A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Corvina Kiadó Kft
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 268 oldal
Sorozatcím: Érettségi és felvételi
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-13-3927-0
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér illusztrációval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Előszó5
Alapvető ismeretek a nyelvről7
Jel és kommunikáció, kommunikációtan11
Jelek, jelrendszerek és a nyelvi jel11
A közlésfolyamat tényezői és funkciói16
Az anyanyelv szerepe az ember életében, a társadalomban és a kommunikációban21
Nyelvi szintek24
Kétarcú nyelvi jelenségek27
Hangtan30
A magyar hang- és betűrendszer. Magán- és mássalhangzók30
A hangok előfordulásának és találkozásának szabályszerűségei. A magánhangzó- és a mássalhangzótörvények36
Szótan41
A szóelemek (morfémák) fajtái, szerepük a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában41
A szófajok mint a szavak jelentésének, mondatbeli szerepének és alaki viselkedésének megfelelő kategóriák46
Igeragozási rendszerünk, az ige alakformáinak használati (nyelvhelyességi) problémái53
A névszók ragozási rendszerei57
A szókincs bővülése, bővítése62
A szóképzésben rejlő közlőérték. A szóképzés esetei65
A szóösszetételek keletkezésének jelentősége. Az összetett szavak fajtái és helyesírása70
A szóalkotás ritkább módjai és az így keletkezett szavak használatának nyelvhelyességi problémái75
Szókészlettan, frazeológia77
Mai magyar nyelvváltozatok77
A magyar nyelvjárások82
Állandósult szókapcsolatok (szólások, közmondások)86
Mondattan90
A mondat fogalma és szerkezete90
Mondatfajták, modalitás94
Alárendelő és mellérendelő viszonyok a nyelvben97
A mondat szintagmatikus szerkezete102
A mondat fő részei106
Az egyszerű mondat bővítményei111
Az alárendelő összetett mondat122
A mellérendelő összetett mondat és a töbszörösen összetett mondat132
Szórend és aktuális mondattagolás135
Szövegtan139
A mondat és a szöveg139
A szöveg ismertetőjegyei, szerepe a közlésben, két alapformája: az élőbeszéd és az írás143
A szövegfajták148
A névmások szerepe a szövegszerkesztésben151
A szövegszerkesztés általános szabályai és menete a téma kijelölésétől a szóbeli vagy írásbeli megfogalmazásig154
Szövegösszefüggés nyelvtani mutatói158
A szöveg kifejtettsége. A mondat beszerkesztése a szövegbe166
Az előszó zenei kifejezőeszközei. A szöveg olvasása és felolvasása169
Jelentéstan173
A nyelvi jel jelentése173
Hangalak és jelentés. Jelentésfajták: azonosalakúság, többértelműség, rokonértelműség176
A szóhasználat jelentéstani alapjai180
Stílustan182
A stílus fogalma, jelentősége182
Nyelv és stílus184
Stílusrétegek és stílusárnyalatok. Stílusosság és stílustalanság186
A társalgási stílus. A művelt társalgás követelményei189
A közéleti és a hivatalos stílus jellemzői, nemkívánatos tünetei. Retorikai alapfogalmak193
A publicisztikai stílus jellemzői, rendeltetése196
A tudományos és a szakmai stílus199
Stílustörténet, stílusirányzatok201
A képszerűség elemi, stíluseszközei, a hatáskeltés egyéb stílusformái205
Az összetett költői kép. "Nyelv a nyelvben"209
A nyelvi elrendezés (hangkészlet, szóállomány, mondat- és szövegszerkesztés) a művészi nyelvhasználatban212
Nyelvtörténet215
A nyelvrokonság mibenléte. A finnugor nyelvrokonság bizonyítékai215
Magyar nyelvemlékek219
A magyar nyelv hangállományának kialakulása222
A magyarság más népekkel való érintkezésének nyomai szókészletünkben. Jövevényszó és idegen szó225
Jelentésváltozások a nyelv történetében228
Nyelvtani rendszerünk kialakulásának néhány kérdése230
A nyelvújítás235
Irodalmi nyelvünk kialakulásának főbb állomásai239
Nyelvművelés, helyesírás243
Művelődéstörténetünk fontosabb nyelvművelő programjai. Újítás és hagyományőrzés a nyelv életének alakulásában243
A nyelvművelés feladatai247
Nyelvművelésünk elveinek érvényesítése az új fejlemények megítélésében250
Helyesírásunk alapelvei257
Az írásjelek használata260
Függelék263
A magyar nyelvtörténet korszakai 263
Magyar nyelvemlékek263
Magyar nyelvemléktípusok nyelvtörténeti korszakok szerint264
Nyelvészeti szempontból fontos események (időrendi áttekintés)265
Ajánlott nyelvészeti könyvek267
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv

A gerinc elszíneződött, a lapélek kissé foltosak. Egy lap enyhén sérült.

Állapot:
1.180 Ft
590 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv

A borító enyhén kopott. Több lapon színes kiemelések találhatók.

Állapot: Közepes
1.180 Ft
590 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv

A borító enyhén kopott, töredezett, rajta tulajdonosi bejegyzés látható. A lapélek foltosak.

Állapot:
1.180 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba