717.732

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Halál legyőzése

Az életnek évszázadokig terjedő meghosszabbítása (Makrobiótika) - A vénülés és az összes betegségek leküzdése minden életkorban, kizárólag természetes úton

Szerző

Kiadó: Ioan Hatiegan Könyvnyomdája
Kiadás helye: Fogaras
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 361 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Számos fejezettel bővített II-ik legnagyobb kiadás. Nyomatott Ioan Hatiegan könyvnyomdájában, Fagaras.

Előszó

Addig is míg a "Mester" kéziratban létező mindenirányu tudományos müvei élükön nagy "Bölcsességkönyvével" melyben a lét problémáin kívül a később Einstein felfedezte relativitási elmélet is még... Tovább

Tartalom

Bevezető előszó 3
A "Mester" fejlődésének kivonatos történeti áttekintése3
A szerző előszava6
A lényeg7
Az emberi bukás10
A nagymindenség anyagcseréje, naprendszerek születése15
A föld és életének fejlődése kezdettől napjainkig18
Az emberi paradicsomi létösszhangjának összeomlását előmozdító kozmikus (mindenségi) változásokról. Üstökösök szerepe a midnenség anyagcseréjében23
Zoroaszter "Zend-Avesztája" az ember bukásáról28
A fejlődés országa29
A ragadozás magyarázata30
A maradi és haldó ember közötti különbség33
A ragadozás és az ember34
Mesterek és tanításaik35
A gunyolódók sorsa, az igaz tudás célja37
Az Őstűz és víz a Zoroaszteri Zend-Aveszta szerint38
Élettörvények és magyarázataik40
A természetellenes táplálkozás romboló hatása az állatoknál46
A megértés fokozatai s a mutatkozó különbségek47
A sejtéletfejlődés törvényei vonatkozásban az öntudatfejlődéssel is50
A növény anyagcsere természete a növények életkora51
Az állati sejtanyagcsere természete a különböző fajok életkora54
Az érzékszervek működése az állatoknál és az embernél57
Az emlősök és primitiv ember tájékozódási képessége58
Az állatok nagyfoku érzékenysége veszélyekkel szemben is59
Az ember érzéketlensége61
Az állatok szineváltozása62
A természetes életmód befolyása az ember létharmóniájának kialakulására, az ember valóságos életkora63
A tökéletes ember érzékelése65
Az ember létösszhangjának feltételei67
A chaotikus ember eljárása és az igazság68
Az érzékszervek kibontakozásának fejlődéstörténeti áttekintése70
A Feruerek71
Az ember mindenségi szerepe a valóság szerint72
Az "Istenember" meghatározása74
A mindenségi rend75
A fejlett ember szervezeti tökéletességén alapuló tisztánlátás76
Az egyéni tökéletesedés feltételeinek ismertetése77
A ma "Mesterének" vonatkozó tisztulási gyakorlatai78
A követés módja, a hegedűművész példája79
A törvényszerű hit81
A tévedések következményei és a fejlődés 82
A gondolatragadozás84
Öntudatfejlődés "Mestergondolatok" vezetése mellett85
A törvény lényegi egysége a változásokban87
Az igazságérzék87
A lélek problémája88
Krisztus és Zoroaszter a lélekről89
Értekezések a halhatatlanságról90
A theozofia és okkultizmus értéke94
A bizonyítás lehetetlensége96
A spiritizmus lényege98
A betegség és egészség törvénye99
A természes szimptómák100
Az Ember tudatlansága és bűnhődése103
Az infektiókkal szemben kiküzdhető mentesség104
Meghűlések és egyéb betegségek magyarázata105
A vénülés oka107
Az ujjászületés lehetősége. A víznek mint életelemnek sajátságai109
A véranyag természete111
Az életelemeknek az ember ujjászületésével kapcsolatban felszinrekerülő kiegyenlitő, termékenyitő és vérképző szerepe112
Dr. Lesznyovszky ujjászületése Bicsérdy "Mester" tanitásai alapján114
Tudnivalók a korpakenyérről117
Dr. Lesznyovszky étrendjei118
A tápmegvonások is az életműködésfokozó feltételek közé tartoznak120
A tápmegvonás hatásai néhány példával121
Buday János petrozsényi apátplébános, főesperes és pápai kamarás gyógyulása123
Borosnyai századosné gyógyulása126
Kovács Ilona gyógyulása rendkívül előrehaladott tüdőbajából 1919 julius és augusztus havában126
A nyers koszt hatása127
Példa a chaotikus ember életére128
A vonzás és idő romboló munkája a szervetlen világban129
Az idő tökéletesítő szerepe a szerves anyagcserében130
A vonzás, mozgás, élet és tökéletesedés132
A vonzás befolyása az ember fejlődésére133
Az épülést és termékenyülést szabályozó természettörvényekről. Természettudósok tévedései135
Az alsófokú vonzás befolyása az ember tudására137
A "Mester" szerepe. Tanításának örökkévalósága139
Valami a szóról, az "Igéről" és a gyümölcsök szerepéről évezredes bölcsek tanításai alapján140
A tűzhasználat történeti levezetése141
A tűz hatása a szerves anyagokra és befolyása az ember fejlődésére142
A tudatlan ember harca a bacillusokkal144
A mentesség nehány példája150
A természetes tápanyagok, különösen a gyümölcs hatása a bacillusokra151
A levegő és víz együttes szerepe a föld és lényei anyagcseréjében. Ősvíz152
A víz szerepe a növényzet és az ember anyagcseréjében. Az ember vize154
A föld, víz és levegő tisztító ereje156
A vizek közötti különbségek, a kút és ásványvíz ártalmassága157
A hús ártalmassága162
A hús ártalmának példái163
Természetes tápanyagok165
A táplálkozási törvény követésének előnyei166
Az előnyös és káros, vagy fejlődésfokozó és ellentétel hatások közötti különbség168
A levegő szerepe az ember életműködésében169
A levegő és természetes életmód kölcsönös hatásai170
Mozgás172
A tudatos lélekzési gyakorlatok fontossága173
A régi bölcsek és mágusok vonatkozó tanításai174
Lélekzés, mozgás és természetes életmód, könyvünk egyik legfontosabb fejezete175
Fancsaly Nándor gyógyulása súlyos tüdőbajából 177
Galló művész gyógyulása 8 és fél éves súlyos tüdőbajából tanitásaim alapján179
A gondolatközpontositás célja és magyarázata180
A tudatos gondolatközpontosítás befolyása az ember fejlődésére181
A tehetetlenség betegsége182
A növényi táplálkozás előnyei a vonatkozó példákkal183
A nyerstejtáplálkozás előnyei. Neves orvosok vonatkozó tapasztalatai185
A mértékletes növényi és tejtáplálkozás kedvező statisztikai adatai, Metschnikoff kisérlete187
A táplálkozás fokozatai188
Erjedés keletkezését lehetetlenné tevő tápanyagok egy-egy ebéd alkalmával191
Erjedést okozó összetételek egyes kivételekkel192
Hosszuéletűek életmódja. A mértékletes táplálkozás és szellemi munka193
A "Makróbiotika" művelői, a hosszuéletűség történeti példái196
A hosszuéletűség jelenkori példái. A jó kenyér készitési módja197
A Makróbiotika jelenkori művelői. A 169 éves Jenkins hiteles életrajza200
A saison szerinti táplálkozás előnyei204
A gyümölcsökről általában207
Az alma208
A természetes táplálkozás előnyös hatásának magyarázata. Gyógyszimptómák211
A gyümölcstáplálkozás kezdeti gyógyszimptómái213
A fehérjefokozatok természete214
A levegőből való gyarapodás ténye214
A természetesebb tápanyagok elkészítésének és felhasználásának módozatai218
A tojás termékenyülési folyamata és csirátlanitásának fontossága221
Egynemű tápanyagok előnyei222
Dániel próféta példája224
Hauser Gáspár vonatkozó esete225
A rágás törvénye226
A tökéletes ember szervezetében végbemenő vonatkozó változások228
A szerves analitika megállapításának értéktelensége228
A böjtölés célja, a velencei Cornáró példája230
A böjtölés előnyei, a mutatkozó szimptómákkal232
Ebret Arnold tápmegvonási kisérletei236
Az orvostudomány haladó képviselőinek a böjtölések terén végzett tapasztalatai238
Dr. med Edward Hooker Dewey amerikai orvos tapasztalatai240
Két hetes, 37 és 45 napos böjtök241
Böjtkúrák magyarázata243
Még valami a természetellenes táplálkozás következményeiről. A szervezeti elsalakodás végbemenetelének módja245
A gyógyulás feltételei nehéz betegségek esetén249
Oláh Rózsika okleveles gyógyszerésznő gyors felgyógyulása súlyos tüdőbajából251
A szervezeti tökéletesedés fokmérői253
A bélmosások fontossága257
Élősdiek. Kígyó és veszettkutyamarás elleni védekezés260
a fogak megóvása, a csontozat organikus értékének fokozása262
A tápmegvonás befolyása az emberi szervezet megújulása265
Saint Germain gróf példája267
Dr. Weber esete268
Megújulás 70 éves korban269
Márkus Ignác gyógyulása és megújulása 77 éves korában tanításaim alapján270
Véver Oszkár filozófus megujulása 62 éves korában tanitásaim alapján272
Gyors gyógyulások a természetesség utjának betartása mellett273
Vrantsits Károlyné gyógyulása274
Vrantsits Károly gyógyulása súlyos vizibetegségéből és asztmájából275
Sütő István zabolai földbirtokos gyógyulása súlyos gyomorbajából275
Hetenként vagy kéthetenként gyakorolt kisebb tápmegvonások előnyös hatásai Don Miguel Solis példája276
Vonatkozó magyarázatok277
Magas életkorban elérhető eredmények. A 83 éves Hamman böjtje279
A tudatlan beavatkozás káros hatása281
A földerők hatalma284
A szeretet törvénye288
A szeretet megfelelő fokán az Isten szikrája290
A Krisztusi szeretet291
Krisztus és Róma293
Az imádság jelentősége296
A böjt, mint akaraterősítő feltétel297
Az életművészetről301
A vegetarizmus gazdasági jelentősége és etekintetben mutatkozó előnyei303
A hivatalos tudomány haladó irányzatainak képviselői kisérleti tapasztalataik révén könyvem igazságaihoz közeledni kénytelenek304
Gaspari nevezetesebb kisérletei306
A babona és miszticizmus iránti hajlandóság magyarázata308
A Zoroaszter története számos chaldeusi, Hindu, Arab, Phocniciai, Görög, Perzsa, kinai, római, történeti és filozófiai kutforrások alapján308
A "Zend-Aveszta" leforditásának története309
Zoroaszter imádsága és törvénymagyarázata310
Az Iráni Patet bűnbeismerő ima313
Az isteni szikra megfakadásáról318
Az ember természete319
Az élet321
A halál322
A követés törvénye323
"Férjem sulyos tifuszos és difteritisz betegségéből végbement teljes felgyogyulásának története Bicsérdy Mester tanitásai alapján324
A meggyőződés nélküli böjt vagy diätázás hatásai325
Az embernek a véletlen körülmények kényszere révén tudatlanul végbevitt böjtölési esetei327
A tapogatozó gyakorlat vagy gyógyszerelő orvostudomány és az élettörvény ismeretén alapuló módszereim közötti különbség332
Nagyfokú kiütéses typhus és mellhártyagyulladásomból tudatlan vegetárius koromban kizárólag a természet jóvátevő erejébe vetett hitem alapján 24 nap alatt végbement gyógyulásom története337
Sógornőm súlyos tüdőbajából végbement felgyógyulása343
Jannasch Richard a természet embere346
Jannasch esetére vonatkozó tanitások350
Az alvás és tökéletesedésről351
A haladnivágyók részére szükséges utbaigazitásaim355
Összefoglalás356
Vegetárius átmeneti étrend kevésbé energikus törekvők részére357
A mester eljövetele és zárszó359

Bicsérdy Béla

Bicsérdy Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bicsérdy Béla könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem