A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Protestáns Szemle 1911. január-december

XXIII. évfolyam, 1-10. szám. + A Magy. Prot. Irodalmi Társaság 1911-iki évkönyve

Szerző

Kiadó: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 798 oldal
Sorozatcím: Protestáns Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Megjelenik július-augusztus kivételével minden hó 15. és 20. között. A választmány megbízásából szerkeszti: Szőts Farkas, theol. akadémiai tanár, a Magyar Prot. Irodalmi Társaság titkára. Nyomtatta Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. udvari könyvnyomdája, Budapest. A X. füzetbe kötötték bele a társaság 1911-diki évkönyvét.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet az 1. füzetből:

Ultramontán törekvések és teendőink.
Az 1909-dik évben megtartott Kálvin-ünnepen a münsteri kath. egyetem a többi között ezekkel a szavakkal üdvözlé a jubiláló genfi... Tovább

Tartalom

I. Cikkek.
A Deák-téri templom jubileuma. Várnai Sándor: 144
A debreceni városi nyomda története. Csűrös István: . . . . . 633
A Madách világképe. Dr. Kristóf György: 9
A nemzetközi bojkott. Dr. Buza László: 325
A püspöki hivatal a tiszáninneni egyházkerületben. Tiszáninneni . 167
A püspöki hivatal a tiszáninneni ref. egyházkerületben. Böngésző. 87
A reformáció évszázados ünnepei hazánkban. Payr Sándor: . 489., 564
A római katholikus autonómiáról. Dr. Zsilinszky Mihály: 273
A szociálizmus első magyar monografusa. Dr. Szőts Farkas:. . 73
A vasárnapi iskola. B. Pap István: 233
A vasárnapi iskola. Takaró Géza: 617
Az ausztriai protestánsok jubileuma. Dr. Szőts Farkas: 137
Az élet és nagyság elve a történetírásban. Kovács Sándor: . . . 357
Budapest mint szociális egyházközség. Dr. Szőts Farkas: . . . 209
Bismarck Ottó. Dr. Eöttevényi Nagy Olivér: 463., 512
Böhm Károly és a prot. keresztyénség. Dr. Szelényi Ödön: . . . 648
Egy magyar ifjú levele Kálvinhoz. S. Szabó József: 95
Első teendőink az ifjúság körül. Forgács Gyula: 628
Hartmann pesszimizmusának alkonya. Böszörményi Sándor: ... 31
Korunk és az anyaszentegyház. Egy budapesti 312
Missziói eredmények és kötelességek. Dr. Szabó Aladár: 425
Modern morál és protestantizmus. Sebestyén Jenő: 219
Nemzet és társadalom. Tisza István gróf 553
Pascal. Dr. Nagy József: 367
Pázmány Péter levelei. Dr. Thúry Etele: 502
Pictet Benedek. Rácz Lajos: . 157
Tiszáninneni és Tiszáninneniek. Böngésző ... 243
Tolsztoj Leó megterése. Dr. Masznyik Endre: 432
Ultramontán törekvések és teendőink. Dr. Pruzsinszky Pál: ... 1
Valláspsychologiai kérdések. Várnai Sándor: 580
Vinet Sándor. Rácz Lajos: 386., 448
II. Belföldi szemle.
A jogi oktatás reformja. Sz 43
A magyar szabadkőművesség válsága. V. F 172
A protestantizmus és katolicizmus szövetsége. Sebestyén Jenő: . . 833
A református lelkészek árvaháza. V. F 250
A szabadkőművesség önleleplezése. Dr. V. F 588
Evangeliomi irodalommüvelés és terjesztés. Raffay Sándor: . . . 657
Fertőzött modern kultura. Sz. F 104
Magvető. (Költemény.) Hegedűs István: . 655
Prohászka akadémiai székfoglalója 109
Samassa újévi pásztorlevele. V 50
Szélső áramlatok küzdelme. V. F. . 398
III. Külföldi szemle.
Külföldi egyházi élet. p-f. . . . 112., 178., 255., 338., 404., 526., 595
Warneak Gusztáv. B. Pap István: . . . 189
IV. Irodalmi szemle.
Balla Antal: Hobbes és az újkori abszolutizmus. Dr. N. I. . . . 487
Dr. Balogh Ferenc: A debreceni főiskola alapítványai. Dr. Sz. M. 478
Bernáth Lajos: Huszonnégy esztendő. -f -gy 546
Borbély György és Sándor : Nyelvünk védelme. Dr. H. K. . . . 202
Berzeviczy Albert: A természetfölötti elem Shakespearnél. Dr. Szelényi Ödön . . . . . . . . 348
Boutroux, E.: William James. Dr. Nagy József . . . . . . . 584
Csekme Ferenc: Képek a parokhiáról. Dr. Kristóf György . . . 201
B. Dairoku Kikuchi: Japonese education. Dr. Horváth Károly . . 57
Dolgozatok a modern filozofia köréből. Dr. Szelényi Ödön . . . 543
Gömöry János : Az ev. tanáregylet évkönyve. Dr. Sz. M. . 414., 666
Hetery Viktor: Jézus Krisztus vallását követem-e én? Somogyi J. 549
Holuby-Krizsán: A régi zsolnai egyházközség 667
Keresztyén Énekeskönyv. Sz. F 421
Kisparti János: Szociális levelek. Dr. Horváth Károly . . . 70
Dr. Kiss Ernő : Dávid Ferenc. Dr. Kemény Gábor 61
Koller István: Darwie élete, tana és hatása. Dr. Szelényi Ödön . 610
Dr. Kristóf György: Petőfi és Madách. Dr. Szelényi Ödön . . . 550
Lukacsy Imre: Egyházi beszédek. V. F 663
Magyar Figyelő. B. Pap István 55
Nádai Pál: Könyv a gyermekről. Dr. Horváth Károly . . . . . 193
Prohászka Ottokár: Az intellektualizmus túlhajtásai. Dr. Sz. M. . 351
Rácz Kálmán : Egyházi beszédek 265
Sebestyén és Veres theol. tanári dolgozatai. Szőts Farkas . . . 123
Dr. Schneller István: Paedagogiai dolgozatok. Dr. Horváth Károly 65
Dr. Serédi Lajos: A filozofia története. Dr. Sz. Ö 608
Sinay Miklós: A magy. reformáció története. Dr. Thury Etele . . 541
Szabó Aladár: Külmissziói kalauz. Dr. h. c. 536
Dr. Szabó Ignác: Ifjúságung ártalmas olvasmányai. Dr. Horváth
Károly . . . .. . 411
Szegedi Gergely énekeskönyve románul. Dr. Váradi F. ... . 605
Dr. Szelényi Ödön: Az év. keresztyénség világnézete. Dr. Sz. M. 479
Dr. Szelényi Ödön: Schleiermacher vallásfilozófiája 133
Dr. Szelényi Ödön: Vallásos áramlatok a modern irodalomban. Dr.
Sz. M . . . . 128
Tanulóink szellemi megerőltetésének okai. Dr. Horváth Károly . 204
Tolstoj Leo: Padagogische Schriften. Dr. Horváth Károly . . . 131
Dr. Vargha D. : Seuse H. A. a magyar kódexirodalomban. Dr. Szelényi Ödön 546
Wiedermann K.: A vallás lélektana, s-s 661
V. Társulati Értesítő.
Pályázat Koszorú-füzetekre. Dr. Szőts Farkas 272
Az 1910-iki Évkönyv tartalma.
Jelentés a Társaság 1910. évi működéséről. Dr. Szőts Farkas . . 3
Választmányi ülések és közgyűlés jegyzőkönyve 10
A Társaság tisztikara és választmánya . . 17
Számadás, vagyonkimutatás, költségvetés 18
A Társaság kiadványainak raktári jegyzéke 20

A Magy. Prot. Irodalmi Társaság 1911-iki évkönyve 1-28
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december Protestáns Szemle 1911. január-december

A füzetek gerince vászonnal pótolt. A borítók, a lapélek és néhány lap kissé foltos. Pár füzet borítója javított. A 10. füzet hátlapja és pár lapja pótolt.

Állapot:
18.000 ,-Ft
90 pont kapható
Kosárba