A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pénzügytan I-II.

Egyetemi tankönyv

Szerző

Kiadó: Tanszék Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 545 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-03-5605-8
Megjegyzés: A II. kötet néhány fekete-fehér ábrát tartalmaz. Második, javított kiadás.

Előszó

A Pénzügyi Intézet Pénzügytan c. könyve a szerzők elsődleges céljának megfelelően egyetemi tankönyv, azonban szerkezete és stílusa alapján szélesebb érdeklődésre számot tartó szakkönyvként is... Tovább

Tartalom

I. KÖTET
PÉNZ ÉS ARANY AZ ARANYPÉNZRENDSZERBEN ....13
I. A pénz fogalma. Nemesfém-pénz és a pénzhelyettesítők ...........15
II. Az aranyszerepe az arany standard-rendszerben.
Az arany demonetizálódásának folyamata....................................22
Irodalom....................................................................................28
HITEL ÉS PÉNZ A HITELPÉNZRENDSZERBEN.............29
I. A pénzteremtés folyamata.........................................31
1. A pénz fogalma és fajtái.........................................31
2. A pénzteremtés mechanizmusa...................................32
A pénzteremtés módja egyszintű bankrendszerben............34
A pénzteremtés módjai kétszintű bankrendszerben.............34
A pénzteremtés korlátja kétszintű bankrendszerben, nyitott gazdaságban.............36
Pénzteremtő és pénzújraelosztó hitel...................................36
A jegybank és a kereskedelmi bankok pénzteremtése........37
A pénzmultiplikátor...........................................................38.
II. A pénzkínálat összetevői...................................................44
1. A pénztömeg nagysága és változása.................................44
2. A külföldi hitelfelvételek monetáris hatása............................46
III. A pénz kereslete ..................................................................49
1. A forgalomhoz szükséges pénz mennyisége..........................49
2. A pénzkeresleti függvény.......................................................52
IV. A pénzügyi szektor közvetítő szerepe hitelpénzrendszer esetén......54
1. A megtakarítás és a beruházás kapcsolata..............................54
2. A megtakarítás: jövőbeli jövedelmek vásárlása.....................59
3. Megtakarítás, beruházás, folyó fizetési mérleg......................61
4. A tőkeáramlási mátrix (flow of funds)...................................63
5. Az ideiglenes újraelosztás intézményei..................................73
Irodalom........................................................................................78
ÁRSZÍNVONAL-EMELKEDÉS - INFLÁCIÓ................................79
I. Az infláció általános jellemzői..................................................................81
1. Az infláció fogalma....................................................................81
2. A hiperinfláció folyamata...............................................................83
II. Az árszínvonal változásának (infláció) okai.........................................87
1. Belgazdasági hatások: a nominális bérösszeg és az újratermelési arányok.....87
2. Az árszínvonal-változás és a termelékenységváltozás kapcsolata...............89
3 Az állami költségvetés bevételi és kiadási szerkezetének és hiányának hatása az árszínvonal alakulására.............................91
Az állami költségvetési újraelosztás hatása...................................91
A költségvetési hiány hatása.........................................................92
4. Külgazdasági hatások : a külkereskedelmi cserearány romlása..........93
Irodalom..........................................................................................................101
BANKRENDSZEREK ÉS BANKMŰVELETEK 103
I. A bankszervezet ......................................................................................106
1. A bankrendszerről általában...................................................................106
2. A monetáris irányítás rendszere........................................................106
II. A magyar bankrendszer............................................................................113
1. Magyai" Nemzeti Bank.........................................................................113
A magyar bankrendszer monetáris irányítása....................................115
2. Az 1987-ben kialakított bankrendszer második szintje........................118
A hitelintézeti törvény.
A pénzügyi intézmények szolgáltatásai és besorolásuk....................118
3. A bankok biztonságos működése, bankfelügyelet, OBA.....................119
4. A magyar bankrendszer a 90-es években.............................................122
A kereskedelmi bankok műveletei...........................................................125
1. A hagyományos banküzletágak............................................................126
Betétgyűjtés......................................................................................126
Hitelezés ......................................................................................130
A fizetési forgalom lebonyolítása
Átutalás, inkasszó, váltó, akkreditív, csekk.................................134
A devizaszámlák rendszere...............................................................138
2. Az elektronikus fizetések.....................................................................140
Elektronikus számla-jóváírási rendszer.............................................140
Elektronikus számlaterhelési rendszer...............................................141
Automatizált klíringházak.................................................................141
Távirati átutalási rendszer..................................................................141
A bankközi elektronikus elszámolások szervezetei...........................142
Az üzletekben felszerelt terminálok..................................................142
Automatizált pénztárak......................................................................143
Bankkártyák, fizetési kártyák .......................................................... 144
3. Bankszolgáltatások...............................................................................147
Vagyonkezelés..................................................................................147
Befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatások......................................148
Biztosítás...........................................................................................149
A nyugdíjalapokkal kapcsolatos szolgáltatások................................150
Személyi és üzleti tanácsadás...........................................................150
Lízing...............................................................................................151
Faktorálás.........................................................................................152
Forfetírozás ......................................................................................154
Utazással kapcsolatos szolgáltatások................................................155
Nemzetközi szolgáltatások................................................................155
4. Kockázat a kereskedelmi bankok tevékenységében.............................156
IV. Hitelek a nemzetközi bankgyakorlatban..................................................161
1. Bankhitelek ......................................................................................164
2. Konzorciális kölcsönök (szindikált hitelek).........................................167
3. Kezességek és garanciák alkalmazása a nemzetközi bankgyakorlatban....168
A garancia elhatárolása más instrumentumoktól...............................171
Irodalom..........................................................................................................174
ÁLLAMHÁZTARTÁS.........................................................................175
I. Államháztartás, non-profit szféra............................................................178
1. Az állam szerepe.................................................................................178
1.1. Az állam fő funkciói a modern gazdaságban............................. 181
1.2. A Fiskális intézkedések hatásai..................................................165
2. Az államháztartás és alrendszerei...................................................... 196
2.1. A központi kormányzat.............................................................197
a) Az állami (központi) költségvetés......................................197
b) A szociális biztonság rendszere..........................................198
A kötelező társadalombiztosítás.....................................199
Önkéntes pénztárak........................................................203
Kiegészítő biztosítások...................................................204
c) Elkülönített célalapok.........................................................206
2.2. A helyi önkormányzatok..............................................................206
Önkormányzati modellek......................................... .......207
Az önkormányzati kiadások finanszírozásának módjai..........207
Az önkormányzati bevételek típusai.......................................208
A helyi önkormányzatok tulajdona.........................................211
2.3. Non-profit szervezetek, alapítványok...........................................213
Alapítványok........................................................................215
2.4. A költségvetés működése...................................................216
A költségvetés tervezése és jóváhagyása................................216
A költségvetés ellenőrzési rendszere......................................218
A költségvetési politika és eszközrendszere...........................220
2.5. Az államháztartás felépítése Magyarországon..........................222
D. Az államháztartás bevételei, kiadásai és egyenlege....................................229
1. Az államháztartás bevételei.................................................................229
2. Az adók...............................................................................................231
Adózási alapfogalmak ................................................................231
Az adók közgazdasági funkciói..................................................234
Az adórendszerrel szemben támasztott követelmények .............235
Az adózavar................................................................................239
3. A legfontosabb adónemek..................................................................240
Személyi jövedelemadó..............................................................241
Társasági adó...............................................................................243
Általános forgalmi adó................................................................244
Fogyasztási adó........................................................................246
2. A költségvetés kiadásai.......................................................................248
A költségvetési kiadások fő típusai..................................................246
Fő kiadási tételek..............................................................................248
Támogatások...............................................................................248
Fogyasztói árkiegészítés..............................................................250
Felhalmozási kiadások.................................................................251
Társadalmi közös fogyasztás, a közjavak.........................................254
A közös fogyasztás alapelvei, a közös fogyasztás növekedésének okai ....256
A közös fogyasztás jellemzői......................................................257
Adósságszolgálat..............................................................................259
Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások............................260
3. A költségvetés egyenlege, az államadósság........................................260
A költségvetés egyenlege és a hitelrendszer.....................................260
Az államadósság fogalma, típusai....................................................262
Az államadósság és a fizetési mérleg összefüggései........................265
III. A társadalmi közös fogyasztás finanszírozási módszerei, döntési eszközök 268
1. Allokációs kérdések: a finanszírozás első szintje................................268
2. Intézményi pénzellátási, feladatfinanszírozási formák........................268
3. Finanszírozási típusok........................................................................271
4. Tervezési és döntés előkészítő eszközök..............................................273
IV. A költségvetési szervek legfontosabb gazdálkodási sajátosságai............281
1. A költségvetési szervek alapítása, feladatai........................................281
2. A költségvetési szervek csoportosítása...............................................282
3. A költségvetési szervek gazdálkodása................................................282
4. A költségvetési szervek tervezési kérdései.........................................282
5. A költségvetési előirányzatok változtatása..........................................283
6. Vállalkozást tevékenység....................................................................284
7. A költségvetési szervek pénzellátási rendszere...................................284
A Kincstár szervezete........................................................................285
8. Közhasznú társaság (KHT), mint speciális szervezeti forma..............285
Irodalom...............................................................................287
II. KÖTET
DEVIZAGAZDÁLKODÁS .....................................................................11
I. Alapfogalmak ......................................................................................13
1. A devizagazdálkodás fogalma............................................................13
2. A devizapiac ......................................................................................14
Árfolyamfajták..............................................................................16
Leértékelés, felértékelés................................................................18
Effektív árfolyamok.......................................................................19
Paritások ......................................................................................19
3. A fizetési mérleg................................................................................20
II. Fizetési mérleg elméletek.............................................................................26
1. Az elaszticitási megközelítés..........................................................26
2. A fizetési mérleg monetáris elmélete.............................................30
A fizetési mérleg alakulása mint állományok alkalmazkodásának folyamata ......30
III. A flexibilis árfolyamok............................................................................. 35
1. A vásárlóerő-paritás .....................................................................36
2. A kamatparitás ...........................................................................38
IV. Az árfolyamalakulás tőkepiaci elmélete....................................................41
1. Az árfolyam mozgásának centruma a monetáris elméletben .........44
2. Az árfolyam rövid távú alakulása a monetáris elméletben.................46
V. A magyar árfolyamrendszer..................................................49
A magyar árfolyampolitika az 1968 utáni időszakban.......................49
VI. A konvertibilitás (a deviza átválthatósága)..............................................52
1. A konvertibilitás értelmezése.........................................................52
2. A konvertibilitás bevezetésének szükségessége és lehetősége.......57
Irodalom 61
A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI RENDSZER MŰKÖDÉSI ÉS INTÉZMÉNYI KERETEI .......63
I. Az aranydeviza-rendszer működési mechanizmusa......................................66
1. Az aranydeviza-rendszer működésének alapjai és azok belső ellentmondásai.......66
2. A rögzített árfolyamforma viselkedése országonként különböző ütemű árszínvonal-emelkedés esetén...............................67
3. A nemzetközi likviditás szabályozása...............................................73
4. A rövid lejáratú pénzmozgások hatása a valutaparitások fenntartására ......75
5. Újabb fejlemények............................................................................76
II. Az Európai Unió (EU) fiskális és monetáris politikája 78
1. Az EU költségvetése 78
2. Az EU monetáris politikája 80
2.1. Az integrációs folyamat és a pénzügyi rendszer 90
2.2. Az Európai Monetáris Rendszer 91
2.3. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió terve 93
2.4. A Gazdasági és Monetáris Unió megvalósítása melletti érvek 95
III. A nemzetközi pénzügyi és fejlesztési intézmények működése......................107
1. A Nemzetközi Valuta Alap (IMF)....................................................107
2. Az SDR .......................................................................................113
3. A Világbank-csoport.........................................................................117
4. A Világbank és az IMF együttműködése...........................................123
III. A multilaterális beruházási és fejlesztési intézmények.................................125
1. Az Európai Beruházási Bank (EIB)...................................................125
2. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)..........................127
IV. Nemzetközi Fizetések Bankja....................................................................129
V. Magyarország kapcsolatai a nemzetközi pénzügyi intézményekkel............133
1. Magyarország és a Bretton Woods-i intézmények...........................133
2. Magyarország és a nemzetközi fejlesztési intézmények...................135
3. A BIS és Magyarország .................................................................136
Irodalom............................................................................................................138
ÉRTÉKPAPÍROK, TŐZSDE................................................................141
I. Értékpapírok..............................................................................................143
1. Az értékpapír fogalma és fajtái........................................................143
2. Tőzsdeképes értékpapírok...............................................................147
A részvény.....................................................................................147
A kötvény.....................................................................................150
Az állampapírok............................................................................155
A jelzáloglevél..............................................................................155
A befektetési jegy..........................................................................156
Származtatott termékek..................................................................157
3. Nem tőzsdeképes értékpapírok........................................................157
II. Értékpapírpiacok .....................................................................................159
1. A tőkepiac .....................................................................................159
2. A tőzsde .....................................................................................163
3. Külföldi tőkepiacok........................................................................166
Tőkepiaci tendenciák.....................................................................166
Az értékpapírpiacok szabályozása..................................................169
4. A magyar értékpapírpiacok.............................................................169
A kötvénypiactól az értéktőzsdéig..................................................172
Az állampapírok piaca ..................................................................174
A kárpótlási jegy ..........................................................................176
A részjegy ....................................................................................177
A vagyonjegy ......................................................................177
Egyéb értékpapírok piaca...............................................................179
Befektetési alapok..........................................................................179
A magyar értékpapírpiac szabályozása...........................................182
Irodalom ......................................................................................................182
PÉNZÜGYI PIACOK............................................................................183
I. Pénzügyi termékek és árfolyamuk.............................................................186
Betételhelyezés, kamatszámítás......................................................186
A betét jövőbeli értéke...................................................................186
Névleges kamatláb és effektív kamatláb.........................................188
Kamatláb és kamatintenzitás..........................................................189
A hozamgörbe...............................................................................190
2. Váltó, diszkontláb.......................................................................... 191
A váltó árfolyama és hozama..........................................................191
Kamatláb, diszkontláb................................................................192
3 Kötvények árfolyama és hozama....................................................193
Elemi vagy kamatszelvény nélküli kötvények árfolyama és hozama..............193
Kamatszelvényes kötvények pénzáramlása.....................................194
Kamatszelvényes kötvények árfolyama és hozama.........................194
Örökjáradék és annuitás árfolyama.................................................197
Kötvényárfolyam-számítás táblázattal............................................198
Bruttó és nettó árfolyam................................................................198
Az árfolyam időbeli alakulása........................................................201
Az árfolyamjegyzés szokványai a magyar kötvénypiacon...............201
Kötvényhozam-fajták.....................................................................202
4. Részvények hozama, kockázata és árfolyama..................................204
Részvények hozama.......................................................................204
Részvények kockázata...................................................................206
A befektetők hozam-kockázat preferenciái..................................207
Portfólió hozama és szórása, diverzifikáció....................................208
A béta mint a piac által honorált kockázat mértéke.........................212
Részvények elvárt hozama, a CAPM.............................................214
A részvények árfolyama.................................................................216
Az időbeli diverzifikáció................................................................218
5. Opciók értékelése...........................................................................218
Vételi és eladási opció ..................................................................218
Az opciók értéke lejáratkor............................................................219
6. Értékpapírok határidős árfolyama....................................................222
7. Devizaárfolyamok...........................................................................225
Keresztárfolyam.............................................................................225
Valutakosár...................................................................................226
Határidős devizaárfolyam..............................................................229
II. Pénzügyi piacok és kapcsolódásaik...............................................................230
1. Devizaügyletek, értékpapírügyletek................................................230
A hitel mint adásvétel....................................................................231
A piacok négy alapfajtája...............................................................233
Mi a termék a pénzügyi piacokon..................................................234
Pénzáramlás (cash flow) vásárlás...................................................237
A devizapiacok és hitelpiacok kapcsolata.......................................239
2. Szintetikus pozíciók........................................................................241
3. A pénzügyi piacok általános jellemzői............................................242
4. A határidős piacok..........................................................................242
Nyitott pozíció...............................................................................243
Arbitrázs, spekuláció, hedge..........................................................244
A futures ügyletek jellemzői..........................................................245
A forward és a futures ügyletek eltérései........................................248
III. Az árkockázat vállalása és áthárítása.........................................................249
1. A spekuláció...................................................................................249
Hausse és baisse............................................................................249
Spekuláció a futures piacon...........................................................250
Spekuláció az opciós piacon..........................................................252
2. A fedezeti ügylet (hedge)................................................................252
Forward hedge...............................................................................254
Futures hedge................................................................................254
Opciós hedge.................................................................................255
Irodalom ......................................................................................................256
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II. Pénzügytan I-II.

A borítók enyhén töredezettek, a kötetek néhány lapja és lapéleik foltosak. A második kötet több lapján színes sorkiemelés, bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
5.980 Ft
3.340,-Ft 20 30
38 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!