A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világosság 1984. január-december

Materialista világnézeti folyóirat - XXV. évfolyam 1-12. szám/Júliusi, decemberi melléklet

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 800 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. További kapcsolódó személyek a könyvben. Fekete-fehér illusztrációkkal. Júliusi, decemberi melléklettel. Az augusztus-szeptember duplaszám. Francia és orosz nyelvű tartalomjegyzékkel.

Előszó

Részlet a könyvből:
"Luther és az újkori művelődés
Ebben az évben a gondolat két nagy forradalmárára emlékezik a tudomány: Karl Marxra és Martin Lutherre. Az évfordulóknak ez az egybeesése... Tovább

Tartalom

1. szám
Luther Márton és a magyarországi reformáció1
Lukács József: Luther és az újkori művelődés1
Nagy Gyula: A dialógus értéke és távlatai7
A reformáció a történelemben
Prőhle Károly: A Luther-kép a múltban és jelenben9
ifj. Barta János: Luther és a protestantizmus szerepe az újkori Európában18
Kocsis Elemér: A reformáció öröksége és mai válaszútjai24
Poór József: A magyarországi protestantizmus a múlt és jelen határán29
A magyarországi reformáció
Bitskey István: A magyarországi reformáció kialakulása és fejlődésének tendenciái34
Fabiny Tibor: Protestantizmus, polgáriasodás, nemzeti fejlődés Magyarországon40
Kónya István: Kálvin és a magyarországi reformáció45
Szakály Ferenc: Török uralom és reformáció Magyarországon a 16. század közepe táján51
Tarnóc Márton: A reformáció szerepe a magyar művelődésben60
Tájékozódás
Domány András: Stefan Wyszynski bíborosról - írásai tükrében65
Napló
Lendvai L. Ferenc jegyzete70
Versek
Luther: Erős vár a mi Istenünk (József Attila fordítása)64
2. szám
Almási Miklós: Az esztétikai megértésről73
Ancsel Éva: Lukács György katarzis-felfogása és a huszadik századi művészet78
Életutak
Sziklai László: Szellemi közösségben - Lukács György és Mihail Lifsic81
Társadalom és gazdaság
Tálas Barna: A szocialista forradalmak történelmi paradoxona - A szocializmusba való átmenet megváltozott történelmi feltételei korunkban90
Vallás és történelem
Somlyói Tóth Tibor: Mennyei béke - földi háború - A háború keresztény megítélése a középkorban98
Ember és tudomány
Pethő Bertalan: A lelki gyógyítás értelme - A pszichiátria-kritika filozófiai problémáiról106
Vallás és társadalom
Fehér Ágnes: Adventista házasságok - Egy szabadegyházi közösség vallási endogámiájának vizsgálata115
Tükör
Barna Imre: E. T., a kis herceg123
Könyvekről
Vekerdi László: Egy szenvedélyes kereső - Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok125
Csepeli György: Exilium vita est - Cs. Szabó László: Alkalom127
Szemle
"Legyünk fáradhatatlanok a béke keresésében..." - A hatodik püspöki szinódus üzenetéről129
Külföldi lapokból
Öt évvel megválasztása után - A Le Monde a pápáról130
A munka társadalmának vége132
Napló
Lendvai L. Ferenc jegyzete134
Versek
Radnóti Miklós: Januári jelentés89
3. szám
Ágh Attila: Nehru és az indiai államkapitalizmus137
Vallás és filozófia
Gál Zoltán: Reménység a teológiában és a filozófiában - J. Moltmann és E. Bloch reménységfelfogásáról145
Tükör
Pléh Csaba: Hagyomány és újítás a magyar pszichológiában - A hagyományfelejtés mint pszichológiai hagyomány153
Farkas János László: Nyomravezető látszatok - Olvasónapló157
Tájékozódás
Székely András Bertalan: Nemzetiségi jogok és megvalósulásuk Szlovéniában163
Művészet és világnézet
Balázs István: "Tudja - és teszi" - Luigi Nono írásairól170
Oktatás és nevelés
Schullerné Deák Mária: Az eredeti művek tisztelete - Forrásfeldolgozás a középiskolai filozófiaoktatásban177
Utak és állomások
Pro és kontra: a nyugati racionalizmus - Jürgen Habermas önmagáról, a frankfurti iskoláról és a kommunikatív cselekvés elméletéről182
Könyvek
Ludassy Mária: Egy politikai forradalom anatómiája - Albert Soboul: Népi mozgalom és forradalmi kormány Franciaországban 17983-94188
Lévai Imre: A "Nagy Lélek" - Kalmár György: Matáhmá Gandhi. Álom - politika - valóság190
Szemle
Az Egyesült Államok új hatalmi központja192
Napló
Lendvai L. Ferenc jegyzete198
4. szám
Marxizmus és szocializmus - viták a húszas években201
A forradalom után
Krausz Tamás: Szocializmus-képek a húszas években202
Elméleti válaszutak
Hermann István: Az elméleti vita feltételei211
Szabó Tibor: Buharin és kritikusai: Lukács és Gramsci221
Sziklai László: A Blum-tézisek "nagysága és bukása"230
Vita a filozófiában
Karádi Éva: "Dialektikusok" és "mechanisták"238
A népfront felé
Székely Gábor: Az egységfront és a népfront vitája a Kominternben247
Hans Günther: Az urak saját szelleme (Részletek)256
Dokumentum
Lukács György: A demokratizálódás jelene és jövője (Részletek)261
Röviden
Marxisták és hívők nemzetközi párbeszéde Budapesten269
Napló
Lendvai L. Ferenc jegyzete270
Versek
Vera Inber: Öt éjen és öt napon át220
5. szám
Kákosy László: Kereszténység és pogányság Egyiptomban273
A filozófia történetéből
Rádi Péter: Egy huszadik századi ontológia - Gondolatok Nicolai Hartmann filozófiájáról280
Történelem és társadalom
Engel Pál: Vár és hatalom - Az uralom territoriális alapjai a középkori Magyarországon I.288
A művészet világa
Rényi András: Drámai jelenlét és emberi érvényesség - Rembrandt korai Júdás-képe és a festett színpad dramaturgiája296
Krónika
Gergely Ferenc: Történelmi kálvinizmus és megújulás - Az SDG-szövetség 1943-ban306
Dialógus
Gecse Gusztáv: "Ha békét akarsz, törekedj az igazságosságra" Marxista és hívő teoretikusok nemzetközi tanácskozása Budapesten314
Emlékezés
Madarászné Zsigmond Anna: Igazság és deduktív rendszer - Alfred Tarski jelentőségéről320
Könyvekről
Kapocsi Erzsébet: "Mert a múlt képe pótolhatatlan..." - Ancsel Éva: Polémia a történelemmel. Esszé Walter Benjaminról325
Zsolnai László: Az emberi ésszerűségtől a tudományfilozófiáig - Berbert Simon: Korlátozott racionalitás327
Külföldi lapokból
A fasiszta filozófia helye és demagógiája a "Harmadik Birodalomban" A Deutsche Zeitschrift für Philosophie cikkéből329
A vallás fogalma Marxnál - A Voproszi Filoszofii cikkéből330
Az Új jobboldal, - a régi eszmék - A Frankfurter Hefte cikéből332
Napló
Lendvai L. Ferenc jegyzete334
Versek
Radnóti Miklós: Emlékeimben313
Radnóti Miklós: Béke, borzalom324
6. szám
Ancsel Éva: A hétköznapok reggel kezdődnek337
Csepeli György: A zárójelbe tett mindennapi élet - Szociálpszichológiai esszé345
Döntés és viselkedés
Kindler József: Kockázat, bizalom, gyanakvás349
Emberek és istenek
Hahn István: Korrupt királyok, ajándékleső istenek358
Történelem és társadalom
Engel Pál: Vár és hatalom - Az uralom territoriális alapjai a középkori Magyarországon II.367
Ökölógia és politika
Szabó Máté: Katasztrófa vagy társadalmi változás? - Az ökológiai mozgalom elméleti modelljei376
Évfordulón
Timár Árpád: "Az élet értéke" - Derkovits Gyula: Kivégzés385
Könyvekről
Paczolay Péter: Pirenne - ötven év múltán - Henri Pirenne: A középkori gazdaság és társadalom története389
Külföldi lapokból
Ernesto Cardenal a "felszabadulás teológiájáról"391
Atlantisták, atlantizmus - ma392
Szemle
Gergely Imre: A spanyol egyház a demokratikus fordulat óta395
Napló
Lendvai L. Ferenc jegyzete399
7. szám
Lendvai L. Ferenc: Esztétikum és etikum401
Lukács György "Esztétiká"-jának etikai üzenete
Egyház és társadalom
Poór József: A Magyarországi Református Egyház önéletrajzához407
Örökségünk
Redl Károly: A marxi módszer haszna a középkori gondolkodás kutatásában415
Művelődéstörténet
Peter Burke: A szertartások elutasítása az újkori Európában420
Hernádi Miklós: A szabályozott ünnep424
Irodalom és társadalom
Széll Zsuzsa: A továbblépés epikája432
Lélek és történelem
Lányi Gusztáv: "A meghívott halál"438
A századelő magyar értelmiségének életérzéséről438
Emberi szó
Székely Andorné: Az én kis magántörténelmem445
1919-1945
Dokumentum
A szocialista állam és az egyházak451
A Televízió vitaműsora
Könyvekről
Gedeon Péter: Közgazdaságtan és szocializmus458
Kornai János: Ellentmondások és dilemmák
Külföldi lapokból
Diplomáciai viszony az Egyesült Államok és a Vatikán között460
Az amerikai jobboldal és Reagan461
Versek
Ady Endre: Szent Margit legendája450
Melléklet
Radnóti Sándor: A vad befogadás
Erwin Panofsky kritikai méltatása - művészetfilozófiai nézőpontból
7. szám melléklete
Radnóti Sándor: A vad befogadás2-31
8-9. szám
Béke és háború
A béke eszméje a történelemben
Hahn István: Antik békeutópiák466
Székely György: Az együttélés türelme és a szent háborúk között - Kereszténység, iszlám és zsidóság a muzulmán hódítások és a keresztes hadjáratok idején475
Paczolay Péter: Hit és erőszak - Vallásháborúk, vallásbékék, pacifista szekták a reformáció korában481
Ludassy Mária: A nagy ábránd - Az örök béke ideája a francia felvilágosodásban490
Hermann István: A béke gondolata a klasszikus német filozófiában499
Erényi Tibor: A munkásmozgalom és a béke508
A háború ellen
Zoltai Dénes: Genftől Wroclawig519
Gergely Jenő: A keresztény egyházak és a béke527
Bognár Károly: Nukleáris fenyegetés - új békemozgalom534
Dialógus
Szentágothati János: Beköszöntő543
Lukács József: Béke, igazságosság, bizalom544
Karl Rahner: Eszmecserék a reális humanizmusról549
Antoine Casanova: Egyetértés és különbözőség553
Viktor Garadzsa: A béke mint legfőbb érték559
Kocsis Elemér: Humanitás és közös felelősség563
Konfliktus, jog, biztonság
Földesi Tamás: Igazságosság, béke, háború569
Ágh Attila: A globális biztonság perspektívái578
Simai Mihály: A világgazdaság és a fegyverkezés a nyolcvanas években584
Csepeli György: Rosszindulatú társadalmi folyamatok592
Kiss J. László: A békekutatás avagy a kutatás "békéje" - Utak a nemzetközi béke- és konfliktuskutatásban595
Hahn István halálára600
10. szám
Aczél György: Tegnap - ma - holnap601
Társadalomelmélet
Tőkei Ferenc: A politikum mint társadalmi létezésmód613
Almási Miklós: Feltámad-e a Nagy Elmélet?617
Életünk
Császi Lajos: A laikus idealizmus elvesztése - Orvosképzés és orvosmítosz623
Jávor István: Érdekérvényesítés, érdekkonfliktus, újítás - Kísérlet a munkahelyi demokratizmus fejlesztésére - klinikán631
Béke és háború
Bragyova András: Nemzetközi konfliktus és nemzetközi jog637
Dobossy Imre:
Lázár Guy: Mit hoz a jövő? - Közvéleménykutatás a háború és a béke kérdéséről642
Könyvekről
Bozóki András: Öngyógyító társadalom? - Gerevich József: Terápiák társadalma - társadalmak terápiája648
Karácsony András: Krisztustól Mózesig - Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében649
Külföldi lapokból
A kereszténydemokrata pártok651
A mítoszba menekülés ellen652
Tájékozódás
Ádám Péter: A vágyakozó szubjektum653
Michel Foucault: Az etika esztétikája654
Napló
Lendvai L. Ferenc jegyzete657
Bevezetés a filozófiába - gondolatok tanároknak
Hit és tudás (Rádióbeszélgetés)660
11. szám
Loránd Ferenc: Érékek és generációk665
Árnyékok
Rácz József:
Göncz Dániel:
Kéthelyi Judit: A Z. téri "csövesek" - Egy szociológiai vizsgálat tapasztalataiból674
Pethő Bertalan: Társadalmi betegség? - Drogfogyasztással kapcsolatos életforma-modellek683
Fókusz
A Vatikán inti a felszabadulás teológiáját691
Évforduló
Ludasy Mária: Denis Dederot erkölcsi-politikai végrendelete696
Denis Diderot: Raynal abbé védelme Grimm úrnak címezve698
Történelem és társadalom
Pelle János: 1789 francia közvéleménye704
Könyvek
Dömötör Tekla: Egymásnak játszani - Újváry Zoltán: Játék és maszk714
Fischer György: Egy "reakciós" baloldali - Ferdinand Tönnies: Közösség és társadalom716
Szabó Máté: Az amerikai demokrácia francia elmélete - Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában718
Szemle
Bruckner Éva:
Sz. Halász Ágnes: Alternatívák és dilemmák - Ausztria Szocialista Pártjának ideológiai vitáiról720
A "nemzeti identitás" protagonistái: a nemzeti forradalmárok727
Tájékozódás
Pokol Béla: Az üdvtanok elvilágiasodása729
Külföldi lapokból
Az Istenért és az országért732
Napló
Lendvai L. Ferenc jegyzete734
Versek
Ady Endre: A Tűz csiholója673
12. szám
Tálos Barna: Átmenet és történelmi hátrány - A presszocializmus felépítményrendszeréről737
Eszmetörténet
Madarász Aladár: Gazdagság, erény, ökonómia746
Hagyományok
Mészáros András: Vandrák András752
Beöthy Ottó: A Vandrák-értekezés könyvészeti sorsáról754
Vandrák András: A "szubjektivitás és objektivitás"...756
Tükör
Schlett István: A választás jogán - Gondolatok a Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus c. könyv kapcsán761
Hiedelmek
Hoppál Mihály: Szent Antal-lánc avagy a szerencse lánclevele769
Fókusz
Továbbra is napirenden a felszabadulás teológiája777
Szemle
Poór József: A remény és bizalom jegyében - A Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűléséről781
Tájékozódás
Tolnai György: A Nyugat tőkés gazdaságfejlődési elsőbbségének történelmi okairól - Az "ázsiai termelési mód" - mint történelmi kategória786
A canterbury érsek politizál789
Simon Endre (1932-1984)790
Napló
Lendvai L. Ferenc jegyzete791
Bevezetés a filozófiába - gondolatok tanároknak
Steiger Kornél: A korai görög filozófia néhány alapfogalma794
Melléklet
Köves Erzsébet: Katolicizmus mint az orosz ellenzékiség válfaja - Csaadajev vallási-történelmi nézetei
12. szám melléklete
Köves Erzsébet: Katolicizmus mint az orosz ellenzékiség válfaja3-29
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világosság 1984. január-december Világosság 1984. január-december Világosság 1984. január-december Világosság 1984. január-december Világosság 1984. január-december Világosság 1984. január-december Világosság 1984. január-december

Egy lap javított, rajta bejegyzés, néhány lapon ceruzás aláhúzások láthatók.

Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba