A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1958. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia értesítője - LXV. kötet - Új folyam, III. kötet 1-12. szám

Tartalom

Almár Iván: Asztronautika107
Bakonyi Sebestyén Endre: A gépipar műszaki fejlesztési feladatai223
Csanádi György: A közút és a korszerű közlekedés67
Erdey-Grúz Tibor: A Magyar Kémikusok Egyesületének 50 éve a hazai kémia szolgálatában275
Erdős Pál: Előadó körúton Kanadában335
Fodor István: A nyelvtani nem kialakulása169
Fogarasi Béla: Tudomány - Világnézet - Ideológia241
Fülep Ferenc: Régészeti tanulmányúton a Krim-félszigeten61
Di Gleria János: A sugárzó izotópok alkalmazásánál elért eddigi fontosabb külföldi és hazai eredmények a mezőgazdaságban119
Harkányi István: A korszerű aneszteziológia mint tudomány269
Kara György - U. Kőhalmi Katalin - Róna Tas András: Nyelvészeti és néprajzi tanulmányúton Mongóliában305
Korach Mór: Az építőanyagok "forradalma"343
Molnár Erik: Irracionalizmus és ösztönösség409
Nagy István György: A mesterséges holdak műszerberendezése413
Pál Lénárd - Kiss Dezső - Kiss István: Tudományos felkészülés az első magyar kísérleti atomreaktor felhasználására183
Rázsó Imre: A gépesítés szerepe a szántóföldi növénytermesztésben73
Rusznyák István akadémikus a Magyar Tudományos Akadémia elnökének felszólalása az Országgyűlésen163
Soó Rezső: A Szovjetunió növénytani intézményei és a leningrádi botanikai kongresszus125
Sőtér István: Irodalomtudományunk feladatai a népi írók vitájában297
Straub F. Brunó: A béke időszerű kérdései199
Szigeti György: A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézete219
Szigeti József: A Magyar Szocialista Munkáspárt kultúrpolitikájáról397
Tamás György: A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének tevékenysége329
Tóth Géza: A földkéreg árapálya351
Waldapfel József: Maxim Gorkij97
Zemplén Jolán: Régi fizikai kéziratok kutatása Erdélyben207
Zoltán János: A plasztikai sebészet helyzete és fejlődésének iránya hazánkban423
A Magyar Tudományos Akadémia 1957. évi, CXVI. nagygyűlése
Rusznyák István: Elnöki megnyitó1
Dr. Münnich Ferenc: Üdvözlő beszéd3
Sőtér István: Arany János7
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének beszámolója, előadó: Rusznyák István19
Melléklet az MTA 1957. évi nagygyűlése elnökségi beszámolójához33
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése a Szovjetunió párt- és kormányküldöttsége tiszteletére
Rusznyák István: Elnöki megnyitó149
Üdvözlő beszédek:
Burchard Erzsébet151
Nádasdy Kálmán152
Kállai Gyula152
N. Sz. Hruscsov elvtárs beszéde155
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. évi, CXVII. nagygyűlése
Rusznyák István: Elnöki megnyitó459
Apró Antal: Üdvözlő beszéd461
Fogarasi Béla: A marxizmus és a revízionizmus harca a tudományban465
Hozzászólások:
Friss István479
Molnár Erik483
Szabó Imre486
Trencsényi-Waldapfel Imre489
Erdei Ferenc: A magyar tudomány helyzete és fejlesztésének főbb irányai495
Hozzászólások:
Erdey-Grúz Tibor514
Hevesi Gyula518
Kiss Árpád521
Kónya Albert524
Tolnai Gábor530
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének beszámolója, előadó: Rusznyák István533
Az MTA nagygyűlésén részt vett külföldi delegátusok üdvözlő beszédei549
Nekrológ
Marton Géza (Szabó Imre)133
Szemle
A Magyar Tudományos Akadémia életéből51
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei57
A Magyar Tudományos Akadémia 1957. évi nagygyűléséről49
A Magyar Tudományos Akadémia 1957. évi rendes közgyűlése50
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. évi nagygyűléséről558
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. évi, CXIX. közgyűlése557
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. évi, CXIX. közgyűlésének határozatai562
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata az akadémiai könyvkiadási terv kidolgozásának irányelveire433
A magyar tudomány 1958. évi Kossuth-díjasai140
A Mátraházi Magfizikai Kollokvium (Erő János)235
Az Irodalomtörténeti Intézet vitája a "népi" írók kérdéséről (Sz. M.)436
Történész-vita a népiesek történetfelfogásának főbb kérdéseiről (Márkus László)439
Nemzetközi tudományos élet
A belga Urológiai Társaság kongresszusáról (Babics Antal)382
Beszámoló a Szovjetunió Talajtani Társaságának Kongresszusáról (di Gleria János)379
Egy matematikai-statisztikai tárgyú nemzetközi szabványügyi értekezlet (Sarkadi Károly)86
A Német Matematikai Társaság 1957. évi drezdai kongresszusa (Rózsa Pál)55
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Jogtudományi Intézetének Állam- és Jogtudományi Konferenciájáról (Szabó Imre)376
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának új tagjai374
Talajszerkezeti konferencia Münchebergben87
Tanulmányúton Csehszlovákiában (Ekés László)380
Könyvszemle
Balázs Béla: A látható ember, A film szelleme (Rejtő István)391
Barta György: Földmágnesség (Haáz István Béla)94
Fejér E. - Oláh D. - Szathmáry S. - Szodoray L. - Uri J.: Orvosi mykológia (Flórián Ede)239
Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban (Terestyéni Ferenc)454
Di Gleria János - Klimes-Szmik Andor - Dvoracsek Miklós: Talajfizika és talajkolloidika (Fekete Zoltán)294
Győrfi János: Erdészeti rovartan (Jermy Tibor)456
Hatvany Lajos: Így élt Petőfi (Pándi Pál)92
Imre Samu: A Szabács Viadala (Tompa József)391
Pavlov - Romankov - Noszkov: Vegyipari műveletek és készülékek számításai (Németh Jenő)458
Sándor Pál: A XIX. századvégi agrárválság Magyarországon (Simon Péter)386
Tarján Rezső: A gondolkodó gépek (Münnich Antal)394
George Thomson: Aischylos és Athén (Trencsényi-Waldapfel Imre)446
Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály (Horváth Károly)195
Vadász Elemér: Földtörténet és Földfejlődés (Tasnádi Kubacska András)389
Budapest régiségei XVIII. (Csemegi József)451
Gyógyszerek és gyógyszergyártás (Lempert Károly)453
A kőolajkutatás és feltárás módszerei Magyarországon (Szilas A. Pál)59
Magyarország Ásvány- és Gyógyvizei (Chatel Andor)144
Statisztikai minőségellenőrzés (Palásti Ilona)392
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem