A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A tragikum

Szerző

Kiadó: Kisfaludy Társaság-Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 640 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Franklin-Társulat Nyomdája nyomása, Budapest.

Előszó

A tragikum elemei.

Az életnek és művészetnek minden tragikai jelensége, végső benyomásában, megnyugtató. Csak végső és határozó benyomásában, mert teljes hatását egyetlen érzésbe foglalni ép oly... Tovább

Tartalom

A tragikum elemei5
A targikai hatás megnyugtató eleme 6
Az egyetemes hatalom érvényesülésének két módja6
Ütközés az egyetemes és az egyén között7
A tragikai egyén kiválósága mindig gyarlósággal párosul8
Az egyén kiválóságának széptani formái
Az eszme és alak viszonya a szép körében10
A kellem. Schelling a kellemről11
A fenség13
Képzeletünk munkája a fenség hatásában14
A fenség hatása15
A kellembeli kiválóság17
Lehet-e a kellemes tragikus?17
A kellem mint a köztől elzárkózó18
Melinda és Kemény Tarnóczi Sárája
A kellem elszigetelése21
A kellem mint csábító22
Kleopatra 22
Adelheid25
A franczia társadalmi dráma hősnői26
Greguss a tragikus kellem alapjáról28
Fenségbeli kiválóság; a páthosz29
Aristoteles a tragikus hősökről29
A franczia és magyar új klasszikus hősei31
Vörösmarty véleménye 32
Aristoteles nyilatkozatának velej; nagyság és erő34
A fenséges erő34
Az akarat önállósága35
Az erő mértéke36
A páthosz38
Az egyéni kiválóság összhangban az egyetemessel40
Horwitz szerint a fenséges tragikus is40
A páthosz mint állandóan hódoló az egyetemessel szemben41
Hunyadi János és Fernando herczeg41
A páthosz mint meghódolt43
Pál apostol 43
A magyar közhangulat a mohácsi vész után41
E körbe tartozik-e Madách Ádámja?45
A korlátlanságra törekvő akarat; az elbizott akarat47
A páthosz a végetlen ellenében47
Hatásosságának oka47
Szilágyi és Hajmási48
A tragikai egyén korlátlanságra törekvése50
A tragikai kitámadás fenségei elemei; Macbeth51
Ponnard Galileije53
A korlátlanságra törekvő akarat54
A korlátlanságra törekvő akarat; az elbízott akarat55
Önzés és elbizottság55
Az utóbbinak természete, tévedése és példái56
A hitelhagyott Julianus58
Savonarola60
Aescylos Prometheusa63
Shakspere Brutusa65
Kemény Jenő Eduardja67
Átmeneti forma az elbízott akaratról az önzőre; Coriolan68
A korlátlanságra törekvő akarat; az önző akarat
Az önző akarat természete és csalódása71
Bonaparte Napoleon72
Shakespere Julius Caesarja74
Arany Edvárd királya77
A gonosz fensége; III. Richárd78
A gonosz önigazolásra törekvése82
Magánya83
Ádám és Faust84
Kiinduló pontok különbözése; csüggedés és elbizottság84
Viszonyuk az ördöghöz87
Faust önzése és érzékisége; A Margit-epizód90
A tragédia második része; Faust a megoldás küszöbéig önző92
Ádám viszonya Évához95
Az önzetlenség mozzanatai Ádám pályájához97
Ádám elbizottságának kettős iránya101
Összevetés; a két tragédia megoldása104
Külön forma-e a korlátlanságra törekvő ész?106
Zeising nézete106
A tudás mint a művészet tárgya107
A tudásszomj mint szenvedély108
Hatvani, Bisterfeld, a boszorkányok 109
Miért nem tekinthetjük külön formának az ész korlátlanságra törekvését?110
A korlátlanságra törekvő érzés112
Természete 112
Romeo és Júlia113
A szükségszerűség mozzanata tragédijákban116
A szegény Henrik legendája117
Racine Phaedrája118
Kármán Fannija119
A nő az érzés kiváló képviselője; ennek tragikai fejleményei122
Átmeneti formák az érzés és akarat között; Teleki Petron Maximja123
Az egyén kiválósága és gyarlósága125
A hős erkölcsi és eszthetikai joga; Szigligeti Boresa125
Elég-e az erőfeszítés relatív nagysága?127
A kiválósg magában nem lehet tragikus128
Kölcsey Körner Zrínyijéről129
A gyarlóság sem lehet az egyedüli130
Tehetetlen-e Hamlet?131
Hamlet tragikuma és fensége134
Goethe Clavigoja és Kisfaludy Károly Rajnáldja136
Milyen gyarlóság van kizárva a tragikum köréből?1347
Az ártatlanúl szenvedő gyöngeség; franczia és német érzékenyjátékok138
A sülyedtség139
A kegyetlenség139
Seneca Neroja és Kisfaludy Stiborja141
A tragikai gyarlóság természete és fő formái144
A kiválóság és gyarlóság egymásba olvadva144
Az ellenmondás megoldása145
A gyarlóságnak négy fő formája147
A szenvedély fejletlensége; eszmei irányban149
A szenvedély érzéki elemének túlsúlya; a thümosz149
Rokonsága a természeti erőkkel150
Shakspere Northumberlandja és Timonja; Petőfi Boricsa151
A mennyiségi mozzanat; a tömeg szenvdélyei 152
Az ádázság - Marlowe Tamerlánja153
Az ó-angol dráma és Shakespere Titus Andronicusa155
Keménynek egy nyilatkozata158
A gyülölködés; Eötvös pór-hada158
Marlowe máltai zsidaja160
Shylock162
Gyülölködés és gyűlölet: Hamlet és Kemény Barnabás deákja164
A gonosz alaki kifejezése; a rútság166
Köstlin természeti tragikuma167
A fogalom szorosabb mehatározása; Werster fehér ördöge és Hugo Borgia Lukréciája168
A szenvedély fejletlensége: érzéki irányban170
A szenvedély eszmei elemének túlsúlya170
Csalódásai; viszonya a rokon jelenségekhez171
A kötelesség félszeg felfogása; Shakspere VI. Henrikje173
Gyarlóságát hogyan emelte kiválósággá Shakespere?175
Eötvös Ulászló királya177
Oktalan bűntudat; Szász Károly Géza herczege178
A szenvedély mértéktelensége181
A hübrisz és természete181
Sophokles Ajasa 182
Példák a görög tragikusokból185
A fájdalom korlátlansága188
A tragikai megsemmisülés érzete189
A Schopenhauer-féle lemondás az élet akaratáról190
A mértéktelen szenvedély emelei a lelki tehetségeket; Macbeth tragikai fejlődése191
Shaksperei példák196
A nemes szenvedélyek mértéktelensége; Kenény Gyulai Pálja197
A küzdés szenvedélye az Ember tragédiájában200
A szenvedély egyoldalúsága203
Természete és összeütközésének magyarázata203
Hegel Antigoneról205
Mi emeli tragikussá a kényszerhelyzetet?206
Antigone fejlődése és tragikuma207
Antigone és Tompa Bosnyák Zsófiája212
A makacsság jelentéktelen; Tennyson Arden Enocbja217
A makacsság mint fontos mozzanat; Goethe Tassoja219
Cordelia tragikuma222
Vischer a forradalmak hőseiről225
A szenvedély következetlensége227
Miben áll a következetlenség?227
Esetei227
Arany János Eteléje228
A Buda halálának tragikai eszméje232
Sciller orleansi szűze233
Brutus alakja Shaksperenél; viszonya Casiushoz237
Következetlenség mint a boszúló nemezis eszköze241
A megtérő következetlenség; Vörösmarty Két szomszédvára243
A megfeledkező következetlenség; Biberach245
Az epikai és tragikai jellem248
A tragikus egyén lelkének fő tartalma248
Az epikai és tragikai jellem viszonya; példák248
Az époszi hős mint tragikus251
A sikert kivíva; Rusztem252
A sikert biztosítva; Achilles254
Időleges győzelem és általános bukás; Etele255
A világnézet, melyen e mondák alapúlnak256
Szász Károly Dsemsidről257
A jellem teljessége259
Az emberi képzelet személyesítő hajlama; példák259
A jellemvonások sokasítása260
A jellem teljessége az époszi formában263
Vörösmarty Árpádja és a Zrinyiász hőse264
A tragikai jellem teljessége265
Odysseus alakja Homérnél és a tragikusoknál267
Henszlamann a görög és keresztyén jellemrajz természetéről271
Tévedése; Aristoteles éthosza, a görög színpad273
Az analitikus forma276
Mi a szenvedély egyéni kifejezése?278
A jellem teljessége a tragikai érzelmek segítője279
A tragikai vétség281
A páthosz öntudatlan és öntudatos ellenkezése az egyetemessel281
A belső küzdelem; Corneille nevei284
Erkölcsi és széptani jelleme285
Az aristotelesi hamartia288
A vétség formája a görög és keresztyén drámában289
A vétség kifejezi a jellem teljességét; Macbeth290
Az ősvétség291
A valódi vétség mindig a teljes egyetemest hívja ki; ismét Macbeth292
Szabadság és kényszerűség a vétségben; Hamlet, Petron Maxim294
Schiller nyilatkozata e kérdésben; Greguss nézete297
A tragikai akarat kitörésének módjai; A belső fejlődés298
Tetőpontja; a viziók; Hamlet299
A csábítás és izgatás302
Az ördög ész szerepe304
Bánk bán vétsége307
A vétség kifejezi a jellemet307
Példák; Oedipus, Rikhárd, Maxim308
A vétség és jellem közötti ellentét ltászatossága309
Rákosi tragikai fölfogása310
Vélemények Bánk tragikumáról; Gyulai, Arany312
A tragikai helyzet Bánk-bán315
Bánk egyes jellemvonásai vétségében317
Bánk és Petron Maxim323
Az egyetemesről általában326
Mi az egyetemes?326
Az egyetemes győzhetetlen hatalom; következtetések328
Foglalatának változásai; az Ember tragédiájának egyes színei329
A természeti és erkölcsi törvények viszonya, tartósság tekintetében331
Következtetések a tragikai hatás szempontjából; Othello és Don Gutierre333
A természeti és erkölcsi rend egymást áthatása338
Az egyetemes; mint természeti törvény340
A romboló természeti erők340
Mellékes motivumul szereplésök341
Erkölcsi vonatkoztatásuk; Caesar, Lear, V. László342
A fátum kézete344
A halál; a félelmességét enyhítő mozzanatok345
A haláltánczok347
Schiller és Petőfi349
Tragikus-e magában a halál?349
A világtörvény tragikuma; Szép Ilonka és Kemény Csiafferje350
Az isteni irigység képzete a görögöknél352
A természeti fölfogás nyomai költészetünkben; Virág, Berzsenyi356
Mikor tragikus a halál?359
A haláltipusok különbségének magyarázata360
A xanthosi hárpia-emlék, a pisai halálfresko, Holbein haláltáncza361
Természeti törvény és babona365
A sors-tragédiák; Schiller Messinai arája368
Viszonyuk a franczia naturalizmushoz371
Nyomaik a magyar kötlészetben; Kisfaludy Sándor regéi és Gombos Esküvése371
A természeti törvény mint sértett375
Kapcsolat az előbbiekhez 375
Vétség a vérközösség ellen; Alfieri Mirrája s rokon költői motívumok476
A Medeia-tragédiák376
E körről általában; az Árpádok380
Vétség a természeti korlátok ellen; az Ikarus-monda és Peregrinus Proteus381
Átmeneti formák a természeti és erkölcsi törvény között384
A család fölött lebegő végzetet az egyéni vétség hívja ki; Dárius385
A szenvedélyek öröklése; a Labdakidák386
A vétség isteni akaratból származik; Phaedra380
Az egyetemes; mint erkölcsi törvény392
A hübrisz; Bayer nézete392
A dölyf fensőbbek iránt; Ajas393
A dölyf alsóbbak iránt; Odysseus és a kérők395
Ellenkezés a közszellemmel; politikai ballépés396
A magyarországi török párt397
Az egyetemes egységének megbontása; a reformátorok401
Sokrates402
Gotschall históriai tragikuma403
A szenvedő Krisztus405
Tragikus-e Krisztus pályája?406
Vischer erkölcsi összeütközése412
Tévedése fogalom körére nézve414
Az erkölcsi ütközések megoldása; Antigone és Kreon415
Az erkölcsi törvény előtérben; a támadások különbözése417
Az elkeseredés szóbeli kitörése; Camilla418
Vétségek jó szándékból; Iréne és Fehér Anna419
A szeszély vétsége; Kund Abigél421
A szenvedély oktalansága és tudatos gonoszsága; Macbeth424
Az ily hősökkel ellenes rend természete427
Teljes föláldoztatásunk szüksége431
A Kereszt imádása Calderontól432
A természeti és erkölcsi törvény mint sértett435
Tájékozás435
Az ide tartozó mondák lélektani alapja436
A démoni és megszemélyesítése437
Az ördög mint természetfölötti hatalom; Bíron Manfrédje438
Az ördög mint a jó ellensége; a Theofilus-legenda443
Viszonya Fausthoz444
Cyprianus447
Byron Kainja; Brandes magyarázata449
Calderonnak egy autoja és Madács drámája453
Az egyetemes teljességének képe; az Ember tragédiája455
Tragikum a görög és keresztyén drámában459
A kérdés 459
A görög szellem érzékenysége a disharmonia iránt; nyomai a mithoszban461
A Dionysos-kultusz s a tragédia eredete464
A görög tragikai fölfogás a természeti nézeten alapul465
A keresztyén liturgia s a misztériumok; alapjog az erkölcsi fölfogás468
A különbség nem merev470
Ethikai vonatkozások a görög tragikusoknál; Aristoteles471
Ungvárnémeti Tóth László478
A görörg tragédia fátuma479
Jóslatok és álmok482
Végzetesség a keresztyén költészetben484
A természetfölötti; csak lélelektani igazságok kifejezése; a beszámíthatóság487
A fátum a külső és belső szükségszerűség teljessége; Orestes és Hamlet492
A családi végzet Aeschylosnál és Shaksperenél495
Oedipus496
A kar és a görög tragikai felfogás fejlődése 498
A kérdés magyar fejtegetői; Greguss, Gondol, Szász499
Összefoglalás502
A katasztrófa505
A vétség és megtorlás kapcsolatának törvénye505
Etele halála a Csaba királyban507
Az egyetemes a katasztrófában509
A hősön kívül lép föl509
Magában a hősben érvényesül511
A két forma egyesülése; Rikhád515
A hős ellenfelei515
A tragikai irónia; elmélete és formái; Byron Sardanapalja517
A katasztrófa hirtelensége; a peripetia; A Kegyencz522
A halál szükségszerűségének kérdése a tragédiában; Szász Károly véleménye623
A tragikai megsemmisülés nem szükségkép fizikai; Bánk bán 525
Magyarázata a páthoszból529
Vezethet-e a tragikai fejlődés kibékülés felé?530
A haláltalanság; fogalma és példái535
A tragikum hatása538
Aristotelesnek ide vonatkozó helye538
Magyarázatai; Ethikai rányban; Corneille, Lessing, Manns539
Eszthetikai irányban; Goethe541
Orvostudományi irányban; Egger, Bernays542
A műélvezet mozzanatának kérdése a tragikumban544
Megfejtésének nehézségei; Campbell, Lessing, Schiller, Vischer546
Névy, Szigligeti, Greguss548
A tragikai hatás magyarázata a balladán; Ágnes asszony550
A szánalom és félelem megtisztulása s a fölemelkedés553
Eltérő vélemények558
A szenvedés elégtelensége; János király 561
A szenvedés aránytalansága564
A tragikai hős áldozatai; felfoghatók-e s mennyiben tragikailag?566
A felindulás és megnyugvás alapjának közössége; Gyulai a Lelencről568
A tragikum fajai571
Osztályozások; Bayer József571
Vischer és Gotschall572
Köstlin és Zisinog573
Névy, Szász Károly, Gregus575
Különböztetés új alapon577
A fogyatékos tragikum és két formája578
A teljes tragikum; viszonya a drámai formához581
A tragikomikum583
Magyarázata583
Tragikomikus képek; Lear, Kemény lantosa584
Tragikomikus cselekvények586
Két formájok; Don Quijote és Alcest, Sven Dufva és társai587
A tragikum a művészetekben592
A tragikum viszonya a térbeli és időbeli művészetekhez592
Építés593
Szobrászat594
A szenvedély kifejezése a görög képfaragásban595
A Niobidák598
Képírás; az ó-kori festés tárgyai602
Rafael Heliodorja, Cornelius Trójai pusztulása, Mateljko Varsói országgyűlése608
A cziklusos ábrázolatok; Michelangelo Utolső ítélete606
Zene; Carriere Beethoven symphoniáriról610
A tragikum a költészetben614
A költészet és eszközei a tragikum kifejezésésre614
Líra; Zeising tragikai lírája615
Epika619
Tragikai époszok; Iliász, Mahabharata626
Tragikum a regényben; Kemény622
A ballada; Arany balladája624
Dráma; a tragédia627

Beöthy Zsolt

Beöthy Zsolt műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Beöthy Zsolt könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem