A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története I.

A legrégibb időktől Kisfaludy Károly felléptéig

Szerkesztő

Kiadó: Babits Kiadó
Kiadás helye: Szekszárd
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.083 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-9556-32-7
Megjegyzés: Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társulat 1906-ban kiadott könyvének reprintje.

Előszó

Tizennégy és fél esztendeje, hogy munkába vettük a Képes Irodalomtörténet szerkesztését, azzal a szándékkal, hogy szakirodalmunk akkori leghivatottabb munkásainak segítségével egybehordjuk a magyar... Tovább

Tartalom

Beöthy Zsolt előszava az első kiadáshoz
A szerkesztők előszava a harmadik kiadáshoz
Irodalmunk és irodalomtörténetünk. Bevezetés. Beöthy Zsolttól
Középkor és renaissance. - Mondák és kódexek kora
1. A magyar nemzet őskora. Vr. Sebestyén Gyulától 15
2. A magyar nyelv eredete. Simonyi Zsigmondtól 30
3. A pogánykori költészet emlékei. Dr. Sebestyén Gyulától 35
4. A magyarság az Árpádok korában. Lánczy Gyulától 57
5. A középkori iskolázás Magyarországon. (1000-1526.) I. Népoktatás. II. Papnevelés. III. Egyetemi oktatás. Békefi Remigtől 77
6. Középkori képzőművészetünk. Divald Kornéltól 87
7. A királymondák és az énekmondók. Dr. Sebestyén Gyulától 98
8. Legrégibb nyelvemlékeink. Simonyi Zsigmondtól 107
9. A renaissance építészet kora. Divald Kornéltól 113
10. Janus Pannonius és a humanisták. Hegedűs Istvántól 122
11. Középkori könyvtáraink és a Corvina. Dr. Sebestyén Gyulától 134
12. Középkori költészetünk. I. Legendák és egyházi énekek. II. Világi költészet. Horváth Cyrilltől 150
13. A kódexek mint nyelvemlékek. Simonyi Zsigmondtól 169
14. A krónikák. Marczali Henriktől 181
Vallási és nemzeti harcok kora. - Protestáns kor. Antireformáció kora. Nemzetietlen kor.
15. A protestáns kor áttekintése. (1526-1G06.) Kardos Alberttől 191
16. Az újkori iskolázás (1526-1772.) L katholikus iskolázás. H. A protestáns iskolázás. Békefi Remigtől 197
17. A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon. Hellebrant Árpádtól 216
18. Vallásos irodalom. L Bibliafordítók. II. Prédikátorok. III. Polemikusok. Kardos Alberttől 225
19. Humanista hagyományok a XVI. században. Hegedűs Istvántól 241
20. Humanista történetírók. A XVI, század történetirodalma. Marczalt Henriktől 250
21. A magyar jog és a Hármaskönyv. Hajnik Imrétől 263
22. A XVL századi líra. Szilády Árontól 268
23. Balassi Bálint. Kardos Alberttől 273
24. XVL századi elbeszélő költészetünk. L Bibliai elbeszélések. 11. Tinódi és a történeti énekköltés, IIL Toldi Miklós és a magyar mondák. IV. Regényes vagy szép-históriák. Badics Ferenctől 282
25. Széppróza. I. A dráma kezdete. 11. Ezópi mese, novella, prózai zsoltár. Beöthy Zsolttól 311
26. A katholikus visszahatás. (1606 - 1676.) Széchy Károlytól 330
27. A barokk és rokokó s az új klasszicizmus kora. Divald Kornéltól 339
28. Pázmány és köre. Fraknói Vilmostól 345
29. A XVII. század vallásos irodalma. Szenei Molnár Albert, Geleji Katona István, Káldi György. Négyesy Lászlótól 301
30. Apáczai Cseri János. Bánóczi Józseftől 382
31. A XVII. század történetirodalma. Angyal Dávidtól 389
32. A XVII. század levélirodalma. Angyal Dávidtól 403
33. A XVII. század lírája. Erdélyi Páltól 412
34. Zrinyi Miklós, Széchy Károlytól 434
35. Gyöngyösi István és Listius László. Rupp Kornéltól (átdolgozta Badics Ferenc) 403
36. A XVII. századi széppróza és színészet. Négyesy Lászlótól 482
37. A kurucvilág költészete. I. Thököly és IL Rákóczi Ferenc kora. IL A kuruc költészet. Badics Ferenctől 495
38. Történetirodalmunk a XVIII, század elején. Babocsay, Bethlen Miklós, Cserei és Apor. Angyal Dávidtól 526
39. A nemzetietlen kor. Dr. Szinnyei Józseftől 535
40. A XVIII. századi szépirodalom. I. Epika és vallásos líra. II. Mikes Kelemen. III. Faludi Ferenc. IV. Amadé László. Négyesy Lászlótól 542
41. Iskolai drámák. Takáts Sándortól 574
42. A magyar történeti irodalom a XVIII. században. Marczali Henriktől 591
Az irodalmi megújhodás kora.
43. A megújhodás. (1772-1820.) Széchy Károlytól 603
44. Iskolázás az állami felügyelet korában. (1773-1883.) Békefi Remigtől 613
45. Bessenyei és társai. Széchy Károlytól 621
46. Franciások itthon. Széchy Károlytól 641
47. A deákosok Virág Benedekig. Négvesy Lászlótól 649
48. Dugonics András. Endrődi Sándortól 661
49. Horváth Ádám és Gvadányi József. Badics Ferenctől 669
50. Debrecen írói és irodalmi élete. Kardos Alberttól 688
51. Az egyeztető irány. Váczy Jánostól 698
52. Csokonai Vitéz Mihály. Haraszti Gyulától 710
53. Kármán József. Beöthy Zsolttól 725
54. Révai Miklós és a korabeli nyelvtudomány Simonyi Zsigmondtól 736
55. Kazinczy Ferenc. Váczy Jánostól 751
56. A nyelvújítás története. I-IIL Imre Sándortól (átnézte Balassa József) 778
57. Kazinczy költői iskolája. Váczy Jánostól 802
58. Kölcsey Ferenc. Kelemen Bélától 813
59. Kisfaludy Sándor. Angyal Dávidtól 825
60. Berzsenyi Dániel. Keszthelyi Helikon. Költőnők. Négyesy Lászlótól 844
61. A felvilágosodás irodalma. Ballagi Gézától 862
62. Tudományos irodalmunk. A magyar történetírás és irodalomtörténet. Badics Ferenctől 879
63. A nemzeti játékszín története 1837-ig. Bayer Józseftől 891
64. Hírlapirodalmunk fejlődése. Id. Szinnyei Józseftől 901
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem