A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Révai Miklós élete és munkái

A M. T. Akadémia által a Fraknói-Horváth dijjal jutalmazott pályamű

Szerző
Róla szól

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 415 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:

Előszó

Megilletődés!
»Azon főképpen Istennek tartozó, közelebb pedig embertársához önként viseltető köteles szeretetét gyakorló Férfi - azon királyához hívséges Személy - azon hazáját szerető Honfi -... Tovább

Tartalom

Révai fejlődése 1752-1777
Bevezetés3
Révai 1752-ben született; hogyan hívták; mért másította meg születése helyét6
Atyja közkatona, utóbb csizmadia volt; testvérei, Mátyás Csanádon neveltetik, az apa meghal, a család tönkre megy - egy leány-gyermek kivételével10
Mátyás Szegeden tanul, Kariba latin verselése buzdítja, szülőföldjének szeretete bírja a kún romok megéneklésére13
Kecskeméten a piarista szerzetbe lép, mi bírta erre. Jelleme ellenkezik választott pályájával. Milyen volt viszonya a szerzethez s hogyan fogja föl ő maga?17
Révai történettel foglalkozik, Cicero hatása Révaira. Molnár Jeles Épületei. A költészet, első alagyáit írja25
A latin próza, a józsanság Révai jellemében. A XVIII. század philosophiája, Révai türelmessége, mily philosophiát tanult31
Révai-Nagy Károlyban. Károly gróf, Varjas János. Nyitrán mathematikával és archittecturával foglalkozik. A tanítás befolyása Révaira. - Révai nemzeti programja36
Második fejezet
Révai írói föllépése 1777-1780
Bécs a múlt században. Mária Terézia germanizálása, miért szerette őt a nép. Bécs a magyar szellemi élet központja47
Révai Bécsben. Megismerkedik a testőrök irodalmi működésével. Sonnenfels és Denis. Bécs befolyása Révaira51
Révai Nagy-Váradon, tankönyveket ír a nemzeti iskolák használatára, magyar nyelvtanát nem fogadják el. Az irodalom-történet kétféle adatai56
A Magyar alagyák első könyvek. E kor olvasó közönsége és bírálata. Az alkalmi költés. A Szinyér Váraljai szüret, Révai helytelen nézete a műfordításról59
A physika. A menykövek mivoltáról, miért fordította ezt Révai. A műszók68
Révai akadémiai tanár, miért megy el innét. Emlékbeszéde Mária Terézia fölött72
Harmadik fejezete
Révai mint nyelvművelő 1780-1787
Révai újra Bécsben. Itt fogamzik meg benne a kiadások eszméje, fölhívása, a tájszók és közénekek gyűjtése, Cornides, a Heraldika. Révai nevelő Looson, Hédervár. Visszamegy Bécsbe79
A régi magyar írásmódról - Révai a Halottas Beszéd kiejtéséről, a szenvedő alakról, Az ikes ige. Az igeragok. Révai nem fogadja el a finn rokonságot. A magyar betűk egyszerűsítése. A szók továbbképzése. Későbbi tanok első elemei86
Révai Gráczban nevelősködik, de hirtelen megy el, insége93
A Hírmondó a nyelvművelés eszköze, a kiadásoknak újonnan való bejelentése96
Révai mint újságíró109
Az ujság közönsége. Az írók eredménytelen küzdése a latin nyelv ellen, erőszak kellett, hogy végleg mellőzzék. A germanizáló rendelet, II. József nem volt germanizátor, a bizonyító tények. Mária Terézia és II. József összehasonlítása116
Révai akadémiát sürget, II. József és Révai122
Révai Győrött. A költeményes gyűjtemény hírré adatása, az előfizetések. Ellenfelei gyanúsítják, ínsége. A magyar Amalthea. Hogyan szerzi meg a költséget kiadásaihoz125
Negyedik fejezet
A magyar renaissance
A magyar renaissance kezdete, az irodalmi iskolák, a három irány eredete és közönsége. A magyar renaissance kiinduló pontja143
Az új méretű versek elsősége. Baróti nyelvrontása, a latinos szórend148
A prosodiai elvek. - Molnár naturalisztikus eljárása, Baróti prosodiáját a magyar hangsúlyra alapítja, Rajnis az új méret magyar eredetijét vitatja, ingadozó elmélete. A prosodiai harczok156
A helyesírás kérdése, az elvek és elvtelenségek, a reformáló törekvések. Révai befolyása165
Révai magatartása a prosodiai harczban, a magyar és a latin prosodai különbségei, a h betű kérdése, révai a mai prosodai megteremtője170
A tudós költés, a dilettantizmus, az iskolák fölbomlása177
Révai költői méltatása183
A magyar reaissance fejlődése. Révai a történeti szellem megtestesítője190
Ötödik fejezet
Tiz év küzdelmei 1787-1797
Révai Győrött rajztanító, ismeretségei, Fengler püspök. Viszálya tanító-társaival, az ügy elintézése195
József visszavonja rendeleteit. A szent Korona Győrött, Révai ünneplése200
Bessenyei Jámbor szándéka, Révai akadémiai izgatásai. Eszterházy József gróf és Sándor Leopold főherczeg. A helytartótanács leirata, Révai Budára megy205
A reaissance a politikában és a társadalomban210
Kedvezőtlen fordulat az Akadémia ügyében, Révai fölirata a helytartótanácshoz, kik voltak az akadémiai eszme kifejtői. Fölterjesztése a nádorhoz214
Az Akadémia terve, czélja, költségvetése és alapja, az Akadémia jelöltjei. Révai miért nem kandidálja Bessenyeit221
Révai az egyetem aesthetikai tanszékére folyamodik, Bécsbe megy, saecularisatiója. Viszálya a várossal, ellenségei és üldöztetése. A numismatika tanszékére pályáz. Esztergom232
A Martinovics-féle mozgalom. Latina. Angulorum Trisectio.242
Hatodik fejezet
Révai nyelvészeti fejlődése 1797-1802
Hogyan lett Révai nyelvésszé251
A nyelvtan Révai előtt. Pereszlényi, a Proludium, a Debreczeni Grammatika257
A nyelvtudomány állapota Révai korában, a zsidó és magyar nyelv rokonsága263
A pesti és bécsi kéziratok. Révai és Kulcsár. Komárom. Nyugalmaztatásért folyamodik. Sopronban lakik, utóbb Bécsben268
Az Ilias fordítása, Carmina quaedam, német ódája, Beregszászi és Gyarmathy. A török nyelv rokonsága, mi vezette erre. Adelung286
A Theresianum. Vályi meghal. Révai folyamodása az egyetem magyar tanszékére. A helytartótanács ajánlata egy Grammatica megírása ügyében.- Révai meghivatása284
Hetedik fejezet
A magyar nyelv rendszere 1802-1807
Beköszöntő fölolvasása. Betegsége. - Műveinek kiadását sürgeti, mennyi nyereségre számít. - A veszprémi káptalan és Marczibányi segélyezése. - Megjelenik az Antiquitates és az Elaboratior Grammatica. Miért írta ezeket Révai latin nyelven291
A művek ellenzést keltenek, Verseghy. Révai tanítványai, hogyan írnak ezek mesterekről.- Kik voltak a vita-iratok szerzői?298
A nyelvtan segédeszközei. Révai a nyelv történetét teszi a nyelvtan alapjává. A nemzeti elem Révai fölfedezésében. A régiség haszna, túlbecsűlése309
Schlegel Frigyes, Grimm Jakab. Révai és Grimm összehasonlítása. Révai a történeti nyelvészet megalapítója. A nyugateurópai és a magyar renaissance320
A rokon nyelvek, Révai nézete a héber és finn rokonságról. A betűváltozás törvénye, Révai összehasonlító módszerének birálata. Verseghy a régiség és összehasonlítás ellen. Révai és Verseghy összehasonlítása324
Az összetett mássalhangzók egyszerűsítése. Révai helyesírási elvei. A helyesírási vita, Révai etymologikus kiejtése. Kazinczy szófejtő orthographiát diadalra juttatja334
A rendhagyó igék s az óhajtó mód ragozása. Az ikes igék, nem Révai kezdette először sürgetni állandó használatukat. Ez alak elleni végségek okai. Verseghy az ikes igék ellen. A nyelvszokás, az ellenfelek túlzása. Miért lett az ikes használat állandó?344
A szenvedő alak. Révai egyetértésben Verseghyvel. Révai, korának legnagyobb grammatikusa és nyelvésze361
Nyolczadik fejezet
A nyelvújítás 1802-1807
Milyenek voltak a magyar nyelv tanítói. Révai egyetemi tanári állása, minő egyetemi reformokat kíván a magyar nyelvoktatás ügyében, hallagtóinak száma367
Révai Budapest, hogyan él. A drágaság, szegénysége. Mártonfi pártfogása372
A magára hagyott irodalmi mozgalomnak központjává a nyelv lesz. Nyelvművelésés nyelvújítás. - Barczafalvi ellen Kazinczy379
Révai a nyelvújítás ellen, elítéli a purismust, a szócsinálás és fölösleges. Egyetemleges ítélete a nyelvújító írók fölött283
Révai a nyelvtanújítást is nyelvrontásnak bélyegzi. Révai mint nyelvőr, fölszólalása az újságok rossz magyarsága ellen. Veszprém, a dunántúli orthologia székhelye, nyelvrontásról vádolja Révait.487
Miért tartották Révait nyelvújítónak. Hogyan vert gyökeret a nyelvújítás,- Kazinczy és Révai394
Kiadatlan munkái. Alázatos segedelem kérése e munkák kiadása ügyében. Kecskemét mezővárosa és Pest megye segítik401
Révai halála405
Függelék. Toldi Révai-tervrajza406

Bánóczi József

Bánóczi József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bánóczi József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Révai Miklós élete és munkái Révai Miklós élete és munkái Révai Miklós élete és munkái Révai Miklós élete és munkái

Néhány lapon ceruzás jelölések láthatók. A címlapon tulajdonosi pecsétnyom található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
4.500 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba