865.213

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Válságos évtizedek

A 20. század első fele közép- és kelet-európai történetének interpretációja

Szerző

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 530 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-140-929-5
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, színes illusztrációkkal.

Előszó

A témáról és a korról, amelyről szó lesz,
a mai generációk egy részének még személyes élményei vannak. A századelőn, különösen az 1910-es évektől, majd a két világháború közötti évtizedekre... Tovább

Fülszöveg

A könnyed, olvasmányos formában megírt, sok képi és szövegillusztrációt közlő könyv egy nagy ívű tudományos pálya fontos állomása. Egyúttal igazi közönségsiker is: 1982-es első kiadását már 1983-ban követte a változatlan második. A szerzőnek a kötet témájából tartott cambridge-i előadás-sorozatát 1986-ban a Cambridge University Press kötetben tette közzé. A siker elsősorban a sokak által oly régóta s oly lankadatlan érdeklődéssel kísért téma újszerű és átfogó, sok szempontú megközelítésének szólt - de bizonyára a témának magának is. A két világháború közötti Kelet- és Közép-Európa ellentmondásos történelmének, válságainak és erőfeszítéseinek, gyászos és kusza, elkeserítő és távoli reményeket ébresztő eseményeinek - a közelmúltnak. S e válságos évtizedek számos szereplőjének: politikusoknak és ideológusoknak, katonáknak és tudósoknak, diktároroknak és művészeknek.
A jelenlegi, átdolgozott változat mintegy egyharmados terjedelmi bővítéssel, lényeges szerkezeti átalakításokkal sok... Tovább

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz13
Előszó a harmadik kiadáshoz18
A válság gazdasági-társadalmi talaja és művészeti kifejezése az első világháború körül
Az elmaradás és felzárkózás kettőssége23
Nyugat-Európa két forradalma és tőkés előretörése23
Kihívás: csábítás és fenyegettetés az elmaradókra23
Társadalmi reformok Porosz- és Oroszországban és a török birodalomban24
A balkáni átalakulás25
A magyar forradalom és kiegyezés25
A világgazdasági rendszer szerepe a lemaradók bekapcsolódásában26
A vasút szerepe, gazdasági továbbgyűrűző hatása27
A mezőgazdaság és az exportágazatok 28
Munkamegosztás és lemaradás a Balkánon29
Az orosz birodalomban29
Magyarországon30
A Habsburg-birodalom nyugati területei és Németország iparosodása és felzárkózása 30
Az Elba határvonal. Hová tartozik Németország?32
A társadalmi fejlődés közép- és kelet-európai útjai: "Ersatzklasse" és a "Csonka tűrsadalmak"38
A társadalmi-politikai forradalom hiányának torzító hatásai38
A földkérdés és a "nemesi társadalmak" maradványa38
Az "Ersatzklasse" és az erős hatalom Németországban39
A "durch Schlamperei gemildert" Habsburg-hatalom40
A magyar és lengyel úri társadalmak40
A balkáni "csonka társadalmak" és a parvenü katonai-bürokratikus elit42
Az új burzsoázia gyengesége és a "hézagpozíciók"; a "zsidókérdés" kialakulása 43
Kisebbségek, nemzetiségi elnyomás, nemzeti függetlenségi törekvések52
A gazdasági szintkülönbségek ellenére hasonló társadalmi-politikai feszültségek54
A kapitalizmus éles ellentmondása: az első világháború55
Béke helyett "húsz év fegyverszünet"61
Válságérzet és változtatni akarás: A művészet forradalma - a forradalom művészete64
A lázadás nemzeti ideológiája64
A nemzeti kérdés eltérő vonásai: az előzmények64
A nemzeti ideológia eltérő tartalmi vonásai: államnemzet és kultúrnemzet67
A retrográd lázadás ideológiája - az irracionalitás "ésszerűsége"74
Támadás az ipari forradalom angol ideológiája ellen: Fichte és List74
A lemaradók ideológiája. Frontvonal s "proletár nemzetek" és a "tőkés nemzetek" között78
A lemaradottak és kielégítetlenek új értékkeresése és a völkisch mozgalom80
Völkisch népeszme, Hegel jog- és államfilozófiája - és a náci ideológia80
Szabó Dezső és Szekfű Gyula83
Naumann Mitteleuropa-terve és Moeller van den Bruck "harmadik birodalma"85
Spengler: A Nyugat alkonya és a "porosz szocializmus" hajnala86
A fasizmus eszméi Romániában90
A fasiszta mozgalmak társadalmi "egyenlősítő" programja: a korporatív rendszer91
A nemzetiszocializmus társadalmi programja és a "zsidókérdés"93
A "keresztény eszme" az új ideológiában99
Az uralkodó ésszerűség tagadása, az irracionalitás "ellencivilizációja" a "barbár modernizmusban"102
Ideológiatörténeti rejtély? - fasizmus Franciaországban104
A szociáldearwiniizmus és a neofita Chamberlain105
A "szociálfreudizmus"107
Az osztályforradalom és az elmaradottságból való kitörés összekapcsolásának ideológiája - a leninizmus110
Az elmaradottság, a "halottan is élő múlt" forradalmasító hatása110
A német munkás-tömegmozgalom111
Egyéni terror és forradalmi tömegakciók Oroszországban112
Parasztmozgalom és a román felkelés114
A marxista munkásmozgalom és elmélet válaszúton114
Bernstein és a reformizmus115
Kautsky és a Marx utáni marxizmus kezdetei116
Hilferding - a finánctőke értelmezése és út a "szervezett kapitalizmus" ideológiájához119
Rosa Luxemburg: a marxizmus és az elmaradott világ kérdésének összekapcsolása121
Újabb hozzájárulás a marxizmus imperializmuselméletéhez: N. Buharin125
A leninizmus elmélete: proletárforradalom az elmaradott országokban126
Válságérzet és változtatni akarás: A művészet forradalma - a forradalom művészete133
A világkép és a művészet változásai a 19-20. század fordulójától134
A művészeti lázadás és Közép- és Kelet-Európa143
Az irodalom: Kafka, Musil, Majakovszkij, Urmuz és a többiek; az avantgarde - "pofon a közízlésnek"145
A "rendezői" színház új törekvései153
A film megjelenése: a varázslók és a Gólem154
A zenei forradalom: Arnold Schönberg, Igor Sztravinszkij, Bartók Béla és a többiek158
A hagyományos szépség és harmónia tagadása a képzőművészetben: Kandinszkij, Kupka, Chagall, Kokoschka, Nolde, Gabo, Archipenko és a többiek163
A bécsi építészek és Gropius - a célszerűség168
"A rombolás is alkotás" - a Dada-mozgalom lázadása171
A múltat végképp eltörölni: konstruktivizmus, aktivizmus, Larionov, Goncsarova, Malevics, Tatlin, Rodcsenko és Kassák174
"A művészet átformál bennünket - és mi átalakítjuk környezetünket"179
Osztályforradalom a kapuk előtt, ellenforradalom, nemzeti forradalom és "preventív ellenforradalom" a kapun belül
Osztályforradalom a kapuk előtt186
1917 két orosz forradalma és Október győzelme186
Magyarország két forradalma189
A német munkásság megújuló forradalmi rohamai196
Forradalmi mozgalmak Ausztriában204
Forradalmi-demokratikus kormányzat Bulgáriában208
A kör bezárul: a forradalmi törekvések leverése209
Az osztályforradalom alternatívái: ellenforradalmak, a perifériák "preventív ellenforradalma" és "nemzeti forradalmai"211
Az ellenforradalom áradata Magyarországon, Bulgáriában, Németországban és Ausztriában211
"Preventív ellenforradalmak" - menekülés az erős kezű kormányzatokhoz219
Fasiszta mozgalmak Németországtól Romániáig221
Nemzeti forradalmak; a fejlődés a kis népeknek kedvez? (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia)227
Új soknemzetiségű államok és belső nemzeti ellentéteik, új kisebbségi elnyomások239
Vallási megosztottság és a vallás különleges szerepe241
A lengyel eset243
"Nemzeti forradalom" egy féltörzsi társadalomban: Albánia249
A térség legsajátosabb nemzeti mozgalma, a zsidó "nemzeti forradalom"251
Nemzeti forradalom és "nacionalista forradalom"257
Ellenforradalmak, nacionalista retrográd társadalmi lázadások és a nemzeti forradalmak kapcsolata260
A közép- és kelet-európai folyamatok kapcsolata a tőkés fejlődés általános megtorpanásával263
Gazdasági nacionalizmus és eredményei266
Reményvesztés, gazdasági hanyatlás, káosz, inflációk266
A világgazdaság mélyreható átalakulási folyamatai269
Lelassulás és technikai-strukturális átalakulás271
Erőfeszítés az egyensúly helyreállítására, hitelek és stabilizációk279
A szabad kereskedelem elve és a gyakorlat281
A nacionalista gazdaságpolitika elve és a gyakorlat282
Védővámos elzárkózás, önállóság és önellátás, importpótló iparosítás283
Agrárprotekcionizmus az iparosodott országokban287
A nemzetközi kereskedelem hanyatlása289
A helyreállítás termelési sikerei290
A modern technikai-szerkezeti átalakulás hiánya, fokozódó lemaradás291
A harmincas évek: különleges gazdasági válság; társadalmi változások; politikai "jobbra át"; a válság művészete - a művészet válsága
A különleges hatású világgazdasági válság297
A világgazdasági váltás kirobbanása297
Válságmagyarázatok: Galbraith, Kondratyev, Varga Jenő, Sztálin299
Közép- és Kelet-Európa és az agrárválság302
A cserearányok romlása és hatásai303
Szerkezeti változások és termelési sikerek304
Hitelválság és az adós országok kálváriája307
Az agrárországok mérsékeltebb ipari visszaesése309
Az iparosodott közép-európai országok ipari válsága310
Németország súlyos helyzete311
A közép- és keleteurópai országok különlegesen súlyos válsága, vagy sajátos szerkezeti válság313
A modern gazdaságszerkezeti átalakulásnak és a relatív versenyképesség növelésének elmaradása317
Az új exportágazatok szerény eredményei319
A külkereskedelem merev szerkezete321
A súlyosabb válság egyben a sezrkezeti lemaradás válsága is323
Eredményes pénzügyi szükségintézkedések az összeomlás elhárítására323
Végletes elzárkózás, importpótló erőfeszítések, az állami beavatkozás intézkedései326
A beavatkozás közgazdasági elmélete: Keynes és hatása328
A beavatkozás kelet-európai eredménye: az életképtelen megkapaszkodása a Taigetosz peremén330
A náci Németország gazdasági behatolása a térségbe; a regionális gazdasági megállapodási rendszer331
Társadalmi változások: új erők és tényezők334
A parasztság színre lép334
A középrétegek térnyerése és elbizonytalanodása - kapcsolódása az "uralkodó középosztályhoz"341
A munkásosztály új rétegei és a demoralizáló munkanélküliség345
Politikai reakció: nyitás jobbra, diktatúrák és a fasizmus előretörése, a szembeszegülő erők veresége348
Reményvesztés és kilátástalanság - jobboldali radikalizálódás: Németország348
Dollfuss: a politikai katolicizmus és a Heimwehr-fasizmus közötti kompromisszum360
Merénylet a kancellár ellen, dullfassizmus Dollfuss nélkül365
"Radikális operációk". Törekvés totális rendszer bevezetésére: Gömbös kormányalakítása Magyarországon367
Fasiszta tömegpárt és vele versenyző magyar kormányok370
Diktátor nélküli diktatúra Pilsudski után Lengyelországban371
Királyi diktatúrák a Balkánon374
A fasizmusok és a diktatóriukus rendszerek jellege384
"Alternatív forradalom" vagy a forradalom alternatívája387
Kispolgári középrétegek, státusvesztettek és bizonytalan egzisztenciák szerepe387
Az "őrmesterek fasizmusa"391
A diktatúrák valódi osztályjellege391
A periferiális helyzet, a kiszorítottság mint a fasizmus általános talaja394
Fasizmus és válság: egy régebbi kérdés újraforgalmazása396
Elzárt út balra - a progresszió erőinek széttagoltsága és hosszas szembenállása - radikalizálódás jobbra399
A világ szervezetének átalakulása: a jobbratolódás nemzetközi kerete, a Duna-völgyi összefogás kudarca406
A válság művészete - a művészet válsága - a válsággal szembeszegülő művészet412
Politikai és kór-szellem412
A nácizmus művészeti politikája415
Két kiállítás 1937-ben421
Nemzetiszocialista naturalizmus423
A nácizmus propagandacélú filmjei - "Az akarat diadala"427
A birodalmi építészet klasszicizáló megalomániája432
Novecento hatások és az akadémizmus térhódítása439
A konstruktivizmustól a "vasbeton torony"-ig; a Bauhaustól a kommercializált formatervezésig450
A kommercializált művészet "Meseautója", a giccs464
A "dadaista válóság" elleni lázadás az értelem nevében: visszatérés a valósághoz472
Az irracionális meghódításának, a társadalom és egyén felszabadításának törekvése a szürrealizmusban474
A haláltudat, az univerzális "katasztrofizmus" művészete481
Művészetet akarunk, és elnémítanak a politikával - politizáljunk, hogy felszabadíthassuk a művészetet483
A dokumentarizmus valóságigénye. A magyar szociográfiai irodalom, a román és szlovák grafika, a cseh, német és lengyel dokumentum-realista film484
Az ész győzelme a démon felett: Thomas Mann, a fenyegető, de nevetségessé tett démon a tragikus-groteszkben; Krleza, Capek, Gombrowicz487
A világjavesztett ember másolata, a társadalmi forradalom és a modern művészet új összekapcsolása: Brecht, József Attila, Derkovits Gyula493
Az elnémulás és jajkiáltás, a népek testvérré válásának zenéje: Janácektől és Szimanowskitól a Schönberg-iskoláig, Sztravinszkijig és Bartókig499
Emberi-művészi helytállás: a válsággal szembeszegülő művészet505
Jegyzetek507
Név- és tárgymutató515
Képek jegyzéke527

Berend T. Iván

Berend T. Iván műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Berend T. Iván könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Válságos évtizedek Válságos évtizedek
Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Válságos évtizedek Válságos évtizedek Válságos évtizedek Válságos évtizedek

A védőborító enyhén kopottas, elszíneződött.

Állapot:
1.980 Ft
1.380 ,-Ft 30
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Válságos évtizedek Válságos évtizedek Válságos évtizedek Válságos évtizedek Válságos évtizedek

A védőborító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba