Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdély öröksége I-X.

Erdélyi emlékírók Erdélyről/Védőborítós példány

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A táj és a nép összefüggésében valami olyan titokzatosság rejtőzködik, mint a szerelemben, a társkeresésben. A tájak sokszor századokig várnak s nem akad olyan nép, amelyik meglakja őket. Akik... Tovább

Tartalom

I. Tündérország 1541-1571

RAVASZ LÁSZLÓ: Az erdélyi szellem V
KARDOS TIBOR: Bevezetés XIX
OLÁH MIKLÓS: Erdélyről -
Részlet «Hungaria et Atila» című művéből (Vindobonae, 1763.
60-69. és 194-198. lapokról). Latinból fordította Novák József.
VERANCSICS ANTAL: Erdélyről 8
Részlet «De rebus gestis Hungarorum" című müvéből
(Monumenta Hungáriáé Historica II. sorozat, 2. kötet, Pest,
185 7., a 140-151 lapokról). Latinból fordította Szilágyi János.
HELTAI GÁSPÁR: 16
Részletek «Magyar krónikái című művéből (Győr, 1789. I.
334-348., 35-357., 360-367. és 435-452. lapokról.
Helyesírás szempontjából összevetve a mű 1575. (Kolozsvár)-i
kiadásával).
HELTAI GÁSPÁR: 38
Részletek «Magyar krónika» című művéből (Győr, 1789. II.
3-17., 41-47., 79-92., 178-187. és 256-278. lapokról.
Helyesírás szempontjából összevetve a mű 1575. (Kolozsvár)-i
kiadásával).
MINDSZENTI GÁBOR naplója 70
Teljes szövegközlés Kemény József és N. Kovács István után
(Erdélyország Történetei Tára, Kolozsvár, 1837. I. 7-19. lapokról).
FORGÁCH FERENC: 79
Szemelvények «Magyar Históriájá»-ból (Monumenta Hungáriáé
Historica II. sorozat, 16. kötet, Pest, 1866., az 1-30., 32.,
87-92.,109-114.,149-150., 163-174. és 84-187. lapokról).
Latinból fordította Novák József.
BORSOS SEBESTYÉN - NAGY SZABÓ FERENC: 116
Részlet «Chronica az világnak lett dolgairól" című munkájukból Mikó Imre közlése után (Erdélyi Történelmi Adatok, I. Kolozsvár, 1855., a 18-35. lapokról).
BÁNFFI GERGELY: 130
Teljes szövegközlés Kemény József és N. Kovács István után
(Erdélyország Történetei Tára, Kolozsvár, 1837. I. 33-50.
lapokról).
HELTAI GÁSPÁR: A segesvári disputa 144
Részlet «Háló» című művéből (Kolozsvár, 1570. Betűhív
kiadása: Régi Magyar Könyvtár 36. kötet, Budapest, 1915.
A közölt rész ez új kiadás 55-59. lapjain található).
SZÁNTÓ (ARATOR) ISTVÁN: 148
Teljes szövege «Brevis et succincta descriptio, quo tempore et
qua occasione haereses in Transylvaniam fuerint invectaea
című művének Veress Endre szövegközlése után (FontesRerum
Transylvanicarum V. 199-201. lapokról). Latinból fordította
Révay József.

II. Sárkányfogak

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Bevezetés V.
KOVACSÓCZI FARKAS: Báthori István dicsérete I
Szemelvények. A mű eredeti címe : De laudibus illustrissimi
Stephani Bátoréi de Somlio. Venetiis, 1571. (Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, Apponyi-gyüjtemény 443. sz.)
A szemelvényesen közölt rész a 8/a. levelen kezdődik. Latinból fordította Nóvák József.
BETHLEN FARKAS: Báthori István uralkodása 17
Szemelvények. A mű eredeti címe : História de rebus Transsylvanicis. II. Cibinii, 1782. A közölt részletek a 231-400.
lapokon találhatók. Latinból fordította Szilágyi János.
GYULAI PÁL: Emlékirat Báthori István királynak az oroszok
nagyfejedelme ellen 1580-ban viselt háborújáról 47
Teljes szövegközlése a «Commentarius rerum a Stephano rege
adversus magnum Moschorum Ducem gestarum, anno 15800
című Kolozsvárt 1581-ben megjelent munkának. Egyetlen
ismert példánya a márosvásárhelyi Teleki-tékában. A latinnyelvű mű magyar fordítása Koncz Józseftől a Hadtörténelmi Közlemények 1897. évfolyamának 467-483. lapjain
jelent meg.
SOMOGYI AMBRUS: Báthori Zsigmond első évei 62
Részlet «Historia rerum Ungaricarum et Transsilvanicarum
ab anno 1490 usque 1606» című munkájából (Scriptores rerum
Transsilvanicarum. Ediderunt J. C. Eder et J. Benigni de
Mildenberg, T. II. v. II. Cibinii, 1840. a 107-129. lapokról).
Latinból fordította Szilágyi János.
A JEZSUITÁK ERDÉLYBŐL VALÓ KIŰZETÉSÉNEK TÖRTÉNETE.
Írta egy ismeretlen jezsuita 79
Teljes szövegközlése a «Repetita breviter de nostrorum e
Transilvania ejectione historia» című névtelen jelentésnek
(Fontes Rerum Transsylvanicarum, ed. A. Veress, V. Budapest, 1921. a 21-29. lapokról). Latinból fordította Szilágyi János.
BARANYAI DECSI JÁNOS: Báthori Zsigmond harcai a török ellen 87
Szemelvények «Magyar históriájából)) (Monumenta Hungáriáé
Historica, Scriptores 17. k. Pest, 1866., a 12-282. lapokról).
Latinból fordította Novák József.
SZAMOSKÖZY ISTVÁN: Báthori Zsigmond, Báthori András és
Mihály vajda históriája 137
Szemelvények «Rerum Transilvanarum Pentades» című művéből (Monumenta Hungariae Historica, Scriptores 28. k.
Budapest, 1878. a 4-366. lapokról). Latinból fordította Novák József.
ENYEDI PÁL énekéből az erdélyi veszedelmekről 205
Részlet az Enyedi Pál nevével jelzett, de valójában Szamosközy István által írott töredékből (Mikó Imre: Erdélyi Történelmi Adatok, I. Kolozsvár, 1855., a 177-190. lapokról).
IDŐRENDI TÁBLÁZAT 214
AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 217

III. Tűzpróba 1603-1613

BIRÓ VENCEL: Bevezetés
NAGY SZABÓ FERENC Memóriáléjából I
Részlet «Memoriale» vagy «Emlékezetül hagyott írás» című
munkájából (Mikó Imre : Erdélyi Történelmi Adatok, I. kötet,
Kolozsvár, 1855.; az 51-100 lapokról).
GYULAFI LESTÁR: Az székelységnek Bocskai mellé való állásának bizonyos eredeti 46
Szemelvények történeti föl jegyzéseiből Monumenta Hungariae Historica, Scriptores 33. kötet, Budapest, 1894., 29-30., 36-37., 46-47., 51-52. és 55-70. lapokról.)
KRAUSS GYÖRGY : Leírása mind a hadi dolgoknak, mind az
egyebeknek, amelyek 1599-től 1606-ig Erdélyben történtek 65
Teljes szövege «Tractatus rerum... ab anno 1599 usque 1606
in Transylvania interventarum» című németnyelvű munkájának (Kemény József : Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens, I. kötet, Kolozsvár, 1839. 164-217. lapokról). Németből fordította Hartnagel Erzsébet.
SEPSI LACZKÓ MÁTÉ krónikájából 96
Szemelvények krónikájából (Mikó Imre: Erdélyi Történelmi adatok, III. kötet, Kolozsvár, 1858., 9., 41-42., 46-57., 64-65., 80-85., 97-98. és 100-101. lapokról. Az
1604 : XXII. tc. szövegének magyar fordítása a Corpus Juris
Hungarici milleneumi kiadása után).
BOCSKAI ISTVÁN végrendelete 114
Részlet (Rumy Károly György : Monumenta Hungarica azaz
magyar emlékezetes írások, II. kötet, Pest, 1816. 315-338. lap).
MIKÓ FERENC és BIRÓ SÁMUEL: Históriája Báthori Gáborról 121
Részlet «Historia» című művükből (Monumenta Hungáriáé
Historica, Scriptores 7. kötet, Pest, 1863., 173-240. lapokról).
IGAZ TÖRTÉNETE ANNAK, HOGYAN JÖTT BÁTHORI
GÁBOR SZEBENBE. Irta egy ismeretlen szász polgár 165
Néhány oldal híjján teljes szöveg közlése «Eigentliche Beschreibung, wie und was massen der Báthori Gábor .. .bis in seinen Tod gelebt» című névtelen írásnak (Kemény József: Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens,
I. kötet, Kolozsvár, 1839., 253-271. lapokról). Németből fordította Hartnagel Erzsébet.
BORSOS TAMÁS: Utazás a fényes portára 175
Teljes szövegközlés (Kemény József-N. Kovács István:
Erdélyország történetei tára, II. kötet, Kolozsvár, 1837. 233-254. lapokról).
IDŐRENDI TÁBLÁZAT 187
AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 189

IV. A fejedelem 1613-1629

MAKKAI LÁSZLÓ: Bevezetés V
KESERŰI DAJKA JÁNOS: Bethlen Gábor nemzetsége, jelleme
és tettei
Teljes szövege Pareus Dávid heidelbergi tanárhoz 1618-ban
intézett levelének. (Közölte Czvillinger Dávid: Specimen
Hungáriáé literatae», Prancofurti a. M. et Lipsiae, 1711. c.
művének 67-77- lapjain). Latinból fordította Nóvák József.
BOJTHI VERES GÁSPÁR : A nagy Bethlen Gábor tetteiről 7
Szemelvények «De rebus gestis magni Gabrielis Bethlen"
című művének III. könyvéből (J. C. Engel: Monumenta
Ungarica, Viennae, 1809. 361-434. lapokról). Latinból fordította Nóvák József.
REDMECZI T. JÁNOS: Az felséges Bethlen Gábornak öt rendbeli
Isten Anyaszentegyházával cselekedett jótéteményéről 24
Részletek a Kassán, 1622-ben megjelent mű egyetlen ismert,
de hiányos és a marosvásárhelyi ref. kollégium könyvtárában
található példányának 5-7. számozatlan és 8-30., 31-33.,
36-38., 43-44., 53. és 68. számozott lapjairól. A fennmaradt
szöveg 8 számozatlan és 70 számozott lapra terjed.
TOLDALAGI Mihálynak, az öreg Rákóczi György fejedelem
tanácsának és Marosszéknek főkapitányának emlékezetül hagyott írása 47
Teljes szövege Mikó Imre : «Erdélyi Történelmi Adatok» c.
gyűjteménye I. kötetében (Kolozsvár, 1855.) a 223-242- lapokon közölt emlékiratnak.
KEMÉNY JÁNOS: Bethlen Gáborról 66
Részlet a Szalay László által szerkesztett «Magyar Történelmi
Emlékek" c. sorozat I. kötetében (Pest, 1856.) közölt önéletrajzból (32-152. lapok).
BETHLEN GÁBOR végrendelete 125
Részlet a végrendeletnek Koncz József által Marosvásárhelyt
1878-ban sajtó alá rendezett kiadásából (10-31 lapokról).
IDŐRENDI TÁBLÁZAT 138
AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 140

V. Apa és fiú 1630-1661

ASZTALOS MIKLÓS : Bevezetés V
SZALÁRDI JÁNOS : Siralmas krónikájából
Részletek «Siralmas magyar krónika» című munkájából (Újabb
Nemzeti Könyvtár, III. Pest, 1853., a 66-74., 75-83., 87-
92., 133-135., 136-148., 156., 196-201., 210-217., 224-
248., 250-260., 266-289. hasábokról).
ENYEDI ISTVÁN: II. Rákóczi György fejedelem lengyelországi
útjának és háborújának alkalmatossága 79
Részlet «Occasio suscepti itineris et belli Principis G. Rákóczi
II. in Poloniam» című munkájából (Erdélyi Történelmi Adatok, IV. Kolozsvár, 1862., a 223-252. lapokról).
PETRITYVITY-HORVÁTH KOZMA: II. Rákóczi György veszedelméről 105
Részlet önéletírásából (Dániel G.-Thaly K.: Történelmi
Kalászok, Pest, 1862., a 15-83. lapokról).
SZALÁRDI JÁNOS: Várad elvesztése 154
Részlet «Siralmas magyar krónika" című munkájából (Újabb
Nemzeti Könyvtár, III. Pest, 1853., az 527-589. hasábokról).
BETHLEN JÁNOS : Kemény János fejedelemsége 204
Részlet «Rerum Transylvanicarum Libri Quatuor" című munkájából (1664. évi kiadás 193-288. lapjairól). Latinból fordította Waczulik Margit.
MEDGYESI PÁL: Erdély romlásának okairól 239
Prédikáció (Közölte Szalárdi János «Siralmas magyar krónikájának függelékében, a 659-680. hasábokon).
APÁCZAI CSERE JÁNOS: Az iskolák igen nagy szükségességéről 256
Szemelvények «De summa necessitate scholarum» című kolozsvári beköszöntő beszédéből (magyar fordítását közölte Hegedűs
István : a Cs. t. paedagógiai munkái, Bp. 1899. c. könyveben;
a szemelvények a 114-116., 119. és 128-145. lapokról vannak).
Időrendi TÁBLÁZAT 270
Az írók ÉLETRAJZI ADATAI 273

VI. Haldokló Erdély 1662-1703

MAKKAI SÁNDOR : Bevezetés V
CSEREI MIHÁLY: Históriájából
Részletek «História» című művéből (Újabb Nemzeti Könyvtár
I. Pest, 1852., 5-17., 60-102., 106-112., 114-115., 119-122.,
125-126., 155-164., 165., 167., 173-177., 179-184-, 194-203.,
205-207., 222-225., 237-238., 248-252., 254-255., 257-
277., 285-288., 292-293., 333-335- hasábjairól.).
ROZSNYAI DÁVID naplójából 83
Részletek történeti kézirataiból (R. D. történeti maradványai.
Monumenta Hungáriáé Historica II. 8. Pest, 1867. 463-482.,
361-382., 491-506. és 508-519. lapokról.).
BETHLEN MIKLÓS élete 126
Részletek önéletírásából (B. M. önéletírása, kiadta Szalay
László, Pest, 1858., I. 141-175., 178-256., 320-330.,
358-363-. 371-377-» 553-556- és II. 4-lapjairól.).
KORNIS GÁSPÁR emlékirata 199
Teljes szövege az «Új Magyar Múzeum» c. folyóirat 1860. (II.)
kötetében, a 333-351. lapokon közzétett emlékiratnak.
INCZÉDI PÁL feljegyzéseiből 216
21 sor híján teljes szövege a Történeti Emlékek a Magyar Nép
községi és magán életéből c. sorozat II. kötete (Pest, 1860.)
4-20. lapjain megjelent feljegyzéseknek.
MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS : Maga mentsége 226
Elöljáró beszéd «M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének,
életének, és különös tselekedetinek mentsége" című munkájához. Az idézett rész a Tolnai Gábor rendezésében Gyomán, 1940-ben megjelent betű-hű új kiadás 1-21. lapjain található.
IDŐRENDI TÁBLÁZAT 244
AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 246

VII. Erdély változása 1703-1750

Tolnai Gábor : Bevezetés V
APOR PÉTER: Erdély változása
Részletek «Metamorphosis Transsilvaniae» című munkájából
(Monumenta Hungariae Historica, írók II. kötet, Pest, 1863., a
315-318., 321-328., 329-333., 341-363., 375-393., 400-414., 416-443. lapokról.)
II. RÁKÓCZI FERENC: Egy bűnös vallomása 62
Részletek «II. R. F. önéletrajzai címen Dómján Elek fordításában (Miskolc, 1906.) megjelent, eredetileg latinul megírt
vallomásaiból, az 1-19., 71-84., 115-165., 169-202.lapokról.
MIKES KELEMEN törökországi leveleiből 149
Négy levél «M. K. törökországi leveleidnek a Remekírók képes
könyvtárában (Bp. 1905.) megjelent kiadása 49-53. és 202-204. lapjairól.
SZAKÁL FERENC naplója 156
Teljes szövegközlése a (Történelmi emlékek a magyar nép községi és magánéletéből)) c. sorozat II. kötete 38-79. lapjain kiadott naplónak.
VARGYASI DÁNIEL ISTVÁN életének leírása 178
Teljes szövegközlése a Dániel Gábor: «A vargyasi Daniel-család
eredete" (Bp. 1816.) c.munka függelékében, a 341-397. lapokon,
Marosi Gergely magyar fordításában megjelent, eredetileg latin
nyelven írt önéletírásnak (Descriptio vitae).
HERMÁNYI DIENES JÓZSEF emlékírása 215
Néhány utólagos pótlás kivételével teljes szövege a Kelemen
Lajos által Kolozsvárt, 1925-ben kiadott (Minerva-Könyvtár 3.) emlékírásnak.
BETHLEN KATA: Életemnek folyása 253
Részlet «B. K. életének maga által való rövid leírása" c. önéletrajzából, a Nagyszebenben évjelzés nélkül megjelent első kiadás 7-90. lapjairól.
IDŐRENDI TÁBLÁZAT 286
AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 287

VIII. A másik magyar haza 1750-1790

JANCSÓ ELEMÉR: Bevezetés V.
BOD PÉTER Önéletírása
Teljes szövege a Jancsó Elemér által az «Erdélyi Ritkaságok» c.
sorozatban (4. sz. Kolozsvár, 1940.) megjelent önéletrajznak.
A szöveg az eredeti kiadás 79-149. lapjain olvasható. A latin
részeket Valentiny Antal fordította magyarra.
RETTEGI GYÖRGY emlékirataiból 44
Részletek a «Hazánk» c. folyóirat I-III. köteteiben megjelent emlékiratból (I. 133-147., 212-221., 293-296., 362-364 lapokról).
HALMÁGYI ISTVÁN: Az oláh és székely határőrség felállítása 74
Részletek naplóiból, melyek a Monumenta Hungariae Historica
c. gyűjtemény II. sorozatának 38. köteteként (Bp. 1906.) jelentek meg. A közölt részletek e kiadás 24-26., 13-17., 19., 23.,
27., 27., 28., 32-33-. 33-35 » 38-39-, 44-46-, 52, 53-54-, 55., 57-60., 65-66., 69., 71., 72-73-, 74-78., 80-81., 85-86., 89., 92-93., 95., 96., 97., 100-101 és 116-120. lapjairól
valók.
HEIDENDORFI CONRAD MIHÁLY önéletírásából 99
Részlet önéletrajzából, az Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge XV. 127-152. lapjairól. Németből fordította Opfermann Ernő
BÁRÓ NALÁCZI JÓZSEF emlékirata 123
Teljes szövege a Kelemen Lajos gondozásában megjelent emlékiratnak (Napkelet folyóirat, Kolozsvár, 1920-21.).
KIS ANDRÁS ÉS DOMOKOS FERENC: Erdélyben véghez
vitt pusztítása és feltámadása Oláh-Hórának 136
Teljes szövege a «Hazánk» c. folyóirat III. évfolyama 149-153
lapjain közölt levélnek.
BAJESDI VITÁK SÁNDOR: A dévai mezőn a Horákkal történt csatáknak rövid de igaz leírása 142
Teljes szövege a «Kolozsvári nagy naptár" 1866. évi folyamában
közölt emlékiratnak.
GÖTFFY BORBÁLA: Néhai Mátisfalvi Götffy László háznépének Hóra pórhada miatt esett romlása 149
Teljes szövege a fenti cím alatt Pesten, 1823-ban megjelent emlékíratnak.
IDŐRENDI TÁBLÁZAT 185
AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 187

IX. Erdélyi arcok 1791-1867

TAVASZY SÁNDOR: Bevezetés V
UJFALVY SÁNDOR emlékirataiból
Szemelvények «Emlékiratainak» Kolozsvárt, 1941-ben, Gyalui
Farkas gondozásában megjelent kiadása 16-33., 108-122.,
168-171., 203-206., 171-184. és 99-107. lapjairól.
JÓSIKA MIKLÓS: Emlékirat 42
Teljes szövegközlése «Emlékirata»-a I. kötetének (Pest, 1869.).
BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR naplója 112
Teljes szövege a K. Papp Miklós által a Kolozsvári Nagy Naptárban (1865) és a Magyar Polgár Nagy Naptárában (1869-70) közölt naplónak.
BOLYAI FARKAS önéletírása 139
Teljes szövege a Marosvásárhelyi ref. kollégium 1894-95. évi
értesítője 272-281. lapjain Koncz József által közölt önéletírásnak, melyet Bolyai a Magyar Tudományos Akadémia elnökének küldött meg.
WESSELÉNYI MIKLÓS naplójából 148
Részlet. Először közölte P.Szathmáry Károly a Vasárnapi Újság
1888. évi folyamában a 666-667., 682-684., 698-700., 718. és 730. lapokon.
BARABÁS MIKLÓS emlékirataiból 171
Részletek «Emlékiratai»-nak az Olcsó Könyvtárban (1255-1258.
szám) megjelent kiadása 5-112., 160-180. és 191. lapjairól.
Az időrendi táblázat azonos lévén a X. kötetével, annak végén található.
Az írók életrajzi adatai e kötet sajátos összeállításának megfelelően a
bevezetésben találhatók.

X. Két ország ölelkezése 1791-1867

BISZTRAY GYULA: Bevezetés V.
BETHLEN LAJOS önéletírása
Teljes szövege, későbbi feljegyzései nélkül, «Önéletírásá»-nak,
melyet Szádeczky K. Lajos adott ki Kolozsvárt, 1908-ban.
KAZINCZY FERENC erdélyi leveleiből 52
Szemelvények az «Erdélyi levelekének a «Nemzeti Könyvtár"
c. sorozat 12. köteteként, Budapesten 1880-ban megjelent
kiadása 3-4, 63-65, 75-76, 84-85, 88, 102-103, 107-108,
170-173, 185-187, 285-287 és 332-333- lapjairól.
DÉRYNÉ SZÉPPATAKI RÓZA naplójából 64
Szemelvények «Naplója» Bayer József által sajtó alá rendezett
kiadása (Budapest, é. n.) II. kötetének 117-129., 130-139.,
141-145., 150-157., 159-165. és 186. lapjairól.
KEMÉNY ZSIGMOND: Erdély közélete 1790-1848 88
Részlet ezen című tanulmányából, Kemény munkáinak a Magyar Remekírók c. sorozat 32. kötetében megjelent gyűjteménye (Budapest, 1905.) 208-264. lapjairól.
JAKAB ELEK: Szabadságharcunk történetéhez 134
Szemelvények ezen című munkája (Budapest, 1881.) 159-173.
és 391-401. lapjairól.
BISZTRAY KÁROLY önéletírásából 151
Részlet. Az eredeti kéziratból közzéteszi Bisztray Gyula.
GYULAI PÁL erdélyi útinaplója 185
Teljes szövegközlés. Megjelent az Olcsó Könyvtár című sorozatban, 1920-ban, Budapesten.
DEÁK FARKAS: Fogságom története 201
Részletek ezen című munkája (Pest, 1869.) 1-69., 96-97 és
179-182. lapjairól.
MIKÓ IMRE: Erdélyi Múzeum Egyesület 245
Teljes szövegközlés. Megjelent Kántor Lajos kiadásában az
«Erdélyi Tudományos Füzetek» 37. számaként, Kolozsvárt, 1931.
IDŐRENDI TÁBLÁZAT 267
AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 271
A SZERKESZTŐ MEGJEGYZÉSEI 276
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem