857.398

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Archaeologiai Értesitő 1906/1-5.

A M. Tud. Akadémia Arch. Bizottságának és az Orsz. Régészeti s Emb. Társulatnak Közlönye - Uj folyam XXVI. kötet 1-5. szám

Előszó

Részlet az 1. füzetből:
A prágai Szent György szobor

A Kolozsvári Márton és György művészete körüli kérdések még koránt sincsenek kimerítve. Tavaly az akkorig fölkutatott ismeretek körét... Tovább

Tartalom

Balázs Béla: A tibold-daróczi (Borsod m.) bérczúti őstelep. II. közlemény.
(Négy ábrával) 346 354.
Dr. Bleyer Izsó: Temesvár környéki leletekről. (23 ábrával) 363-368.
Börzsönyi Arnold: Győri sírmező a régibb középkorból. (64 ábrával) 302-321.
Csallány Gábor: Ókori leletek a szentesi múzeumban. (73 ábra) 47-55. - Régibb középkori temető Szentes határában. (78 ábrával) 292-302.
Czakó Elemér: A prágai Szent György szobor I-4.
Darnay Kálmán: Kelta lovassírról. (15 ábra) 62-67. - Kelta pénzverő és öntő-műhely Szalacskán (Somogy m.) (75 ábrával) 416-436.
Dudás Gyula: könyvism. D. Gyárfás G. Sátoralja-Ujhely története 72-73.
Dr. Éber László: Nino Pisano madonnája a N. Múzeumban. (Fénynyomatu melléklettel) 110-116. - Könyvism.: Divald Kornél. Szepes vármegye művészeti emlékei. II. rész 160-170. - A szepeshelyi Szent Mihály-oltár. (Két ábrával) 193-202.
Dr. Finály Gábor: Római föliratos kövek Szamosujvárról 37-39. - Könyvism.: Kuzsinszky Bálint. Magyarország emlékszerű maradványai a római korból 173-177.
Ifj. Frey Imre: Bezdáni magyar kard 192. - Kókai honfoglaláskori lovas sírok 191- 192.
Gubitza Kálmán: Ásatása a csókai «Kremenyák»-on (Torontál m.) 446-448.
Gyulai Rudolf. Az esztergomi lipsanothekáról 191.
Halaváts Gyula: Az orsz. rég. társulat márcziusí ülése 180-181. Uti jegyzetei Szászsebes környékéről. (Három ábrával) 355-360
Hampel József: A n. múzeumi régiségtár 1905. évi gyarapodása. (Hat ábrával) 77-86. - A múzeumok és könyvtárak főfölügyelőségének 1904. évi jelentése 86-96. - Intercisa emlékei. (23 képes táblával) 221-274.
Dr. Hekler Antal: Hephaistos visszatérése. (Fénynyomattal) 97-100. - Két római császárfej. (Négy ábrával) 330-337.
Dr. Hoffiller Viktor: Thrák vallásbeli emlékek a zágrábi múzeumban. (4 ábra) 39-44.
Dr. Janicsek József. Régi építészeti maradványokról Eperjesen. (Öt ábrával) 437-439.
Dr. Jósa András: Szabolcsmegyei bronzkardokról. (Két képes táblával) 278-282.
Kada Elek: Gátéri temető a régibb középkorból. (43 ábrával) 135-255. - Folytatás. (123 ábrával) 207-221.
Kárász Leó: A prágai Szent György szobor. (Két ábrával) 4-18.
Kemény Lajos: Műtörténeti adatok Kassa múltjából 56-59. - Üveggyártás és fegyvergyártás a XVI. században 188-189. - Samarjay Dániel 192. - Szilassy János XVIII. századi
ötvös 289-292.
Kugler Alajos: A veszkényi avarkori lelet. (4 ábra) 27-30. - Medgyesi aranylelet. (Két ábrával) 189 - 190.
Lehóczky Tivadar: Régibb vaskori emlékek Munkács környékén, l. (Négy ábrával) 337 -346.
Dr. Mahler Ede: Néhány pannóniai kőemlék 45 46. - Ujabb római föliratos emlékek Dunapenteléről 155-159
Dr. Márton Lajos: 1904. évi kutatások az abonyi régibb középkori sírmezőben. (30 ábra) 31 37-- Könyvism.: Sebestyén Gyula. Az őskor művészete 170-173. - E. Hollack. Das
Gráberfeld von Moythienen 178. - A. Smith. British Museum. A guide to the antiquities of the carly iron age 283-285. - A. Bezzenberger Analysen vorgeschichtlicher Bronzen
Ostpreussen s 285-286.
Mihalik József: Lőcsei ötvösökről a XVIII. században 59-61. - A nagybányai ékszerlelet. (Öt ábrával) 116-129.
Milesz Béla: A tiszafüredi múzeum az 1905. évben 182-185.
Milleker Bódog: A verseczi városi múzeum gyarapodása 1905-ben 181 -182.
Móra Ferencz: Ásatás a szegedötömösi Anjou-kori temetőben 18-27. -- Ásatásáról a Fekete-Szélen (Szeged Alsótanya) 439-441.
Nagy Géza: Karolingkori kard. (Hat ábrával) 129-135. - A vasing az ókorban és a népvándorláskori barbároknál 202-207. - Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utja 385-416.
Dr. Nyáry Albert báró: A liptagergei magyar temetőről. (Hat ábrával) 276-278.
Orosz Endre: Erdélyi bronzleletekről 368-375.
Dr. Róbert Károly: Tereus mythosa Dunapentelén 274-275.
Soós Elemér: A felső-kubini várhelyről. (2 ábra) 67-69.
Supka Géza: Rejtélyes bélyegű cserépedények 187-188.
Dr. Szendrei János: Könyvism.: Könyöki. A középkori várak, különös tekintettel Magyarországra 378-382. -Czuberka Alfréd. Kuruczkori fegyverek 382-384. - Az orsz. rég. társulat jan. ülése 77. - Februáriusi közgyűlése 179-180 - Márcziusi ülése 180-181. Áprilisi ülése 287. - Nov. ülése 448.
Téglás Gábor: A várhelyi syrus templom. (3 ábrával) 321-330.
Téglás István: Pusztaszentmártoni és röödi épületmaradványokról 361 - 362.
Teutsch Gyula: Néhány érdekes őskori agyagmű Erősdről (Brassó m.) (Képes táblával) 375-377.
Tömörkény István: Ásatások Al-Győn (Csongrád m.) 441-445.
ah. Békefi Remig: Emlékbeszéd Czobor Béla fölött 71-72. - A csongrádmegyei rég. egyesület évkönyve 1897-1904-ről 75.
a. e. Dr. Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi ásatások és múzeum ismertetése 73-74.
jr. A délmagyarországi múzeumtársulat Értesítője XX. i. 2. 75- 76.
x.y. Téglás Gábor: Emlékbeszéd Torma Károly fölött 70 -71. Az alsó-fehérmegyei rég. egyesület XIII. évkönyve 74-75-
- Fábry János. A gömörmegyei múzeum múltja és jelenje Rimaszombat, 1905. 76.
- Az erdélvi orsz. múzeum érem- és régiségtára 1904-ben 181.
- A szegedi múzeumi érem-, régiség- és történelmi emléktár állapota az
1905. évben 185-186.
- A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat XV. évkönyve az 1904-
1905-ik évekről 186.
- Az erdélyi múzeum érem- és régiségtárának 1905. évi állapota 287.
- Az arch. bizottság működése 1905-ben 288.
- A székely nemz, múzeum J905-iki gyarapodása 288,
- Országos Ráth György múzeum 377
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem