A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése II.

Kisfaludy Károlytól mostanig

Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum R. Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 403 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Ötödik, javított és bővített kiadás. Nyomtatta az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

Hetedik szakasz
A nemzeties költészet kora.
36. Közállapotok.
I. Politikai élet.
Magyarország valódi reform-kora a jelen század huszas éveiben veszi kezdetét. A nemzetek történetében alig... Tovább

Tartalom

II. KÖTET
Irodalomtörténet.
HETEDIK SZAKASZ.
A nemzeties költészet kora, 1820
36. Közállapotok.
I. Politikai élet.
Újjászületés. - A reform-kor. -
Az irók szerepe benne. - A forradalom. - Az önkényuralom. -
A kiegyezés 3
II. Mivelődési viszonyok..
Akadémia. - Kisfaludy-Társaság. - Más tudományos egyesületek. - Folyóiratok és hírlapok. - Szinészet. - Képzőművészetek. - Iskolák 6
37. A költészet áttekintése.
A magyar reformmozgalom és a
költészet. - Romanticizmvis. -
Népies költészet. - A forradalom
utáni költészet. - Felosztás ... 18
ELSŐ FEJEZET.
Az Auróra és Athenaeum kora.
38. Kisfaludy Károly.
Jelentősége és életrajza. - Komoly drámái. - Vígjátékai. -
elbeszélései. - Versei 22
39. Katona József.
Bánk bán sorsa. - Katona élete.
- Bánkbán meséje. - Tragikuma
és jellemei. - Szerkezete 28
40. Kisfaludy Károly követői a
drámában és novellában. - Fáy.
Gombos Imre. - Bolyai Farkas.
- Fáy András élete, meséi, drámái. - A Bélteky-ház. - Gaal
József. - Kovács Pál. - Csató
Pál. - Jakab István. - Munkácsy
János és Balog István 32
41. Vörösmarty Mihály.
Helye irodalmunkban. - Ifjúsága. - Aranyosrákosi .Székely
Sándor. - A nemzeti eposz kísérletei : Fábián Gábor. - Zalán futása. - Vörösmarty többi eposzai. - Szerkesztősége. - Drámái. -
Csongor és Tünde. - Vörösmarty
lírája. - Kisebb elbeszélései. -
Élete vége 37
42. Eposzok klasszikai formában.
Garay és Czuczor.
Pázmándi Horvát Endre. - Czuczor Gergely élete. - Eposzai. -
Lírája. - Debreczeni Márton. -
Garay János. - A klasszikai eposz
elhanyatlása 47
43. Az Athenaeum. - Bajza és a lirikusok.
Kritikai viszonyok. - Bajza
József. - Ivritikái és versei. -
Vachott Sándor. - Kerényi Frigyes,
- Sárosy Gyula. - Szemere Miklós. - Az Athenaeum
kisebb lírikusai. - Székács és Tárkányi 53
MÁSODIK FEJEZET.
A nemzeti költészet aranykora.
44. A regény fejlődése.
I. Előzmények. - Vajda Péter.
Az Auróra és Athenaeum novelláiról. - Vajda Péter 59
II. Br. Jósika Miklós.
Pályája. - Élete. - Első regényei. - Jelességei. - Fogyatkozásai 61
45. Br. Eötvös József.
írói jelleme. - Ifjúsága. -
Versei. - A karthauzi. - A falu
jegyzője, vígjátéka.
Többi regényei és
Szónoklatai. - Politikai pályája 65
46. Novellaírók. - Kuthy Lajos.
Kuthy Lajos. - Kelmenfy László.
- Nagy Ignác. - Pákh Albert. -
- Frankenburg Adolf. -
Freskóképek: Bernáth Gáspár,
Lauka Gusztáv 71
47. Br. Kemény Zsigmond.
Irói jelleme. - Élete. - Gyulai
Pál. - Többi regényei. - Jelességei.
- Irói módja 74
48. A népköltés és hatása.
Nemzeti elem költészetünkben.
- Gyűjtések és vizsgálatok népköltésünk körül. - Népdalaink.
- Népballadák és románcok. -
A cimbalom. - Kriza János és
Szentiváni Mihály. - Erdélyi János. - A népköltés hatása ... 79
49. Tompa Mihály.
Élete. - Elbeszélő költeményei.
- Lírája 85
50. Petőfi Sándor.
Pályája. - Élete. - Egyénisége
költészetében. - Lírája. - Elbeszélő költeményei 89
51. Arany János.
Pályája. - Élete. - A Toldi-trilógia. - Nagyobb költői elbeszélései. - Buda halála. Kisebb
epikus költeményei - Balladái. - Lírája 95
52. A dráma.
I. Vörösmarty követői.
Vajda Péter, Garai János és
Horváth Cyrill. - Tóth Lőrinc 105
II. A szini hatás és korszerüség - Szigligeti Ede.
A költői és szini hatás harca.
Szigligeti Ede élete, drámái, vígjátékai, népszínművei, pályája. -
Czakó Zsigmond. - Jósika Miklós
és Kuthy Lajos. - Obernyik Károly és Nagy Ignác 106
III. Visszahatás. - Teleki
László és Hugo Károly.
Visszahatás. - Teleki László és
Kegyence. - Hugó Károly s a
Báró és Bankár 112
HARMADIK FEJEZET.
Forradalom utáni költészetünk áttekintése.
53. Lírai és elbeszélő költészet.
Költészeti viszonyok a forradalom után. - Gyulai Pál. - Szász
Károly. - Lévay József és Mentovich Ferenc. - Tóth Kálm. -
A sallangosok: Lisznyay Kálmán
és Szelestey László. - Vajda János. - Tisza Domokos, Zilahy
Károly és Dömötör János. -
Szász Béla, Dalmady Győző és
Komócsy József - Tolnai Lajos.
- Arany László. - A legújabbak 115
54. A dráma.
I. Madách Imre.
Madách élete. - Az ember tragédiája. - Többi művei 125
II. A színpad irodalma.
Szigeti József, Dobsa Lajos és
Kövér Lajos. A mesés romantikusok : Rákosi Jenö. - Csiky
Gergely és Toldy István. - Tóth
Ede és Csepreghy Ferenc 127
55. Regény és novella.
I. Jókai Mór.
Jókai élete. - Irói jelességei. -
Regényei. - Fogyatkozásai. -
Utánzói 131
II. Ujabb elbeszélők.
Vas Gereben, Pálffy Albert és
Degré Alajos. - P. Szathmáry
Károly, Vadnai Károly, Bérczy
Károly, Abonyi Lajos, Győry Vilmos és Beöthy László. - A legújabbak : Mikszáth 134
NEGYEDIK FEJEZET.
A tudományos irodalom áttekintése.
56. Politikai irók és szónokok.
Általános viszonyok. - Gróf
Széchényi István. - Báró Wesselényi MIiklós - A centralisták :
Szalay László és báró Eötvös József. - A konzervativek : gróf
Dessewffy Aurél. - Kossuth Lajos. - Deák Ferenc. - Nagy Pál,
Beöthy Ödön, Klauzál Gábor, Lonovics József és Szemere Bertalan. - Nemzetgazdasági és jogi irodalom 138
57. Történelem.
Forrásgyűjtemények: Fejér Gy.
- Jászay Pál. - Gróf Teleki
József. - Horváth Mihály. -
Szalay László. - Csengery Antal. -
Salamon Ferenc. -
Szilágyi Sándor, Fraknói Vilmos,
Pauler Gyula, Thaly Kálmán és
gróf Szécsen Antal. - Emlékiratok: Mészáros Lázár, Pulszky. -
Világ- és egyháztörténet. - Helytörténelmi monográfiák és segédtudományok.
- Föld- és államrajz 147
58. Nyelvészet.
Az akadémia első munkái. -
Régi magyar nyelvemlékek. - A
nagy szótár. - Fogarassi János. - -
Lugossy József, Brassai Sámuel,
Imre Sándor, Thewrewk Emil és
Szarvas Gábor, - Nyelvhasonlítás: Hunfalvy Pál, Budenz József
és Barna Ferdinánd. - Körösi
Csoma Sáiidor. - Jerney János,
Reguly Antal és Vámbéry Ármin.
- Klasszikai nyelvészet és irodalom, - Idegen nyelvcsaládok
búvárai 156
59. Bölcselettan és eszthetika.
Általános viszonyok. - Scluling és Hegel követői. - Magyar
filozofia. - Széptudományi mozgalmak. - Greguss Ágost. -
Magyar irodalomtörténet. - Toldy
F. - Művészettörténet: Ipolyi
Arnold, Bómer Flóris, Pulszky
Ferenc és Keleti Gusztáv 163
60. Természeti tudományok és mennyiségtan.
Tudományos mozgalmak. - Petényi Salamon, (Greguss Gyula,
gróf Lázár Kálmán és Herman
Ottó. - Természetrajz. - Orvosi
tudományok. - Mennyiségtan. -
Csillagászat és meteorologia... 170
61. Vallási irodalom,
Katholikus irók: Guzmics Izidor. - Protestánsok 172
Jegyzetek.
Aforizma 37
Akadémia 13
Anthologia 58
Béranger János Péter 94
Bartha János 16
Cervantes Saavedra Míguel... 14
Camoens 172
Dante Alighieri 57
Dickens Károly 137
Euripides 14
Egressy Gábor 16
Filologiai társulat 15
Földtani társulat 15
Heine Henrik 94
Hirlapirodalom a reform-korban 15
Hugó Viktor Mária 70
Iskolaügy a reformkorban ... 17
Jancsó Pál 16
Jókainé 16
Képzőművészet a reform-korban 16
Kántorné 15
Kisfaludy-Társaság 15
Kotzebue Ágoston Ferenc ...28
Középtanodai tanár-egylet ...14
Lendvay Márton 16
Megyery Károly 16
Nibelungi strófa 53
Orvosok- és természetvizsgálók vándorgyűlései 15
Puskin Szergejevics Sándor... 137
Scott Valter 64
Scribe Ágost Eugén 130
Sue Eugén 73
Szinészet 15
Szentpétery Zsigmond 16
Thackeray Makepeace Vilmos 137
Tóth József 16
Végzettragédiák 37
Vidéki társulatok 15
Zenei mozgalmak 17
Xénia 28
Olvasmányok.
Kisfaludy Károly.
Irénéből 176
Csalódásokból 178
Tollagi házassága és hivatala 181
Honvágy 183
Mohács 184
Rákosi szántó dala 186
Szülőföldem szép határa 187
Vedd sarlódat 187
Eprész leány 187
Katona József.
Bánk bánból 1900
Fáy András.
A Különös Végrendeletből ... 194
Meséiből: 1 A fiatal daru ... 195
1. A gólya utazásai. 3. A zsámboki jegyző 196
Vörösmarty Mihály.
Zalán Futásából: 1. Bevezetés. 2. Hajna. 3. Árpád csatája Viddinnel ... 192
Marót bánból ... 203
Csongor és Tündéből ... ... 206
Szózat ... 207
Fóti dal ... 208
A kis leány baja ... 210
A merengőhöz ... 210
A vén cigány ... 211
Szép Ilonka ... 213
Czutczor Gergely.
Botondból 215
Népdalai közül: 1. Három
bokor. 2. Esik eső. 3. Temetőben 217
Garay János.
Kont 218
Családi kép 219
Bajza József.
A személysértésről 220
Istenhozzád 221
Sóhajtás 222
A rab költő 222
Az apáca 223
Vachott Sándor.
A külföld rabja 223
Kerényi Frigyes.
Harangszónál 228
Sárosy Gyula.
A huszár 228
Br. Jósika Miklós.
Fa-alkotmány 230
Br. Eötvös József.
Körösi Csorna Sándor fölött
mondott emlékbeszédből... 234
A szolgabíró 237
A vár és a kunyhó 240
Búcsú 242
Végrendelet 243
Kuthy Lajos.
Hortobágy 243
Br. Kemény Zsigmond.
Az arckép 247
A két Wesselényibül 253
Erdélyi János.
Vajda Péter 257
Egy gyermek születése 260
A menekültek 260
Kriza János.
Székely dalok: 1. Szegény
székely nótája. 2. Erdővidéki 261
Tompa Mihály.
A jávorfáról 262
Népdal 264
A gólyához 265
A madár fiaihoz 266
Sírboltban 267
Én 269
Utolsó verseiből 269
Petőfi Sándor.
Az alföld 270
A jó öreg korcsmáros 271
Szülőföldemen 272
Népdalok: 1. A faluban. 2.
Nem tesz föl a lány magában. 3. Befordultam 273
Megy a juhász 274
Pató Pál úr 274
Szeptember végén 275
Talpra magyar 275
A rab oroszlán 276
Egy gondolat bánt engemet... 277
János Vitézből 277
Arany János.
Toldiból 281
Toldi Szerelméből 285
Buda Halálából 289
V. László 293
Szondi két apródja ... 294
A walesi bárdok 296
Ágnes asszony 297
Pázmán lovag 299
Népdalok 302
Családi kör 303
Ráchel siralma 305
Dante 307
Epilógus 308
Naiv Eposzunkból 309
Szigligeti Ede.
Fenn az ernyő nincsen kasból 313
Gyulai Pál.
Katona és Bánk-bánja 317
Szüreten 326
Horatius olvasásakor 326
Éji látogatás 328
Margit szigetén 328
Szász Károly.
Salamonból 329
Hazámhoz 333
A kis Ilonka emlékezetéből 333
Lévay József.
Tűzhelyem 334
A múzsák boszúja 335
Tóth Kálmán.
Dalok: 1. Fütyül a szél. 2.
Boldog voltam. 2. Sirjon
rijjon. 3. Mért nem tud.
5. Jobb is 336
Lisznyay Kálmán.
Édes hazám 337
Vajda János.
A virrasztók 338
A Sirámokból 389
Tolnai Lajos.
A szegény vándorló legényről 339
Arany László.
A Délibábok Hőséből 340
Madách Imre.
Az Ember Tragédiájából...344
Rákosi Jenő.
A Szerelem Iskolájából...348
Jókai Mór.
Kötél áztatva jó 353
Gr. Széchenyi István.
A Világból 359
Kossuth Lajos.
A haza védelméről... 363
Deák Ferenc.
Az 1861-iki felirati javaslat
tárgyában 368
Szalay László.
Verancsics neveltetése és papsága 376
Csengery Antal.
Szemere Bertalan 380
Salamon Ferenc.
Párhuzam Hunyadi János és
Mátyás király közt 383
Mészáros Lázár.
Önéletrajzából 385
Greguss Ágost.
Az eszthetikáról 387
A ballada 389
Meséiből: 1. A lakatosok. 2.
Régi történet. 8. Az élet
kertje 392
Toldy Ferenc.
Bessenyei emlékezete 393
A magyar költészet századunkban 395
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése II. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése II. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése II. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése II. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése II. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése II. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése II.

A borító élei sérültek. Néhány lapon ceruzás bejegyzés látható.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
3.860 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba