A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1893.

Tizenhetedik évfolyam

Tartalom

Értekezések
Balassa József: Arany János mint nyelvész328
Bárdis Remig: Lucanus és Vergilius401
Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára418
Brassai Sámuel: Az "elisio" mythosa545
Brassai Sámuel: Plutarchos egészségügyi czikkét s egy pár mást illető nyelvészeti észrevételek321
Erdélyi Pál: Adalékok a régi magyar irodalom történetéhez91
Ernyei István: Simai Kristóf, "Gyapai Márton"-jának eredetije276
Gartner Henrik: Dierot és a polgári dráma241
Hegedüs István: Thukydides műve keletkezésének idejéről81
Heinrich Gusztáv: Juhász Máté misztériuma748
Hellebrant Árpád: A magyar philologiai irodalom 1892-ben478
Kalmár Elek: Petőfi "János vitéz"-ének népies elemei643
Kanyaró Ferencz: Zrínyi legújabb epigonja15
Kanyaró Ferencz: Bibliotheca Zrinyiana421
Krausz Sámuel: Addenda Lexicis graecis et latinis672
Lázár Béla: A német Fortunatus-drámák285
Lehr Vilmos: Maitre Pathelin és XVI. századi német alakjai567
Négyesy László: Berzsenyi iskolázásáról113
Némethy Géza: Addenda reliquiis Euhemeri1
Petz Gedeon: Ujabb német irodalomtörténet355
Pozder Károly: Az ember jelentősége a természetes vallás fejlődésében280
Récsey Viktor: Görög költemény Szent László leányáról705
Reményi Ede: O-skót ballada-töredék196
Szathmáry József: Kazinczy és Toldy559
Takács István: Az idegen szók hangrendjéhez745
Varjas István: Kritikai adalékok a Statius Thebaisához írt scholionokhoz651
Várnai Sándor: Shakespeare mint lyrikus431
Hazai irodalom
Pozder Károly: Latin nyelvtan II.298
Pozder Károly: Latin nyelvtan III.298
A magyar irodalom története (Képes díszmunka)395
Bódiss Jusztin: Latin synonymika375
Moravszky Ferencz: Horatius és kora367
Demek Győző: Német stílusgyakorlatok588
Hegedüs István: Lykurgos beszéde Leokrates ellen441
Fináczy Ernő: Herodotos történeti könyvei I.287
Háhn Adolf: Kis franczia nyelvtan53
Pozder Károly: Mythologiai képgyűjtemény587
Katona Lajos: Herder Cid-románczai677
Vozári Gyula: Magyar olvasókönyv I.580
Vozári Gyula: Iskolai magyar nyelvtan I.582
Petz Gedeon: Német olvasókönyv57
Fröhlich Róbert: Róma törvényhozása a népgyűlések korában756
Pecz Vilmos: Homeros Odysseája684
Pozder Károly: Szövegkönyv a mythol. képgyűjteményhez587
Váczy János: Amade László versei369
Váczy János: A mértékes magyar verselés története129
Pecz VIlmos: Latin nyelvtan575
Fináczy Ernő: A régi görögök családi élete51
Schack Béla: Angol nyelvtan és olvasókönyv211
Némethy Géza: Platon válogatott művei675
Maywald József: Latin nyelvtan203
Maywald József: Latin olvasó- és gyakorlókönyv208
Pozder Károly: A római költészet története761
Demek Győző: Magyar szöveg német fordítása588
Gyomlay Gyula: Görög elemi olvasókönyv450
Pecz Vilmos: Görög irodalomtörténet44
Némethy Géza: Magyarországi tanulók külföldön II.128
Zolnai Gyula: Magyar nyelvtörténeti szótár445
Badics Ferencz: Vajda Péter élete és művei291
Balassa József: A franczia nyelv elemi tanfolyama753
Philologiai programm-értekezések
Horvay Róbert: A XVIII. századbeli német mesék605
Bódiss Jusztin: A római nyelv hanyatlásának okai Augustus halála után390
Kulcsár Endre: A szólásmód384
Váczy János: A természet ekonomiája779
Váczy János: A magyar nyelv és szellem királyaink udvarában463
Kuzsinszky Bálint: Látogatás Apulumban771
Bayer József: Mysterium- és iskola-dráma311
Némethy Géza: Homeros és Vergilius alvilága217
Heinrich Gusztáv: A német nyelv és irodalom tanítása697
Váczy János: Az ember tragédiája71
Bayer József: Simai Kristóf élete és munkái466
Rupp Kornél: Szentjóbi Szabó László és költészete774
Heinrich Gusztáv: Csíksomlyói miszteriumok610
Tóth Kálmán: Lukianos két dialogusa614
Fináczy Ernő: Herodot múzsái I. Klio287
Zsldos Benő: Thukydides és a sophistika222
Rupp Kornél: Codex-irodalmunk példái és a Példák Könyve700
Reményi Ede: Fábián Gábor műfordításai315
Baklassa József: Ingadozások a magyar irásban313
Bódiss Jusztis: Homeros Odysseiája II. ének607
Szigetvári Iván: Petőfi és Arany772
Balassa József: A magyar nyelvbeli olasz elemek225
Kardos Albert: Arany János elbeszélő irály65
Góbi Imre. A regény dialektikája770
Lázár Béla: A költői kpzelemről474
Tóth Kálmán: A görög színház616
Bódiss Jusztin: A tökéletes szónok Cicero szerint461
Bódiss Jusztin: A magyar és latin nyelv párhuzamos tanítása594
Vári Rezső: Dicta Catonis609
Kanyaró Ferencz: Szigeti veszedelem és Zalán futása599
Tóth Kálmán: Családi élet és nevelés az ókori görögöknél466
Fodor Gyula: Néhány szó Horatiusról60
Bódiss Jusztin: Tanulmányok a rómaiak erkölcseiről686
Góbi Imre: A költészet szerepe a középiskolai nevelésben694
Hinrich Gusztáv: A Toldi-kérdés és Arany János Toldi-triologiája386
Némethy Géza: C. Velleius Paterculus és M. Vinicius consulhoz Róma történetéről írt két könyve216
Bódiss Jusztin: A római nevelés307
Kuzsinszky Bálint: A római bányászok temetkezési módja Daciában772
Négyesy László: A műballada a magyar költészetben219
Bódiss Jusztin: Egy latin olvasó óra470
Bódiss Jusztin: Daphnis és Chloé690
Tóth Kálmán: A görög nyelv protestáns középiskoláinkban615
Tóth Kálmán: Az első görög nyelvtani óra az V. osztályban615
Petz Gedeon: A beteg Henrik227
Katona Lajos: Babonás napok69
Budapesti Philologiai Társaság
A Társaság XIX. közgyűlése149
P. Thewrewk Emil: Elnöki megnyitó beszéd149
Fináczy Ernő: Titkári jelentés151
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése154
Jegyzőkönyv az 1892. decz. 26-iki választmányi ülésről155
A közgyűlésről felvett jegyzőkönyv159
Felolvasó és választmányi ülések73
A Társaság tagjai 1893-ban787
Vegyesek
A bécsi philologus-gyűlés617
Aeneas Sylvius Piccolomini, De duobus amantibus781
A franczia helyesírás reformja704
Heinrich Gusztáv: A "Klage"232
A M. T. Akadémia kiadványai77
Dankó József781
Dayka Gábor emlékezete77
Könyvészet78
Petz Gedeon: Heine szerelmei236
Kulcsár Endre. Helyreigazítás160
Hibaigazítások239
Petz Gedeon: Mátyás király neve Luther irataiban398
Heinrich G.: Mitternacht Sebestény János396
Név- és tárgymutató782
Nyelvtudományi közlemények160
Philologiai programm értekezések 1891-2.79
Heinrich G.: Polyeucte396
Heinrich G.: Régi emlékkönyv233
Schill Salamon: Válasz Vári Rezső birálatára318
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem