
A II. populációs objektumok kémiai összetétele721
A gömbhalmazok fémtartalma724
A szubtörpék és az RR Lyraek fémtartalma724
A nagy sebességű csillagok fémtartalma725
A gömbhalmazok és mezőcsillagok fémtartalmának összehasonlítása726
A Galaxis központi vidéke726
A centrális térség csillagtartalma727
Diffúz anyag a centrális kondenzációban727
A galaktikus mag729
A galaktikus korona734
Gáz a galaktikus koronában734
A rádiókorona735
A galaktikus mágneses tér736
Szinkrotronsugárzás736
A 21 cm-es vonal Zeeman-effektusa737
Faraday-rotáció737
A galaktikus háttérsugárzás rádiókomponensének polarizáltsága és Faraday-rotációja738
Az intersztelláris optikai polarizáció739
A napszél739
Nagy energiájú sugárzások a Galaxisban739
A galaktikus röntgensugárzás739
A röntgenégbolt742
A galaktikus röntgenháttér743
A Galaxis gamma-sugárzása745
A gamma-sugárzás keletkezése745
Duffúz sugárzás746
Diszkrét források747
Ultranagy energiájú gamma-sugarak749
10×10 e V fölött detektált gamma-sugarak749
Cygnus X-3749
A Rák-köd749
A Vela pulzár750
Vonalas színképű gamma-sugárzás751
511 keV-os vonal a galaktikus centrumból752
Gamma-vonalak a csillagközi anyag és a kozmikus sugarak kölcsönhatásából753
A szupernovák gamma-vonalai753
Kozmikus sugárzás753
A kozmikus sugarak terjedése755
A kozmikus sugarak keletkezése756
A Galaxis kialakulása756
Irodalom761
EXTRAGALAKTIKUS CSILLAGÁSZAT762
Az extragalaxisok fontosabb adatait tartalmazó katalógusok763
Az extragalaxisok távolságának meghatározására alkalmazott módszerek769
Fotometriai módszerek771
Geometriai módszerek772
Az extragalaxisok globális jellemzőire alapozó távolságbecslési eljárások773
Az extragalaxisok morfológiai tulajdonságai777
A típusok jellemzése778
Elliptikus galaxisok778
Spirálgalaxisok779
Szabálytalan galaxisok (Irr)779
A típusok gyakorisága782
Extragalaxis atlaszok784
A Hubble-atlasz784
A pekuliáris galaxisok atlasza786
Különleges galaxisok788
Kompakt extragalaktikus objektumok788
Kompakt galaxisok789
A Morgan-féle formatípusok790
Az extragalaxisok eloszlása791
Galaxispárok, galaxiscsoportok794
A galaxispárok vizsgálatának néhány fontosabb eredménye794
Kölcsönható galaxisok801
Galaxiscsoportok, galaxishalmazok806
A közeli galaxiscsoportok814
Távolabbi galaxiscsoportok és galaxishalmazok822
Magányos galaxisok832
Az extragalaxisok fotometriai és spektrális tulajdonságai834
Fotografikus módszerek834
Az extragalaxisok fényelektromos fotometriája836
Az extragalaxisok fotometriája során alkalmazandó korrekciók837
Az extragalaxisok luminozitási osztályai839
Az extragalaxisok luminozitásfüggvénye841
A galaxisok színe843
Az extragalaxisok színképe846
Irodalom847
A 6. fejezetben előforduló katalógusok rövidítéseinek magyarázata848
Melléklet
Névmutató849
Tárgymutató855
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem