A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 228 oldal
Sorozatcím: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának könyvei
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-361-044-3

Fülszöveg

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei a Kar műhelyeiben született s általános jog- és államtudományi érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi és tanulmánygyűjtemények, dokumentumkötetek sorozata.
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga egy reformtankönyv újdonságával a közjogi keretek tisztázása nyomán a nemzetközi gazdasági forgalom magánjogi viszonyait az egyes szerződési típusokra összpontosítottan vizsgálja. Az alanyok és a tárgy tisztázására épül a fontosabb szerződési típusok, így az adásvétel, egyéb (vállalkozási, megbízási, kooperációs, licencia-, lízing- és vállalatalapítási), valamint kisegítő (árufuvarozási, szállítmányozási, biztosítási) szerződések s fizetési ügyletek összetett, ugyanakkor didaktikailag tagolt vizsgálata. A művet a Bécsi Konvenció szövege s áttekintő irodalomjegyzék zárja.
Bánrévy Gábor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Nemzetközi Jogi Intézetének... Tovább

Tartalom

Bevezetés
1. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának tartalma
1.1. Tárgyunk rövid elméleti megalapozása............................15
1.2. A tárgyalt jogterület tagolása............................17
2. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának forrásai
2.1. Alapvető jogforrás: az egyes nemzeti jogrendszerek magánjogi szabályai............20
2.2. Nemzetközileg egységesített (unifikált) jog............................23
Regionális jogegységesítés............................23
Univerzális jogegységesítési tevékenység ............................24
1. Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia
2. Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítésére (UNIDROIT)............................ 25
3. ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL)............................26
4. A nemzetközi jogegységesítés egyéb területei (fuvarjog, szellemi alkotások, váltó- és csekkjog)............................26
2.3. Egyéb „jog"-források: kereskedelmi szokások, szokványok, általános szerződési feltételek............................27
1. A kereskedelmi szokás............................27
2. Szokványok............................28
3. Általános feltételek............................29
3. A nemzetközi gazdasági forgalom jogi kereteinek és feltételeinek meghatározása
3.1. A külgazdasági és a külkereskedelmi tevékenység fogalma
a magyar jog szerint............................32
3.2. A külkereskedelmi tevékenység folytatásának hazai szabályai............................34
3.2.1. Külkereskedelmi engedélyezési rendszer............................35
3.2.2. A hazai piac védelmére szolgáló egyes eszközök............................38
1. A tisztességtelen piaci magatartás tilalma............................38
2. Árak megállapításának rendje............................39
3. A vámok............................40
4. Piaczavarás esetén alkalmazható védőintézkedések............................41
Megfigyelési rendszer............................42
Antidömping eljárás ............................42
Értékkiegyenlítő vám megállapítása............................43
5. A fogyasztóvédelem rendszere............................ 44
3.3. A külgazdasági (külkereskedelmi) tevékenység nemzetközi feltételeinek megteremtése és biztosítása............................44
3.3.1. Az államok gazdasági együttműködésére vonatkozó nemzetközi jogi alapelvek.....45
3.3.2. A gazdasági kapcsolatok szervezésében és fejlesztésében jelentős szerepet játszó egyes nemzetközi szervezetek:............................46
1. Az Európai Gazdasági Bizottság (EGB)............................46
2. Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD)............................47
3. Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT), valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)............................48
4. Nemzetközi Valutaalap és a Világbank............................52
5. Egyes regionális gazdasági szervezetek............................53
3.3.3. A kereskedelmi kapcsolatokat és a gazdasági együttműködés egyéb területeit szabályozó, kétoldalú nemzetközi szerződések............................54
1. A kereskedelmi és tengerhajózási szerződések............................54
2. Szabadkereskedelmi megállapodások............................55
3. Gazdasági együttműködési megállapodások............................56
4. Beruházásvédelmi egyezmények............................57
3.3.4. Egyes szerződéses fogalmak magyarázata............................57
1. Belföldi jogegyenlőség elve............................57
2. Legnagyobb kedvezményes elbánás elve............................58
3. Preferenciális elbánás............................59
4. Szabadkereskedelmi övezet............................59
5. Vámunió............................60
6. A dömping és a piaczavarás fogalma............................60
4. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok alanyai és tárgya
4.1. Az állam, mint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alanya............................61
4.2. Jogi személyek: a nemzetközi gazdasági kapcsolatok tipikus alanyai...................63
1. A bíróság, hatóság köteles a külföldi jog szerint megalakult szervezetet is jogi személynek tekinteni............................64
2. A honosság kérdésének eldöntése nemzetközi kollíziós magánjogi kérdés............64
3. A jogi személy képviseletének problematikája............................65
4.2. 1. Kereskedelmi társaságok a különböző jogrendszerekben............................65
1. A közkereseti társaság (Kkt.)............................67
2. A betéti társaság (Bt.)............................68
3. A részvénytársaság (Rt.)............................68
4. A korlátolt felelősségű társaság (Kft.)............................70
5. Egységes európai típusú társasági formák............................71
4.2.2. Nemzetközi gazdasági társulások............................71
1. Nemzetközi magánjogi vállalatok............................72
2. Nemzetközi közjogi vállalatok............................73
4.3. A tulajdonjog szerepe a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban............................73
4.3.1. A tulajdon a nemzetközi kapcsolatokban............................74
4.3.2. Az államosítások nemzetközi megítélése............................75
4.3.3. Külföldi beruházások és a tulajdon védelme............................76
1. Multilaterális szerződések............................77
2. Bilaterális beruházásvédelmi egyezményeink............................77
3. A hazai jogi szabályozás............................79
4.4. Értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben............................81
Általános jellemzőik............................81
1. Hajóraklevél, hajóselismervény (B/L)............................83
2. Kiszolgáltatási jegy (D/O)............................84
3. Folyami rakjegy............................85
4. Közraktári jegy............................85
5. Részvény............................85
4.5. A szellemi alkotások hasznosítását biztosító jogosítványok szerepe a nemzetközi forgalomban............................86
4.5.1. A Szellemi Tulajdon Világszervezete és az általa igazgatott nemzetközi egyezmények............................87
1. A Párizsi Uniós Egyezmény (PUE)............................87
2. A Madridi (védjegy) Megállapodás............................88
3. A Lisszaboni (eredetmegjelölési) Megállapodás............................89
4. A Berni Uniós Egyezmény (BUE)............................89
4.5.2. A szellemi alkotások oltalmazására vonatkozó egyéb nemzetközi szerződések.......90
1. Az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény............................90
2. A GATT TRIPs-Megállapodás............................90
3. A szellemi tulajdonról szóló magyar-amerikai megállapodás............................91
4. Az Európai Szabadalmi Egyezmény............................92
5. A külgazdasági szerződésekre vonatkozó általános kérdések
5.1. Áttekintés a szerződéses kapcsolatokról............................93
5.2. A felek jogviszonyára alkalmazandó jog............................94
1. Kötelezően alkalmazandó jog............................94
2. A felek jog választása............................95
3. Az alkalmazandó jog meghatározása a kollíziós szabályok útján...................96
5.3. Felelősségi kérdések a nemzetközi gazdasági kapcsolatok körében...............96
1. A társadalmi kárelosztás............................97
2. A vállalat felelőssége alkalmazottaiért............................97
3. A közvetlen termékfelelősség............................97
4. Szerződéses felelősség-korlátozás............................97
5. A KPtk. felelősségi rendelkezései............................98
6. A nemzetközi adásvétel
6.1. A nemzetközi adásvétel fogalma, sajátosságai............................99
A szerződés teljesítésének sajátosságai............................100
Tulajdonjog-fenntartás............................100
A kárveszély viselésének átszállása............................101
A nemzetközi adásvétel egyes nevesített válfajai............................101
6.2. Az adásvételre vonatkozó egységes jog kialakulása............................101
6.2.1. A KGST ÁSZF jelentősége............................102
6.2.2. Az 1964. évi hágai Egységes Törvények (ULIS és ULFIS)............................104
6.3. A Bécsi Konvenció (CISG).............................105
6.3.1. A Konvenció hatálya és alkalmazásának általános kérdései............................106
6.3.2. A szerződés megkötésének szabályai............................110
6.3.3. Az adásvételre vonatkozó általános rendelkezések............................113
6.3.4. Az eladó kötelezettségei és azok megszegésének következményei.................114
6.3.5. A vevő kötelezettségei és azok megszegésének következményei................120
6.3.6. A kockázat átszállása............................122
6.3.7. Kártérítés - mentesülés - elállás............................123
6.3.8. Az elévülési időről szóló New York-i Konvenció............................127
6.4. Az INCOTERMS............................128
6.5. Az UNIDROIT „Alapelvek"............................130
6.6. Az ún. fogyasztói szerződések............................132
7. A nemzetközi gazdasági forgalom egyéb szerződései
7.1. Vállalkozási szerződések............................133
7.1.1. Bérmunka ügyletek............................133
7.1.2. Nagyberendezések szállítása és szerelése ............................135
Az EGB Általános Feltételei............................136
7.2. Licencia-ügyletek............................137
1. A jogszavatosság kérdése............................138
2. A licenciadíj meghatározása............................138
A szerzői jogok hasznosítása............................139
7.3. A külgazdasági kapcsolatok egyes újabb formái ............................139
7.3.1. A termelési - értékesítési kooperáció............................139
7.3.2. A lízing-ügylet............................141
7.3.3. Külföldi vállalatalapítás............................143
A szindikátusi szerződés............................145
8. A kisegítő szerződések
8.1. Megbízási típusú szerződések............................147
8.1.1. A képviseleti (ügynöki) megállapodás............................147
8.1.2. A bizományi és a bizományi raktárra vonatkozó szerződés............................151
A bizományi raktár............................151
8.1.3. Vevőszolgálati szerződés............................151
8.2. Az áru továbbításával kapcsolatos szerződések............................153
8.2.1. A nemzetközi árufuvarozási szerződések............................153
1. Nemzetközi vasúti árufuvarozás............................153
2. A nemzetközi közúti árufuvarozás............................156
3. Légi árufuvarozás............................157
4. A tengeri árufuvarozás............................158
5. Folyami árufuvarozás............................161
8.2.2. A nemzetközi szállítmányozás............................162
8.2.3. A közraktári szerződés............................163
8.2.4. Szállítmánybiztosítás............................164
8.3. Bank- és fizetési ügyletek............................166
8.3.1. A legfontosabb fizetési ügyletek a nemzetközi forgalomban............................166
1. Az átutalás............................166
2. A beszedési (inkasszó) megbízás............................166
3. Az okmányos meghitelezés (akkreditív)............................167
8.3.2. A bankok kölcsön- és hitelszerződései............................169
8.3.3. A bankgarancia-szerződés............................169
8.3.4. A faktoring-ügylet............................170
A felhasznált irodalom jegyzéke............................171
Nemzetközi egyezmények és hazai jogszabályok jegyzéke............................175
Részletes tárgymutató............................179
FÜGGELÉK: Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi
szerződéseiről szóló Egyezménye. (Magyar fordítás)............................189

Bánrévy Gábor

Bánrévy Gábor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bánrévy Gábor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Állapot:
2.980 Ft
2.080,-Ft 30
15 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!