Kalandregények témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"20. századi magyar gazdaság és társadalom"

Országos konferencia/Győr, 2007. november 8./Konferenciakötet

Előszó

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara 2007. november 8-án a Magyar Tudomány Ünnepe keretében rendezte meg a „20. századi magyar gazdaság és társadalom" című országos... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ - 8 -
NAGYKANIZSA GAZDASÁGI VÁLTOZÁSAI A TRIANONI BÉKE
KÖVETKEZTÉBEN - 10 -
ECONOMIC CHANGES IN THE TOWN OF NAGYKANIZSA CAUSED BY
THE TREATY OF VERSAILLES - 24 -
ÉRTELMISÉGI PÁLYÁK ÉS SZEREPEK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK
MAGYAR TÁRSADALMÁBAN - 28 -
THE INTELLECTUAL CARREERS AND ROLES IN THE HUNGARIAN
SOCIETY AT THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY - 48 -
RAVASZ LÁSZLÓ ÉS A PROTESTÁNS SZOCIÁLETIKA - 50 -
LÁSZLÓ RAVASZ AND HIS SOCIAL ETHICS ON PROTESTANTISM- 69 -
A MUNKAVERSENY-MOZGALOM ÉS AZ IFJÚSÁG SAJÁTOS
VISZONYA AZ 50-ES ÉVEK IPAROSÍTÁSÁBAN - 72 -
THE SPECIAL RELATIONS OF THE YOUTH AND THE LABOUR
COMPETITION MOVEMENT IN THE PERIOD OF INDUSTRIALIZATION
IN THE FIFTIES - 91 -
MAGYARORSZÁG KATONAI ÉS VÉDELMI KIADÁSAI 1949 ÉS 1979
KÖZÖTT - 94 -
MILITARY AND DEFENCE EXPENDITURES OF HUNGARY BETWEEN
1949 AND 1979 - 115 -
A KOLLEKTIVIZÁLÁS KORTÁRSI TAPASZTALATA - 118 -
THE CONTEMPORARY EXPERIENCE OF COLLECTIVIZATION - 129 -
A TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁS KÍSÉRLETEI HAZÁNKBAN 1945
UTÁN - 132 -
ATTEMPTS ON THE SOCIAL SELF REGULATION IN HUNGARY
AFTER 1945 - 145 -
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONJOGI TÁRGYALÁSOK ÉS EGYEZMÉNYEK
MAGYARORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTT,
1945-1978 - 148 -
FINANCIAL AND PROPERTY RIGHTS NEGOTIATIONS AND
AGREEMENTS BETWEEN HUNGARY AND THE USA 1945-1978 - 169 -
ELADÓSODÁS ÉS ELITCSOPORTOK - A KÉSEI KÁDÁR-KORSZAKTÓL
A RENDSZERVÁLTÁSIG - 172 -
INDEBTEDNESS AND ELITE GROUPS FROM THE LATE KÁDÁR-AREA
TO THE SYSTEM TRANSFORMATION - 191 -
AGRÁRPOLITIKAI, AGRÁRTÖRTÉNETI TANULSÁGOK
MAGYARORSZÁG XX. SZÁZADÁBÓL - 194 -
AGRICULTURAL POLICY AND HISTORY LESSONS FROM THE ZOTH
CENTURY OF HUNGARY - 203 -
GENERÁCIÓ - VAGY ELITVÁLTÁS EGY RÉGIÓ
MEZŐGAZDASÁGÁBAN - 206 -
GENERATION - OR ELITE CHANGE IN THE AGRICULTURE OF A
REGION - 222 -
FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDHASZNÁLAT MAGYARORSZÁGON A
RENDSZERVÁLTÁS UTÁN - 224 -
THE POST-SOCIALIST TRANSFORMATION OF LAND-OWNERSHIP
RELATIONS IN HUNGARY - 238 -
SZÖVETKEZETI VÁLASZOK A GLOBALIZÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA AZ
EURÓPAI UNIÓBAN - 242 -
ACTIVITIES OF COOPERATIVES MEETING THE CHALLENGES OF
THE GLOBALISATION IN THE EUROPEAN UNION - 251 -
A XX. SZÁZAD MAGYAR EMBERITŐKE-ÁLLOMÁNYÁNAK
CIKLIKUSSÁGA -254 -
CYCLICALLY OF HUNGARIAN HUMAN CAPITAL STOCK IN THE
20TH CENTURY - 271 -
A KÜLFÖLDI VÁLLALATOK SZEREPE AZ EURÓPAI
IDENTITÁSTUDAT KIALAKÍTÁSÁBAN - 274 -
FOREIGN INVESTORS' ROLE IN THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN
IDENTITY - 287 -
NEMZETKÖZI MENEDZSMENT ATTITŰD VIZSGÁL AT A - 290 -
RESEARCH OF INTERNATIONAL MANAGEMENT'S ATTITUDE - 303 -
GONDOLATOK A HAZAI LAKÁSHELYZETRŐL - 306 -
THOUGHTS OF THE DOMESTIC HOUSING SITUATION - 325 -
A XX. SZÁZAD GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSAINAK
KÖRNYEZETI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON - 328 -
ENVIRONMENTAL INFLUENCES OF ECONOMIC AND SOCIAL
CHANGES ON HUNGARY IN THE XX. CENTURY - 343 -
ENERGIATERMÉKEK ADÓZTATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN - 348 -
TAXATION OF ENERGY PRODUCTS IN THE 353 -
EUROPEAN UNION - 358 -
KERESKEDELMI FOLYAMATOK MULTIDISZCIPLINÁRIS
MEGKÖZELÍTÉSBEN -360-
MULTIDISCIPLINARY APPROACH OF PROCESS OF TRADE - 376 -
AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS JOG ÜTJAI ÉS KIHÍVÁSAI AZ EURÓPAI
UNIÓBAN - 378 -
THE WAYS AND CHALLENGES OF THE EU'S ANTI-DISCRIMINATION
LAW - 385 -
MAGYARORSZÁG RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI
ALKOTMÁNYFEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY JELLEMZŐI - 388 -
SOME CHARACTERISTICS OF THE HUNGARIAN CONSTITUTION
DEVELOPMENT AFTER THE CHANGE OF REGIME - 403 -
MIGRÁCIÓ=INVÁZIÓ? AZ EU KELETI BŐVÍTÉSÉNEK ELSŐ
TAPASZTALATAI - 406 -
MIGRATION = INVASION? INITIAL EXPERIENCES OF THE EU'S
EASTERN ENLARGEMENT - 417 -
A MAGYARORSZÁG VÁLLALAT VERSENYKÉPESSÉGE -
ESÉLYLATOLGATÁS FDI SZEMSZÖGBŐL - 418 -
THE COMPETITIVENESS OF THE HUNGARIAN COMPANY -
PONDERING CHANCES FROM THE ANGLE OF FDI - 427 -
TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK A
RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI ÉVTIZEDBEN
MAGYARORSZÁGON - 428 -
THE ACTIVITY OF THE HUNGARIAN NONPROFIT ORGANIZATIONS
WHICH MAIN ACTIVITY IS THE SETTLEMENT DEVELOPMENT
AFTER THE TRANSITION - 445 -
A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK
MŰKÖDÉSI ALAPJAI - 448 -
OPERATIONAL BASES OF THE REGIONAL INNOVATION
INSTITUTION SYSTEM - 461 -
ÖNKORMÁNYZATI KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOK
MAGYARORSZÁGON - 464 -
MUNICIPAL BONDS IN HUNGARY - 481 -
A MAGYAR BIZTOSÍTÁSI PIAC ÁTALAKULÁSA 1986 UTÁN - 483 -
TRANSITION OF HUNGARIAN INSURANCE
MARKET AFTER 1986 - 490 -
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"20. századi magyar gazdaság és társadalom" "20. századi magyar gazdaság és társadalom" "20. századi magyar gazdaság és társadalom" "20. századi magyar gazdaság és társadalom"

A borító enyhén megtört, a lapélek foltosak.

Állapot:
3.480 ,-Ft
28 pont kapható
Kosárba