A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bethlen István titkos iratai

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 492 oldal
Sorozatcím: Magyar Országos Levéltár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:

Fülszöveg

Az első világháború után tíz évig volt Magyarország miniszterelnöke Bethlen István gróf. Az ellenforradalmi rendszer megszilárdításában jelentős szerepet játszó erdélyi mágnást sokan a felszabadulást megelőző negyedszázad legjelentősebb magyar politikusának tartották. Tevékenységéről ez a kötet az első publikáció: a Sándor-palota, az egykori miniszterelnökség legbizalmasabb irataiból közöl az 1921-1931 közötti időszakra vonatkozóan 174 dokumentumot.
A kötet bevilágít a letűnt rendszer nem egy féltve őrzött titkába. A közölt iratok között megtalálható Bethlen levélváltása Gömbös Gyulával 1921-ből, Teleki Pálnak az első királypuccsban játszott szerepéről. Közreadjuk Bethlen saját kezű feljegyzéseit a frankhamisítási ügyről, Windischgraetz herceggel 1923-ban folytatott tárgyalásairól. Idézzük a titkos társaságok egyik vezető tagjának, Feilitzsch Berthold bárónak, az Etelközi Szövetség Vezérintézőjének a miniszterelnökhöz intézett leveleit, a korai magyarországi nemzetiszocialista... Tovább

Tartalom

Szerkesztői tájékoztató5
Bevezetés7
Bethlen István gróf levele Gömbös Gyulához Teleki Pálnak az áprilisi királypuccsa során tanúsított magatartásáról (1921. június 21.)61
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz Teleki Pál gróf állítólagos karlista tevékenységéről (1921. június 21.)61
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz az osztrák karlista mozgalom kikémlelésének lehetőségéről (1921. június 21.)62
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz egyes ausztriai jobboldali csoportoknak a magyar kormány által történő anyagi támogatásáról és az osztrák királypárti körök elleni magyar kémtevékenység megkezdéséről (1921. szeptember tember 14.)63
Nagy Pál hadsereg-főparancsnok Bethlen István grófhoz intézett levelében ismerteti az esztergomi zászlóaljparancsnoknk a dorogi bányászok elleni erélyes fellépést sürgető jelentését (1922. január 18.)64
A Központi Statisztikai Hivatal igazgatójának levele Bethlen István grófhoz egy munkáscsalád heti élelmezési költségeiről készített statisztikai kimutatás megküldéséről (1922. január 24.)64
1. számú melléklet66
2. számú melléklet70
Hegyeshalmy Lajos kereskedelemügyi miniszternek a postai, távirdai és telefoncenzúra elleni panaszok ügyében Klebelsberg Kuno gróf belügyminiszterhez intézett levele (1922. január 28.)65
Klebelsberg Kuno gróf belügyminiszter levele Bethlen István grófhoz a demokratikus sajtó ellen irányuló bizalmas rendelet ügyében megindított vizsgálat eredményéről (1922. január 28.)75
1. számú melléklet. A csendőrség felügyelőjének a belügyminiszterhez intézett igazoló jelentése a demokratikus sajtó ellen irányuló bizalmas rendelete ügyében (1921. december 7.) 76
2. számú melléklet. A csendőrség felügyelőjének a demokratikus sajtó elleni fellépést szorgalmazó, az ország valamennyi csendőrkerületi parancsokságának megküldött bizalmas rendelete (1921. május 21.) 77
Ismeretlen személy feljegyzése az I. országos csendőr tartalék zászlóaljnak a hadseregen belüli kivételes helyzetéről (1922. január)78
Teleki Sándor gróf jelentése a miniszterelnöknek az I. országos csendőr tartalék zászlóalj helyettes parancsnoka, Ranzenberger Viktor érdekében (1922. január)80
Razenberg Jenőnek Bethlen István gróf miniszterelnökhöz intézett levele, amelyben a második királypuccs idején a kormány részéről tett ígéretek teljesítését szorgalmazza (1922. február 1.)82
Bethlen István gróf levele Mayer János földművelésügyi miniszterhez Vida Jenőnek gazdasági főtanácsosi címmel való kitüntetése ügyében (1922. február 1.)83
Bethlen István gróf levele Tomcsányi Vilmos igazságügy-miniszterhez a tőzsdének és a GYOSZ-nak a főrendiházban való képviseletéről (1922. február 4.)84
Az 1922-es választások
Bethlen István gróf Csernoch János hercegprímáshoz intézett levelében Karafiáth Jenő képviselővé választása érdekében a papság támogatását kéri (1922. február 12.)85
Ismeretlen személy feljegyzése a kormány és a "konzervatív körök" közötti megegyezés elvi alapjairól (1922. február 28.)85
Bethlen István gróf levele Tomcsányi Vilmos Pál igazságügy-miniszterhez a választási földreform-agitáció letörését célzó rendelet sürgős elkészítése ügyében (1922. március 3.)86
Bethlen István gróf levele Ravasz László református püspökhöz választási ügyben (1922. március 27.)87
Bethlen István gróf levele Klebelsberg Kuno gróf belügyminiszterhez a pacsai választások ügyében (1922. március 27.)88
Gulácsy István főispáni teendőkkel megbízott alispán számjeltávirata Gömbös Gyulához a Tarpán őrizetbe vett csendőrökről, akik az ellenzéki képviselőjelölttel rokonszenveztek (Tarpa, 1922. május 19.) 88
Petrichevich Horváth Emil államtitkár levele Bethlen István grófhoz a dombóvári pótválasztások kormánypárti előkészítése érdekében (1922. június 3.)89
Balogh Gyula jelentése Bethlen István grófhoz a dombóvári választókerületben lefolyt pótválasztásról (1922. június 12.)90
Magyar Károly Veszprém megyei főispán számjeltávirata Bethlen István grófhoz a devecseri és nagyvázsonyi pótválasztások ügyében (Veszprém, 1922. június 8.)94
Forster Zoltán, Tolna vármegye főispánja a Gömbös Gyulához intézett levelében a szekszárdi pótválasztások során tett szolgálatai fejében Szulimán György árdrágító büntetésének elengedését kéri (Szekszárd, 1922. július 26.)95
Bethlen István gróf levélben arra kéri Kállay Tibor pénzügyminisztert, hogy vegye pártfogásába dr. Guthy Tódor nyugalmazott államtitkárt, a derecskei választóklerületben tett szolgálatai fejében (1922. augusztus 24.)96
Petri Pál államtitkár levele Bethlen István grófhoz a Dréhr Imre képviselői mandátuma ellen benyújtott petíció visszavonása ügyében (1922. november 11.)96
Bethlen István gróf levele Magyar Károly főispánhoz a Dréhr Imre képviselői mandátuma ellen benyújtott petíció visszavonása ügyében (1922. november 11.)98
Bethlen István gróf levele Hegyeshalmy Lajos kereskedelemügyi miniszterhez Weiss Manfréd báró üzemei szénellátásának javítása ügyében (1922. március 14.)98
Hegyeshalmy Lajos kereskedelemügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz Weiss Manfréd báró üzemei szénellátása és állami szénkészletek felhalmozása ügyében (1922. március 14.)99
Bethlen István gróf levele Kállay Tibor pénzügyminiszterhez az Általános Fogyasztási Szövetkezet pénzügyi támogatása ügyében (1922. március 20.)100
Zichy Géza gróf levele Bethlen István grófhoz az Általános fogyasztási Szövetkezet pénzügyi támogatásának politikai indokairól (1922. május 26.)100
Bethlen István gróf levele Ullmann Adolf báróhoz rokona, Bethlen Ödön gróf igazgatósági tagsághoz juttatása ügyében (1922. március 20.)101
A Távbeszélő Ellenőrző Bizottság feljegyzése dr. Erdélyi Sándor és Halászi László telefonbeszélgetésének lehallgatásáról (1922. március 27.)102
A Távbeszélő Ellenőrző Bizottság feljegyzése dr. Erdélyi Sándor és Peyer Károly telefonbeszélgetésének lehallgatásáról (1922. március 27.)103
A Távbeszélő Ellenőrző Bizottság feljegyzése dr. Erdélyi Sándor és Peyer Károly telefonbeszélgetésének lehallgatásáról (1922. március 27.)103
Hadik János gróf levlele Bethlen István grófhoz a földjüket haszonbérbe adó földbirtokosok igényeit tartalmazó beadvány megküldéséről (1922. június 6.)104
Bethlen István gróf levele Rakovszky Iván belügyminiszterhez a vidéki szocialista agitáció elleni rendszabályokról (1922. június 24.)105
A belügyminiszternek a vidéki munkásmozgalom letörésére irányuló rendelete (1922. július 3.)106
Rakovszky Iván belügyminisztenek a munkásmozgalom fokozottabb elnyomására irányuló kiegészítő rendelete (1922. augusztus 20.)109
Bethlen István gróf levele Rakovszky Iván belügyminiszterhez a munkásmozgalom fokozottabb elnyomását szolgáló belügyminiszteri kiegészítő rendelet módosításáról (1922. szeptember 11.)111
Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz a tanítók szervezeteinek a kormány befolyása alá vonásáról (1922. augusztus 5.)112
Bethlen István grófnak a tanítói szervezetek befolyásolása tárgyában Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszterhez írt válaszlevele (1922. augusztus 9.)113
Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz a haladó szellemű tanítóknak a tanítói karból való kirekesztéséről és a tanítók reakciós irányú neveléséről (1922. augusztus 14.)113
Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz a tanítói szervezetek befolyásolására kért kölcsön ügyében (1922. augusztus 17.)115
Károlyi Imre gróf levele Bethlen István grófhoz Fuchs Artúr kitüntetése érdekében (1922. augusztus 7.)116
Bethlen István gróf levele Weiss Manfréd báróhoz Perényi Zsigmond báró kérelmének támogatása ügyében (1922. augusztus 24.)117
Szapáry Lajos gróf levele Bethlen István grófhoz a nagybirtokosok adóterhének mérséklése érdekében (1922. augusztus 25.)118
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz az első világháború után keletkezett gazdaságok adóztatásának megváltoztatása ügyében (1922. szeptember 6.)120
A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesülete által Bethlen István grófnak megküldött munkabér-statisztikai felvételek és bérhatározatok (1922. december)121
Mailáth József gróf levele, Bethlen István grófhoz belpolitikai kérdésekről és a nagybirtokosok néhány panaszáról (1923. március 13.)125
Lévay Mihály címzetes püspök levele Bethlen István grófhoz a hatvani prépostsághoz tartozó plébániai javadalom elnyerése érdekében (1923. március 22.)126
Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz a pénzügyminiszternek, Lévay Mihály dérdekében a kegyúri család képviselőjénél, Hirsch Albertnél való közbenjárása ügyében (1923. november 10.)127
Hirsch Albert levele Bethlen István grófhoz a hatvani prépostság betöltésével kapcsolatos kérésének teljesítéséről (1923. december 1.)128
Bethlen István gróf levele Tóth Jánoshoz, az Országos Földbirtokrendező Bíróság elnökéhez a földbirtokreform során Szapáry László gróf részére juttatandó középbirtok érdekében (1923. április 5.)128
Bethlen István gróf levele Tóth Jánoshoz, az Országos Földbirtokrendező Bíróság elnökéhez Weiss Manfréd derekegyházi uradalmának a földreform hatálya alóli kivétele érdekében (1923. április 8.)129
Somssich László gróf levele Bethlen István grófhoz a földbirtokreformmal kapcsolatos kisajátítási árak megállapításáról és Bethlen birtokbérleti tervéről (1923. április 15.)130
Bethlen István gróf levele Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszterhez a mezőgazdasági hitel rendezéséről készült törvényjavaslat megvitatása tárgyában (1923. április 18.)130
Helyzetjelentések Bethlen István gróf részére a bányamunkások körében észlelt kivándorlási mozgalomról (1923)131
Bethlen István gróf levele Rakovészky Iván belügyminiszterhez a bányamunkások körében észlelt kivándorlási mozgalomról s az ügy vizsgálatával megbízott Bánó Iván rendőrfőtanácsos megbízhatatlanságáról (1923. április 23.)134
Korai nemzetiszocialista szervezkedések
Hadházy Zsigmond főispán levele Bethlen István grófhoz a Hajdú vármegyei nemzetiszocialista szervezkedésről (Debrecen, 1923. május 25.)135
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter levele Bethlen István grófhoz a pécsi bányamunkások jobboldali irányú szervezésének lehetőségéről (1923. október 31.)137
1. számú melléklet. A pécsi 4. honvéd vegyesdandár-parancsnokság jelentése a Honvédelmi Minisztérium részére a Pécs vidéki bányamunkások hangulatáról (Pécs, 1923. október 23.)137
Bethlen István gróf levele Perényi Zsigmond báróhoz, a Magyar Nemzeti Szövetség elnökéhez a munkásság jobboldali szervezése ügyében (1923. november 14.)138
Perényi Zsigmond bárónak, a Magyar Nemzeti Szövetség elnökének levele Bethlen István grófhoz a munkások jobbholdali szervezésének lehetőségéről (1923. november 22.)139
Vass József népjóléti miniszter levele Bethlen István grófhoz a munkásság nemzeti alapon való szervezésének a lehetőségéről (1925. szeptember 26.)140
Bethlen István gróf levele Gömbös Gyulához az Egységes Párthoz való viszonyának rendezése ügyében (1923. június 15.)141
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz államtitkári nyugdíjának visszamenőleges hatályú megállapítása érdekében (1923. július 12.)142
Bartha Richárdnak, a kormányzói kabinetiroda főnökének levele Bethlen István grófhoz Gömbös Gyula államtitkári nyugdíja ügyében (1925. szeptember 22.)143
Bethlen István gróf levele Bartha Richárdhoz, a kormányzói kabinetiroda főnökéhez Gömbös Gyula államtitkári nyugdíjügyének rendezéséről (1925. december 15.)144
Bethlen István gróf levele Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszterhez a Faluszövetség szubvenciójának felemelése ügyében (1923. október 22.)144
Bethlen István gróf levele Walko Lajos kereskedelemügyi miniszterhez az Erdélyi Magyar Párt érdekeit zavaró bánáti újabb pártalakulás leállítása ügyében (1923. november 15.)145
Krausz Simonnak, az Angol-Magyar Bank Részvénytársaság elnökének levele Bethlen István grófhoz a Bánáti Gazdasági Párt ellen kezdett akcióról (1923. november 26.)145
Bethlen István gróf levele Albrecht főherceghez Kühne Loránd nemzetgyűlési képviselővé választásának támogatása ügyében (1923. november 21.)146
Bethlen István gróf levele Kállay Tibor pénzügyminiszterhez a földbirtokosok által a Jegybank ügyében neki átadott emlékiratban felvetett kérdésekről (1923. december)147
Bethlen István gróf számára készített összesítés a katonai vegyesdandár-parancsnokságok, a vasút, a posta és a Belügyminisztérium központi nyomozóhivatala által beküldött hangulatjelentésekből (1923) 150
Az esküdt-ügy
Szászy Béla igazságügy-minisztériumi államtitkár levele Bethlen István grófhoz az Esküdt-ügyről (1924. február 23.)154
Bethlen István gróf levele Szászy Béla igazságügy-minisztériumi államtitkárhoz az Esküdt Lajosnál tartott házkutatás során lefoglalt iratok megszerzése ügyében (1924. február 27.)155
Eőri-Szabó Dezső és Györki Imre feljegyzése Esküdt Lajos megvesztegetési ügyében Ulain Ferenccel folytatott megbeszélésükről (1925. február 4.)156
Krausz Simonnak, az Angol-Magyar Bank Részvénytársaság alelnökének levele Walko Lajoshoz, a Pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott kereskedelmi miniszterhez az Egyesült Államokban felveendő kölcsönről (1924. március 8.)159
Bethlen István gróf köszönőlevele Sir John Bradburryhez a kölcsönügyben nyújtott támogatásáért (1924. március 10.)161
Festetics Tasziló herceg levele Bethlen István grófhoz Sir William Goode fogadásáról és a keszthelyi állampénztár vezetésére tett személyi javaslatáról (Keszthely, 1924. július 10.)162
Teleki Pál grófnak az ingatlantulajdonosok érdekében Bethlen István grófhoz intézett levele (1924)163
1. számú melléklet. Teleki Pál gróf feljegyzése Bethlen István gróf számára az üzlet- és lakbérek alakulásáról, az ingatlantulajdonosok kedvezőtlen helyzetéről (1924)163
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz német szélsőjobboldali köröknek a nyugat-magyarországi kérdéssel kapcsolatos állásfoglalásáról (1925. május 30.)166
Almási Lászlónak, az Egységes Párt ügyvezető alelnökének levele Bethlen István grófhoz az 1925. évi időközi választás kerületi vezetőihez intézendő köszönőlevél ügyében (1925. július 9.)168
1. számú melléklet. Jegyzék azokról a kerületi vezetőkről, akiknek Almásy László köszönőlevelet kívánt küldetni az 1925. évi időközi választások után168
Gömbös Gyula levele Bethlen Istvánhoz a hatvani időközi választáskor alkalmazott hatósági terrorról (1925. augusztus 3.)170
Feilitzsch Berthold levele Bethlen István grófhoz számára megfelelő jövedelem biztosítása ügyében és németországi összeköttetéseiről (1925. augusztus 7.)171
Bethlen István gróf levele Bud János pénzügyminiszterhez Feilitzsch Berthold számára biztosítandó megfelelő javadalomról (1925. augusztus 24.)172
Fogler Béla miniszteri titkár levele Bethlen István grófhoz a Bertron-féle szerződésekről és Vass József miniszter osztrák tárgyalásairól (1925. augusztus 8.)173
Bethlen István gróf feljegyzése a Bertron-féle szerződésekről Bud János pénzügyminiszterhez intézett levél ügyében (1925. augusztus 13.)173
Jeremiah Smithnek, a Népszövetség főmegbizottjának levele Ethlen István grófhoz Magyarország gazdasági és pénzügyi helyzetéről, az Allyn Young és Maurice Frére által készített tanulmányokról (1925. szeptember 17.)174
Bethlen István gróf levele Jeremiah Smithhez, a Népszövetség magyarországi főmegbizottjához a Magyarország gazdasági és pénzügyi helyzetéről készült két tanulmányról (1925. október 5.)175
1. számú melléklet. Allyn A. Young tanulmánya Magyarország gazdasági és pénzügyi helyzetéről (1925. augusztus 24.)176
James Speyer távirata Bethlen István grófhoz a városi kölcsönakció befejezéséről (New York, 1925. október 21.)190
Bethlen István gróf levele Csernoch János hercegprímáshoz a pécsi püspökségnek Vass József népjóléti és munkaügyi miniszterrel való betöltése ügyében (1925)191
Feilitzsch Berthold levele Bethlen István grófhoz a Magyar-Német Bank csődjével kapcsolatban az igazgatóság tagjai által felveendő személyes kölcsönről (1925)192
A frankhamisítási ügy
Bethlen István gróf levele Sir William Goode-hoz a magyarországi politikai viszonyokról elterjedt hírekről (1926. január 4.)193
Bethlen István gróf feljegyzése a frankhamisítási bűnügyben vádolt Windischgraetz Lajos herceg rendőrségi vallomásáról (1926. január)194
Bethlen István gróf feljegyzése Friedrich István nyilatkozatáról a frankhamisítási bűnügy politikai vonatkozásának vizsgálatára kiküldött parlamenti bizottság előtt (1926. február 4.)197
Bethlen István gróf feljegyzései Windischgraetz Lajos herceg és Rába Dezső vallomásairól a frankhamisítási bűnügy vizsgálatára kiküldött parlamenti bizottság előtt (1926. február 11.)199
Bethlen István grófnak a frankhamisítási bűnügy vizsgálatára kiküldött parlamenti bizottság előtt tett nyilatkozatához készített feljegyzése (1926)201
I. változat201
II. változat202
III. változat204
IV. változat207
Bethlen István gróf feljegyzése a frankhamisítási bűnüggyel kapcsolatban az ellenzék részéről várható magatartásról (1926)210
Bethlen István gróf feljegyzése Perényi Zsigmond bárótól vagy Kozma Miklóstól a frankhamisítási bűnüggyel kapcsolatban kapott értesülésekről (1926)212
Bethlen István gróf feljegyzése a frankhamisítási bűnügy tárgyalása során különböző személyek részéről ellene felhozható tényekről (1926)212
Bethlen István gróf feljegyzése arról az információról, amelyet Rugonfalvi Kis Miklós adott Bónis páterről (1926. május 7.)213
Bethlen István gróf feljegyzése Pallavicini György őrgrófnak a frankhamisítási bűnügy törvényszéki tárgyalásán tett vallomásáról (1926. május)213
Bethlen István gróf megjegyzései Hír Györgynek Sigray Antal gróf és Pallavicini György őrgróf előtt tett nyilatkozataihoz (1926. április 21.) 214
Bethlen István gróf feljegyzése Hír György törvényszéki tanúkihallgatásáról (1926. május 18.)217
Bethlen István gróf feljegyzése Pesthy Pál igazságügy-miniszterrel folytatandó megbeszéléséről (1926)218
Bethlen István gróf feljegyzése a frankhamisítási bűnügy törvényszéki tárgyalása során Teleki Pál szerepével kapcsolatban felmerülő kérdésekről (1926)219
Bethlen István gróf emlékeztető feljegyzése a frankhamisítási bűnüggyel kapcsolatban teendő intézkedésekről (1926)220
Windischgraetz Lajos herceg levele Bethlen István grófhoz rehabilitációjának mielőbbi végrehajtása érdekében (1929. május 28.)222
Windischgraetz Lajos herceg levele Vass József népjóléti miniszterhez, a miniszterelnok helyetteséhez teljes rehabilitása érdekében (1929. június 28.)225
Windischgraetz Lajos herceg levele Vass József népjóléti miniszterhez a franküggyel s rehabilitásával kapcsolatos megbeszélésükről (1929. július 9.)226
Vass József népjóléti miniszter levele Windischgraetz Lajos herceghez személyes megbeszélésükről s a becsületbíróság határozatának társadalmi jelentőségéről (1929. július 15.9228
Windischgraetz Lajos herceg levele Vass József népjóléti miniszterhez teljes rehabilitációjának módozatairól (1929. július 18.)229
Windischgraetz Lajos herceg levele Bethlen István grófhoz mielőbbi teljes rehabilitálása ügyében (1929. december 27.)229
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter levele Bethlen István grófhoz a frankügyben részes katonatisztek rangjának kormányzói kegyelem útján való visszaadásáról (1930. január 24.)231
Bethlen István gróf levele Vértessy Sándorhoz, a kormányzói kabinetiroda főnökéhez Windischgraetz Lajos herceg katonai rehabilitációjának lehetőségéről (1930. február 11.) 232
Bethlen István gróf levele Gömbös Gyula honvédelmi miniszterhez a Windischgraetz Lajos herceg rehabilitálása ügyében Horthy Miklóssal folytatott megbeszélés eredményéről (1930. február 11.)232
Kassay-Farkas Bélának, a miniszterelnök titkárának feljegyzése a frankperben elítéltek ügyében hozott kormányzói elhatározás végrehajtásának módjáról (1930. április 29.)233
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz a római tartózkodása alatt felmerült néhány kérdésről, elsősorban a Windischgraetz Lajos herceg ügyében hozott tábornoki különtanács határozatának nyilvánosságra hozataláról (1930. április 16.)234
Bethlen István gróf feljegyzése Windischgraetz Lajos herceg rehabilitációjának az ügyéről (1930)235
Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz Windischgraetz Lajos herceggel folytatott megbeszéléséről (1930. július 16.)237
Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz a Budapest környéki pedagógusoknak a Hegymegi Kiss-Meskó-féle Kisgazda és Polgári Párttal való kapcsolatáról (1926. február 19.)238
Bethlen István gróf levele Purgly Emilhez, Csanád vármegye főispánjához a Drózdy-féle Földműves- és Munkáspárt szervezkedésének figyelemmel kísérése ügyében (1926. május 14.)240
Szterényi József báró levele Bethlen István grófhoz a csehszlovák gazdasági élet vezető egyéniségeivel folytatott megbeszéléseiről (1926. július 29.)242
Az 1926-os választások
Kállay Tibor levele Bethlen István grófhoz a kormánypárt budapesti választási előkészületeiről (1926. július 24.)245
Vikár P. Artúr levele Bethlen István grófhoz Gaál Gasztonnak a kormánypártba való belépéséről (1926. október)249
Bethlen István gróf levele Festetics Tasziló herceghez a nagyatádi választókerület kormánypárti jelöltje érdekében (1926. november 18.)250
R. Nortonnak, a Speyer-bankház megbízottjának levele Bethlen István grófhoz a magyar megyék kölcsönének a Rothschild-bankházzal történt lekötéséről (1926. július 28.)251
Festetics Tasziló herceg tiltakozó levele Bethlen István grófhoz a keszthely-hévízi vasút tervezésének megkérdezése nélküli megkezdése miatt (1926. szeptember)254
Hegedűs Lóránt levele Bethlen István grófhoz arról, hogy a Népszövetségben megtámadják majd a numerus elausust, s ennek a választási eredményeket kedvezőtlenül befolyásolható hatásai lehetnek (1926. október 19.)255
Klebelsberg Kuno gróf levele Bethlen István grófhoz a numerus elausus ügyében várható külföldi támadások kivédéséről (1926. november 3.)256
Perényi Zsigmond báró levele Bethlen Istvánhoz a Magyar Nemzeti Szövetség részére biztosítandó pótsegély ügyében (1926. október 23.)258
Bethlen István gróf levele Bánffy Ferenc báróhoz a romániai Erdélyi Párt vezetőségéből történt kiválása alkalmával (1926. november 18.)258
Drózdy Győző Bethlen Istvánhoz intézett levelében felajánlja politikai szolgálatait (1926. december 17.)259
Mayer János földművelésügyi miniszternek Drózdy felajánlkozása ügyében Bethlen István grófhoz intézett levele (1927. január 21.)261
Bogya János nemzetgyűlési képviselő jelentése olaszországi útjáról (1926)262
Korányi Frigyes báró levele Bethlen Istvánhoz a miniszterelnök római útjáról és a francia-magyar viszony alakulásáról (Párizs, 1927. január 18.)265
Teleki Pál gróf levele Bethlen István grófhoz az irredenta mozgalom irányításáról való lemondása ügyében (1927. január 19.)266
S. R. Bertron levele Bethlen István grófhoz személyes kapcsolataikról, a Magyar Nemzeti Bankban való amerikai érdekeltségvállalás és egy aurópai bankrészvényszerződés megkötésének lehetőségéről (New York, 1927. február 11.)268
S. R. Bertron levele Bethlen István grófhoz a dél-európai vasúthálózat irányítását szolgáló amerikai konszern létesítéséről (New York, 1927. február 11.)269
William Goode levele Bethlen István grófhoz Magyarország villamosítási kölcsönügyének helyzetéről (London, 1927. február 25.)270
1. számú melléklet. William Goode levele Lionel de Rothschildhoz a Budapest városi kölcsön kibocsátásának körülményeiről (London, 1927. február 25.) 272
Korányi Frigyes báró levele Bethlen István grófhoz francia politikai információkról és a francia sajtó egy részének megvásárlására irányuló akciójáról (Párizs, 1927. február 28.)273
Villani Frigyes báró bukaresti magyar követ jelentése a Külügyminisztériumhoz a Romániának nyújtandó angol és angol-német kölcsönökről (Bukarest, 1927. május 16.)274
Bud János pénzügyminiszter levele William Goode-hoz, az angol kölcsönnel tervezett román vasútfejlesztésben való magyar részvétel lehetőségéről (1927. június 1.)275
Bud János pénzügyminiszter levele Bethlen István grófhoz a magyar iparnak nyújtandó külföldi kölcsönök ügyében (1927. június 9.)276
1. számú melléklet. Forster Pál báró belgrádi magyar követ jelentése a Külügyminisztériumhoz a Jugoszláviának nyújtott amerikai kölcsönök ügyében (1927. május 16.)277
2. számú melléklet. Bud János pénzügyminiszter levele Popovics Sándorhoz, a Nemzeti Bank elnökéhez az iparnak nyújtandó hosszú lejáratú hitelek ügyében (1927. június 4.)278
Apponyi Albert gróf levele Bethlen István grófhoz Németország népszövetségi politikájának kipuhatolása ügyében (1927. május 26.)279
Bethlen István gróf válaszlevele Apponyi Albert grófhoz a lefegyverzés kérdésében Németországgal kialakított jó viszonyról és Szterényi bárónak az optánsüggyel kapcsolatos megbízatásáról (1927. május 31.)280
Waldbott Kelemen bárónak Heye német tábornokról részletes információt nyújtó levele Bethlen István grófhoz (Tolcsva, 1927. május 26.)281
Waldbott Kelemen báró levele Bethlen István grófhoz Heye német tábornokkal folytatandó tárgyalásának témáiról és pontos időpontjáról (Tolcsva, 1927. június 14.)283
Von Seeckt vezérezredes, volt német honvédelmi miniszter levele Bethlen István grófhoz budapesti látogatása ügyében (Berlin, 1927. május 31.)283
Kánya Kálmán berlini követnek Seeckt német vezérezredes budapesti látogatása ügyében Bethlen István grófhoz intézett levele (Berlin, 1927. június 18.)284
Bethlen István gróf levele Seeckt német vezérezredeshez budapesti látogatásának időpontjáról és az időpont kitűzésének indokairól (1927. június 18.)285
Lengyel Zoltán ügyvéd levele Bethlen István grófhoz a Szovjetunió kormányának Magyarország felé tett tárgyalási ajánlatáról (1927. június 9.)285
Bethlen István gróf válaszlevele Lengyel Zoltán ügyvédhez a Szovjetunió tárgyalási ajánlatának elutasításáról (1927. június 21.)286
Bethlen István gróf levele Scitovszky Béla belügyminiszterhez a rákóczifalvi Független Munkáskör feloszlatása ügyében (1927. június 15.)287
1. számú melléklet. Detektívjelentés a Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok környéki szervezkedéséről (1927. június 7.)287
Scitovszky Béla belügyminiszter válaszlevele Bethlen István grófhoz a rákóczifalvi Független Munkáskör működésének felfüggesztéséről és eljárásának indokairól (1927. július 2.)293
Rendőri jelentés dr. Marinovich Jenőhöz, Budapest rendőrfőkapitányához a Szociáldemokrata Párt vezetőségének terveiről (1927. június 17.)294
Bethlen István gróf levele Scitovszky Béla belügyminiszterhez szociáldemokrata szervezetek feloszlatása ügyében (1927. június 21.)296
Khuen-Héderváry Sándor grófnak, a külügyminiszter állandó helyettesének levele Bethlen István grófhoz Schoen német követ levelének megküldéséről és Andrássy Gyula gróf őszi római útjáról (1927. június 22.)297
Bethlen István gróf levele Bud János pénzügyminiszterhez a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak juttatandó állami megbízatás érdekében (1927. június 27.)298
Bethlen István gróf levele Walko Lajos külügyminiszterhez Türr Stefánia havi dotációja felemelése ügyében (1927. június 30.)298
Benito Mussolini olasz diktátor levele Bethlen István grófhoz az olasz fasizmus tanulmányozására küldött magyar küldöttség tevékenységéről és a magyar kormánynak a Népszövetségben nyújtott olasz diplomáciai segítségéről (Róma, 1927. november 14.)299
Vass József, a miniszterelnök helyettesítésével megbízott népjóléti és munkaügyi miniszter levele Ignaz Seipelhez, Ausztria szövetségi kancellárjához az Ausztriában letartóztatott Kun Béla Magyarországnak való kiadatásáról (1938. június 27.)300
Ignaz Seipelnek, Ausztria szövetségi kancellárjának levele Vass Józsefhez, a miniszterelnököt helyettesítő népjóléti és munkaügyi miniszterhez Kun Béla kiadatását elutasító állásfoglalásának indítékairól (Bécs, 1928. június 29.)301
Vass József, a miniszterelnök helyettesítésével megbízott népjóléti és munkaügyi miniszter levele Ignaz Seipelhez, Ausztria szövetségi kancellárjához Kun Béla kiadatásának megtagadásával kapcsolatos világnézeti és politikai nézetkülönbségeikről (1928. július 2.)302
Popovics Sándornak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének levele Bethlen István grófhoz, a pénzügyminiszterhez intézett levele másolatának megküldéséről (1928. szeptember 11.)303
1. számú melléklet. Popovics Sándornak a Magyar Nemzeti Bank elnökének a hiteléletbe tervezett állami beavatkozást ellenző levele Wekerle Sándor pénzügyminiszterhez (1928. szeptember 11.)304
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz Rothermere lord és Rákosi Jenő politikai tevékenységéről és Kárpát-Ukrajnával kapcsolatos revíziós terveiről (1928. október 23.)314
William Goode levele Bethlen István grófhoz a jóvátétel fizetése terén lehetséges könnyítésekről (London, 1928. november 5.)315
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz a német kémszolgálattól kapott, a franciák közép-európai terveire vonatkozó értesüléseiről (1928. november 10.)317
Bethlen István gróf levele Wlassics Gyula báróhoz a Közigazgatási Bíróságnál levő üres bírói állás saját jelöltjével való betöltése ügyében (1928. november 16.)317
Wlassics Gyula báró válaszlevele Bethlen István grófhoz a miniszterelnök által ajánlott bíró kinevezése ügyében (1928. november 21.)318
Waldbott Kelemen báró levele Bethlen István grófhoz Szkoropadszki volt ukrán hetmannak és Werner von Alvenslebennek a miniszterelnöknél teendő látogatásáról és az úgynevezett ukránkérdésről (Tolcsva, 1928. december 30.)318
Khuen-Héderváry Sándor grófnak, a külügyminiszter állandó helyettesének levele Bethlen István grófhoz a miniszterelnök és Szkoropadszki állítólagos titkos megállapodásáról (1931. május 19.)320
Bethlen István gróf válaszlevele Khuen-Héderváry Sándor grófhoz, a külügyminiszter állandó helyetteséhez a Szkoropadszkival folytatott tárgyalásairól (1931. május 21.)320
Jungerth Mihály, helsinki magyar ügyvivő jelentése Walko Lajos külügyminiszterhez az összes német kisebbség egységes szervezetének megteremtésére irányuló mozgalomról (Helsinki, 1929. január 2.)321
Shvoy Lajos megyés püspök levele Almásy Lászlóhoz, a kormánypárt ügyvezető elnökéhez és az adonyi képviselőválasztásról, továbbá az egyház és a kormánypárt együttműködéséről (Székesfehérvár, 1929. január 16.)322
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz bádoki Soós Károly tanulmányáról (1929. január 28.)323
1. számú melléklet. Bádoki Soós Károly hadseregszervezéssel és a háborúra való felkészüléssel foglalkozó emlékiratának Gömbös Gyula által készített kivonata (1928)324
Bethlen István gróf levele lord Rothermere-hez a magyar belpolitika egyes kérdéseiben elfoglalt eltérő álláspontjaikról, a Habsburg-kérdésről és a kettőjük közötti összekötő férfi kijelölésének szükségességéről (1929)335
Nagy Elek nyugalmazott magyar diplomata levele Bethlen István grófhoz a Rothermere lorddal szemben folytatandó politikáról (Menton, 1929. március 3.)336
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz Rothermere lordról kapott információiról (1929. március)338
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz az osztrák politikai életre vonatkozó információkról és két osztrák emlékirat megküldéséről (1929. március 5.)339
1. számú melléklet. E. Oberweis emlékirata a Heimatschutz-mozgalom jelentőségéről, pénzforrásairól s anyagi függetlenségének kérdéséről (Bécs, 1929. február 23.)340
Rubidó-Zichy Iván báró londoni magyar követ levele Bethlen István grófhoz Rothermere lordra gyakoroslt befolyásáról, egy angliai magyar propaganda-intézmény felállításáról, az angol belpolitikáról és lemondásáról (London, 1929. május 16.)344
Rubidó-Zichy Iván báró londoni magyar követ levele Bethlen István grófhoz Nagy Emil magatartásáról és Rothermere lord politikai tevékenységéről (London, 1929. június 13.)347
Zsitvay Tibor igazságügy-miniszter levele Bethlen István grófhoz a nagybirtokosok felsőházi képviselete ügyében (1929. május 23.)349
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz, melyben a követi jelentésekbe való betekintés biztosítását kéri (1929. május 24.)350
Szilágyi Lajos levele Bethlen István grófhoz a főváros községi politikai viszonyairól, a főpolgármester leváltásának szükségességéről és ezekkel kapcsolatos javaslatairól (1929. május 29.)350
Ottokar Czernin gróf levele Bethlen István grófhoz a támogatásával létrehozott Heimwehr-alakulatról (Gmundsee, 1929. június 7.)354
Horthy Miklós kormányzó levele Bethlen István grófhoz legfelsőbb kéziratáról, az Arthur Hendersonnal kialakított kapcsolatokról és családi ügyekről (1929. július 18.)355
Royall Tyler levele Bethlen István grófhoz az angol politikai viszonyokról, a Népszövetség Jóvátételi Bizottságának munkájáról s a Népszövetség soron következő üléséről (London, 1929. július 30.)356
Bethlen István gróf levele Royall Tylerhez a Népszövetség üléséről való távolmaradásáról (Inke, 1929. augusztus 20.)357
Vass Józsefnek, a miniszterelnököt helyettesítő népjóléti és munkaügyi miniszternek a levele Bethlen István grófhoz a kormányzói kéziratról, a fagykár-kölcsönről, a Szociáldemokrata Párt vezetőiről, Károlyi Mihály állampolgárságának ügyéről és az augusztus elsejei munkástüntetésekre való felkészülésről (1929. augusztus 3.)358
Pesthy Pálnak, a kormánypárt elnökének Bethlen István grófhoz intézett levele Bud János miniszteri kinevezésének a párton belüli visszhangjáról és a svéd kölcsön második részének felhasználásáról (Uzd, 1929. augusztus 16.)359
Szép László miniszteri titkár levele Feilitzsch Berthold báróhoz a német Stahlhelm-szervezetről folytatandó tárgyalás ügyében (1929. augusztus 21.)362
Feilitzsch Berthold báró válaszlevele Szép László miniszteri titkárhoz a német Stahlhelm-szervezetről folytatandó tárgyalás időpontjáról (Berettyóújfalu, 1929. augusztus 23.)363
Festetics Tasziló herceg köszönőlevele Bethlen István grófhoz hercegi hitbizományának feldolgozásáért (Keszthely, 1929. december 17.)363
Bud János kereskedelemügyi miniszter levele Zsitvay Tibor igazságügy-miniszterhez a villamosításról szóló törvényjavaslatáról (1930. január 24.)364
Walko Lajos külügyminiszter levele Bethlen István grófhoz Dalton angol külügyi államtitkárnak a londoni magyar követ előtt tett kijelentéseiről (1930. január 29.)367
Ismeretlen német személy Feilitzsch Bertholdhoz intézett levelének részlete a német belpolitikai helyzetről (Berlin, 1930. május 2.)368
Robert Gower levele Bethlen István grófhoz az optánsügyben létrejött megállapodásról (Tunbridge Wells, 1930. május 4.)370
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter levele Bethlen István grófhoz egy Veszprém vármegyei választási kilátásokkal foglalkozó jelentés megküldéséről és ennek kapcsán antiszemita intézkedések szükségességéről (1930. május 27.)371
1. számú melléklet. Ismeretlen, antiszemita felfogású személy jelentése a konzervatív erők Veszprém megyei választási kilátásairól (1930)371
Korányi Frigyes báró levele Bethlen István grófhoz a Pénzügyminisztériumnak a Pénzintézeti Központtal szemben folytatot hitelpolitikájáról és a pénzügyminiszterhez e tárgyban intézett leveléről (1930. június 3.)374
1. sz. melléklet. Korányi Frigyes báró levele Wekerle Sándor pénzügyminiszterhez a Pénzügyminisztériumnak a Pénzintézeti Központtal szemben folytatott hitelpolitikájának bírálatáról (1930. június 3.)375
Wekerle Sándor pénzügyminiszter levele Bethlen István grófhoz a svéd gyufakölcsön harmadik részletének elosztásáról és az elosztásra alakítandó bizottság összetételéről (1930. június 10.)378
Ismeretlen személytől származó rendőrségi jelentés Prónay Pál debreceni tartózkodásáról és legitimista jellegű frontharcos szöv etség szervezésére irányuló tevékenységéről (Debrecen, 1930. július 30.)379
Vass József népjóléti miniszternek, a miniszterelnök helyettesének levele Apponyi Albert grófhoz az 1930. augusztus 19-én és 20-án tett rendőri intézkedések ügyében (1930. augusztus 30.)381
Vass József népjóléti miniszter levele a szabadságát töltő Bethlen István grófhoz az Apponyi Albert grófhoz intézett levele másolatának megküldéséről és a legitimista politikai körök hangulatáról (1930. augusztus 30.)384
Vass József népjóléti miniszter levele Zichy János grófhoz az 1930. augusztus 19-én és 20-án tett rendőri intézkedések ügyében (1930. augusztus 31.)384
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter információs levele Bethlen István grófhoz a Zita volt magyar királyné környezetében uralkodó hangulatról 81930. szeptember 15.)385
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter levele Bethlen István grófhoz az Olaszország ellen irányuló francia katonai intézkedésekről és a magyar fegyverkezés szükségességéről (1930. szeptember 15.)386
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter levele Bethlen István grófhoz Szomjas Gusztáv levelének megküldéséről és preventív jellegű intézkedések szükségességéről (1930. szeptember 16.)387
1. számú melléklet. Részlet Szomjas Gusztáv Szabolcs vármegyei földbirtokos Gömbös Gyulához intézett levelében (1930)387
Scitovszky Béla belügyminiszter levele Bethlen István grófhoz Szabolcs vármegye dadai alsójárásának földműves- és munkásmozgalmairól, ezek okairól és az ellenük tett rendőri intézkedésekről (1931. január 19.)389
Semsey Andor gróf, a bécsi magyar követségen beosztott magyar diplomata kihallgatást kérő levele Bethlen István grófhoz (1930. november 2.)390
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter levele Bethlen István grófhoz az osztrák kormány antilegitimista felfogásáról, az olasz kormány és a Heimwehr kapcsolatáról és a kisantant magatartásáról (1930. november 3.)391
Karl Friedrich Nowak levele Bethlen István grófhoz a miniszterelnök és Richard von Kühlman volt német külügyi államtitkár berlini találkozása ügyében (Berlin, 1930. november 12.)392
Mayer János földművelésügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz Pókos József birtokvásárlásának akadályairól (1930. november 15.)393
Pókos József levele Bethlen István grófhoz birtokvásárlási ügye állásáról (Inke, 1930. november 17.)394
Bethlen István gróf levele Mayer János földművelésügyi miniszterhez Pókos József birtokvásárlásának jóváhagyása ügyében (1930. november 19.)395
Bethlen István gróf köszönőlevele Paul von Hindenburghoz, a német köztársaság elnökéhez (1930. november 26.)395
József főherceg levele Bethlen István grófhoz családi ünnepség alkalmával tartandó bizalmas találkozóról (1931. február 17.)396
Gratz Gusztáv levele Bethlen István grófhoz a német kisebbség kérdéseiről folyó tárgyalásokról és a Dunántúli Cukorgyár koncessziójáról (1931. március 13.)398
Ugron Gábor levele Bethlen István grófhoz Kenessey Pongrác enyingi főszolgabíró főispáni kinevezése ügyében (1931. március 19.)399
Ismeretlen személytől származó pénzügyi elszámolás a Társadalmi Szervezetek Központja 1921-1931. évi pénzgazdálkodásáról (1931. március 31.)400
A Társadalmi Szervezetek Központja 1930-1931. évi gazdálkodásának próbamérlege (1931. március 31.)402
Ismeretlen személytől származó pénzügyi elszámolás a Társadalmi Szervezetek Központjának úgynevezett "idegen" kiadásairól (1931. március 31.)403
Pesthy Pálnak, az Egységes Párt elnökének levele Bethlen István grófhoz a Kisgazdapárt elleni harc szervezéséről és Bethlen tízéves miniszterelnöki évfordulójának megünnepléséről (1931. április 1.)404
Surányi Unger Tivadar jelentése Bethlen István gróf számára Szovjetunióban tett tanulmányútjáról (Szeged, 1931. április 30.)405
Somssich László grófnak, az OMGE elnökének levele Bethlen István grófhoz Weis Istvánnak "A magyar falu" című könyve és az 1920. évi földreformot bíráló megállapításai ügyében (1931. június 3.)408
Bethlen István gróf levele Szekfű Gyulához Weis István "A magyar falu" című könyve ügyében (1931. június 9.)409
Wekerle Sándor pénzügyminiszter levele Bethlen István grófhoz egyes katolikus szerzetesrendekre kivetett vagyonváltság elengedéséről (19310. június 14.)410
Bethlen István gróf levele Károlyi Gyula gróf külügyminiszterhez a "Le Tempa" című francia napilap budapesti tudósítójának nyújtandó rendszeres anyagi támogatás ügyében (1931. június 19.)410
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter levele Bethlen István grófhoz a Habsburg-restauráció ügyében folytatott londoni megbeszélésekről (1931. július 6.)411
Károlyi Gyula gróf külügyminiszter levele Bethlen István grófhoz Gömbös Gyula Londonból kapott információiról (1931. július 20.)412
Gömbös Gyula levele Bethlen István grófhoz nyári szabadságáról, az új külföldi kölcsönről, osztrák belpolitikai információkról és a magyar kormánynak osztrák jobboldali körökkel való kapcsolatáról (1931. július 6.)413
S. R. Bertron levele Bethlen István grófhoz a villamosítási kölcsön kibocsátásának előkészítéséről (New York, 1931. július 7.)414
S. R. Bertron levele Bethlen István grófhoz Hoover elnöknek a jóvátétel-fizetésre vonatkozó moratórium-javaslatáról (New York, 1931. július 7.)415
Bethlen István gróf levele S. R. Bertronhoz a Hoover-akcióról és a villamosítási kölcsönről (1931. július 17.)416
S. R. Bertron levele Bethlen István grófhoz a londoni értekezlet eredménytelenségéről s a Budapestnek nyújtandó kölcsönről (New York, 1931. július 29.)416
1. számú melléklet. S. R. Bertron levele Herbert Hooverhez, az Aerikai Egyesült Államok elnökéhez a jóvátételi moratóriumra vonatkozó javaslatáról (New York, 1931. július 29.)
Az 1931-es kölcsön
Weiss Fülöpnek, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnökének levele Bethlen István grófhoz egy francia hitelajánlatról és az új Nemzetközi Bank vezetőségének összeállításáról (1930. február 1.) 419
James Speyer távirata Korányi Frigyes báróhoz, a Pénzintézeti Központ elnökéhez a felveendő államkölcsönről (New York, 1930. június 3.)420
James Speyer levele Bethlen István grófhoz, amelyben a felveendő állami kölcsön feltételéről váltott táviratokat igazolja (New York, 1930. június 3.)421
Korányi Frigyes bárónak, a Pénzintézeti Központ elnökének levele Bethlen István grófhoz, a Speyer-bankházzal szemben vállalt kötelezettségek egyoldalú felbontásából adódó következményekről (1930. július 4.)422
James Speyer levele Bethlen István grófhoz a Speyer-bankháznak Magyarországhoz fűződő kapcsolatáról s e kapcsolatbaqn beállott fordulatról (Frankfurt am Main, 1930. július 5.)424
Scitovszky Tibornak, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának levele Bethlen István grófhoz a francia kölcsön akadályairól (1930. július 12.)425
1. számú melléklet. Sergent levele Scitovszky Tiborhoz, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójához a francia kölcsön akadályairól (Párizs, 1930. július 9.)426
2. számú melléklet. N. M. Rothschild levele Scitovszky Tiborhoz, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójához a magyar kölcsön franciaországi kibocsátásának kedvezőtlen kilátásairól (London, 1930. július 9.)427
William Goode távirata Scitovszky Tiborhoz, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójához és államkölcsönre vonatkozó előleg ügyében (London, 1930. október 16.)428
William Goode levele Wekerle Sándor pénzügyminiszterhez a magyar kormány hitelképességéről (London, 1931. április 15.)429
1. számú melléklet. Az Aktiengesellschaft für Chemische Produkte bécsi cég levele az N. M. Rothschild et Sons céghez a magyar kormánykötelezvények kiajánlásáról (Bécs, 1931. április 11.)429
Bethlen István gróf tájékoztatást kérő levele Wekerle Sándor pénzügyminiszterhez a William Goode által közölt ügyben (1931. május 8.)430
Wekerle Sándor pénzügyminiszter levele Bethlen István grófhoz az N. M. Rothschild et Sons céghez a magyar államgazdaságot illető észrevételeire (1931. május 4.)436
Wekerle Sándor pénzügyminiszter levele Bethlen István grófhoz a Rothschild-bankházhoz intézett válaszlevél szövegének módosításáról és elküldéséről (1931. május 11.)441
Scitovszky Tibornak, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának levele Bethlen István grófhoz a Rothschild-bankház útján felveendő kölcsön érdekében tett lépéseiről (1931. május 13.)441
1. számú melléklet. Scitovszky Tibornak, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának a Rothschild-bankházhoz intézett levele, amelyben a magyar kölcsön kibocsátásának időpontja felől érdeklődik442
A Rothschild-bankház levele Scitovszky Tiborhoz, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójához a kölcsön kibocsátásának akadályairól (London, 1931. május 19.)443
Weiss Fülöp levele Wekerle Sándor pénzügyminiszterhez az ötmillió fontos kölcsönről (1939. augusztus 10.)444
Sir William Goode levele Bethlen István grófhoz a külföldi kölcsön biztosítása érdekében teendő újabb lépésekről (London, 1931. augusztus 11.)446
Bethlen István gróf levele Sir William Goode-hoz a nemzetközi pénzpiacon felveendő kölcsönre vonatkozó terveiről (1931. augusztus 16.)447
Függelék
Bethlen István kormányai 1921-1931.449
Bethlen István irathagyatéka457
Névmutató461

Bethlen István

Bethlen István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bethlen István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bethlen István titkos iratai Bethlen István titkos iratai Bethlen István titkos iratai Bethlen István titkos iratai

A védőborító enyhén szakadt, elszíneződött. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.540 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba