1.038.627

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Klasszikus és molekuláris genetika

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 357 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-1911-9
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

"A genetikai kód három bázisból áll. A szomszédos kódok egyetlen ponton sem átfedők, egymást közvetlen illeszkedéssel követik, vagyis kódhoz nem tartozó "senki földje" bázis nincs közöttük - a kód "vesszőmentes". A heurisztikus megoldás a fizikusból genetikussá lett F. Crick és munkatársai, elsősorban S. Brenner nevéhez fűződik, 1961-ből. A T4rII rendszerben ez időben a genetikai analízis kelléktára már adott volt..." írja az egyik szerző e műben. Anyaga nem időrendben követi a genetika történetét, hanem tipikus példákon és levezetések részletes elemzésén keresztül próbálja bemutatni az általános biológiai problémák genetikai megközelítését. Kevés adattal igyekszik elérni célját, vagy megláttatni azt, ami a genetikai kutatás logikájában a legáltalánosabb, a vizsgált élőlénytől független. Ezen keresztül világít rá arra, hogy a genetikai logika felépítménye önálló, egységes egész.

Tartalom

Előszó5
A kromoszóma és a gén13
A klasszikus genetika alapjai, mendeli és morgani genetika (Fodor András és Orosz László)
Bevezető kísérleteink tárgya a Caenorhabditis elegans15
Egyfaktoros öröklésmenet és a tesztelő keresztezés18
Két- és többfaktoros öröklésmenet21
A kvantitatív, mérhető tulajdonságok öröklésmenete26
Géninterakciók28
Recesszív episztázis28
Domináns episztázis28
Komplementer öröklésmenet31
Alternáló gének31
A kapcsolt gének öröklésmenete (morgani genetika)32
Az anyai citoplazma által befolyásolt késleltetett öröklésmenet37
Kromoszómamechanika39
Letális allélok39
Ellensúlyozott letalitás40
Inverziós balanszer41
Transzlokáció41
Transzlokált és szabad duplikációk43
Deficienciák45
A meiótikus osztódásban hibás mutánsok45
"Feminista" mutánsok46
Néhány szó a genetikai jelölésekről46
Epilógus: A klasszikus és molekuláris genetika egysége48
Irodalom50
A gén és a cisztron (Orosz László)51
A cisztron és a gén definíciója51
A gén oszthatósága52
Allélok és rekombinációs oszthatóság53
Komplementáció és funkcionális oszthatóság54
Az rII gén55
Fágkeresztezés55
Pont- és deléciós mutánsok56
Az egér T génje59
Az ellensúlyozott letalitás és a gén61
A cisztron és a cisz-transz pozícióeffektus61
Interallélikus komplementáció61
Negatív komplementáció63
A két cisztronról, amelyek átfedik egymást63
A cisztron kontinuitásáról65
Fénykép két cisztron komplementációjáról66
Irodalom67
A genetika koliearitási tétele (Dudás Brigitta)68
A kromoszóma és a géntérkép koliearitása69
A gén és a géntermék koliearitása77
Irodalom82
Az eukariota genom molekuláris szerveződése (Mohay Jolán)83
Fénymikroszkópos szerkezet83
Elektronmikroszkópos és molekuláris ultrastruktúra86
Elektronmikroszkópos szerkezet87
Genetikai szerveződés90
Irodalom93
Növényi kromoszómák heterokromatikus festése (Hadlaczky Gyula)94
Irodalom103
Genetikai analízis105
Genetikai térképezés (Orosz László)107
A genetikai analízisről107
Allélok - mutációk108
Letális - nem letális - szelektív - nem szelektív108
Feltételes mutáció108
Nem feltételes mutáció109
Nonsense - missense - samesense109
Deléció - inszerció - pontmutáció - frameshift111
Független és kapcsolt112
A heterozigóta113
Az ideális crossing over114
Kétpontos térképezés - mutációk sorrendje és relatív távolsága115
Az additív szakasz115
A kétpontos térképezés117
A kettős crossing over118
Cisz- és transz-heterozigóta egyenértékűsége118
A crossing over jelölése118
A crossing over régio119
Crossing over régió és parciális diploid119
A kétpontos térképezés korlátai119
A hárompontos térképezés119
Crossing over interferencia121
Finomtérképezés121
A delációs térképezés121
Deléció és pontmutáció viszonya122
Deléció és deléció viszonya123
Ismeretlen deléció meghatározása ismert pontmutánsokkal123
A szegment - ismeretlen pontmutáció behatolása ismert delációval124
Finomtérképezés szárnyi allélpárokkal124
Szelektív szárnyi és nem szelektív közbülső allélpárok125
A reciprok keresztezési arány126
Nem szelektív külső allélpár126
Genetikai térképezés parciális heterozigótákkal128
A kapcsoltsági függvény129
Transzpozíció, plazmidok és "illegitim" rekombináció130
Hárompontos térképezés parciális diploiddal132
Térképezés belső viszonyítóval132
A balanszer kromoszóma133
A "Müller5" X kromoszóma134
Autoszomális balanszer135
Komplementációs elemzés137
Komplementáció cisztronok között137
Cisztronon belüli komplementáció és a komplementációs térkép137
Komplementáció cisztorok között137
Konjugáció - géntérképezés idővel és parciális diploiddal139
Génkölcsönhatások vizsgálata pleiotrópiával és szuppresszióval141
Pleiotrópia141
A cisz dominancia és a pleiotrópia141
A nonsense mutáció poláris hatása141
Sarlósejtes vérszegénység és a pleiotrópia143
Szuppresszió143
A genetikai kód triplet kód (Egy a híres példák közül a genetikai analízis erejére)145
Az 1589 deléciós mutáns145
"Frameshift algebra" a B cisztron elején147
Genetikai térkép és kromoszóma149
Irodalom152
A tetrádelemzés (Orosz László)153
A teljes tetrád és a féltetrád154
A spórasorrend jelentése156
A tetrád és a crossing over157
A crossing over reciprocitása és szimmetriája158
Két crossing over és a kromatidák interferenciája159
Fügetlen hasadás és crossing over együttes analízise160
A teljes tetrád korlátozott analízise162
Féltetrád elemzése kapcsolt kromoszómákkal162
A crossing over (Orosz László)169
A crossing over törés - újraegyesülés módja és a rekombináció169
A kiazma gyakoriságának és a crossing over gyakoriságának megfelelése171
A kiazmák gyakoriságának és a genetikai térkép hosszának kapcsolata172
Az ideális crossing over válsága173
A magas negatív interferencia173
A marker hatás173
A Lambda fág chi- mutánsai175
Nagyon hatékony és kevéssé hatékony allélkombinációk175
A génkonverzió176
Az aberráns tetrád176
A génkonverzió és a crossing over177
Mismatch és génkonverzió178
A Lambda fág heterozigótái180
A konverzió polaritása181
A konverzió kiterjedése181
A Holliday-struktúra184
A kereszthíd vándorlása184
A Hotchkiss-féle szál wquivalencia és a Sigal-Alberts rotációs izoméria185
Két crossing over modell186
A Hotchkis-féle "húzó" modell187
A Meselson- és Radding-féle "toló" modell188
Akkor mitől helyes a genetikai térkép?191
Genetikai mozaikok elemzése, a Sorstérkép és az SCO (Bencze Gábor)194
Klónanalízis indukált szomatikus crossing over segítségével196
Gynander mozaikok és a Sorstérkép198
A felszíni struktúrák blasztoderma térképének szerkesztése201
Viselkedési fókusz térképezése204
Kettős fókusz térképezése207
Irodalom211
Humán sejtek genetikai analízise sejthibridizációval (Venetiáner Anikó)213
Sejtfúzió213
Humán kromoszómák térképezése216
Differenciált funkciók sejthibridekben220
Merre tovább?221
Irodalom226
In vitro DNS-rekombináció (Sain Béla)227
Gének átvitele a természetben227
A genetic engineering meghatározása227
Az eljárás elve228
A restrikciós endonukleázok229
Fizikai térképezés restrikciós enzimekkel229
A donor DNS és a kapcsolási módok231
A vektor DNS233
Genetic engineering kísérletek235
Xenopus laevis rDNS bevitele plazmidba235
A hiszton gének vizsgálata236
A globin gének klónozása237
A genetic engineering problémái és céljai237
Irodalom238
Fágok és vírusok239
A lambda fág (Deák Ferenc)241
Általános jellemzés241
A fágfertőzés folyamata242
A vegetatív fágszaporodás243
A lizogén állapot létrehozása és a lambda fág immunitási régiója243
A génműködés szabályozása a vegetatív szaporodás során246
A génműködés szabályozása a lizogén állapot kialakulásakor és fenntartásakor247
A lambda genom szerveződéséről249
Irodalom250
Bevezetés az állati vírusok genetikájába (Duda Ernő)251
A sejt és a vírus kölcsönhatása252
Vírusok kölcsönhatása más vírusokkal255
Genetikai problémák259
A genetikai analízis új módszerei261
Fajok közötti génforgalom265
Irodalom266
Génműködés és az egyed267
Puff-analízis (Maróy Péter)269
Politén kromoszóma269
A vermilion lokusz270
Puffok - génműködés látható formában272
Példa az egyedfejlődés determinációjára (Gausz János)275
A Drosophila melanogaster jelentősége a determináció vizsgálatában275
A Drosophila-pete szerkezete és az egyedfejlődés korai szakasza277
A barázdálódó sejtmagvak fejlődési kapacitása278
Determináció a blasztoderma állapotban278
A determináció genetikai szabályozása279
Egyéb anyai-hatású mutációk281
Imaginális diszkusz determináció282
Összefoglalás286
A kompartment elmélet (Kiss István)288
A kompartmentek felfedezése és általános tulajdonságaik288
A kompartmentalizációs folyamatot befolyásoló mutációk291
A kompartmentalizáció genetikai szabályozásának modellje294
A kompartment elméletből kiinduló lehetséges következtetések298
Irodalom300
A magatartás genetikai alapjai (Csányi Vilmos)301
A magatartás mint fenotípus302
Egy gén - egy magatartáselem303
Szekvencia- és intenzitásfaktorok305
A plasztikus magatartásformák genetikája306
Neuronhálózatok genetikája308
A magatartást szabályozó gének evolúciója310
A genetikai architektúra számításának leegyszerűsített sémája311
Speciális fogalmak jegyzéke316
Irodalom316
Gének és populációk317
Néhány példa a populációk matematikai modellezésére (Csetényi Artúr)319
A Hardy-Weinberg törvény320
Az önmegtermékenyítés modellje322
Önmegtermékenyítő és random párosodási rendszer322
Önmegtermékenyítés differenciális reproduktivitással323
Párválasztáson alapuló párosodás324
Zárszó és javasolt irodalom326
Az evolúció (Vida Gábor)328
A darwini tanok328
A szintetikus evolúcióelmélet329
Mai problémák329
Vertikális elemzés330
Horizontális elemzés - komparatív biológiák331
Populációgenetikai elemzés334
Az evolúciós faktorok334
A mutáció334
A migráció336
A szelekció mint a polimorfizmus korlátozója336
A szelekció mint a polimorfizmus fenntartója337
Random folyamatok338
Az evolúciós faktorok kölcsönhatásai338
A populációdinamikától a fajkeletkezésig339
Irodalom339
Humángenetikai tanácsadás (Czeizel Endre)341
A genetikai tanácsadás haszna341
A genetikai tanácsadás gyakorlata342
A tanácsadás módja346
A legfőbb problémák347
Utószó350
Név- és tárgymutató351
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv