864.606

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Helyesen románul

Nyelvi ismeretek, gyakorlatok

Szerző

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 413 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Román 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Harmadik, javított és bővített kiadás.

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz5
A második kiadás előszavából7
Előszó a harmadik kiadáshoz9
Rövidítések10
Hangtan
A román nyelv hangjai11
A magánhangzók11
Az összetett mássalhangzók12
A hangűr13
A mássalhangzók13
A lágy mássalhangzók14
A hangváltozások16
Magánhangzóváltozások16
Félhangzóváltakozások17
Mássalhangzóváltakozások17
A hangsúly18
Helyesírás
Alapelvek21
Kiejtés és írás21
Helyes kiejtés és helyesírás23
A szótag26
A szókincs
A szavak jelentése31
A rokon értelmű szavak31
Az azonos értelmű szavak33
Az ellentétes értelmű szavak33
A szavak többértelműsége33
Egyjelentésű és többjelentésű szavak34
A szavak eredeti és átvitt jelentése35
A szókincs gazdagodása37
A román szókincs alapelemei37
A belső keletkezésű szavak38
A szóképzés38
Szóképzés a szó végéhez illesztett képzővel38
Szóképzés a szó elejéhez illesztett képzővel39
Szóképzés képzőelvonással39
A szófaji átcsapás40
A szóösszetétel40
A szócsalád42
Alaktan
Az alaktan és a mondattan szerepe45
A szófajok45
A főnév45
A főnevek neme48
A hímnemű főnevek49
A nőnemű főnevek50
A semlegesnemű főnevek52
Nemrehajló főnevek és kétnemű főnevek54
Többes számban több alakú főnevek55
Szám tekintetében hiányos főnevek56
A főnevek számának használata a román és a magyar nyelvben56
A főnevekben történő hangváltakozások57
Magánhangzóváltakozások57
Mássalhangzóváltakozások58
A főnévragozás59
Az esetek60
A határozatlan névelővel való ragozás61
A határozott névelővel való ragozás66
A tulajdonnevek ragozása71
A főnévképzés73
A névelő75
A névelő fajai76
A határozatlan névelő76
A határozott névelő79
A birtokos névelő83
A melléknévi névelő87
A melléknév92
Ragozható melléknevek93
A két végződésű melléknevek egyes száma93
A két végződésű melléknevek többes száma94
Az egy végződésű melléknevek95
A melléknevek szótövi hangváltakozásai96
A magánhangzók váltakozása96
A mássalhangzók váltakozása96
Ragozhatatlan melléknevek97
A melléknevek ragozása97
A határozatlan alakú ragozás98
A határozott alakú ragozás99
A melléknevek fokozása101
A melléknevek képzése103
A melléknév a mondatban104
A névmás106
A személyes névmás107
A személyes névmás ragozása108
A személyes névmás hangsúlyos és hangsúlytalan alakjainak használata111
A személyes névmás használatának sajátosságai a román nyelvben115
A személyes névmás udvariassági alakja118
Az udvariassági névmások ragozása és rövidítése119
A visszaható névmás121
A birtokos névmás123
A birtokos névmás melléknévi alakja124
A melléknévként használt birtokos névmás ragozása124
A kérdő-vonatkozó névmás127
A kérdő-vonatkozó névmások ragozása127
A melléknévként használt kérdő-vonatkozó névmások128
A kérdő vonatkozó névmások használata129
A mutató névmás133
A mutató névmás egyeztetése134
A mutató névmások ragozása134
A mutató névmás melléknévi alakja135
A melléknévként használt mutató névmás ragozása136
A nyomosító névmás139
A határozatlan névmás140
A határozatlan névmások ragozása141
A határozatlan névmás melléknévi alakja144
A melléknévként használt határozatlan névmások ragozása144
A tagadó névmás145
A számnév147
A tőszámnevek148
A tőszámnevek ragozása149
A gyűjtőszámnevek151
A gyűjtőszámnevek ragozása152
A törtszámnevek153
A szorzószámnevek154
Az osztószámnevek154
A határozói számnevek155
A sorszámnév156
A sorszámnév ragozása157
A sorszámnév egyeztetése158
Az ige160
Tárgyas és tárgyatlan igék161
Az ige fajai161
Az ige ragozása167
A négy igeragozás167
A személy és szám kifejezése168
Az igeidők169
A jelen idő169
A folyamatos múlt170
Az egyszerű múlt171
Az összetett múlt172
A régmúlt173
A jövő idő174
A befejezett jövő idő174
Az igei aspektus177
Az igemódok179
A személyes igemódok179
A személytelen igemódok181
Az igei használatú állandó szókapcsolatok185
A segédigék186
Az a fi ige187
Az a avea ige192
Az a vrea (a voi) ige196
A rendes igék ragozása201
A cselekvő igeragozás201
A személyes igemódok201
A jelentő mód201
Jelen idő201
Hangváltakozások az igeragozás során203
A folyamatos múlt204
Az összetett múlt204
A régmúlt205
A jövő idő206
A befejezett jövő206
A kötőmód207
Jelen idő208
Múlt idő208
A feltételes és óhajtó mód210
Jelen idő210
Múlt idő210
A feltételező mód211
Jelen idő211
Múlt idő211
A parancsoló mód211
Parancsoló igealakok211
Tiltó igealakok212
A személytelen igemódok214
A főnévi igenév214
Jelen idő214
Múlt idő215
A melléknévi igenév215
A határozói igenév216
A szupinum217
A szenvedő igeragozás218
A jelentő mód218
A kötőmód220
A feltételes és óhajtó mód220
A feltételező mód221
A parancsoló mód221
A főnévi igenév221
A határozói igenév221
A visszaható igeragozás222
Tárgyesetben álló visszaható névmással222
A jelentő mód222
A kötőmód223
A feltételes és óhajtó mód224
A feltételező mód224
A parancsoló mód224
A főnévi igenév225
A határozói igenév225
Részeshatározó esetben álló visszaható névmással225
A jelentő mód225
A kötőmód226
A feltételes és óhajtó mód227
A feltételező mód227
A parancsoló mód227
A főnévi igenév227
A határozói igenév228
A rendhagyó igék ragozása229
Az a da (ad) ige230
Az a sta (áll) ige230
Az a minca (eszik) ige231
Az a uscca (szárít) ige231
Az a bea (iszik) ige232
Az a lua (vesz) ige232
Az a veni (jön) ige233
A személytelen igék233
Az igék képzése236
A határozószó240
Határozói használatú állandó szókapcsolatok241
A határozószók fajai242
A határozószó fokozása245
Az elöljáró246
Milyen esetben áll a névszó az elöljáró után?248
Mikor határozatlan és mikor határozott az elöljárós főnév?250
A kötőszó253
Az indulatszó255
Mondattan
A mondat258
A román és magyar nyelv közötti mondattani egyezések258
A mondatok fajai259
A mondat főrészei260
Az alany260
A rejtett alany261
Általános alanyú mondatok262
Az alanytalan mondatok262
Az állítmány264
Az igei állítmány264
Az igei-névszói állítmány265
Az alany és állítmány egyeztetése268
Az alany és az állítmány egyeztetése többalanyú mondatban270
A mondat bővítményei272
A jelző272
A melléknévi jelző273
A melléknévi jelző egyeztetése273
A főnévi jelző276
A birtokos jelző276
Az elöljárós főnévi jelző277
Az értelmező279
A főnévként használt számnévvel kifejezett főnévi jelző280
A névmási jlező281
A határozószói jelző283
Az igenévi jelző283
Elkülönített és el nem különített jelzők284
A tárgy és a határozó287
A tárgy288
A tárgy kétszeres kifejezése292
A részeshatározó295
A részeshatározó kétszeres kifejezése a mondatban299
A cselekvőt jelölő bővítmény301
A szoros értelemben vett határozók302
A helyhatározó303
Az időhatározó305
Az okhatározó308
A célhatározó309
A módhatározó311
Az eszközhatározó314
A társhastározó316
A tekintethatározó317
A megengedő határozó319
A feltételes határozó320
Az ellentétet kifejező határozó320
A hozzáadásra utaló határozó321
A kivételt kifejező határozó322
Az állítmányi kiegészítő323
Az összetett mondat325
A mellérendelés326
A kapcsolatos mondatok326
Az ellentétes mondatok328
A választó mondatok328
A következtető mondatok329
Az alárendelés330
Az alanyi mellékmondat331
Az állítmányi mellékmondat332
A jelzői mellékmondat333
A jelzői mellékmondattal egyenértékű jelzős szerkezetek336
A tárgyi mellékmondat338
A tárgyi mellékmondattal egyenértékű szerkezetek339
A függő kérdőmondatok339
A részeshatározói mellékmondat340
A részeshatározói mondattal egyenértékű szerkezetek341
A helyhatározói mellékmondat342
Az időhatározói mellékmondat343
Az időhatározói mondattal egyenértékű szerkezetek344
Az okhatározói mellékmondat346
Az okhatározói mellékmondattal egyenértékű szerkezetek346
A célhatározói mellékmondat348
A célhatározói mondattal egyenértékű szerkezetek348
A módhatározói mellékmondat350
A megengedő mellékmondat353
A megengedő mellékmondattal egyenértékű szerkezetek354
A feltételes mellékmondat355
Egyéb (határozói) mellékmondatok356
A cselekvőt jelölő mellékmondat356
Az eszközhatározói mellékmondat356
A társhatározói mellékmondat357
A tekintethatározói mellékmondat357
Az ellentétet kifejező mellékmondat357
A hozzáadásra utaló határozói mellékmondat358
A kivételt kifejező határozói mellékmondat358
Az állítmányi kiegészítői mellékmondat358
A szórend363
Az alany és az állítmány helye364
A jelző helye a mondatban365
A tárgy helye a mondatban368
A részeshatározó helye a mondatban369
A határozók helye a mondatban370
Az írásjelek használata372
A vessző372
A kötőjel377
A gyakorlatok megoldása381
Felhasznált művek401
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem