A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pénzügytan I-II.

Nemzetgazdasági pénzügyek

Előszó

E könyv, amelyet az Olvasó a kezében tart, terjedelmében biztosan, tartalma alapján feltételezhetően "súlyos" olvasmány. A szerzők elsődleges céljának megfelelően egyetemi tankönyv, azonban... Tovább

Tartalom

I. KÖTET
ELSŐ RÉSZ:
PÉNZ ÉS ARANY AZ ARANYPÉNZRENDSZERBEN
L A pénz fogalma. Nemesfém-pénz és a pénzhelyettesítők
II. Az arany szerepe az arany standard-rendszerben.
Az arany demonetizálódásának folyamata
Irodalom 29
MÁSODIK RÉSZ:
HITEL ÉS PÉNZ A HITELPÉNZRENDSZERBEN
I. A pénzteremtés folyamata
1. Elhatárolások
2. A pénz fogalma és fajtái
3. A pénzteremtés mechanizmusa
A pénzteremtés módja egyszintű bankrendszerben
A pénzteremtés módjai kétszintű bankrendszerben
A pénzteremtés korlátja kétszintű bankrendszerben,
nyitott gazdaságban
Pénzteremtő és pénzújraelosztó hitel
Eltérés a jegybank és a kereskedelmi bankok
pénzteremtése között 40
A pénzteremtés folyamata a bankrendszer egészében
A pénzmultiplikátor nagysága
II. A pénzkínálat összetevői
1. A pénztömeg nagysága és változása
2. A külföldi hitelfelvételek monetáris hatása
III. A pénz kereslete
1. A forgalomhoz szükséges pénz mennyisége
2. A pénzkeresleti függvény
3. Az inflációs várakozások szerepe
4. Mit lehet kikényszeríteni a hitelrestrikcióval?
IV. A pénzügyi szektor közvetítő szerepe hitelpénzrendszer esetén
1. A megtakarítás és a beruházás kapcsolata
2. A megtakarítás: jövőbeli jövedelmek vásárlása
3. Megtakarítás, beruházás, folyó fizetési mérleg
4. A tőkeáramlási mátrix (flow of funds)
5. Az ideiglenes újraelosztás intézményei
Irodalom
HARMADIK RÉSZ:
ÁRSZÍNVONAL-EMELKEDÉS IINFLÁCIÓ
Az infláció általános jellemzői
Az infláció fogalma
2. A hiperinfláció folyamata
II. Az árszínvonal változásának (infláció) okai
Belgazdasági hatások: a nominális bérösszeg
és az újratermelési arányok
2. Az árszínvonal-változás és a termelékenységváltozás kapcsolata
3. Az állami költségvetés bevételi és kiadási szerkezetének,
hiányának hatása az árszínvonal alakulására
Az állami költségvetési újraelosztás hatása
A költségvetési hiány hatása
4. Külgazdasági hatások: a külkereskedelmi cserearány romlása
Irodalom 124
NEGYEDIK RÉSZ:
BANKRENDSZEREK ÉS BANKMŰVELETEK
í. A bankszervezet
|j A bankrendszerről általában
2. A monetáris irányítás rendszere
II. A magyar bankrendszer
L Magyar Nemzeti Bank
A magyar bankrendszer monetáris irányítása
2. Az 1987-ben kialakított bankrendszer második szintje
A hitelintézeti törvény. A pénzügyi intézmények
szolgáltatásai és besorolásuk
3. A bankok biztonságos működése, bankfelügyelet, OBA
4. A magyar bankrendszer a 90-es években 146
III. A kereskedelmi bankok műveletei
1. A hagyományos banküzletágak
Betétgyűjtés
Hitelezés
A fizetési forgalom lebonyolítása
A devizaszámlák rendszere
2. Az elektronikus fizetések
3. Bankszolgáltatások
Vagyonkezelés
Befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatások
Biztosítás
A nyugdíjalapokkal kapcsolatos szolgáltatások
Személyi és üzleti tanácsadás
Lízing
Faktorálás
Forfetírozás
Hitelkártyák
Utazással kapcsolatos szolgáltatások
Nemzetközi szolgáltatások
4. Kockázat a kereskedelmi bankok tevékenységében
IV. Hitelek a nemzetközi bankgyakorlatban
L Bankhitelek a nemzetközi gyakorlatban (bankközi hitelek)
2. Konzorciális kölcsönök
3. Kezességek és garanciák alkalmazása a nemzetközi
bankgyakorlatban
A garancia elhatárolása más instrumentumoktól
Irodalom
ÖTÖDIK RÉSZ:
ÁLLAMHÁZTARTÁS
I. Államháztartás, non-profit szféra
1. Állami feladatok és funkciók
A közösségi feladatok megosztása az államháztartás
alrendszerei között
2. A központi kormányzat
Az állami (központi) költségvetés
A szociális biztonság rendszere
A kötelező társadalombiztosítás
Önkéntes pénztárak
Kiegészítő biztosítások
Elkülönített célalapok
3. A helyi önkormányzatok
Az önkormányzatok pénzügyi szabályozásának
elvi összefüggései
Az önkormányzatok feladatai, a feladatok ellátásának
szervezeti keretei
Az önkormányzatok forrásszabályozása
Az önkormányzatok gazdálkodása
Az önkormányzatok vagyongazdálkodása
4. Non-profit szervezetek, alapítványok
Alapítványok
5. A költségvetés működése
A költségvetés tervezése és jóváhagyása
A költségvetés ellenőrzési rendszere
A költségvetési politika és eszközrendszere
6. Az államháztartás felépítése Magyarországon
II. A költségvetés bevételei, kiadásai, egyenlege
1. A költségvetés bevételei
A költségvetési bevételek fő típusai
Fő adófajták
Társasági adó
Kiegyenlítő adók
Erőforrásokhoz kapcsolódó adók
Jövedelemadó
Vagyonadó
Forgalmi adó
Értéknövekedési adó '
Fogyasztási adó
2. A költségvetés kiadásai
A költségvetési kiadások fő típusai
Fő kiadási tételek
Támogatások
Fogyasztói árkiegészítés
Felhalmozási kiadások
Társadalmi közös fogyasztás, a közjavak
A közös fogyasztás alapelvei, a közös fogyasztás
növekedésének okai
A közös fogyasztás jellemzői
Adósságszolgálat
Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások
3. A költségvetés egyenlege, az államadósság
A költségvetés egyenlege és a hitelrendszer
Az államadósság fogalma, típusai
Az államadósság és a fizetési mérleg összefüggései
III. A különböző országok költségvetéseinek összehasonlítása
1. A fejlett piacgazdaságok néhány költségvetési jellemzője
2. Az Európai Unió (EU) költségvetése
IV. A társadalmi közös fogyasztás finanszírozási módszerei,
döntési eszközök
1. Allokációs kérdések: a finanszírozás első szintje
2. Intézményi pénzellátási, feladatfinanszírozási formák
3. Finanszírozási típusok ...
4. Tervezési és döntéselőkészítő eszközök
V. A költségvetési szervek legfontosabb gazdálkodási sajátosságai
1. A költségvetési szervek alapítása, feladatai
2. A költségvetési szervek csoportosítása
3. A költségvetési szervek gazdálkodása
4. A költségvetési szervek tervezési kérdései
5. A költségvetési előirányzatok változtatása
6. Vállalkozási tevékenység
7. A költségvetési szervek pénzellátási rendszere
A Kincstár szervezete
8. Közhasznú társaság (KHT), mint speciális szervezeti forma
Irodalom

II. KÖTET
HATODIK RÉSZ:
DEVIZAGAZDÁLKODÁS
I. Alapfogalmak
1. A devizagazdálkodás fogalma
2. A devizapiac
Árfolyamfajták
Leértékelés, felértékelés
Effektív árfolyamok
Paritások
3. A fizetési mérleg
II. Fizetési mérleg elméletek
1. Az elaszticitási megközelítés
2. Az abszorpciós megközelítés
3. A fizetési mérleg monetáris elmélete
A fizetési mérleg alakulása mint állományok
alkalmazkodásának folyamata
III. A flexibilis árfolyamok
1. A vásárlóerő-paritás
2. A kamatparitás
IV. Az árfolyamalakulás tőkepiaci elmélete
1. Az árfolyam mozgásának centruma a monetáris
elméletben
2. Az árfolyam rövid távú alakulása a monetáris
elméletben
V. A magyar árfolyamrendszer
1. A magyar valutaárfolyam-rendszer elemei
2. A magyar árfolyampolitika az 1968 utáni időszakban
VI. A konvertibilitás
1. A konvertibilitás értelmezése
2. A konvertibilitás szükségessége és lehetősége
Irodalom
HETEDIK RESZ
A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI RENDSZER MŰKÖDÉSI
ÉS INTÉZMÉNYI KERETEI
L Az aranydeviza-rendszer működési mechanizmusa
1. Az aranydeviza-rendszer működésének alapjai
és azok belső ellentmondásai
2. A rögzített árfolyamforma viselkedése országonként
különböző ütemű árszínvonal-emelkedés esetén
3. A nemzetközi likviditás szabályozása
4. A rövid lejáratú pénzmozgások hatása a valutaparitások
fenntartására
5. Újabb fejlemények
II. A nemzetközi pénzügyi és fejlesztési intézmények működése
1. A Nemzetközi Valuta Alap
2. Az SDR
3. A Világbank-csoport
4. A Világbank és az IMF együttműködése
III. A multilaterális beruházási és fejlesztési intézmények
1. Az Európai Beruházási Bánk (EIB)
2. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
IV. Nemzetközi Fizetések Bankja
V. Magyarország kapcsolatai a nemzetközi pénzügyi és fejlesztési
intézményekkel
11 Magyarország és a Bretton Woods-i intézmények
2. Magyarország és a nemzetközi fejlesztési intézmények
3. ABIS és Magyarország
VI. Az Európai Unió (EU)
1. Az integrációs folyamat és a pénzügyi rendszer
2. Az Európai Monetáris Rendszer
3. Az Európai Gazdasági és Pénzügyi Unió terve
4. Az Európai Pénzügyi Unió megvalósulásának esélyei
5. Néhány elméleti kérdés
Irodalom
NYOLCADIK RÉSZ
ÉRTÉKPAPÍROK, TŐZSDE
I. Értékpapírok
1. Az értékpapír fogalma és fajtái
2. Tőzsdeképes értékpapírok
A részvény
A kötvény
Az állampapírok
A befektetési jegy
A kárpótlási jegy
Származtatott termékek
3. Nem tőzsdeképes értékpapírok
II. Értékpapírpiacok
Í| A tőkepiac
2. A tőzsde
3. Külföldi tőkepiacok
Tőkepiaci tendenciák
Az értékpapírpiacok szabályozása
4. A magyar értékpapírpiacok
A kötvénypiactól az értéktőzsdéig
Egyéb értékpapírok piaca fel
Befektetési alapok
Irodalom 176
KILENCEDIK RÉSZ
PÉNZÜGYI PIACOK
I. Pénzügyi termékek és árfolyamuk
1. Betételhelyezés, kamatszámítás
A betét jövőbeli értéke
Névleges kamatláb és effektív kamatláb
Kamatláb és kamatintenzitás
A hozamgörbe
2. Váltó, diszkontláb
A váltó árfolyama és hozama
Kamatláb, diszkontláb
3. Kötvények árfolyama és hozama
Kamatszelvény nélküli kötvények árfolyama és hozama
Kamatszelvényes kötvények pénzáramlása
Kamatszelvényes kötvények árfolyama és hozama
Örökjáradékok és annuitások árfolyama
Kötvényárfolyam-számítás táblázattal
Bruttó és nettó árfolyam
Az árfolyam időbeli alakulása
Az árfolyamjegyzés szokványai a magyar kötvénypiacon
Kötvényhozam-fajták
4. Részvények hozama, kockázata és árfolyama
Részvények hozama
Részvények kockázata
A befektetők hozam-kockázat preferenciái
Portfolió hozama és szórása, diverzifikáció
A béta mint a piac által honorált kockázat mértéke
Részvények elvárt hozama, a CAPM
A részvények árfolyama
Az időbeli diverzifikáció
5. Opciók értékelése
Vételi és eladási opció
Az opciók értéke lejáratkor
6. Értékpapírok határidős árfolyama
7. Devizaárfolyamok
Keresztárfolyam
Valutakosár
Határidős devizaárfolyam
II. Pénzügyi piacok és kapcsolódásaik
1. Devizaügyletek, értékpapírügyletek
A hitel mint adásvétel
A piacok négy alapfajtája
Mi a termék a pénzügyi piacokon
Pénzáramlás (cash flow) vásárlás
A devizapiacok és hitelpiacok kapcsolata
2. Szintetikus pozíciók
3. A pénzügyi piacok általános jellemzői
4. A határidős piacok
Nyitott pozíció
Arbitrázs, spekuláció, hedge
A futures ügyletek jellemzői
A forward és a futures ügyletek eltérései
III. Az árkockázat vállalása
1. A spekuláció
Hausse és baisse |
Spekuláció a futures piacon
Spekuláció az opciós piacon
2. A fedezeti ügylet (hedge)
Forward hedge
Futures hedge
Opciós hedge
Irodalom
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II.

A lapélek kissé elszíneződtek. Néhány lapon ceruzás aláhúzás található.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba