863.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Helyesen románul

Nyelvi ismeretek, gyakorlatok

Szerző

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 325 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Román 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó5
Rövidítések7
A hangtan
A román nyelv hangjai9
A magánhangzók9
Az összetett mássalhangzók10
A mássalhangzók11
A lágy mássalhangzók12
A hangváltozások13
Magánhangzóváltozások13
Félhangzóváltakozások14
Mássalhangzóváltakozások14
A szótag15
A hangsúly16
A szókincs
A szókészlet, mint a nyelvtan építőanyaga19
A szókincs összetétele20
Az alapvető szókincs21
A peremszókészlet23
A szókincs nagysága23
Az egyéni szókincs25
A szavak osztályozása jelentésük alapján25
A rokon értelmű szavak30
Az azonos értelmű szavak30
Az ellentétes értelmű szavak31
A szavak többértelműsége31
A szavak eredeti és átvitt jelentése31
A szókincs gazdagodása31
A szóképzés32
A nyelvtani kategória megváltozása32
A szóösszetétel33
A szócsalád34
Alaktan
Az alaktan és a mondattan szerepe36
A szófajok36
A főnév38
A főnevek neme39
A hímnemű főnevek40
A nőnemű főnevek41
A semlegesnemű főnevek43
Nemrehajló főnevek és kétnemű főnevek45
Kétnemű főnevek45
Többes számban több alakú főnevek46
Szám tekintetében hiányos főnevek47
A főnevek számának használata a román és a magyar nyelvben47
A főnevekben történő hangváltakozások48
Magánhangzóváltakozások48
Mássalhangzóváltakozások48
A főnévragozás49
Az esetek50
A határozatlan névelővel való ragozás52
A határozott névelővel való ragozás56
A tulajdonnevek ragozása61
A főnévképzés63
A névelő65
A névelő fajai66
A határozatlan névelő66
A határozott névelő67
Az elöljárós főnév és a határozott névelő69
A jelzős főnév és a határozott névelő69
A birtokos névelő71
A birtokos névelő használata72
A melléknévi névelő74
A melléknévi névelő használata76
A melléknév79
A melléknevek nemek szerinti végződése79
A két végződésű melléknevek egyes száma80
A két végződésű melléknevek többes száma80
Az egy végződésű melléknevek81
A melléknevek szótövi hangváltakozásai82
A magánhangzók váltakozása82
A mássalhangzók váltakozása83
A melléknevek ragozása83
A határozatlan alakú ragozás84
A határozott alakú ragozás85
A melléknevek fokozása87
A melléknevek képzése89
A melléknév a mondatban90
A névmás91
A személyes névmás92
A személyes névmás ragozása93
A személyes névmás hangsúlyos és hangsúlytalan alakjainak használata96
A személyes névmás használatának sajátosságai a román nyelvben100
A személyes névmás udvariassági alakja101
Az udvariassági névmások ragozása és rövidítése103
A visszaható névmás104
A birtokos névmás106
A birtokos névmás melléknévi alakja107
A melléknévként használt birtokos névmás ragozása108
A kérdő-vonatkozó névmás110
A melléknévként használt kérdő-vonatkozó névmások12
A kérdő vonatkozó névmások használata112
A mutató névmás116
A mutató névmás egyeztetése116
A mutató névmások ragozása116
A mutató névmás melléknévi alakja117
A melléknévként használt mutató névmás ragozása118
A nyomosító névmás122
A nyomósító névmás ragozása123
A határozatlan névmás124
A határozatlan névmások ragozása124
A határozatlan névmás melléknévi alakja125
A melléknévként használt határozatlan névmások ragozása126
A tagadó névmás127
A számnév128
A tőszámnevek128
A tőszámnevek ragozása130
A gyűjtőszámnevek132
A gyűjtőszámnevek ragozása132
A törtszámnevek133
A szorzószámnevek135
Az osztószámnevek135
A határozói számnevek136
A sorszámnév137
A sorszámnév ragozása138
Az ige141
Az ige fajai145
Az ige ragozása145
A négy igeragozás146
A személy és szám kifejezése148
Az igeidők148
A jelen idő149
A folyamatos múlt150
Az egyszerű múlt150
Az összetett múlt151
A régmúlt152
A jövő idő152
A befejezett jövő idő154
Az igei aspektus155
Az igemódok156
A személyes igemódok158
A személytelen igemódok161
Az igei használatú állandó szókapcsolatok162
A segédigék162
Az a fi ige167
Az a avea ige170
Az a vrea (a voi) ige174
A rendes igék ragozása174
A cselekvő igeragozás174
A jelentő mód174
Jelen idő175
Hangváltakozások az igeragozás során176
A folyamatos múlt177
Az összetett múlt177
A régmúlt178
A jövő idő178
A befejezett jövő179
A kötőmód180
Jelen idő180
Múlt idő181
A feltételes és óhajtó mód182
Jelen idő182
Múlt idő182
A feltételező mód183
Jelen idő183
Múlt idő183
A parancsoló mód183
Parancsoló igealakok183
Tiltó igealakok184
A személytelen igemódok185
A főnévi igenév185
Jelen idő185
Múlt idő186
A melléknévi igenév186
A határozói igenév187
A szupinum187
A szenvedő igeragozás188
A jelentő mód189
A kötőmód190
A feltételes és óhajtó mód190
A feltételező mód190
A parancsoló mód190
A főnévi igenév190
A határozói igenév191
A visszaható igeragozás191
Tárgyesetben álló visszaható névmással191
A jelentő mód191
A kötőmód191
A feltételes és óhajtó mód192
A feltételező mód193
A parancsoló mód193
A főnévi igenév193
A határozói igenév194
Részeshatározó esetben álló visszaható névmással194
A jelentő mód194
A kötőmód195
A feltételes és óhajtó mód195
A feltételező mód195
A parancsoló mód195
A főnévi igenév196
A határozói igenév196
A rendhagyó igék ragozása198
Az a da (ad) ige198
Az a sta (áll) ige199
Az a minca (eszik) ige199
Az a uscca (szárít) ige200
Az a bea (iszik) ige200
Az a lua (vesz) ige200
Az a veni (jön) ige201
A személytelen igék201
Az igék képzése203
A határozószó205
Határozói használatú állandó szókapcsolatok206
A határozószók fajai208
A határozószó fokozása210
Az elöljáró211
Milyen esetben áll a névszó az elöljáró után?212
Mikor határozatlan és mikor határozott az elöljárós főnév?214
A kötőszó216
Az indulatszó218
Mondattan
A mondat221
A román és magyar nyelv közötti mondattani egyezések221
A mondatok fajai222
A mondat főrészei223
Az alany223
A rejtett alany224
Általános alanyú mondatok224
Az alanytalan mondatok225
Az állítmány226
Az igei állítmány227
Az igei-névszói állítmány227
Az alany és állítmány egyeztetése230
Az alany és az állítmány egyeztetése többalanyú mondatban231
A mondat bővítményei233
A jelző233
A melléknévi jelző234
A melléknévi jelző egyeztetése234
A főnévi jelző235
A birtokos jelző237
Az elöljárós főnévi jelző237
Az értelmező238
A főnévként használt számnévvel kifejezett főnévi jelző239
A névmási jlező241
A határozószói jelző242
Az igenévi jelző244
Elkülönített és el nem különített jelzők244
A tárgy és a határozó246
A tárgy247
A részeshatározó252
A részeshatározó kétszeres kifejezése a mondatban255
A cselekvőt jelölő bővítmény257
A szoros értelemben vett határozók258
A helyhatározó258
Az időhatározó260
Az okhatározó262
A célhatározó264
A módhatározó265
Az eszközhatározó268
A társhastározó270
A tekintethatározó271
A megengedő határozó272
Az összetett mondat273
A mellérendelés275
A kapcsolatos mondatok275
Az ellentétes mondatok276
A választó mondatok277
A következtető mondatok278
Magyarázó mondatok279
Az alárendelés280
Az alanyi mellékmondat280
Az állítmányi mellékmondat281
A jelzői mellékmondat282
A jelzői mellékmondattal egyenértékű jelzős szerkezetek284
A tárgyi mellékmondat286
A tárgyi mellékmondattal egyenértékű szerkezetek286
A függő kérdőmondatok286
A részeshatározói mellékmondat287
A részeshatározói mondattal egyenértékű szerkezetek288
A helyhatározói mellékmondat289
Az időhatározói mellékmondat290
Az időhatározói mondattal egyenértékű szerkezetek291
Az okhatározói mellékmondat293
Az okhatározói mellékmondattal egyenértékű szerkezetek294
A célhatározói mellékmondat295
A célhatározói mondattal egyenértékű szerkezetek295
A módhatározói mellékmondat297
A megengedő mellékmondat299
A megengedő mellékmondattal egyenértékű szerkezetek300
A feltételes mellékmondat301
A szórend304
Az alany és az állítmány helye304
A jelző helye a mondatban304
A tárgy helye a mondatban305
A részeshatározó helye a mondatban308
A határozók helye a mondatban309
Az írásjelek használata311
A vessző312
A kötőjel316
Felhasznált művek318
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem