813.930

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar jakobinusok iratai I.

A magyar jakobinus mozgalom iratai

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.142 oldal
Sorozatcím: Magyarország újabbkori történetének forrásai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér képekkel illusztrált. Az okiratok eredeti nyelvükön találhatók meg a kötetben.

Előszó

A Magyar Jakobinusok Iratai itt közreadott I. kötete a mozgalomban részt vettek irathagyatékát és a mozgalom szervezkedési iratait öleli fel az 1790-1794 közötti évekből, kiegészítve azokkal a... Tovább

Tartalom

Előszó
Bevezetés
A demokratikus értelmiség 1790-ben
Patrióták és demokraták
A magyar jakobinus összeesküvés
A magyar jakobinus mozgalom elfojtása
A magyar jakobinus mozgalom történeti irodalmának rövid áttekintése
Iratok
Rövidítések jegyzéke3
1787. "Filozófiai értekezés avagy a leleplezett természet." Martinovics Ignác anonym munkája7
1790. január 29. Szerém megye rendeinek felirata II. József királyhoz az alkotmány visszaállítása érdekében35
1790. febru ár 19. Spissich János jószágkormányzó levele La Langue János doktorhoz, Hajnóczy megnemesítése ügyében40
1790. február-május. Hajnóczy József anonym röpiratai az országgyűlési alkotmányreformról46
"A szabad haza egy hű polgárának intelme Magyarország karaihoz és rendeihez" Koppi Károly anonym röpirata88
1790. április. "Ausztria uralma Magyarországon." Berzeviczy Gergely anonym röpirata92
1790. április - 1791 december. "Beszéd Magyarország főrendeihez és köznemeseihez." Latinul írta Martinovics Ignác, magyarra átdolgozta Laczkovics János105
1790. tavasza. "A magyar haza anyai szózata az országgyűlésre készülő magyarokhoz." Verseghy Ferenc anonym röpirata170
1790. május 14. Czadray István levele Őz Pálhoz, II. József elhibázott politikájáról és a nemzeti visszahajtásról177
1790. tavasza. "A franciaországi zendülésre." Ismeretlen által írt költemény179
1790. tavasza. "Szent István király levele." Anonym röpirat a "szent jobb" tisztelete ellen184
1790. tavasza. "A magyar asszonyi nemzethez, úgymint a haza-gyermekek nevelőjéhez." Verseghy Ferenc ajánlása Millot-fordítása elején189
1790. tavasza. "A religiónak eredetéről és előmeneteléről." Verseghy Ferenc tanulmánya192
1790. július. Abaffy Ferenc önigazolása, az országgyűlési esküt letenni vonakodó főrendek ellen tett kijelentése ügyében203
1790. július-1791. március. A Graeven-huszárezred tisztjeinek folyamodása az országgyűléshez és az országgyűlés ezzel kapcsolatos magatartása207
1790. július-1791. február. A protestánsok vallásszabadságának ügye az országgyűlésen258
1790. november 17. Őz Pál naplója az országgyűlés alsóü táblájának üléséről. Az ülés tárgya: mennyi legyen a királynak adandó koronázási ajándék, s a jobbágyok vagy a nemesek fizessék-e?308
1790. szeptember. "Közjogi értekezés a magyar királyi hatalom korlátairól." Hajnóczy József anonym tanulmánya319
1790. december közepe. "Levél II. Lipót császárhoz." Martinovics Ignác anonym röpirata a Habsburg-birodalom külpolitikai helyzetéről341
1791. január 10. Laczkovics János levele Darvas József helytartótanácsaoshoz, a klérus országgyűlési magatartásáról és a keresztény vallások megreformálásának szükségességéről347
1791 március 19. Halotti búcsúztató De Capuano Alajos lembergi orvosprofesszor sírjánál349
1791. május 23. Hajnóczy József levele Spissich János alispánhoz, a megyék egymásközti levelezését eltiltó uralkodói rendeletről357
1791. május-június. Martinovics pályázik a pécsi tankerület főiugazgatói állására361
1791. eleje. "Közjogi értekezés Magyarország országgyűléséről és annak szervezetéről." Hajnóczy József anonym tanulmánya365
1791. június 16. Laczkovics János levele Szily Ádám volt hadnagyhoz, arról, hogy ellenségeit megveti és várja a bosszú idejét389
1791. tavasza: "A keresztény vallásban magát oktattatni vágyódó utazó ember." Valószínűleg németből magyarra átdolgozta Laczkovics János391
1791. július-október. Martinovics pályázik a pesti egyetem természettani és mechanikai tanszékére410
1791. július 18. Martinovics II. Lipót király számára készített önéletrajza418
1791. augusztus. "A Jézus-társaságbéli szerzeteseknek Kínából való kiűzettetése." Rautenstrauch német eredetijéből magyarra fordította Laczkovics János422
1791. augusztus 11. Strohmayer Ignác könyvkereskedő jelentése gotthardihoz, Spissich alispánnal való bizalmas beszélgetéséről437
1791. augusztus-december. Martinovics bizalmas jelentései, följegyzései a jezsuiták és illuminátusok magyarországi titkos szervezkedéséről és az ellenük foganatosítandó rendszabályokról440
1791. október-november. Laczkovics János levelei Trenek Frigyeshez507
1791. augusztus-november. Laczkovics János próbálkozásai a hadseregbe való visszakerülésre516
1791. vége. "Kifogások a francia alkotmány ellen." Martinovics anonym röpirata538
1791. vége. "Védőbeszéd a magyar főurak és nemesek által megvádolt II. Lipót császár-király mellett." Martinovics anonym röpirata549
1792. január 30. Martinovics Ignác fölterjesztése II. Lipót királyhoz: felajánlja szolgálatait, udvari kémikussá való kinevezését és 2-4000 Ft fizetést kér 574
1792. január-február. Martinovics Ignác bizalmas jelentései a bécsi demokratikus társaságokról478
1792. május. "Értekezés a különböző közterhekről." Hajnóczy József anonym tanulmánya600
1792. "Az ország védelméről" Hajnóczy József töredékes közjogi tanulmánya612
1792. február 13. Zgurics Ferenc följelentése Orczy László br. kamarai alelnök és szentmarjay Ferenc ateista és republikánus tevékenségéről623
1792. február 22. Laczkovics János följegyzése II. Lipót király számára a budai kerületi biztosi állással járó kötelességekről628
1792. március. Martinovics levelei Laczkovics Jánoshoz631
1792. március. Martinovics harca I. Ferenc király kegyéért633
1792. február-március. Martinovics emlékiratai Magyarország alkotmányának megváltoztatására640
1792. tavasza. "A katholikus egyházi rendről Magyarországon alkotott törvények kivonata." hajnóczy anonym értekezése648
1792. március-április. Martinovics bizalmas jelentései a monarchiabeli titkos illuminátus, jezsuita és arisztikrata szervezkedésekről662
1792. március-október. Martinovics elismerteti szerzetesi kötelékből való kilépése törvényességét és megszerzi a szászvári apát címet705
1792. március-április. Martinovics levelei Laczkovics Jánoshoz715
1792. április 10. Laczkovics János jelentése Gotthardihoz, Aigner kapitány páholyalapítási megbízatásáról, az exjezsuiták klubjáról és más hírekről717
1792. április-május. "A magyar történeteknek rövid rajzolatja." Laczkovics János anonym munkája719
1792. április 15. Hajnóczy levele Kovachich Márton Györgyhöz746
1792. május 10. Strohmayer Ignác könyvkereskedő jelentése Gotthardihoz, Schraud és Koppi professzorok forradalmi nézeteiről750
1792. június-július. Martinovics levelei Laczkovics Jánoshoz751
1792. július. "vádbeszéd a cenzorok ellen." Martinovics anonym röpirata756
1792. augusztus. "A magyar királyság állapota 1792-ben." Martinovics anonym röpirata770
1792. augusztus 16. Martinovics levele Laczkovics Jánoshoz, kettejük ügyének állásáról781
1792. augusztus. Martinovics bizalmas jelentései a monarchiabeli demokratákról és illuminátusokról783
1792. szeptember 4. Martinovics levele Laczkovics Jánoshoz; tudósítja ügyének állásáról795
1792. szeptember-október. Martinovics bizalmas jelentései a monarchiabeli demokratákról és illuminátusokról797
1792. október 7. "Nyílt levél Ferenc császár és királyhoz." Martinovics anonym röpirata814
1792. ősze. Hajnóczy széljegyzetei egy nevelésügyi törvénytervezetre834
1792. október 29. Gotthardi fölterjesztése colloredo gr. miniszterhez; jelenti, hogy Martinovicsot meghívták a francia konventbe846
1792. október-december. Martinovics bizalmas jelentései a francia jakobinusok terveiről és a monarchiabeli demokraták mozgolódásairól849
1792. november 4. Kohlmayer Sámuel ügyvéd jelentése Gotthardizhoz a magyarországi hangulatról862
1792. november 20. Martinovics levele Laczkovics Jánoshoz saját ügyének állásáról 864
1792. december 10. Martinovics levele Laczkovics Jánoshoz: francia és bécsi eseményekről tudósítja865
1792. december 29. Laczkovics János levele öccséhez, Laczkovics Lászlóhoz a klérus és a főurak ellen vívott harcáról867
1793. eleje. Ambrózy Gábor kir. fiskális levele Abaffy Ferenchez a francia háború híreiről868
1793. január 16. Kazinczy Ferenc levele Spissich János alispánhoz Lanassza fordításáról869
1793. január. Pergen gr. rendőrminiszter fölterjesztése Ferenc királyhoz Martinovics prágai küldetése ügyében870
1793. február 3. Martinovics levele Laczkovics Jánoshoz legutóbbi kiküldetéséről és arról, hogy ügyét szívén viseli871
1793. február-március. Batsányi János levelei Aranka Györgyhöz873
1793. Ismeretlen epigrammája a franciákról, a fény terjesztőiről877
1793. március-május. Martinovics jelentései magyarországi útjáról877
1793. május 4. Laczkovics János levele Balassa Ferenc grófhoz: támogatását kéri, hogy visszajuthasson a hadseregbe882
1793. május-június. Martinovics levelei Laczkovics Jánoshoz 885
1793. május 30. Hajnóczy levele Szecsanacz Jakab kamarai titkárhoz: közli a Moniteur május 8-11-i számainak tartalmát888
1793. július 22. Ismeretlen följegyzése a rendőrminisztérium számára arról, hogy a jezsuiták hogyan vezették félre az uralkodót Verseghy Millot-fordítása ügyében890
1793. ősze. Imádság alakjában írt röpirat. Győzelmet kér a franciák meg a lengyelek számára896
1793. augusztus-szeptember. Martinovics Magyarország számára készített alkotmányterve és az új alkotmány érdekében írt röpiratai896
1793. augusztus 10. Laczkovics János levele Szily Ádámhoz: kifejti véleményét a magyar nemességről922
1793. augusztus 27. Őz Pál levele Kazinczyhoz: megköszöni, hogy Sárospatakra professzornak ajánlotta924
1793. szeptember. Martinovics jelentései a magyarországi demokratákról és jakobinusokról926
1793. augusztus - 1794. március. A megyék harca a sajtószabadságért931
1793. november 3. Laczkovics János levele Szily Ádámhoz; hazai és külföldi hírekről tudósítja956
1793. november-december. Batsányi János levelei Kovachich Márton Györgyhöz958
1793. december vége. Pergen gr. rendőrminiszter jelentése Ferenc királyhoz a magyar- és horvátországi elégedetlenek terveiről962
1793-1794. Abaffy Ferenc töredékes följegyzései az emberi jogokról, a magyarországi bajok okairól, jogi és politikai kérdésekről963
1794. eleje. Egy francia hadifogságba esett magyar katona följegyzései. Szlávy János befejezetlen röpirata967
1794. január 12. A magyarországi elégedetlenekről és jakobinusokról szóló titkos jelentések hivatalos kivonata969
1794. január 21. Ismeretlen jelentése az erdélyi hangulatról970
1794. február 21. Kazinczy Ferenc levele Hajnóczy Józsefhez a Bihar megye közgyűlésén történtekről971
1794. tavasza. Rousseau: Du Contrat Social c. munkájának magyar fordítása. Készítette: Szentmarjay Ferenc975
1794. március vége. Lukács Pál ügyvéd levele Paitzkoffer Antal lakatoshoz a franciaországi hírekről995
1794. április 8. Martinovics levele Laczkovics Jánoshoz; hazai és külföldi híreket közöl997
1794. április. A zágrábi szabadságfára kifüggesztett vers, mely felszólítja a horvátokat, hogy ne harcoljanak a franciák ellen998
1794. április. A Magyarországi Reformátorok Titkos Társaságának Kátéja1002
1794. május. A Szabadság és Egyenlőség Társaságának regulái1036
1794. május 14. Felhívás Zemplén megye egybegyűlt rendeihez, hogy rázzák le az ausztriai ház igáját. Anonym röpirat1039
1794. tavasza. "Vox elamantis in deserto." Abaffy Ferencnek a papságot gúnyoló költeménye1042
1794. tavasza. A Marseillaise latin, német, magyar és szlovák fordítása1046
1794. nyara. "Ó, pannónok, ó, ti húnok." Versben írt anonym röpirat, mely fegyverbe hívja a magyarokat az urlakodó ellen1055
1794. július 12. Kazinczy Ferenc levele Hajnóczyhoz a magyar színház tervéről és a nagykárolyi főispáni beiktatáson történtekről1056
1794. július 21. Szlávy János jurátus levele Laczkovics Jánoshoz a titkos társaságok nagyváradi szervezkedéséről1058
1794. július 24. Kazinczy Ferenc levele hajnóczyhoz a sajtószabadságról folytatott vitájáról1060
1794. Hiergeist Ferenc joghallgató töredékes följegyzései a despotismusról, a lélek halandó voltáról, az istenről és a szabadságról1063
1794. augusztus 5. Szulyovszky Menyhért levele hajnóczyhoz a franciák elleni hadiadóról, a lengyel szabadságharc híreiről1065
1794. augusztus 5. Hajnóczy József levele Sipos József göttingai diákhoz, a jezsuiták előretöréséről, Kazinczy Diogfenes-fordításának betiltásáról1066
1794. augusztus 7. Saurau gr. jelentése Ferenc királyhoz a magyarországi elégedetlenek mozgolódásairól1068
1794. augusztus 10. Szlávy János jurátus levele Laczkovicshoz a bécsi forradalomról és a titkos szervezkedés előrehaladásáról1069
1794. augusztus 21. Tántsits Ogműc mevelő levele Szentmarjayhoz; kéri, tudósítsa a Martinovics elfogatásával kapcsolatos fejleményekről 1070
1794. szeptember 11. Erdélyi László jurátus levele ismertlenhez; kilátástalan és nyomorúságos helyzetéről, a politikai változás lehetőségéről, Martinovics vallatásáról és a pesti elfogatásokról1071
Név- és tárgymutató1073
Mellékletek jegyzéke1131
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem